Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản

Việc thực hiệnNTTTDC bắt nguồn từ bản chất củaĐCS ĐCS -Mang bản chất GCCN - Đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của GCCN -TC Liên minh tự nguyện của GCCN&NDLĐ

pdf90 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG GV. Đỗ Tiến Khoa TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 1 Nhắc lại kiến thức đã nghiên cứu 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 2 Mục đích và yêu cầu Phương pháp và dụng cụ hỗ trợ giảng dạy Kết cấu bài giảng gồm 2 phần TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 3 II. QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NT TTDC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC (trọng tâm) 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 3. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt NT TTDC trong tình hình hiện nay (trọng tâm) 2. Thực trạng quán triệt và thực hiện NT TTDC 1. Tình hình và những nhân tố tác động 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Giáo trình trung cấp Lý luận Chính trị-Hànhchính, Học viện CT-HC-QG Hồ Chí Minh 2009. - VK ĐHĐTQ lần thứ VIII, IX , X, XI - NQ TW 6 (lần 2) của BCH TW khoá VIII - NQ TW 4 của BCH TW khóa XI - Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 5 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 6 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  * Việc thực hiện NT TTDC bắt nguồn từ bản chất của ĐCS ĐCS - Mang bản chất GCCN - Đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của GCCN - TC Liên minh tự nguyện của GCCN&NDLĐ 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 7 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - ĐCS là đội tiên phong, là lãnh tụ chính trị của GCCN Vai trò tiên phong của ĐCS được thể hiện trên những lĩnh vực nào? Lý luận Hành động Tổ chức Tiên phong 8Mác-Lênin ĐCS được vũ trang bằng XDĐ TTDC  Phủ nhận Đảng ngay từ bản chất 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về lý luận: 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 9 để 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về hành động: Người lãnh đạo, đi đầu mọi lĩnh vực - Định hướng mọi h.động của GCCN&NDLĐ - Tạo sự thống nhất ý chí & hành động Bác dạy:“Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh như chỉ có một người”  Thể hiện trong việc đề ra cương lĩnh, đường lối chính trị để lãnh đạo. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 10 có VD: Dây chuyền sản xuất 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về tổ chức: ĐCS là đội ngũ có: Tổ chức chặt chẽ nhất Cách mạng nhất Giác ngộ nhất của GCCN GCCN - ý thức tổ chức kỷ luật cao - sáng tạo - chủ động trong lao động SX  Đảng là đội tiện phong,̣ Đảng càng phải thể hiện sự hơn hẳn của mình, có như thế Đảng mới đủ sức mạnh.  Do vậy, Đảng phải thực hiện NT TTDC để giữa vai trò tiên phong về lý luận, hành động và tổ chức 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 11 nói lên là 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất) - Đảng còn là TC liên minh tự nguyện của GCCN&NDLĐ XD nền DC XHCN Điều đó - Bản chất của Đảng - Mục đích hoạt động  Muốn thực hiện vấn đề bản chất ấy, ĐCS phải thực hiện NT TTDC. 12 tiến tới đó là thực hiện Lãnh đạo * bắt nguồn từ nhiệm vụ lịch sử của ĐCS 1. Tính tất yếu khách quan (thứ hai) Nhiệm vụ lịch sử của ĐCS là nhiệm vụ gì?ĐCS GCCN & NDLĐ thắng lợi cuộc CM DTDCND, ánh đổ CNTB xóa bỏ chế độ người bóc lột người, XD thành công XH mới XH XHCN CNCS đấu tranh xóa bỏ XH cũ, xây dựng XH mới 13 Trí tuệ Lực lượng̣ 1. Tính tất yếu khách quan (thứ hai) 2 điều kiện để đấu tranh VD:- CM10 (1917); - CM8 (1945)  Đảng phải thực hiện NT TTDC để TT trí tuệ, TT lực lượng̣ 14 Sẽ có 1 tổ chức vững mạnh vì đó là đề ra thu hút thì muốn phải *bắt nguồn từ kinh nghiệm thành công hay không thành công 1. Tính tất yếu khách quan (thứ ba) ĐCS nào • tồn tại • phát triển Đảng đó thực hiện đúng NT TTDC Sự thống nhất về tư tưởng & hành động, được sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong XH CT, ĐL, C.sách đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của ND sản phẩm trí tuệ của toàn dân. 15  * còn 1. Tính tất yếu khách quan (thứ ba) ĐCS nào hoặc Vi phạm Xa rời • sẽ suy yếu, () • bị phân liệt, () • thậm chí bị tan rã VD: ĐCS Liên Xô; ()  ĐCS muốn tồn tại & phát triển thì phải thực hiện đúng đắn NT TTDC;  ĐCS nào vi phạm hoặc xa rời NT TTDC sẽ dẫn đến suy yếu, bị phân liệt về tổ chức, thậm chí bị tan rã. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 16 Tóm lại:  NT TTDC là một tất yếu khách quan đối với tất cả các ĐCS Bài phát biểu của Tổng bí thư Đỗ Mười, tại hội nghị BCH-TW lần thứ 7 (khoá VII), đã nhấn mạnh: . 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 17 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 18  Mác và Ăngghen: 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Chưa dùng thuật ngữ TTDC Đưa nội dung TTDC vào xây dựng chính đảng CM Được thể hiện trong điều lệ: • “Liên đoàn những người cộng sản” • “Hội liên hiệp công nhân quốc tế”  Theo tinh thần của nguyên tắc 19 Một số nội dung như: 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển • Vấn đề bầu cử dân chủ, bình đẳng • Quyền thảo luận thông qua cương lĩnh • Cấp dưới phục tùng cấp trên • Thiểu số phục tùng đa số • Mọi thành viên đều có trách nhiệm thực hiện kỷ luật bắt buộc như nhau 20  V.I.Lênin phát triển thành NT: * 1903: “Chế độ Dân chủ” “Chế độ TTDC” * 1905: HN Temmécpho, dùng chế độ TTDC; * 1906: Tại ĐH IV, đưa vào Điều lệ Đảng Công nhân dân chủ-xã hội Nga: “Tất cả các tổ chức Đảng đều xây dựng theo nguyên tắc TTDC”; * 1920: ĐH II của Quốc tế CS, điều 13, Điều lệ QTCS: “Tất cả các đảng gia nhập Quốc tế CS phải được xây dựng theo nguyên tắc TTDC”; 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển (tt) 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 21  Chủ tịch HCM và Đảng ta: * Kế thừa và vận dụng NT của Lênin, * 1927: “Đường kách mệnh”, Người chỉ ra rằng: 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển (tt) “theo cách DCTT. Nghĩa là có việc gì thì ai cũng được bàn, cũng phải bàn. Khi bàn rồi thì bỏ thăm, ý kiến nào nhiều người theo hơn thì được. Ấy là dân chủ. Đã bỏ thăm rồi, thì giao cho hội ủy viên làm, khi ấy thì tất cả hội viên phải theo mệnh lịnh hội ấy. Ấy là tập trung. Ai không nghe lời thì ủy viên hội có quyền phạt” 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 22  Chủ tịch HCM và Đảng ta: * Trong một số tác phẩm khác:, Người dùng: 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển (tt) 14 lần “DCTT 02 lần “TTDC  Ngôn từ có sự khác nhau, nội hàm & thực chất của khái niệm trước sau vẫn nhất quán, có sự thống nhất, phù hợp, tuân thủ theo ng.tắc do Lênin sáng tạo; 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 23 nghĩa là: có T rong Đ ảng  1953: “Thường thức chính trị”, chỉ ra: a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển (tt)  Sau đó Bác dùng TTDC bất kỳ cấp trên hoặc cấp dưới, đảng viên cũ hoặc đảng viên mới, đều nhất định phải giữ kỷ luật của GCVS” Đảng tổ chức theo NT DCTT “Đảng - Đảng chương thống nhất, - kỷ luật thống nhất, - cơ quan lãnh đạo thống nhất Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng TW. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 24 * ĐCS VN: Điều lệ ĐCS Đông Dương: “ĐCS Đông Dương cũng như các chi bộ của Quốc tế CS phải tổ chức theo lối DCTT”; * Về sau, Đảng ta dùng “TTDC”. 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển (tt) 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 25 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển b. Bản chất của NT TTDC TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG TTDC hay DCTT về mặt bản chất có gì khác nhau hay không? 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 26 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC  TTDC là hai mặt thống nhất trong cùng một nguyên tắc và chúng có mối quan hệ biện chứng. Trong đó, TT phải trên cơ sở DC để bảo đảm cho TT chân chính, ngược lại dân chủ phải đặt dưới sự chỉ đạo tập trung sẽ làm cho dân chủ có mục đích, có định hướng. * NT TTDC là một chỉnh thể thống nhất của hai mặt TT và DC 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 27 • TT trên cơ sở DC, • DC dưới sự chỉ đạo của TT; 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC 2 mặt thống nhất có mqh biện chứng. TTDC 28 Nếu mất đi thì 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) - TTDC là 2 mặt thống nhất trong cùng 1 nguyên tắc; Không tách rời • Tập trung • Dân chủ Không còn là 1 nguyên tắc Ví dụ: Sự vật, hiện tượng: Có 2 hay nhiều thuộc tính (Hàng hóa)  Thực hiện cần tránh: tách TT ra khỏi DC và ngược lại. (Vi phạm bản chất của NT TTDC); 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 29 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) Mối quan hệ biện chứng TT là cơ sở để DC được thực hiệnTác động qua lại DC là tiền đề, điều kiện của TT chân chính; 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 30 làphải có 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) TT là cơ sở, là cái bảo đảm cho DC được thực hiện: Muốn có DC • Kỷ luật, kỷ cương • Hiến pháp, pháp luật Quyền lực bảo vệ DC Ví dụ: Trong một quốc gia, nếu không có kỷ luật, kỷ cương,  Có kỷ luật, kỷ cương, Hiến pháp, pháp luật là có DC. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 31 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) DC là tiền đề, là điều kiện cho TT: Bởi vì - trí tuệ - lực lượng - hành động - thống nhất Tập trung Nên phải lấy DC làm cơ sở  TT phải trên cơ sở DC thì DC được thực hiện.  Không được tách rời 1 trong 2 mặt của nguyên tắc. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 32 Dẫn đến b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt)  Không được coi trọng mặt nầy, xem nhẹ mặt kia và ngược lại. Nếu Coi trọng mặt này, xem nhẹ mặt kia & ngược lại  quan liêu, độc đoán, chuyên quyền  hoặc DC cực đoan, vô chính phủ 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 33 dẫn đến TT Quan liêu Chuyên quyền Độc đoán 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) - Nếu Coi trọng TT, xem nhẹ DC (TT cao, DC hạn chế) Đảng không có trí tuệ để xây dựng CL, ĐL chính trị CL, ĐL C.trị không đúng đắn  Không làm tròn N.vụ lịch sử  Có nguy cơ bị thoái hóa 34 • Thủ tiêu DC, xa rời thực tế, • TT quan liêu, độc đoán v ừ a Trí tuệ Lực lượng chấp hành không Trên cơ sở DC TT Nghĩa là: b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) + TT trên cơ sở DC để bảo đảm cho TT chân chính: TT trên cơ sở DC Cquan L.đạo có Uy tín Quyền lực chân chính Đảng viên Chủ trương, chính sách, nghị quyết, kỷ luật đề ra CL, ĐL đúng; thống nhất C.trị, t.tưởng và tổ chức 7/11/2014 35 mở đường • quá trớn • tự do tùy tiên • vô nguyên tắc • mất phương hướng dẫn đến b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt)  - Ngược lại, Coi trọng DC, xem nhẹ TT (DC rộng, TT hạn chế) DC DC Quá trớn • phần tử cơ hội • phản động chống phá Đảng Đảng tiêu vong VD: ĐCS Liên Xô, khủng hoảng kinh tế XH 7/11/2014 36 vì sự tồn tại của mặt này là tiền đề cho sự tồn tại và khả năng phát triển của mặt kia,. b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) Nếu đem TT đối lập với DC & ngược lại. Làm cho  mặt này triệt tiêu mặt kia  TTDC phát triển tỷ lệ nghịch chúng có mqh-bc. Cho nên, trong NT TTDC 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 37 Mục đích Định hướng Có hiệu lực Duy trì sự thống nhất Phá vỡ DC chân chính. DC cực đoan DC TT b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt)  + DC phải đặt dưới sự chỉ đạo của TT thì mới làm cho DC có mục đích, có định hướng. DC đặt dưới sự chỉ đạo TT có DC Không đặt dưới sự chỉ đạo TT kiềm hảm DC chân chính 38 • trí tuệ, • lực lượng, • thống nhất hành động để TT b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt)  * NT TTDC giữa mặt TT và mặt DC không đối lập nhau, chỉ có NT TTDC mới đối lập với TT quan liêu và chủ nghĩa vô chính phủ. DC chân chính. tạo kỷ luật, kỷ cương, Lấy DC làm cơ sở cho TT  DC đặt dưới sự chỉ đạo của TT • Mục đích, • Định hướng đúng đắn, để DC 39 cho nên TTDC còn có mối quan hệ tỷ lệ thuận.  TT trên cơ sở DC,  DC đặt dưới sự chỉ đạo TT; b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) Bản chất TTDC của Đảng 2 mặt TTDC không đối lập; 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 40 b. Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) VD: Trong Trong sinh hoạt chi bộ, mọi vấn đề về phương hướng lãnh đạo của chi bộ đều được mở rộng DC thảo luận, rồi đi đến thống nhất () Ngoài ra: mqh tỷ lệ thuận • Cái kia tăng thì cái nọ tăng, • ngược lại • TT càng cao, DC càng rộng • Ngược lại  TT càng cao thì DC càng rộng; TT cao là tiên đề để tiếp tục mở rộng DC. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 41 Tóm lại: Bản chất của nguyên tắc TTDC (tt) Không được tách rời hai mặt của NT TTDC; () Không được tuyệt đối hóa 1 trong 2 mặt của NT TTDC; () Không được đem TT đối lập với DC, ngược lại. () 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 42 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển b. Bản chất của NT TTDC c. Nội dung của NT TTDC TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 43 Yêu cấu váo• phát huy trí tuệ tập thể • chọn người xứng đáng 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. Cơ quan lãnh đạo • Bầu cử lập ra, • tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Đảng ta yêu cầu Cơ quan lãnh đạo của Đảng Có trường hợp chỉ định: Thành lập mới (không có ĐH) Nội dung thứ nhất: ND thứ 1 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 44 do• chủ trương • nghị quyết 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. Bác dạy: * Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tập thể lãnh đạo Tập thể quyết định Đối với tập thể lãnh đạo, trong thời gian qua có những hạn chế gì? 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 45 không phải có thông qua không • không thống nhất ý chí & hành động • phiến diện, không khách quan, xa rời thực tiễn • chủ trương • nghị quyết • quyết định 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung.  Dân chủ hình thức Qua tập thể, nhưng chiếu lệ • chủ trương • nghị quyết • quyết định Sản phẩm của trí tuệ trành khỏi sai lầm 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 46 gọi là nhưng chưa • tự quyết định • chủ trương • nghị quyết • quyết định 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung.  Cá nhân tự quyết định: tập thể • điều tra N.cứu • k thực tiễn • lấy ý kiến sai lầm Độc đoán gia trưởng • không tôn trọng ý kiến tập thể • xem thường ý kiến cấp dưới • tự quyết định sai lầm 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 47 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. Bác dạy: là • quá trình nối tiếp của tập thể lãnh đạo Cá nhân phụ trách: Đối với cá nhân phụ trách, trong thực tế thời gian qua chúng ta đã có những sai lầm khuyết điểm gì? 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 48 khi dựa dẩm Ỷ lại • tinh thần trách nhiệm kém • sợ trách nhiệm • quyết định 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. • tập thể  Cán bộ lãnh đạo: • sai lầm • hỏng việc • quy trách nhiệm cho tập thể • không thấy trách nhiệm cá nhân • đổ lỗi cho tập thể, là êm xuôi 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 49 không biết do đó cho không thì đổ cho gánh vác  Khi công việc đã bàn bạc, kế hoạch định ra • trách nhiệm thuộc về ai, • tập thể • hư hao • tổn thất • tốn kém  tập thể lãnh đạo gắn liền với cá nhân phụ trách Quan điểm của Bác:  tập thể lãnh đạo là DC  cá nhân phụ trách là TT thực hiện tốt NT TTDC chính là công việc phân công cụ thể Cá nhân phụ tách bê trễ hoặc sai lầm 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 50 Thuộc về thường thì thì mà đổ cho thìthường vấp phải giữa  Khi công việc đã bàn bạc, vận dụng nguyên tắc này  Thực tế,  “lãnh đạo” và  “phụ trách” không rõ ràng thành công thành tích cá nhân 1 số người lãnh đạo, thất bại trách nhiệm công việc tập thể. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 51 chưa năng động sáng tạo  Khi công việc đã bàn bạc,  Thực tế, chế độ lãnh đạo của tập thể - dám nghĩ, - dám làm, - dám chịu trách nhiệm thúc ép người lãnh đạo cần phải cụ thể thành các quy định rõ ràng. Cho nên 52 ĐH ĐBTQ. 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. Nội dung thứ hai: Cơ quan lãnh đạo • ĐH đại biểu • ĐH đảng viênGiữa hai kỳ ĐH BCH TW Ở mỗi cấp Đảng bộ, chi bộ (cấp ủy) ND thứ 2 53 bởi vì L.đạo, tổ chức th.hiện CL, ĐL C.trị, CT, NQ ở 1 g.đoạn CM n.định. là Có quyền TTbởi vì thể hiện 2. Nội dung của NT TTDC: có 6 nội dung. Nội dung thứ hai: Tính TT rất cao ĐH ĐBTQ đại biểu tiêu biểu nhất Giữa hai kỳ ĐH quyết định đề ra đường lối (C.trị, tổ chức, đối ngoại, QPAN). cơ quan lãnh đạo BCH ĐH bầu BCH ĐH giao quyền lực cho BCH  cá nhân đều phải phục tùng ĐH và BCH. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 54 Về hoạt động của mình trước 2. Nội dung của NT TTDC (tt) Nội dung thứ 3: Cấp ủy các cấp • báo cáo • chịu trách nhiệm • ĐH cùng cấp • cấp ủy cấp trên • cấp dưới Định kỳ • thông báo hoạt động của mình đến các tổ chức Đảng trực thuộc • thực hiện TPB & PB ND thứ 3 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 55 là 2. Nội dung của NT TTDC (tt) Chế độ báo cáo - Công cụ để kiểm tra, giám sát; - Không tách rời chế độ DC; - Cũng cố mqh giữa Đảng với quần chúng; Nội dung thứ 3: (tt) 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 56 biện pháp phải 2. Nội dung của NT TTDC (tt) Thường xuyên, nghiêm túc Nội dung thứ 3: (tt) TPB và PB Thẳng thắn (cấp trên kiểm tra, cấp dưới giám sát). - T.chức và đ.viên tự hoàn thiện mình; - Tăng cường khối đại ĐKTN; phải 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 57 2. Nội dung của NT TTDC (tt) * Tổ chức Đảng và đảng viên Nội dung thứ 4: - phải chấp hành NQ của Đảng, - thiểu số phục tùng đa số, - cấp dưới phục tùng cấp trên, - cá nhân phục tùng tổ chức, - các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng ĐH ĐBTQ và BCH TW; ND thứ 4 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 58 Nếu không phục tùng  “Người đó không có việc gì để làm trong hàng ngũ của Đảng” + Sự phát triển bên trong của Đảng + Đấu tranh cho mục tiêu chung 2. Nội dung của NT TTDC (tt) Việc chấp hành NQ * Tiêu chuẩn quan trọng nhất của NT: Nội dung thứ 4: (tt) - Phục tùng kỷ luật, kỷ cương. - Sự thống nhất Lênin nói: 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 59 2. Nội dung của NT TTDC (tt) * NQ của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh NQ, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. Nội dung thứ 5: 60 được - Phát biểu, - Ý kiến thiểu số Sẽ được nhưng thì