Đề tài Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay - Trần Văn Phòng

(Bản scan) Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm không chỉ hệ thống tư tưởng của Người về nhiều lĩnh vực mà cả phong cách của Người, trong đó có phong cách tư duy đã làm nên nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không thể không nghiên cứu phong cách của Người, trong đó có phong cách tư duy. Đại hội VII của Đảng đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Cho nên, nghiên cứu học tập vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu bức bách đối với tất cả cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là học tập những nguyên lý lý luận mà quan trọng hơn là học tập phương pháp tư duy biện chứng, phương pháp luận của Mác - Ăngghen - Lênin; học tập tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là học tập những tư tưởng lý luận của Người mà còn phải học cả phong cách của Người đặc biệt là phong cách tư duy. Chính những nét đặc sắc trong phong cách tư duy của Hồ Chí Minh đã giúp Người vận dụng sáng tạo và thành công chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta.

pdf50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay - Trần Văn Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên