Đề thi học kỳ I (Lần 1) môn Kỹ thuật lập trình - Phạm Thị Hồng

Câu 1: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int Tinh(int n) { for(int i=2; i void main() { int a[6]={3,5,1,6,4,2}; int b=0; for(int i=0; i<6; i++) if(i%2==0) b+=a[i]; cout< #define Max 10 void main() { int n, m[Max] = {1,3,6,8,15,24,5,14,29,44}; for (n=0; n

pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ I (Lần 1) môn Kỹ thuật lập trình - Phạm Thị Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ðẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ðIỆN TỬ - TIN HỌC THI HỌC KỲ 1 (Lần 1) MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LỚP Cð TH 10 (A-B) Thời gian: 60 phút (không sử dụng tài liệu) ðỀ 1: Câu 1: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int Tinh(int n) { for(int i=2; i<n; i++) if(n%i==0) return 0; return 1; } void main() { cout<<Tinh(105); } a) 2 b) 1 c) 105 d)* 0 Câu 2: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int a[6]={3,5,1,6,4,2}; int b=0; for(int i=0; i<6; i++) if(i%2==0) b+=a[i]; cout<<b; } a) 19 b) 21 c)* 8 d) 13 Câu 3: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include #define Max 10 void main() { int n, m[Max] = {1,3,6,8,15,24,5,14,29,44}; for (n=0; n<Max; n++) if (m[n] % 3!=0 && m[n] % 2==0) printf(“%3d”, m[n]); } a) 3 6 15 24 b) 3 6 8 24 c)* 8 14 44 d) 3 6 8 15 24 44 Câu 4: Khai báo nào dưới ñây là sai ? a) const m=5; int c[m]; b) int a[10]; c) #define Max 10 int d[Max]; d)* int n=5; int b[n]; Câu 5: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include void main() { int x=1; while(x<5) { cout<<x<<"\n"; x++; } } a) 10 b)* 1 2 3 4 c) 1 2 3 4 d) chương trình lặp vô hạn Câu 6: ðể nhập vào các biến sau ñây int X; float Y; char Z; thì dùng ñoạn chương trình nào ? a) printf("%d", &X); printf("%f", &Y); printf("%c", &Z); b) cin<<X; cin<<Y; cin<<Z; c)* scanf("%d", &X); scanf("%f", &Y); scanf("%c", &Z); d) cout<<X; cout<<Y; cout<<Z; Câu 7: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int x=3, y=5; if (x>=y) y--; else y++; x = x + y; cout<<x; a) 8 b) 7 c)* 9 d) 3 Câu 8: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[6]={3,1,5,4,6,2}; int x=a[0]; for(int n=0;n<6;n++) if(a[n]<x) x=a[n]; cout<<x; a) 2 b) 3 c) 6 d)* 1 Câu 9: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau nếu cho LT là 7 và TH là 4 TB=(LT+TH)/2; cout<<TB; if (LT>=5 && TH>=5) cout<<"ðậu"; else if (LT>=5) cout<<"Thi lại TH"; else if (TH>=5) cout<<"Thi lại LT"; else cout<<"Rớt"; a) 5.5 Rớt b) 5.5 Thi lại LT c)* 5.5 Thi lại TH d) 5.5 ðậu Câu 10: Kiểu dữ liệu nào sau ñây có kích thước nhỏ nhất ? a) long b) float c)* int d) double Câu 11: Lệnh nào sau ñây in ra số nhỏ nhất giữa N và M ? a) if (N < M) cout<<M; else cout<<N; b)* if (N < M) cout<<N; else cout<<M; c) if (N > M) cin<<M; else cin<<N; d) if (N > M) cin<<N; else cout<<M; Câu 12: #include void Tinh(int &x, int &y) { x++; y+=x; } void main() { int a=2, b=1; Tinh(a,b); cout<<a<<" "<<b; } a) Kết quả xuất ra: 2 1 b) Kết quả xuất ra: 3 1 c)* Kết quả xuất ra: 3 4 d) Kết quả xuất ra: 2 4 Câu 13: Trong những tên biến ñặt sau ñây, tên biến nào không hợp lệ a) tong_cong b) x1 c)* 2d d) chuvi Câu 14: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình: #include void Test(int a,int &b); void main() { int a=2,b=4; Test(b,a); cout<<a<<b; } void Test(int a,int &b) { a++; b=b+2; } a)* 44 b) 26 c) 36 d) 54 Câu 15: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[3][3]={2,7,4,5,6,3,4,3,1}; int x=0; for(int n=0;n<3;n++) x = x + a[n][n]; cout<<x; a)* 9 b) 10 c) 12 d) 11 Câu 16: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int a=16%3 - 1; int b=a+1; if (a!=0) cout<<b; else if (b>1) cout<<a; else cout<<a+b; } a)* 1 b) 2 c) 3 d) 0 Câu 17: Cho biết ý nghĩa hàm abc int abc(int a[ ], int n, int x) { int i,d=0; for(i=0;i<n;i++) if(a[i]==x) d=d+1; return d; } a) Xuất số lượng số bằng x trong mảng b) Trả về vị trí số bằng x trong mảng c) Xuất vị trí số bằng x trong mảng d)* Trả về số lượng số bằng x trong mảng Câu 18: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=10, s=0; while(s<30) { s=s+a; a++; } cout<<s; a) 11 b) 10 c)* 33 d) 21 Câu 19: Cho ñoạn chương trình sau char s[100]; printf(“ Nhập chuỗi:”); gets(s); for (k=0; k<strlen(s); k++) if (s[k]==’a’ || s[k]==’n’) s[k]=s[k] - 32 ; printf(“%s”, s) ; với chuỗi nhập vào là "Tran Van Anh" thì a) Kết quả xuất ra là TRAN VAN ANH b) Kết quả xuất ra là tran van anh c)* Kết quả xuất ra là TrAN VAN ANh d) Kết quả xuất ra là trAN vAN ANh Câu 20: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=2; switch(a) { case 1: a=a+3; case 2: a=a-4; break; default: a=a*2; } cout<<a; a) -3 b) 4 c) 2 d)* -2 Câu 21: Cho biết kết quả của chương trình sau : N = 567; a = N / 100; b = N % 100 / 10; c = N % 100 % 10; cout<< b*100+c*10+a; a) 756 b)* 675 c) 657 d) 765 Câu 22: Kết quả xuất ra khi thi hành chương trình sau #include void main() { char ch[30]=”Nguyen Van An – Quan PN” ; int x=0, c; for (c=0; m[c]!= ‘\0’; c++) if (m[c]>=’A’ && m[c]<=’Z’) x++; cout<<x; } a) 5 b) 3 c) 4 d)* 6 Câu 23: Kích thước của kiểu float là a) 8 byte b) 6 byte c) 2 byte d)* 4 byte Câu 24: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int s=0; for(int j=1; j<10; j++) s=s+j; cout<<s; } a) 55 b) 35 c) 25 d)* 45 Câu 25: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau nếu cho a là 312 b=a/100; c=a%100/10; d=a%10; n=b; if (n>c) n=c; if (n>d) n=d; cout<<n; a) 2 b) 6 c)* 1 d) 3 Câu 26: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int P(int n) { if(n==1 || n==0) return 1; else return P(n-1) + P(n-2); } void main() { cout<<P(5) - 2*P(3); } a) 4 b) 5 c)* 2 d) 3 Câu 27: Với các khai báo sau: int a=7, b=2; float x=10, y=4; Cho biết giá trị biểu thức: 5%2 + a/b + x/y a)* 6.5 b) 6 c) 7 d) 8 Câu 28: Cho biết câu lệnh nào bị lỗi: #include void main() { (1) int a,b,c; (2) cout << " Nhap vao 2 so nguyen a, b "; (3) cin >> a >>b; (4) c = a/b; (5) cout << " Ket qua la : " << c; (6) getch(); } a) (1) b)* (6) c) (3) d) (4) Câu 29: Cho thi hành chương trình sau thì kết quả xuất ra là bao nhiêu ? #include int F(int n) { if(n<4) return (F(n+1)-1); else return (2*n); } void main() { cout<<F(2); } a) 8 b) 7 c) 5 d)* 6 Câu 30: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[6]={8,5,12,1,7,6}; int d=0; for(int n=0;n<6;n++) if(a[n]%2!=0) d++; cout<<d; a)* 3 b) 4 c) 5 d) 6 Câu 31: Cho khai báo sau ñây int x = 2, y = x+1; thì kết quả của biểu thức dưới ñây là bao nhiêu ? ((x>0 && y=x) + (x!=1&& y==2*x)) a)* 0 b) 1 c) 2 d) -1 Câu 32: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=4; switch(a/2) { case 2: a=a+3;break; case 4: a=a-6; break; default: a=a/5; } cout<<a; a) 5 b)* 7 c) -2 d) 0 Câu 33: Cho khai báo sau ñây int x=1, y=3; const n=2010; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a)* n=x; b) y=n+1; c) x+=3; d) x=y/2; Câu 34: Cho khai báo sau ñây int n, m; float p, q, t; int x[10]; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a) p=(q+t)/2; b)* n=p%m; c) x[1]=1/m; d) t+=n; Câu 35: Cho biết kết quả xuất ra màn hình của chương trình sau: #include void main() { int x=5; if (x>10) cout<<"Hello"; cout<<"There"; cout<<"How are You ?"; } a)* There How are You? b) Hello c) Không xuất gì cả d) Hello There How are You? Câu 36: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình: int a=2,b=1; if (a>b) a=a+4; b=b-4; else a=a*4; cout<<a; a) 8 b) 6 c)* báo lỗi d) 4 Câu 37: Cho cấu trúc sau struct KQ { char Hoten[30]; int ThiL1, ThiL2; float TK; }; KQ x,y; float n; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a) y=x; b) if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else x.TK=x.ThiL2; c) n=(y.ThiL1+y.ThiL2)/2; d)* if(x!=y) n=1; Câu 38: Cho biết câu lệnh nào bị lỗi : #include void main() { (1) int x, y; (2) cout<<"Nhap vao 2 so nguyen a,b : "; (3) cin >>x>>y; (4) t = x+y; (5) cout <<"Tong cua 2 so nguyen x,y la"; } a) (3) b)* (4) c) (5) d) (1) Câu 39: Cho khai báo sau const Max=5; int x, y, n, m[Max][Max]; thì ñoạn chương trình dưới ñây sẽ in ra for (x=0; x<Max; x++) { n=0; for (y=0; y<Max; y++) n = n+m[x][y]; printf(“%3d”, n); } a) tổng theo từng cột của mảng m b)* tổng theo từng dòng của mảng m c) tổng các phần tử nằm trên hai ñường chéo của mảng m d) tổng các phần tử trong mảng m Câu 40: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau ñây, nếu lần lượt nhập vào 1,5,4,-3 int a=0, d=0; do { cin>>a; d++; }while(a>0); cout<<d; a) 6 b) 5 c) 1 d)* 4 Giáo viên ra ñề: Phạm Thị Hồng TRƯỜNG CAO ðẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ðIỆN TỬ - TIN HỌC THI HỌC KỲ 1 (Lần 1) MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LỚP Cð TH 10 (A-B) Thời gian: 60 phút (không sử dụng tài liệu) ðỀ 2: Câu 1: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau nếu cho a là 312 b=a/100; c=a%100/10; d=a%10; n=b; if (n>c) n=c; if (n>d) n=d; cout<<n; a) 3 b) 2 c) 6 d)* 1 Câu 2: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau ñây, nếu lần lượt nhập vào 1,5,4,-3 int a=0, d=0; do { cin>>a; d++; }while(a>0); cout<<d; a) 1 b) 5 c) 6 d)* 4 Câu 3: Kích thước của kiểu float là a) 2 byte b)* 4 byte c) 6 byte d) 8 byte Câu 4: Cho khai báo sau const Max=5; int x, y, n, m[Max][Max]; thì ñoạn chương trình dưới ñây sẽ in ra for (x=0; x<Max; x++) { n=0; for (y=0; y<Max; y++) n = n+m[x][y]; printf(“%3d”, n); } a) tổng các phần tử trong mảng m b)* tổng theo từng dòng của mảng m c) tổng theo từng cột của mảng m d) tổng các phần tử nằm trên hai ñường chéo của mảng m Câu 5: ðể nhập vào các biến sau ñây int X; float Y; char Z; thì dùng ñoạn chương trình nào ? a) printf("%d", &X); printf("%f", &Y); printf("%c", &Z); b)* scanf("%d", &X); scanf("%f", &Y); scanf("%c", &Z); c) cout<<X; cout<<Y; cout<<Z; d) cin<<X; cin<<Y; cin<<Z; Câu 6: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int a[6]={3,5,1,6,4,2}; int b=0; for(int i=0; i<6; i++) if(i%2==0) b+=a[i]; cout<<b; } a) 21 b) 13 c)* 8 d) 19 Câu 7: Cho khai báo sau ñây int x = 2, y = x+1; thì kết quả của biểu thức dưới ñây là bao nhiêu ? ((x>0 && y=x) + (x!=1&& y==2*x)) a) 1 b) 2 c) -1 d)* 0 Câu 8: Cho khai báo sau ñây int x=1, y=3; const n=2010; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a) x=y/2; b)* n=x; c) y=n+1; d) x+=3; Câu 9: Cho ñoạn chương trình sau char s[100]; printf(“ Nhập chuỗi:”); gets(s); for (k=0; k<strlen(s); k++) if (s[k]==’a’ || s[k]==’n’) s[k]=s[k] - 32 ; printf(“%s”, s) ; với chuỗi nhập vào là "Tran Van Anh" thì a) Kết quả xuất ra là tran van anh b)* Kết quả xuất ra là TrAN VAN ANh c) Kết quả xuất ra là trAN vAN ANh d) Kết quả xuất ra là TRAN VAN ANH Câu 10: Cho thi hành chương trình sau thì kết quả xuất ra là bao nhiêu ? #include int F(int n) { if(n<4) return (F(n+1)-1); else return (2*n); } void main() { cout<<F(2); } a)* 6 b) 8 c) 7 d) 5 Câu 11: #include void Tinh(int &x, int &y) { x++; y+=x; } void main() { int a=2, b=1; Tinh(a,b); cout<<a<<" "<<b; } a) Kết quả xuất ra: 2 4 b) Kết quả xuất ra: 3 1 c) Kết quả xuất ra: 2 1 d)* Kết quả xuất ra: 3 4 Câu 12: Khai báo nào dưới ñây là sai ? a)* int n=5; int b[n]; b) #define Max 10 int d[Max]; c) int a[10]; d) const m=5; int c[m]; Câu 13: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=10, s=0; while(s<30) { s=s+a; a++; } cout<<s; a) 11 b) 21 c)* 33 d) 10 Câu 14: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau nếu cho LT là 7 và TH là 4 TB=(LT+TH)/2; cout<<TB; if (LT>=5 && TH>=5) cout<<"ðậu"; else if (LT>=5) cout<<"Thi lại TH"; else if (TH>=5) cout<<"Thi lại LT"; else cout<<"Rớt"; a) 5.5 ðậu b)* 5.5 Thi lại TH c) 5.5 Rớt d) 5.5 Thi lại LT Câu 15: Cho biết câu lệnh nào bị lỗi: #include void main() { (1) int a,b,c; (2) cout << " Nhap vao 2 so nguyen a, b "; (3) cin >> a >>b; (4) c = a/b; (5) cout << " Ket qua la : " << c; (6) getch(); } a) (3) b)* (6) c) (4) d) (1) Câu 16: Cho khai báo sau ñây int n, m; float p, q, t; int x[10]; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a) p=(q+t)/2; b)* n=p%m; c) x[1]=1/m; d) t+=n; Câu 17: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=4; switch(a/2) { case 2: a=a+3;break; case 4: a=a-6; break; default: a=a/5; } cout<<a; a) 5 b)* 7 c) 0 d) -2 Câu 18: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int s=0; for(int j=1; j<10; j++) s=s+j; cout<<s; } a) 55 b) 25 c)* 45 d) 35 Câu 19: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình: #include void Test(int a,int &b); void main() { int a=2,b=4; Test(b,a); cout<<a<<b; } void Test(int a,int &b) { a++; b=b+2; } a) 54 b) 36 c) 26 d)* 44 Câu 20: Kết quả xuất ra khi thi hành chương trình sau #include void main() { char ch[30]=”Nguyen Van An – Quan PN” ; int x=0, c; for (c=0; m[c]!= ‘\0’; c++) if (m[c]>=’A’ && m[c]<=’Z’) x++; cout<<x; } a) 3 b) 5 c) 4 d)* 6 Câu 21: Lệnh nào sau ñây in ra số nhỏ nhất giữa N và M ? a)* if (N < M) cout<<N; else cout<<M; b) if (N > M) cin<<M; else cin<<N; c) if (N < M) cout<<M; else cout<<N; d) if (N > M) cin<<N; else cout<<M; Câu 22: Trong những tên biến ñặt sau ñây, tên biến nào không hợp lệ a) x1 b) tong_cong c)* 2d d) chuvi Câu 23: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include #define Max 10 void main() { int n, m[Max] = {1,3,6,8,15,24,5,14,29,44}; for (n=0; n<Max; n++) if (m[n] % 3!=0 && m[n] % 2==0) printf(“%3d”, m[n]); } a) 3 6 15 24 b) 3 6 8 24 c)* 8 14 44 d) 3 6 8 15 24 44 Câu 24: Cho biết ý nghĩa hàm abc int abc(int a[ ], int n, int x) { int i,d=0; for(i=0;i<n;i++) if(a[i]==x) d=d+1; return d; } a) Xuất vị trí số bằng x trong mảng b) Xuất số lượng số bằng x trong mảng c)* Trả về số lượng số bằng x trong mảng d) Trả về vị trí số bằng x trong mảng Câu 25: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[6]={8,5,12,1,7,6}; int d=0; for(int n=0;n<6;n++) if(a[n]%2!=0) d++; cout<<d; a) 6 b) 4 c)* 3 d) 5 Câu 26: Cho biết kết quả xuất ra màn hình của chương trình sau: #include void main() { int x=5; if (x>10) cout<<"Hello"; cout<<"There"; cout<<"How are You ?"; } a) Không xuất gì cả b)* There How are You? c) Hello d) Hello There How are You? Câu 27: Cho biết câu lệnh nào bị lỗi : #include void main() { (1) int x, y; (2) cout<<"Nhap vao 2 so nguyen a,b : "; (3) cin >>x>>y; (4) t = x+y; (5) cout <<"Tong cua 2 so nguyen x,y la"; } a) (3) b)* (4) c) (5) d) (1) Câu 28: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[6]={3,1,5,4,6,2}; int x=a[0]; for(int n=0;n<6;n++) if(a[n]<x) x=a[n]; cout<<x; a) 6 b) 3 c) 2 d)* 1 Câu 29: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int P(int n) { if(n==1 || n==0) return 1; else return P(n-1) + P(n-2); } void main() { cout<<P(5) - 2*P(3); } a) 5 b)* 2 c) 4 d) 3 Câu 30: Với các khai báo sau: int a=7, b=2; float x=10, y=4; Cho biết giá trị biểu thức: 5%2 + a/b + x/y a) 6 b) 8 c) 7 d)* 6.5 Câu 31: Kiểu dữ liệu nào sau ñây có kích thước nhỏ nhất ? a)* int b) float c) double d) long Câu 32: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include int Tinh(int n) { for(int i=2; i<n; i++) if(n%i==0) return 0; return 1; } void main() { cout<<Tinh(105); } a) 1 b) 105 c)* 0 d) 2 Câu 33: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int x=3, y=5; if (x>=y) y--; else y++; x = x + y; cout<<x; a) 7 b) 8 c)* 9 d) 3 Câu 34: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình: int a=2,b=1; if (a>b) a=a+4; b=b-4; else a=a*4; cout<<a; a) 4 b)* báo lỗi c) 8 d) 6 Câu 35: Cho biết kết quả của chương trình sau: #include void main() { int a=16%3 - 1; int b=a+1; if (a!=0) cout<<b; else if (b>1) cout<<a; else cout<<a+b; } a) 3 b)* 1 c) 2 d) 0 Câu 36: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a[3][3]={2,7,4,5,6,3,4,3,1}; int x=0; for(int n=0;n<3;n++) x = x + a[n][n]; cout<<x; a) 10 b) 12 c) 11 d)* 9 Câu 37: Cho biết kết quả của ñoạn chương trình sau: int a=2; switch(a) { case 1: a=a+3; case 2: a=a-4; break; default: a=a*2; } cout<<a; a)* -2 b) -3 c) 2 d) 4 Câu 38: Cho cấu trúc sau struct KQ { char Hoten[30]; int ThiL1, ThiL2; float TK; }; KQ x,y; float n; thì lệnh nào dưới ñây là sai ? a) if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else x.TK=x.ThiL2; b) n=(y.ThiL1+y.ThiL2)/2; c)* if(x!=y) n=1; d) y=x; Câu 39: Kết quả khi thi hành chương trình sau #include void main() { int x=1; while(x<5) { cout<<x<<"\n"; x++; } } a) chương trình lặp vô hạn b)* 1 2 3 4 c) 10 d) 1 2 3 4 Câu 40: Cho biết kết quả của chương trình sau : N = 567; a = N / 100; b = N % 100 / 10; c = N % 100 % 10; cout<< b*100+c*10+a; a)* 675 b) 765 c) 756 d) 657 Giáo viên ra ñề: Phạm Thị Hồng