Đề cương chi tiết học phần học phần Trắc địa ảnh và viễn thám

1. Tên học phần: Trắc địa ảnh - Mã số học phần: PSU311 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Tự chọn - Học phần thay thế, tương đương: . - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp : 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành : 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học : 0 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần : trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ : trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần : trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước:. - Học phần song hành:. 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp đo ảnh: Cơ sở toán học, nguyên lý nhìn lập thể, phương pháp đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần học phần Trắc địa ảnh và viễn thám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA – GIS – VIỄN THÁM Phan Đình Binh Nguyễn Lê Duy ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Trắc địa ảnh và Viễn thám Số tín chỉ: 02 Mã số: PSU311 Thái Nguyên, 2016 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA – GIS – VIỄN THÁM ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Trắc địa ảnh - Mã số học phần: PSU311 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Tự chọn - Học phần thay thế, tương đương: ..................................................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp : 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành : 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học : 0 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần : trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ : trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần : trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước:.............................. - Học phần song hành:................................ 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp đo ảnh: Cơ sở toán học, nguyên lý nhìn lập thể, phương pháp đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không 6. Nội dung kiến thức và phƣơng thức giảng dạy: TT Nội dung kiến thức Số tiết Phƣơng pháp giảng dạy Chƣơng 1: Khái niệm về phƣơng pháp đo ảnh 2 Thuyết trình, phát vấn 1.1 Bản chất và nhiệm vụ của phương pháp đo ảnh 0,5 Thuyết trình, phát vấn 1.2 Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp đo ảnh 0,5 Thuyết trình, phát vấn 1.3 Sơ lược lịch sử phát triển của ngành trắc địa ảnh trên thế giới 0,5 Thuyết trình, phát vấn 1.4 Tình hình phát triển ngành trắc địa ảnh ở Việt Nam 0,5 Thuyết trình, phát vấn 3 Chương 2: Cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh 4 Thuyết trình, phát vấn 2.1 Khái niệm về phép chiếu xuyên tâm và ảnh đo 0,5 Thuyết trình, phát vấn 2.2 Các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo 1 Thuyết trình, phát vấn 2.3 Các tính chất và định lý cơ bản của phép chiếu xuyên tâm trong đo ảnh 1,5 Thuyết trình, phát vấn 2.4 Các hệ thống tọa độ trong đo ảnh 0,5 Thuyết trình, phát vấn 2.5 Các yếu tố định hướng của ảnh 0,5 Thuyết trình, phát vấn Chƣơng 3: Nguyên lý nhìn và đo lập thể 5 Thuyết trình, phát vấn 3.1 Mắt người và khả năng nhìn của mắt người 1 Thuyết trình, phát vấn 3.2 Nguyên lý nhìn lập thể 1 Thuyết trình, phát vấn 3.3 Các phương pháp nhìn lập thể 1 Thuyết trình, phát vấn 3.4 Nguyên lý đo lập thể 1 Thuyết trình, phát vấn 3.5 Phương pháp đo tọa độ thị sai trên cặp ảnh lập thể 1 Thuyết trình, phát vấn Chƣơng 4: Đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không 4 Thuyết trình, phát vấn 4.1 Khái niệm về đoán đọc và điều vẽ 0,5 Thuyết trình, phát vấn 4.2 Các chuẩn đoán đọc điều vẽ 1 Thuyết trình, phát vấn 4.3 Đối tượng điều vẽ và độ chính xác của quá trình điều vẽ 0,5 Thuyết trình, phát vấn 4.5 Điều vẽ ngoài trời và điều vẽ trong phòng 1 Thuyết trình, phát vấn 4.6 Điều vẽ trực tiếp bằng công cụ ngoài trời 0,5 Thuyết trình, phát vấn 4.7 Kiểm tra và nghiệm thu công tác điều vẽ 0,5 Thuyết trình, phát vấn Chƣơng 5: Tổng quan về viễn thám 9 Thuyết trình, phát vấn 5.1 Khái niệm chung về viễn thám 0,5 Thuyết trình, phát vấn 5.2 Lịch sử phát triển của viễn thám 0,5 Thuyết trình, phát vấn 5.3 Các nguyên lý cơ bản của viễn thám 3 Thuyết trình, phát vấn 5.4 Cơ sở của viễn thám 5 Thuyết trình, phát vấn Chƣơng 6: Các hệ thống viễn thám 3 Thuyết trình, phát vấn 4 phổ biến trên thế giới 6.1 Các vệ tinh Landsat của Mỹ 0,3 Thuyết trình, phát vấn 6.2 Các vệ tinh spot của Pháp 0,3 Thuyết trình, phát vấn 6.3 Các dạng tư liệu viễn thám của Liên xô cũ và Nga 0,4 Thuyết trình, phát vấn 6.4 Các tư liệu viễn thám của ấn độ 0,25 Thuyết trình, phát vấn 6.5 Các tư liệu viễn thám của nhật bản 0,25 Thuyết trình, phát vấn 6.6 Các vệ tinh khí tượng và môi trường 0,25 Thuyết trình, phát vấn 6.7 Các vệ tinh nghiên cứu biển 0,25 Thuyết trình, phát vấn 6.8 Các hệ thống viễn thám quan trắc trái đất 0,3 Thuyết trình, phát vấn 6.9 Các nguồn tư liệu radar 0,3 Thuyết trình, phát vấn 6.10 Trạm vũ trụ cho viễn thám 0,4 Thuyết trình, phát vấn Chƣơng 7: một số ứng dụng của viễn thám 3 Thuyết trình, phát vấn 7.1 Giới thiệu 0,5 Thuyết trình, phát vấn 7.2 Trình tự cơ bản giải đoán ảnh 0,5 Thuyết trình, phát vấn 7.3 Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1 Thuyết trình, phát vấn 7.4 Ứng dụng trong cập nhật và thành lập bản đồ 0,5 Thuyết trình, phát vấn 7.5 Ứng dụng trong bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 0,5 Thuyết trình, phát vấn 7. Tài liệu học tập : - Giáo trình Trắc địa ảnh –và Viễn thám – NXB Nông nghiệp - 2016 8. Tài liệu tham khảo: - Trương Anh Kiệt. C¬ së ®o ¶nh, NXB Giao th«ng vËn t¶i - 2001 - Tr-¬ng Anh KiÖt. Ph-¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n, NXB Giao th«ng vËn t¶i - 2001 - Phan V¨n Léc. Ph-¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ, NXB Giao th«ng vËn t¶i - 2001 - Ph¹m Väng Thµnh. §o¸n ®äc vµ ®iÒu vÏ ¶nh, NXB Giao th«ng vËn t¶i - 2001 - NguyÔn Thanh Trµ. Bản đồ địa chính, NXB N«ng nghiÖp - 1999 - Tr-¬ng Anh KiÖt, Lª V¨n H-êng. Công tác trắc địa ảnh ngoại nghiệp NXB Giao th«ng vËn t¶i, - 2001 - Ph¹m Väng Thµnh. Phương pháp chụp ảnh và chụp ảnh hàng không, NXB Giao th«ng vËn t¶i – 2001 5 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Phan Đình Binh Khoa Quản lý tài nguyên PGS. Tiến sỹ 2 Nguyễn Lê Duy Khoa Quản lý tài nguyên Thạc sỹ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn PGS. TS. Phan Đình Binh Giảng viên Nguyễn Lê Duy