Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới a- Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp: * Những đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu bao cấp : - Thứ nhất : Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính ( nhà nước giao chỉ tiêu, cấp vốn, vật tư, thu hồi sản phẩm )

ppt27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I.QUÁTRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KTẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới a- Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp: * Những đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu bao cấp : - Thứ nhất : Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính ( nhà nước giao chỉ tiêu, cấp vốn, vật tư, thu hồi sản phẩm ) - Thứ hai : Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và cũng không chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh - Thứ ba: Quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ q.hệ hiện vật là chủ yếu(cấp phát va giao nộp) - Thứ tư : Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian kém năng lực, cửa quyền, quan liêu b. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế : - Đất nước lâm vào khủng hoảng đang đòi hỏi phải đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế ( Đổi mới hay là chết ) - Dưới áp lực nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, Đảng và nhà nước có những bước cải tiến theo hướng thị trường : chỉ thị 100 của Ban bí thư TW, Nghị định 25 CP và 26 CP của chính phủ - Những chủ trương trên vừa là những cải tiến vừa là những cơ sở, tiền đề để Đảng ta đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế 2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII * Ñaây laø giai ñoaïn hình thaønh vaø phaùt trieån tö duy cuûa Ñaûng veà kinh teá thò tröôøng, theå hieän: Moät laø : Kinh teá thò tröôøng khoâng phaûi caùi rieâng cuûa chuû nghóa tö baûn maø laø thaønh töïu phaùt trieån chung cuûa nhaân loaïi: - Vaäy theá naøo laø kinh teá thò tröôøng : khi moïi nguoàn löïc ñöôïc phaân boå baèng caùc nguyeân taéc thò tröôøng thì ngöôøi ta goïi ñoù laø kinh teá thò tröôøng - Kinh teá thò tröôøng ñaõ coù maàm moáng trong xaõ hoäi noâ leä, hình thaønh trong xaõ hoäi phong kieán vaø phaùt trieån cao trong xh TBCN do ñoù ngöôøi ta cho raèng kinh teá thò tröôøng laø cuûa CNTB - Kinh teá thò tröôøng laø thaønh töïu chung cuûa nhaân loaïi Hai laø : Kinh teá thò tröôøng toàn taïi khaùch quan trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi- Kinh teá thò tröôøng döôùi goùc ñoä “moät kieåu toå chöùc kinh teá” laø phöông thöùc toå chöùc, vaän haønh neàn kinh teá , laø phöông tieän ñieàu tieát kinh teá laáy cô cheá thò tröôøng laøm cô sôû phaân boå caùc nguoàn löïc kinh teá. Kinh teá thò tröôøng chæ ñoái laäp vôùi kinh teá töï nhieân, töï caáp, tö tuùc, chöù khoâng ñoái laäp vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi - Kinh teá thò tröôøng khoâng ñoái laäp vôùi chuû nghóa xaõ hoäi, noù toàn taïi khaùch quan trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi vaø caû trong chuû nghóa xaõ hoäi * Nhö vaäy : Phaùt trieån kinh teá thò tröôøng , khoâng phaûi phaùt trieån TBCN vaø taát nhieân xaây döïng kinh teá XHCN cuõng khoâng daãn ñeán phuû ñònh kinh teá thò tröôøng - Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VII ( 6/1991) vaø laàn thöù VIII ( 6/ 1996 ) khaúng ñònh tieáp tuïc phaùt trieån “neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng XHCN” Ba laø: Coù theå vaø caàn thieát söû duïng kinh teá thò tröôøng ñeå xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta: - Kinh teá thò tröôøng khoâng ñoái laäp vôùi CNXH vì vaäy caàn söû duïng KT thò tröôøng ñeå XD CNXH - Kinh teá thò tröôøng coù nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu : + Caùc chuû theå kinh teá coù tính ñoäc laäp, coù quyeàn töï chuû trong saûn xuaát kinh doanh, chòu traùch nhieäm veà loã laõi.. + Giaù caû cô baûn do cung caàu ñieàu tieát, heä thoáng thò tröôøng phaùt trieån ñoàng boä vaø hoaøn haûo + Neàn kinh teá coù tính môû cao vaø vaän haønh theo quy luaät voán coù cuûa kinh teá thò tröôøng nhö quy luaät giaù trò, quy luaät cung caàu, quy luaät caïnh tranh + Coù heä thoáng phaùp quy vaø söï quaûn lyù vó moâ cuûa nhaø nöôùc ngaøy caøng hoaøn thieän * Thöïc tieãn coâng cuoäc ñoåi môùi ôû nöôùc ta ñaõ chöùng minh veà söï caàn thieát söû duïng kinh teá thò tröôøng ñeå xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi b. Tö duy cuûa Ñaûng veà kinh teá thò tröôøng töø Ñaïi hoäi IX ñeán Ñaïi hoäi X : - Ñaïi hoäi IX Cuûa Ñaûng khaúng ñònh neàn kinh teá toång quaùt cuûa nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä laø : “neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” - Ñaïi hoäi IX xaùc ñònh kinh teá thò tröôøng laø : “Moät kieåu toå chöùc kinh teá vöøa tuaân theo quy luaät kinh teá thò tröôøng vöøa döïa treân cô sôû vaø daãn daét bôûi caùc nguyeân taéc vaø baûn chaát CNXH” - Ñaïi hoäi X laøm roõ hôn noäi dung ñònh höôùng chuû nghóa xaõ hoäi trong phaùt trieãn kinh teá thò tröôøng theå hieän : + Veà muïc ñích phaùt trieån : . Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa nhaèm muïc tieâu : Daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh; giaûi phoùng maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát . Muïc tieâu treân theå hieän muïc ñích phaùt trieån kteá laø vì con ngöôøi, giaûi phoùng löïc löôïng saûn xuaát, phaùt trieån kinh teá ñeå naâng cao ñôøi soáng cho moïi ngöôøi, ñaây laø söï khaùc bieät giöõa CNXH vaø CNTB +Veà phöông phaùt trieån : Phaùt trieån caùc thaønh phaàn kinh teá, trong ñoù kinh teá nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo, kinh teá nhaø nöôùc cuøng vôùi kinh teá taäp theå ngaøy caøng trôû thaønh neàn taûng vöõng chaéc cuûa neàn kinh teá +Veà ñònh höôùng xaõ hoäi vaø phaân phoái : . Thöïc hieän tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi ngay trong töøng böôùc ñi vaø töøng chính saùch phaùt trieån . . Taêng tröôûng kinh teá gaén keát chaët cheõ vaø ñoàng boä vôùi phaùt trieån xaõ hoäi, vaên hoùa, giaùo duïc vaø ñaøo taïo, giaûi quyeát toát caùc vaán ñeà xaõ hoäi vì muïc tieâu phaùt trieån con ngöôøi . Veà cheá ñoä phaân phoái theo ñònh höôùng XHCN theå hieän : phaân phoái chuû yeáu theo keát quaû lao ñoäng, hieäu quaû kinh teá, phuùc lôïi xaõ hoäi, theo möùc ñoùng goùp voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc + Veà quaûn lyù : Phaùt huy vai troø laøm chuû xaõ hoäi cuûa nhaân daân, baûo ñaûm vai troø quaûn lyù, ñieàu tieát neàn kinh teá cuûa nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng II. TIEÁP TUÏC HOAØN THIEÄN THEÅ CHEÁ KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÔÛ NÖÔÙC TA 1. Muïc tieâu vaø quan ñieåm : a. Theå cheá kinh teá vaø theå cheá thò tröôøng : - Theå cheá kinh teá : laø moät heä thoáng quy phaïm phaùp luaät nhaèm ñieàu chænh caùc chuû theå kinh teá, caùc haønh vi saûn xuaát kinh doanh, caùc quan heä kinh teá.( Noù bao goàm caùc ñaïo luaät, quy cheá, quy taéc, chuaån möïc veà kinh teá gaén vôùi caùc cheá taøi veà xöû lyù vi phaïm ) - Theå cheá kinh teá thò tröôøng : Laø toång theå caùc boä quy taéc, luaät leä vaø heä thoáng caùc toå chöùc kinh teá ñöôïc taïo laäp nhaèm ñieàu chænh hoaït ñoäng giao dòch, trao ñoåi treân thò tröôøng. * Theå cheá kinh teá thò tröôøng bao goàm: . Caùc quy taéc veà haønh vi kinh teá dieãn ra treân thò tröôøng, caùc beân tham gia thò tröôøng vôùi tö caùch laø caùc chuû theå thò tröôøng .Caùch thöùc thöïc hieän caùc quy taéc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu hay keát quaû maø caùc beân tham gia mong muoán . Caùc thò tröôøng nôi haøng hoùa ñöôïc giao dòch, trao ñoåi treân cô sôû caùc yeâu caàu, quy ñònh cuûa luaät leä - Theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, trong ñoù caùc thieát cheá, coâng cuï vaø nguyeân taéc vaän haønh ñöôïc töï giaùc taïo laäp vaø söû duïng ñeå phaùt trieån löïc löôïng sx, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân thöïc hieän muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh => Noùi caùch khaùc theå cheá kinh teá thò tröôøng xaõ hoäi chuû nghóa laø coâng cuï höôùng daãn cho caùc chuû theå trong neàn kinh teá vaän ñoäng theo ñuoåi muïc ñích kinh teá toái ña b. Muïc tieâu hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa - Muïc tieâu cô baûn cuûa hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa nöôùc ta ñeán 2020 : laø laøm cho noù phuø hôïp vôùi nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa kinh teá thò tröôøng, thuùc ñaåy kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN phaùt trieån nhanh, hieäu quaû, beàn vöõng, hoäi nhaäp quoác teá thaønh coâng, giöõ vöõng ñònh höôùng XHCN - Muïc tieâu ñeán naêm 2010 : + Moät laø :Töøng böôùc hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät, ñaûm baûo cho neàn Kteá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN phaùt trieån thuaän lôïi + Hai laø : Ñoåi môùi cô baûn moâ hình toå chöùc vaø phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò söï nghieäp + Ba laø : Phaùt trieån ñoàng boä, ña daïng caùc loaïi thò tröôøng cô baûn thoáng nhaát trong caû nöôùc, töøng böôùc lieân thoâng vôùi thò tröôøng khu vöïc, theá giôùi + Boán laø : Giaûi quyeát toát hôn moái quan heä giöõa phaùt trieån kinh teá vôùi phaùt trieån vaên hoùa, tieán boä , coâng baèng xaõ hoäi , baûo veä moâi tröôøng + Naêm laø : Naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc vaø phaùt huy vai troø cuûa maët traän Toå quoác, ñoaøn theå chính trò- xaõ hoäi vaø nhaân daân trong quaûn lyù, phaùt trieån ù kinh teá – xaõ hoäi c. Quan ñieåm veà hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa - Nhaän thöùc ñaày ñuû, toân troïng vaø vaän duïng ñuùng ñaén caùc quy luaät khaùch quan cuûa KT thò tröôøng, thoâng leä quoác te áphuø hôïp vôùi VN, ñaûm baûo ñònh höôùng XHCN - Ñaûm baûo tính ñoàng boä giöõa caùc boä phaän caáu thaønh cuûa theå cheá kteá , caùc yeáu toá thò tröôøng vaø caùc loaïi thò tröôøng, theå cheá Kteá vôùi theå cheá CT.. - Gaén keát haøi hoøa giöõa taêng tröôûng kinh teá vôùi tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoä, phaùt trieån vaên hoùa baûo veä moâi tröôøng - Keá thöøa coù choïn loïc thaønh töïu phaùt trieån kinh teá thò tröôøng cuûa nhaän loaïi, toång keát thöïc tieån ñoåi môùi ôû nöôùc ta, chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, giöõ vöõng ñoäc laäp chuû quyeàn, giöõ vöõng an chính trò, an toaøn xaõ hoäi - Chuû ñoäng tích cöïc giaûi quyeát caùc vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieån quan troïng vaø böùc xuùc, coù böôùc ñi vöõng chaéc -Naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, hieäu löïc quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, phaùt huy söùc maïnh cuûa heä thoâng chính trò 2. Moät soá chuû tröông tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa a.Thoáng nhaát nhaän thöùc veà neàn kteá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa: - Söï caàn thieát söû duïng kinh teá thò tröôøng laøm phöông tieän ñeå XD chuû nghóa xaõ hoäi - Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN laø neàn KT vöøa tuaân theo quy luaät kinh teá thò tröôøng vöøa chòu söï chi phoái cuûa quy luaät kinh teá XHCN vaø caùc yeáu toá ñaûm baûo ñònh höôùng XHCN b. Hoaøn thieän theå cheá veà sôû höõu vaø caùc thaønh phaàn kinh teá, loaïi hình doanh nghieäp vaø toå chöùc saûn xuaát kinh doanh - Hoaøn thieän veà theå cheá sôû höõu : . Khaúng ñònh söï toàn taïi nhieàu hình thöùc sôû höõu laø khaùch quan. Khaúng ñònh ñaát ñai thuoäc sôû höõu toaøn daân maø ñaïi dieän laø nhaø nöôùc, ñoàng thôøi ñaûm baûo vaø toân troïng caùc quyeàn cuûa ngöôøi söû duïng ñaát . Taùch chöùc naêng chuû sôû höõu taøi saûn,voán cuûa nhaø nöôùc vôùi quaûn trò kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Quy ñònh roõ cuï theå quyeàn cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi caùc loaïi taøi saûn , traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa hoï ñoái vôùi xaõ hoäi. Boå sung luaät phaùp, cô cheá, chính saùch kuyeán khích sôû höõu taäp theå . Taïo cô cheá khuyeán khích lieân keát giöõa sôû höõu nhaø nöôùc, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân laøm cho sôû höõu coå phaàn, sôû höõu hoån hôïp thaønh hình thöùc sôû höõu chuû yeáu cuûa caùc donh nghieäp . Ban haønh quy ñònh phaùp luaät veà quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp vaø toå chöùc caù nhaân nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam - Hoaøn thieän theå cheá veà phaân phoái : . Hoaøn thieän luaät phaùp, cô cheá, chính saùch veà phaân boå nguoàn löïc, phaân phoái vaø phaân phoái laïi theo höôùng ñaûm baûo taêng tröôûng kinh teá vôùi tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi trong töøng böôùc, töøng chính saùch Phaùt trieån . Ñoåi môùi, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá; ñoåi môùi, saép xeáp laïi phaùt trieån, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, phaùt huy vai troø kinh teá nhaø nöôùc.. . Ñoåi môùi phaùt trieån hôïp taùc xaõ, toå hôïp theo cô cheá thò tröôøng theo nguyeân taéc töï nguyeän, daân chuû, bình ñaúng, cuøng coù lôïi . Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù nhaø nöôùc ñeå caùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp phaùt trieån, coù hieäu quaû c. Hoaøn thieän theå cheá ñaûm baûo ñoàng boä caùc yeáu toá thò tröôøng vaø phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng - Hoaøn thieän theå cheá giaù caû, caïnh tranh vaø kieåm soaùt ñoäc quyeàn kinh doanh; hoaøn thieän khung phaùp lyù cho vieäc kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng; hoaøn thieän cô cheá giaùm saùt, ñieàu tieát thò tröôøng vaø xuùc tieán thöông maïi; Ñaàu vaø giaûi quyeát tranh chaáp phuø hôïp KT thò tröôøng vaø cam keát quoác teá; xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån chaát löôïng haøng hoùa - Hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp, cô cheá, chính saùch cho hoaït ñoäng laønh maïnh cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn; thöïc hieän loä trình môû cöûa thò tröôøng baûo hieåm theo cam keát qteá; hoaøn thieän luaät phaùp chính saùch veà tieàn löông, tieàn coâng. - Xaây döïng ñoàng boä luaät phaùp, cô cheá chính saùch quaûn lyù hoå trôï caùc toå chöùc nghieân cöùu, öùng duïng, chuyeån giao coâng ngheä; nhaø nöôùc taêng cöôøng ñaàu tö ñoàng thôøi ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, theå duïc, theå thao d. Hoaøn thieän theå cheá gaén taêng tröôûng Kteá vôùi tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi trong töøng böôùc, töøng chính saùch phaùt trieån vaø baûo veä moâi tröôøng - Thöïc hieän chính saùch khuyeán khích laøm giaøu ñi ñoâi xoùa ñoùi giaûm ngheøo, ñaëc bieät ôû vuøng noâng thoân, mieàn nuùi, vuøng daân toäc.. - Môû roäng caùc hình thöùc baûo hieåm baét buoäc vaø töï nguyeän, chaêm soùc ñoái töôïng baûo trôï xaõ hoäi - Hoaøn thieän luaät phaùp, chính saùch baûo veä moâi tröôøng, coù taøi cheá ñuû maïnh ñeå xöû lyù vi phaïm, xöû lyù trieät ñeå nhöõng ñieåm oâ nhieåm nghieâm troïng .. e. Hoaøn thieän theå cheá veà vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc vaø söï tham gia cuûa caùc toå chöùc quaàn chuùng vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi - Vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng : Toång keát lyù luaän vaø thöïc tieãn ñeå xaây döïng moâ hình k.teá thò tröôøng ñinh höôùng XHCN -Vai troø quaûn lyù nhaø nöôùc: Phaùt huy maët tích cöïc, haïn cheá, ngaên ngöøa maët traùi cô cheá thò tröôøng, taïo ñ.kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån KTTTñònh. - Hoaøn thieän luaät phaùp, cô cheá, chính saùch taïo ñieàu kieän ñeå caùc toå chöùc vaø nhaân daân tham gia tích cöïc vaø coù hieäu quaû vaøo quaù trình hoaïch ñònh, thöïc thi, giaùm saùt thöïc hieän luaät phaùp, ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 3. Keát quaû, yù nghóa vaø nguyeân nhaân: a. Keát quaû vaø yù nghóa : Moät laø: Chuyeån ñoåi thaønh coâng cô cheá taäp trung bao caáp sang cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN Hai laø : Cheá ñoä sôû höõu vôùi nhieàu hình thöùc vaø cô caáu kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñöôïc hình thaønh Ba laø : Caùc loaïi thò tröôøng cô baûn ñaõ ra ñôøi vaø töøng böôùc phaùt trieån thoáng nhaát trong caû nöôùc gaén vôùi thò tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi Boán laø : Vieäc gaén phaùt trieån kinh teá vôùi giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi, xoùa ñoùi giaûm ngheøo ñaït nhieàu keát quaû tích cöïc b. Haïn cheá vaø nguyeân nhaân : * Haïn cheá : . Quaù trình xaây döïng, hoaøn thieän theå cheá KT thò tröôøng ñònh höôùng XHCN coøn chaäm, chöa ñaùp öùng yeâu caàu coâng cuoäc ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp quoác teá, heä thoáng phaùp luaät, cô cheá chính saùch chöa ñoàng boä - Vaán ñeà sôû höõu, quaûn lyù, phaân phoái trong doanh nghieäp nhaø nöôùc chöa giaûi quyeát toát; coøn coù söï phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc thaønh phaân kinh teá; vaán ñeà lieân quan ñeán ñaát ñai coøn nhieàu vöôùng maéc; Caùc yeáu toá thò tröôøng, caùc loaïi thò tröôøng hình thaønh chaäm, thieáu ñoàng boä; phaân boå nguoàn löïc chöa hôïp lyù, cô cheá xin cho chöa xoùa boû trieät ñeå.. - Cô caáu toå chöùc, cô cheá vaän haønh cuûa boä maùy nhaø nöôùc coøn baát caäp, hieäu löïc thaáp; caûi caùch haønh chính chaäm , tham nhuõng, laõng phí quan lieâu vaãn coøn nghieâm troïng - Cô cheá chính saùch veà vaên hoùa xaõ hoäi chaäm ñoåi môùi, chaát löôïng giaùo duïc, y teá coøn thaáp, khoaûng caùch giaøu ngheøo coøn lôùn, nhieàu vaán ñeà böùc xuùc trong xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng chöa ñöôïc giaûi quyeát toát * Nguyeân nhaân haïn cheá : - Theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa laø vaán ñeà hoaøn toaøn môùi - Naêng löïc theå cheá hoùa vaø quaûn lyù, toå chöùc thöïc hieän cuûa nhaø nöôùc coøn nhieàu haïn cheá - Vai troø tham gia hoaïch ñònh chính saùch, thöïc hieän vaø giaùm saùt cuûa M. traän , ñoaøn theå coøn yeáu