Đề thi học phần môn kinh tế vĩ mô kèm bài giải

Câu 1 :( 3 điểm ) Trả lời đúng sai có giải thích : 1. Chính sách tài khóa mở rộng có tác động làm tăng tổng cầu , tăng sản lượng cân bằng , đúng hay sai ? 2. Mức giá trung bình của nền kinh tế tăng lên sẽ khiến đường tổng cầu AD dịch chuyển sang trái , đúng hay sai ? 3. Một người mắc bệnh ưng thư buộc phải nghỉ việc để điều trị bị xenm là người thất nghiệp ,đúng hay sai ?

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 17735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học phần môn kinh tế vĩ mô kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 HỌC PHẦN : KINH TẾ VĨ MÔ Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1 : ( 3 điểm ) Trả lời đúng sai có giải thích : 1. Chính sách tài khóa mở rộng có tác động làm tăng tổng cầu , tăng sản lượng cân bằng , đúng hay sai ? 2. Mức giá trung bình của nền kinh tế tăng lên sẽ khiến đường tổng cầu AD dịch chuyển sang trái , đúng hay sai ? 3. Một người mắc bệnh ưng thư buộc phải nghỉ việc để điều trị bị xenm là người thất nghiệp ,đúng hay sai ? Câu 2 : ( 3 điểm ) Cho một nền kinh tế có các số liệu như sau : ( đơn vị : tỷ đồng ) Thị trường hàng hóa : Tiêu dùng C = 500 + 0.57Yd ; đầu tư I = 345 – 24i ; chi tiêu chính phủ G = 250 ; xuất khẩu X0 = 300 ; nhập khẩu IM = 150 + 0.13Y . Thuế suất t = 25% Thị trường tiền tệ : cung tiền MS = 500 ; cầu tiền MD = 160 + 0.25Y – 14i a. Viết phương trình biểu diễn các đường IS-LM ? b. Xác định thu nhập và lãi suất cân bằng của nền kinh tế ? c. Giả sử cung tiền giảm đi 50 tỷ , xác định mức thu nhập và lãi suất cân bằng mới ? Câu 3 : ( 4 điểm ) Một nền kinh tế đóng có các số liệu như sau : ( đơn vị : tỷ đồng ) Tiêu dùng C = 450 + 0.65Yd ; đầu tư I = 200 + 0.2Y ; G = 300 ; thuế suất i = 10% a. Xây dựng phương trình tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế ? b. Giả sử chi tiêu của chính phủ tăng thêm 50 tỷ đồng , xác định sản lượng cân bằng mới ? c. Nếu khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC tăng lên 0.75 ( các yếu tố khác không đổi so với câu a ) , xác định sản lượng cân bằng mới trong trường hợp này ? * Bài Giải : Câu 1 .(3đ ) 1. Đ vì chính sách tài khóa mở rộng làm tăng lượng cung cầu , giảm thuế -> Sản xuất nhiều hơn -> sản lượng cân bằng tăng -> cầu tăng 2. Sai vì chỉ làm di chuyển chứ không dịch chuyển 3. Sai vì thất nghiệp là những người có khả năng lao động và mong muốn lđ , người lao động bị ung thư buộc phải nghỉ việc không có khả năng lao động nên không dc xem là người thất nghiệp Câu 2 (3đ ) : a, AD = C + I + G + NX C = 500 + 0.57 ( Y -t ) = 500 +0.57 ( Y - 0.25 Y ) = 500 + 0.4275Y AD = 500 + 0.4275 Y + ( 345 - 24i ) + 250 + ( 300 - 150 + 0.13Y ) = 500 + 0.4275Y + 345 - 24i + 250 + 300 - 150 + 0.13Y = 1245 + 0.5575Y - 24i PT IS : Y = AD Y = 1245 + 0.5575Y - 24i 0.4425Y = 1245 - 24i PT LM : MS = MD 500 = 160 + 0.25Y - 14i 0.25Y = 340 + 14i b, Mức thu nhập và lãi suất : c, MS giảm 50 tỷ MS = 450 PT LM : MS = MD 450 = 160 + 0.25Y - 14i 290 = 0.25Y - 14i 0.25Y = 290 + 14i Câu 3 ( 5 điểm ) a, AD = C + I + G = C0 + I0 + G0 + MPC ( 1 - t ) + MPI.Y = 450 + 200 + 300 + ( 0.65 - 0.1 )Y + 0.2Y = 950 + 0.55Y + 0.2Y = 950 + 0.75Y Sản lượng cân bằng : b, Khi Go tăng thêm 50 tỷ : AD = 1000 + 0.75Y Sản lượng Yo = 1000/0.75 = 4651.2 c, Nếu MPC = 0.75 -> AD = 450 + 200 + 300 + ( 0.75 - 0.1) Y + 0.2Y = 950 + 0.65Y + 0.2Y = 950 + 0.85 Y