Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu

1. Biểu thức logic. 2. Sử dụng LIST và DISPLAY với điều kiện tìm kiếm. 3. Tìm kiếm tuầnA tự. 4. Đặt chế độ chính xác khi tìm kiếm.

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Biểu thức logic. 2. Sử dụng LIST và DISPLAY với điều kiện tìm kiếm. 3. Tìm kiếm tuầnA tự. 4. Đặt chế độ chính xác khi tìm kiếm. Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 1. Biểu thức logic.  .Định nghĩa  .Các cách thiết lập biểu thức logic. Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 1. Biểu thức logic  Định nghĩa Biểu thức logic là biểu thức cho chúng ta một trong hai giá trị hoặc .T. hoặc .F. Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 1. Biểu thức logic  Các cách thiết lập biểu thức logic Hằng logic (.T./.F.), Biến kiểu logic, Hàm cho kết quả kiểu Logic.  Hai biểu thức cùng loại (Ký tự, số, ngày) quan hệ với nhau bởi các phép so sánh >, =,  Các biểu thức logic quan hệ với nhau bởi các phép toán logic NOT (!), AND, OR Ví dụ: LOCATE FOR LOCATE FOR .T. LOCATE FOR ten = ’Thanh’ LOCATE FOR tdvh=12 LOCATE FOR GDINH LOCATE FOR !GDINH LOCATE FOR GDINH AND TDVH=12 LOCATE FOR NGAY_S<=CTOD(‘01/01/1980’) Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 2. Sử dụng LIST và DISPLAY với điều kiện tìm kiếm. Dạng lệnh tổng quát: LIST FOR [TO PRINT] hoặc DISPLAY FOR Giải thích: Lệnh sẽ cho hiện lên màn hình những bản ghi thoả mãn Ví dụ: SET DATE FRENCH SET CENTURY ON USE HSCANBO LIST FOR TEN=’Thanh’ DISPLAY FOR TDVH>=10 LIST FOR NGAY_S>=CTOD(‘01/01/1986’) AND NGAY_S<=CTOD(‘31/12/1988’) Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 3. Tìm kiếm tuần tự 3.1. Lệnh LOCATE Cú pháp: LOCATE FOR Giải thích: Lệnh đặt con trỏ tới bản ghi đầu tiên của tệp CSDL đang mở thỏa mãn 3.2. Hàm FOUND() Cho giá trị .T. nếu lệnh LOCATE trước đó tìm kiếm thành công, ngược lại cho giá trị .F. 3.3. Lệnh CONTINUE Cho phép tìm kiến bản ghi tiếp theo của tệp CSDL đang mở thoả mãn điều kiện tìm kiếm của lệnh LOCATE trước đó. Ví dụ: USE HSCANBO LOCATE FOR HSL>=3 ? FOUND() ? RECNO() DISPLAY CONTINUE ?FOUND() Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu 4. Đặt chế độ chính xác khi tìm kiếm Lệnh xác lập môi trường SET EXACT ON/OFF Giải thích: Môi trường mặc định là OFF Nếu môi trường được xác lập là OFF thì việc so sánh giữa hai biểu thức ký tự không chú ý đến độ dài hay nói cách khác chỉ căn cứ vào biểu thức có độ dài ngắn hơn. Nếu môi trường được xác lập là ON thì việc so sánh giữa hai biểu thức ký tự có chú ý đến độ dài hay nói cách khác hai biểu thức chỉ bằng nhau khi chúng trùng nhau. Ví dụ: SET EXACT OFF ? “Ha” = “Hanh” .T. SET EXACT ON ? “Ha” = “Hanh” .F. Chương 3. Tìm kiếm dữ liệu
Tài liệu liên quan