Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Thông tin chung về môn học: Tổng số tiết: Tổng số tiết quy chuẩn: 60 tiết (Lý thuyết: 35; Thảo luận: 05; Thực tế môn học:20) Các yêu cầu đối với môn học: + Đề cương môn học, câu hỏi chuẩn bị lên lớp, câu hỏi thảo luận phải được cung cấp trước cho học viên trước khi giảng viên lên lớp. + Môn học cung cấp cho học viên những quan điểm cốt lõi của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng cầm quyền, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tư tưởng đạo đức; phương pháp và phong cách của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Khoa giảng dạy: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Số điện thoại: 02438540220 2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình CCLLCT gồm 7 chuyên đề: Cơ sở hình thành, đặc điểm, bản chất và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tư tưởng đạo đức; về phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh. Môn học cung cấp cho học viên phương pháp vận dụng lý luận để giải các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và phương pháp bổ sung làm mới lý luận từ tổng kết thực tiễn của Hồ Chí Minh, qua đó giúp học viên hình thành kỹ vận dụng sáng tạo lý luận, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, kỹ năng đánh giá, tổng kết thực tiễn. Đồng thời, với tư cách là môn học cơ bản, môn tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức nền tảng, giúp học viên tiếp cận, học tốt nội dung các môn học khác trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị. 3. Mục tiêu môn học Về kiến thức: Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Về kỹ năng: Giúp học viên hình thành kỹ năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Về thái độ: Giúp học viên nhận rõ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác; có ý thức đấu tranh phê phán các quan điểm, các việc làm sai trái, góp phần bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng.

doc41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI, NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC 1. Thông tin chung về môn học: Tổng số tiết: Tổng số tiết quy chuẩn: 60 tiết (Lý thuyết: 35; Thảo luận: 05; Thực tế môn học:20) Các yêu cầu đối với môn học: + Đề cương môn học, câu hỏi chuẩn bị lên lớp, câu hỏi thảo luận phải được cung cấp trước cho học viên trước khi giảng viên lên lớp. + Môn học cung cấp cho học viên những quan điểm cốt lõi của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng cầm quyền, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tư tưởng đạo đức; phương pháp và phong cách của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Khoa giảng dạy: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Số điện thoại: 02438540220 2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình CCLLCT gồm 7 chuyên đề: Cơ sở hình thành, đặc điểm, bản chất và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tư tưởng đạo đức; về phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh. Môn học cung cấp cho học viên phương pháp vận dụng lý luận để giải các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và phương pháp bổ sung làm mới lý luận từ tổng kết thực tiễn của Hồ Chí Minh, qua đó giúp học viên hình thành kỹ vận dụng sáng tạo lý luận, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, kỹ năng đánh giá, tổng kết thực tiễn. Đồng thời, với tư cách là môn học cơ bản, môn tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức nền tảng, giúp học viên tiếp cận, học tốt nội dung các môn học khác trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị. 3. Mục tiêu môn học Về kiến thức: Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Về kỹ năng: Giúp học viên hình thành kỹ năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Về thái độ: Giúp học viên nhận rõ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó có ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác; có ý thức đấu tranh phê phán các quan điểm, các việc làm sai trái, góp phần bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng. PHẦN II: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG I. Chương 1 1. Tên chương: CƠ SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT VÀ GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên: - Về kiến thức: Cơ sở hình thành, đặc điểm, bản chất và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. - Về kỹ năng: Phương pháp khoa học nhận thức giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trên phương diện giá trị văn hóa nói chung. - Về thái độ: + Khẳng định giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, từ đó xây dựng quan điểm đúng đắn trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào tu dưỡng, rèn luyện và tự hoàn thiện của mỗi cán bộ, đảng viên. + Có ý thức đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc về nguồn gốc, đặc điểm, bản chất, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể đạt được) Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá * Về kiến thức: + Phân tích được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. + Phân tích được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. + Giải thích được bản chất, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. - Khả năng xây dựng chủ trương, chính sách đảm bảo kế thừa giá trị truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ trương đường lối của Đảng phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn địa phương/đơn vị. - Khả năng xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch đảm bảo tính cách mạng, khoa học, nhân văn. - Khả năng xây dựng phương hướng phấn đấu, rèn luyện cá nhân đảm bảo sự thống nhất giữa tư tưởng, phương pháp, phong cách. - Khả năng tham gia tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh; - Mức độ tin tưởng, đấu tranh, bảo vệ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; - Ý thức học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Viết tự luận, thi vấn đáp nhóm * Về kỹ năng: Từ hiểu biết cơ sở hình thành, bản chất, đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh, học viên rút ra được phương pháp xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch (đảm bảo kế thừa, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống dân tộc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn). - Xây dựng phương hướng phấn đấu, rèn luyện cá nhân đảm bảo thống nhất giữa tư tưởng, phương pháp, phong cách. * Về tư tưởng: Khẳng định giá trị vững bền của tư tưởng Hồ Chí Minh đối dân tộc Việt Nam và nhân loại. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, tham gia phản biện lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. 5. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình 1. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1. Quá trình nhận thức của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh - Trước Đại hội đại biểu lần VI của Đảng. - Từ Đại hội đại biểu lần thứ VII đến nay. 1.2. Nội dung chủ yếu trong khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh - Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh 2. CƠ SỞ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 2.1.2. Tinh hoa văn hóa nhân loại - Phương Đông - Phương Tây 2.1.3. Chủ nghĩa Mác - Lênin 2.2. Cơ sở thực tiễn 2.2.1. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 2.2.2. Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 2.3. Phẩm chất Hồ Chí Minh - Phẩm chất đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh - Trí tuệ mẫn tiệp; tư duy độc lập, sáng tạo; bản lĩnh kiên cường - Năng lực hoạt động thực tiễn phong phú, đa dạng 3. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3.1. Bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh - Tính khoa học - Tinh cách mạng - Tính nhân văn sâu sắc 3.2. Đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh có quá trình phát triển lâu dài và là hệ thống mở - Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển và gắn liền với cuộc đời hoạt động động cách mạng của Hồ Chí Minh. - Thâu thái, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân loại và thời đại. Liên tục được bổ sung và phát triển từ đòi hỏi của thực tiễn. 3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh nổi bật là tư tưởng chính trị - Chủ đạo là tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. - Xuyên suốt các nội dung tư tưởng là tinh thần cách mạng, đổi mới vì sự phát triển đất nước. 3.3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất biện chứng với phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh - Về tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. - Sự thống nhất biện chứng của tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. 4. GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4.1. Giá trị dân tộc 4.2. Giá trị nhân loại - Thuyết trình, hỏi - đáp - Thảo luận nhóm - Bài tập tính huống - Tự học của học viên Câu hỏi trước giờ lên lớp: Vì sao đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII Đảng ta lại khẳng định: Đảng lấy CNMLN và TTHCM làm nền tảng TT và kim chỉ nam cho hành động của Đảng? Câu hỏi trong giờ lên lớp: Câu 1: Vai trò của giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 2: Vai trò của tinh hoa văn hóa nhân loại với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 3: Vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 4: Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 5: Tại sao nói: Tư tưởng Hồ Chí Minh nổi bật là tư tưởng chính trị? Câu 6: Phân tích sự thống nhất giữa tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Bài học rút ra cho bản thân từ việc hiểu biết đặc điểm này? Câu hỏi sau giờ lên lớp Câu 1. Đồng chí hãy phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Từ đó rút ra phương pháp xây dựng chủ trương, chính sách cho địa phương/đơn vị. Câu 2. Đồng chí hãy phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Từ đó làm rõ sự cần thiết phải học tập lý luận trong giai đoạn hiện nay. Câu 3. Đồng chí hãy phân tích giá trị cốt lõi của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay? Câu 4. Đồng chí hãy đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay? 6. Tài liệu học tập 6.1. Tài liệu phải đọc: [1] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ Cao cấp Lý luận chính trị), Chương 1. 6.2. Tài liệu nên đọc: [1] Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H, 2008, từ trang 21 đến trang 41. [2] Song Thành, Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị, H. 2003, từ trang 27 đến trang 37. [3] Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, H.1997, tr.113 - 178. 7. Yêu cầu với học - Đọc tài liệu theo hướng dẫn; - Chuẩn bị nội dung thảo luận; - Làm bài tập; - Chuẩn bị nội dung tự học; - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở Mục 5; - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. II. Chương 2 1. Tên chương: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: * Về kiến thức: Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. * Về kỹ năng: + Phân tích và luận giải được những quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. + Vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc vào nhiệm vụ, công tác trong điều kiện hiện nay. * Về tư tưởng: + Khẳng định ý nghĩa và giá trị, sự phù hợp của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện hội nhập và phát triển đất nước. + Củng cố niềm tin vào con đường giải phóng và phát triển dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn. 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể đạt được) Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá - Về kiến thức: + Khẳng định quyền độc lập dân tộc là thiêng liêng bất khả xâm phạm và phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. + Phân tích nội dung các quan điểm Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. - Khả năng phân tích làm rõ giá trị khoa học và thực tiễn của các quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Khả năng quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc vào giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn của địa phương, đơn vị Viết tự luận, vấn đáp nhóm. - Về kỹ năng: + Phân tích và luận giải được giá trị những quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. + Vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc vào nhiệm vụ, công tác trong điều kiện hiện nay. - Về tư tưởng: + Khẳng định ý nghĩa và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện hiện nay. + Đấu tranh bảo vệ các luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. 5. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1. Vấn đề dân tộc - Khái niệm Dân tộc. - Khái niệm dân tộc thuộc địa. 1.2. Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.2.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc 1.2.2. Về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp * Quan điểm C.Mác, V.I.Lênin * Quan điểm của Hồ Chí Minh - Thuyết trình - Thảo luận nhóm -Bài tập nhóm - Tự học Câu hỏi gợi mở trước bài giảng: - Theo các đồng chí, tại sao Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc? Câu hỏi dẫn dắt trong bài giảng: Câu 1: Vấn đề dân tộc thuộc địa được các đồng chí hiểu như thế nào? Câu 2 Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam muốn giành thắng lợi triệt để phải đi theo con đường cách mạng vô sản? Câu 3: Đồng chí hãy làm rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của những sáng tạo ấy. Câu 4: Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xác định lực lượng thực hiện cách mạng GPDT và ý nghĩa của sáng tạo ấy. Câu 5: Vận dụng TTHCM, đ/c cho biết trong điều kiện đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước cần làm gì để tăng cường bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ? Câu 6: Theo đồng chí trong các quan điểm Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân hiện nay chúng ta cần nhấn mạnh nội dung nào? Tại sao? Câu hỏi đánh giá kết quả: Câu 1. (5.0 điểm): Đồng chí rút ra bài học gì trong quá trình hội nhập, phát triển của đất nước từ quan điểm Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa? Câu 2. (5.0 điểm): Chứng minh đường lối cách mạng và lực lượng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh lựa chọn đã vạch đường và thiết kế tương lai phát triển của đất nước? Câu 3. (5.0 điểm): Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc, đồng chí hãy nêu phương hướng nhằm kết hợp sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực trong phát triển kinh tế của địa phương/ ngành/ cơ quan đồng chí công tác. Câu 4. (5.0 điểm): Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về lực lượng thực hiện cách mạng đồng chí hãy xác định lực lượng và đề xuất phương hướng phát huy sức mạnh của lực lượng này trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương/ ngành/ cơ quan đồng chí? 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 2.1. Mục tiêu và tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc 2.2. Về đường lối cách mạng Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. 2.3. Về lực lượng lãnh đạo cách mạng - Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 2.4. Về lực lượng thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc - Lực lượng nòng cốt: Liên minh Công- Nông-Trí -Lực lượng cần tập hợp, phát huy: Toàn dân 2.5. Về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở các nước chính quốc Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 2.6. Về phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; khởi nghĩa từng phần, tiến tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. 3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 3.1. Tình hình mới và những yêu cầu, nhiệm vụ mới - Nhận định về tình hình tại Đại hội XI, XII của Đảng. - Những nhiệm vụ đặt ra 3.2. Những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu nhằm bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong điều kiện hiện nay - Một là: Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. - Hai là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. - Ba là: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông trí, phát huy tinh thần tự lực tự cường. - Bốn là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. 6. Tài liệu học tập 6.1. Tài liệu phải đọc: - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho Hệ cao cấp lý luận chính trị). Chương 2 6.2. Tài liệu nên đọc: - Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008, tr.53-89. - Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr.1-7, 20-22. (Đọc: Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lời kêu gọi.) 7. Yêu cầu với học viên - Đọc tài liệu theo hướng dẫn; - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở Mục 5; - Chuẩn bị nội dung thảo luận; - Làm bài tập; - Chuẩn bị nội dung tự học; - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. III. Chương 3 1. Tên chương: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: - Về kiến thức: + Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. + Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. - Về kỹ năng: + Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh vào tổng kết lý luận và tư tưởng xây dựng CNXH ở Việt Nam. + Giải đáp những vấn đề thực tiễn xây dựng CNXH đang đặt ra. + Xây dựng, hoàn thiện mô hình cấu trúc xã hội xã hội chủ nghĩa và xác định nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. - Về tư tưởng: + Củng cố niềm tin của học viên vào sự tất thắng, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Đảng và nhân dân ta xây dựng.  + Đấu tranh, phản biện lại những quan điểm sai trái, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể đạt được) Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá * Về kiến thức: -Nhận diện được đặc trưng bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm Hồ Chí Minh. - Luận giải được tính tất yếu của việc đi lên CNXH ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Phân tích được đặc điểm và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - Phân tích được nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. - Luận giải về bước đi và các biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - Khả năng phân tích làm rõ tính tất yếu, của việc đi lên xây dựng CNXH ở nước ta. - Khả năng đề xuất biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm địa phương nơi học viên công tác. - Mức độ, khả năng đấu tranh bảo vệ và phát triển các quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH trong điều kiện đổi mới, hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Viết tự luận, vấn đáp nhóm * Về kỹ năng: - Nhận diện được đặc điểm thực tiễn, xác định được nhiệm vụ, bước đi và đề xuất biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan công tác. * Về tư tưởng: Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Khẳng định những nhận thức mới, vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng CNXH. 5. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1. T
Tài liệu liên quan