Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2016-2017

ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm) Anh/chị hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của nghĩa xã hội? Câu 2: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế?

doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2016-2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TCN DTNT BẮC QUANG KHOA CƠ BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : LS_KIV-01 Ngày thi : 24/4/2017 Thời gian làm bài : 60 Phút ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm) Anh/chị hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của nghĩa xã hội? Câu 2: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế? Câu 3: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh thì anh/chị cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh? Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT VÀ CÁC MÔN CHUNG KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG TCN DTNT BẮC QUANG KHOA CƠ BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : LS_KIV-01 Ngày thi : 24/4/2017 Thời gian làm bài : 60 Phút TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1: 3,0 Chủ nghĩa xã hội có những đặc trưng cơ bản sau: - Cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (hay xã hội xã hội chủ nghĩa) là nền sản xuất công nghiệp hiện đại. - Xã hội xã hội chủ nghĩa đã xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. - Chủ nghĩa xã hội tạo ra các cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới. - Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động - nguyên tắc phân phối cơ bản nhất. - Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân. - Xã hội xã hội chủ nghĩa giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo ra những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 Câu 2: 3,0 - Đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. - Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. - Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn ngoại lực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. - Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 3 Câu 3: 4,0 Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. - Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. - Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. - Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. - Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ tranh nhân dân. - Tư tưởng về phát triển về văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. - Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư - Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. - Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức là một chuẩn mực, định hướng giá trị là nền tảng tinh thần xã hội, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người. - Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người học sinh. - Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, Hiếu với dân”. - Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. - Thực hiện lời dạy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. - Gắn chặt chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hoá, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 2.0 Lưu ý: Phần liên hệ của câu 3, học sinh có thể làm khác, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thì vẫn được điểm tối đa. Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT VÀ CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên) KHOA CƠ BẢN (Ký và ghi rõ họ tên)
Tài liệu liên quan