Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

. Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị? 2. Nội dung của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 2.1. Nội dung chủ yếu của đổi mới kinh tế 2.2. Nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị   3. Những hình thức biểu hiện sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 3.1. Bước đi hay lộ trình của sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 3.2. Cách thức kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

ppt17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚC CÔ VÀ CÁC BẠNMỘT TUẦN MỚI VUI VẺ ^^ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nhãm 7Đ5.KT31. TRẦN VÂN ANH2. NGUYỄN LINH CHI3. NGUYỄN THỊ GIANG4. NGUYỄN THỊ HẰNG1.TRƯƠNG THỊ THANH2.PHẠM THỊ THUỶ3.NGUYỄN T. PHƯƠNG4.LƯU T. THU THUỲ5.LÊ T. YẾN THANHTHẢO LUẬN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNGC©u hái PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM : KẾT HỢP CHẶT CHẼ NGAY TỪ ĐẦU ĐỔI MỚI KINH TẾ VỚI ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, LẤY ĐỔI MỚI KINH TẾ LÀM TRỌNG TÂM ĐỒNG THỜI TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊNỘI DUNG1. Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị? 2. Nội dung của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 2.1. Nội dung chủ yếu của đổi mới kinh tế 2.2. Nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị  3. Những hình thức biểu hiện sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 3.1. Bước đi hay lộ trình của sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 3.2. Cách thức kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. LỜI MỞ ĐẦU Kể từ năm 1986 đến nay công cuộc đổi mới ở nước ta đã trải qua trên hai mươi năm. Đây là một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần từng bước, qua đó tư duy lý luận về đổi mới ngày càng sáng tỏ. Đổi mới là một cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, diễn ra toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng quan trọng hơn cả là đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Tổng kết mười năm đổi mới, Đại hội ĐBTQ lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã rút ra một số bài học chủ yếu, trong đó nổi lên bài học “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”1. Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị? Vì kinh tế và chính trị là hai lĩnh vực cơ bản nhất của đời sống xã hội. Đổi mới để phát triển kinh tế, tạo cơ sở vững chắc cho đổi mới các lĩnh vực khác, mặt khác đổi mới về chính trị lại mở đường và định hướng cho đổi mới kinh tế. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế.ĐẠI HỘI VIĐẠI HỘI VII2. Nội dung của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 2.1. Nội dung chủ yếu của đổi mới kinh tếMột là, đổi mới cơ chế kinh tế: Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là, đổi mới việc xây dựng quan hệ sản xuất. Trước khi đổi mới do chưa vận dụng đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất, nên đã mắc sai lầm nóng vội, chủ quan, duy ý chí, muốn xoá bỏ ngay chế độ tư hữu, xác lập ngay chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Đồng thời chỉ chú trọng thay đổi quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất mà không coi trọng giải quyết các vấn đề tổ chức quản lý và chế độ phân phối. 2.1. Nội dung chủ yếu của đổi mới kinh tếBa là, bố trí hợp lý cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư. Trước khi đổi mới việc bố trí cơ cấu kinh tế thường chỉ xuất phát từ lòng mong muốn đi nhanh không tính tới điều kiện và khả năng thực tế. Do chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đầu tư không thích đáng cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, ham xây dựng các công trình quy mô lớn, khối lượng xây dựng dở dang quá nhiều khiến cho vốn bị đọng quá lâu, không tập trung giải quyết về căn bản vấn đề lương thực, thực phẩm, phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Bởi vậy, đầu tư nhiều, nhưng hiệu quả thấp.Bốn là: Chuyển từ kinh tế khép kín sang kinh tế mở.2.2. Nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị Một là, đổi mới hệ thống chính trị toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Đổi mới hệ thống chính trị không phải là thay đổi chế độ chính trị, mà là làm cho nó hoạt động có hiệu lực và hiệu quả cao hơn, phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm mục tiêu đó phải đổi mới về chức năng, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của mỗi bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay2.2. Nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị Hai là, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thống nhất quyền lực nhưng phân công, phân cấp rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thứ nhất, nhìn bao quát thì tư duy về đổi mới đã manh nha từ hội nghị BCH TƯ lần thứ Sáu (khoá IV), tháng 8 năm 1979, thể hiện ở chủ trương “bằng mọi cách làm cho sản xuất bung ra”, rồi tới Hội nghị BCH TƯ lần thứ Tám (Khoá V) với chủ trương dứt khoát từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế hạch toán. Thứ hai là, trong mỗi lĩnh vực đều từ đổi mới tư duy đến đổi mới cơ chế chính sách, tổ chức cán bộ, phong cách và lề lối làm việc. Thứ ba, đổi mới toàn diện nhưng có trọng điểm, chọn đúng khâu đột phá.  3. Những hình thức biểu hiện sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.3.1. Bước đi hay lộ trình của sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.3.2. Cách thức kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. 1Một là, đổi mới từ dưới lên kết hợp với đổi mới từ trên xuống. 2Hai là, đổi mới bằng cách ổn định và phát triển. . Một là, đổi mới từ dưới lên kết hợp với đổi mới từ trên xuống. Từ các sáng kiến của nhân dân ở các địa phương như khoán “chui” ở Vĩnh Phúc và Đồ Sơn (Hải Phòng), bù giá vào lương ở Long An mà tổng kết thành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước (Khoản 100, khoản 10, chuyển từ hệ thống hai giá về một giá thống nhất theo cơ chế thị trường, bỏ dần đi tới xoá bỏ cung cấp theo tem phiếu v.v). Như vậy trước hết đổi mới từ dưới lên nhưng lại gặp đổi mới từ trên xuống, lòng dân ý Đảng đồng thuận nên giành thắng lợi. Bài học ở đây là phải đưa cuộc sống vào Nghị quyết thì mới dễ dàng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hai là, đổi mới bằng cách ổn định và phát triển. Điều kiện tiên quyết để đổi mới thành công là phải giữ được ổn định chính trị, xã hội. Dường như ở đây có mâu thuẫn. Song ổn định không phải là bất biến. Năm 1947, khi vận động nhân dân xây dựng “Đời sống mới”, Hồ Chí Minh đã viết: “Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏCái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lýCái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêmCái gì mới mà hay thì ta phải làm.Làm thế nào cho đời sống của nhân dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới”KẾT LUẬNĐổi mới ở nước ta đã tuân theo lời chỉ dẫn nói trên, không theo liệu pháp sốc, không phủ định sạch trơn mọi cái cũ, biết kế thừa cái tốt cũ và chọn lọc cái hay mới phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nhân dân ta, nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích của nhân dân lao động, từng bước cải thiện mức sống của nhân dân. Do đó, vừa đảm bảo được môi trường chính trị – xã hội ổn định, vừa phát triển được sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nhờ vậy mà công cuộc đổi mới giành được thắng lợi to lớn.Tóm lại, kết hợp đúng đắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị là một bài học kinh nghiệm quý báu cần được tiếp tục vận dụng trong tương lai./.CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Tài liệu liên quan