Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương V: Tổng cầu - Tổng cung

Chương V: Tổng cầu - Tổng cung 1.Tổng cầu 2.Tổng cung 3.Chính sách ổn định hóa nền kinh tế

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương V: Tổng cầu - Tổng cung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 1.Tổng cầu 2.Tổng cung 3.Chính sách ổn định hóa nền kinh tế Đường AD 2 r r M/P Y P Y (M/P)s1 (M/P)S2 P Y2 Y2 (M/P)d LM1 IS1 r2 Y1 r1 r1 Y1 A P1 P2 AD LM2 P  A’ r2 TỔNG CẦU Dịch chuyển đường AD • Khi đường IS dịch chuyển sang phải thì AD dịch chuyển sang phải và ngược lại • Khi đường LM dịch chuyển xuống dưới thì AD dịch chuyển sang phải và ngược lại 3 TỔNG CẦU Dịch chuyển đường AD 4 Y P AD2 IS2 r Y LM1 IS1 P1 AD1 Y0 Y0 Y1 Y1 r Y P Y LM1 IS1 AD1 LM2 P1 AD2 Y1 Y1 Y2 Y2 IS3 AD3 Y2 Y2 LM3 Y3 Y3 AD3 r3 r2 r1 r1 r2 r2 TỔNG CẦU Hàm sản xuất Y = f(K, L) K: Vốn L:Lao động  Hàm Cobb Doughlas Y = A. K.L • +>1: năng suất tăng theo quy mô • +=1: năng suất không đổi theo quy mô • +<1: năng suất giảm theo quy mô 5 TỔNG CUNG Hàm sản xuất ngắn hạn 6 L Y Y = f1(K,L) L1 Y1 Y = f2(K,L) K , KHKT Y2 TỔNG CUNG Thị trường lao động Cung lao động: SL = f( W/P, nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí ) 7 L W/P SL (W/P)1 L1 (W/P)2 L2 W/P   1. nghỉ ngơi &  làm việc  tác động thay thế  2. Thu nhập   nghỉ ngơi   tác động thu nhập TỔNG CUNG Cầu lao động 8 W/P L DL TỔNG CUNG Cân bằng thị trường lao động 9 W/P L DLa SL (W/P)1 L1 TỔNG CUNG 10 W1/P2 L L Y Y P P1 Y1 P2 DL SL Y=f(K,L) LAS Y1 W2/P2 = Hình thành AS với quan điểm tiền lương linh hoạt W1/P1 L1 L1 TỔNG CUNG W/P Hình thành AS với quan điểm tiền lương cố định (Fixed Wages) 11 W1/P1 L1 W1/P2 L2 L W/P L Y Y P Y1 Y2 Y1 P1 P2 DL Y2 SAS1 Y=f(k,L) TỔNG CUNG Các yếu tố dịch chuyển đường tổng cung 12 P Ythực P Ythực SAS2 SAS1 LAS1 LAS2 CPSX , W  K, L  KHKT  K, L  KHKT  Năng suất  TỔNG CUNG 13 Y P Cân bằng Dư thừa (surplus) Thiếu hụt (shortage) P1 Y1 Y2 P2 Y3 Y4 E PE AD SAS CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ 14 P Ythực P Ythực Ythực P AD LAS SAS AD AD LAS SAS LAS SAS YP YP YP Cân bằng thất nghiệp (CB khiếm dụng) Cân bằng toàn dụng Cân bằng trên toàn dụng Chênh lệch suy thoái Chênh lệch lạm phát Y1 Y1 CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ