Đáp án đề thi cuối học kỳ II môn Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - Năm học 2015-2016 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 17: (0.5 điểm) string A = Convert.ToString(this.CB1.SelectedItem); (0.25 điểm) this.TB1.Text = A; (0.25 điểm) Câu 18: (0.5 điểm) if (this.CB1.Checked) this.T1.Enabled = true; (0.25 điểm) else this.T1.Enabled = false; (0.25 điểm) HOẶC: if (this.CB1.Checked) this.T1.Start(); (0.25 điểm) else this.T1.Stop(); (0.25 điểm) Câu 19: (0.5 điểm) int n = this.LB1.Items.Count; if (n >2) (0.25 điểm) { string A = Convert.ToString(this.LB1.Items[0]); this.LB1.Items[0] = this.LB1.Items[n-1]; this.LB1.Items[n-1] = A; (0.25 điểm) }

docx4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 573 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án đề thi cuối học kỳ II môn Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - Năm học 2015-2016 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật Mã môn học: APEN331329 ĐÁP ÁN PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) ĐỀ 01 1. A 2. D 3. A 4.D 5.A 6.B 7.A 8.C 9.D 10.A 11.D 12.B 13.B 14.C 15.C 16.D ĐỀ 02 1. D 2. A 3. D 4.A 5.D 6.C 7.d 8.B 9.A 10.B 11.C 12.A 13.D 14.C 15.D 16.B PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 17: (0.5 điểm) string A = Convert.ToString(this.CB1.SelectedItem); (0.25 điểm) this.TB1.Text = A; (0.25 điểm) Câu 18: (0.5 điểm) if (this.CB1.Checked) this.T1.Enabled = true; (0.25 điểm) else this.T1.Enabled = false; (0.25 điểm) HOẶC: if (this.CB1.Checked) this.T1.Start(); (0.25 điểm) else this.T1.Stop(); (0.25 điểm) Câu 19: (0.5 điểm) int n = this.LB1.Items.Count; if (n >2) (0.25 điểm) { string A = Convert.ToString(this.LB1.Items[0]); this.LB1.Items[0] = this.LB1.Items[n-1]; this.LB1.Items[n-1] = A; (0.25 điểm) } Câu 20: (0.5 điểm) if (this.CB1.Text == "1") this.BT1.Text = "Connect"; (0.25 điểm) else this.BT1.Text = "Disconnect"; (0.25 điểm) Câu 21: (1 điểm) int n = this.LB1.Items.Count; int[] M = new int[n]; (0.25 điểm) for (int i = 0; i < n; i++) { M[i] = Convert.ToInt32(this.LB1.Items[i]); (0.25 điểm) } Array.Sort(M); (0.25 điểm) for (int i = 0; i < n; i++) { this.LB1.Items[i] = M[n-1-i]; (0.25 điểm) } HOẶC: int n = this.LB1.Items.Count; int a; (0.25 điểm) for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = n - 1; j > 0; j--) (0.25 điểm) { if ( Convert.ToInt32(this.LB1.Items[j]) > Convert.ToInt32(this.LB1.Items[j - 1])) (0.25 điểm) { a =Convert.ToInt32(this.LB1.Items[j]); this.LB1.Items[j] = this.LB1.Items[j - 1]; this.LB1.Items[j - 1] = a; (0.25 điểm) } } } Câu 22: (1 điểm) double trung_binh (int [5][5] M) (0.25 điểm) { double tong, dem; for (int i = 0; i<5;i++) { for (int j = 0; j<5;j++) (0.25 điểm) { if(M[i][j] %2 == 0) { tong = tong + M[i][j]; (0.25 điểm) dem++; } } } return tong/dem; (0.25 điểm) } Câu 23: (2 điểm) int x,dem; int M[5] = {0,0,0,0,0}; int N[5] = {0,0,0,0,0}; printf("nhap gia tri x:"); scanf("%d",&x); (0.25 điểm) X: if (x 99999) { printf("nhap lai gia tri x:"); goto X; (0.25 điểm) } for (int i = 0; i<5;i++) { M[4-i] = x%10; x = x/10; (0.25 điểm) } for (int i = 0; i<5;i++) { for (int j = 0; j<5;j++) (0.25 điểm) { if(M[j] = M[i]) dem++; (0.25 điểm) } N[i] = dem; dem = 0; (0.25 điểm) } int max = N[0]; for (int i = 0; i<5;i++) { if( N[i]>max) max = N[i]; (0.25 điểm) } for (int i = 0; i<5;i++) { if(L[i] == max) printf("%d,",N[i]); (0.25 điểm) }
Tài liệu liên quan