Giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Tóm tắt Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là quan điểm nhất quán của Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ luôn là vấn đề trung tâm, then chốt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh. Bài báo đã nêu ra các cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, thực trạng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Hải Dương hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
112 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY SOLUTIONS TO IMPROVE THE POLITICAL QUALITY FOR THE SELF-DEFENSE MILITIA FORCE IN HAI DUONG PROVINCE AT PRESENT Nguyễn Thị Tình Email: ntinhhn@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 8/5/2017 Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 12/7/2017 Ngày chấp nhận đăng: 26/9/2017 Tóm tắt Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là quan điểm nhất quán của Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ luôn là vấn đề trung tâm, then chốt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh. Bài báo đã nêu ra các cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, thực trạng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương. Từ khóa: Chính trị; chất lượng chính trị; lực lượng dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng chính trị; lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương. Abstract Building a strong militia self-defence force in Hai Duong province, as the basis for improving the overal quality and fighting strength, is the consistent viewpoint of the provincal Party Committee. Therefore, the improvement of the political quality of the self-defence militia force has always been a central issue in the building of the province’ self-defence militia force. The article outlined the theoretical basis for improving the militia self-defence quality, current status and a number of solutions to improve the political quality of the militia self-defence force in Hai Duong province. Keywords: Politics; political quality; self-defence militia force; improving the political quality of the self-defence militia force in Hai Duong province. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hải Dương là tỉnh trực thuộc Quân khu 3, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Do đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ. Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoạt động xây dựng và chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần vào tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hiệu quả hoạt động chưa cao nhất là khi xảy ra tình huống phức tạp. Vì vậy cần phải tập trung nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương hiện nay. 113 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 2.1. Lực lượng dân quân tự vệ Khái niệm dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ [9]. Vai trò của lực lượng dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là một lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hiện nay, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ diễn biến phức tạp nên vai trò của lực lượng dân quân tự vệ càng được chú trọng. Thứ nhất, dân quân tự vệ là lực lượng quan trọng để bảo vệ hậu phương. Thứ hai, dân quân tự vệ là công cụ bạo lực cách mạng ở cơ sở, là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân cơ sở. Thứ ba, dân quân tự vệ là lực lượng cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân, là nguồn bổ sung vào lực lượng hậu bị của quân đội. Thứ tư, dân quân tự vệ là lực lượng xung kích trong lao động sản xuất ở cơ sở, xây dựng kinh tế ở địa phương. Như vậy, lực lượng dân quân tự vệ là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cơ sở. Đánh giá vai trò của dân quân tự vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã” [7]. Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ Một là, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. Hai là, phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. , thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác. Bốn là, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở. Năm là, học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập. Sáu là, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Những nhiệm vụ trên được quy định tại Điều 8 của Luật Dân quân tự vệ, đó là những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên trong mọi giai đoạn cách mạng, đối với mọi tổ chức dân quân tự vệ. Ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước có nhiều yêu cầu mới, nên công tác dân quân tự vệ phải có sự đổi mới hơn nữa, đặc biệt nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngang tầm nhiệm vụ trên. 114 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 2.2. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ và sự cần thiết nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Để có quan niệm khoa học về chất lượng chính trị, trước hết cần nhận thức khoa học về chính trị của lực lượng dân quân tự vệ. Chính trị của lực lượng dân quân tự vệ là chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vì dân quân tự vệ là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính trị được biểu hiện ở mục tiêu, lý tưởng, hệ tư tưởng chính trị, quan hệ chính trị, thể chế tổ chức chính trị, chức năng, nhiệm vụ chính trị, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động theo quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói về vai trò của chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong xây dựng lực lượng vũ trang phải lấy chính trị làm gốc” [8]. Vì vậy, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm làm cho dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng. Trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ quê hương, làng xóm, địa phương, đơn vị. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ chính là tổng hòa của ý thức, hệ tư tưởng chính trị, phẩm chất chính trị, quan hệ chính trị, năng lực chính trị của từng cán bộ, chiến sỹ, được thể hiện ra ở các hoạt động chính trị thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ bao gồm các yếu tố sau: Một là, phẩm chất chính trị của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ bao gồm tình cảm, niềm tin chính trị và bản lĩnh chính trị. Hai là, năng lực chính trị của lực lượng dân quân tự vệ bao gồm năng lực nhận thức chính trị, trình độ đào tạo về lý luận chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn chính trị. Ba là, sự rõ ràng, trong sạch, chuẩn mực trong các quan hệ chính trị của lực lượng dân quân tự vệ bao gồm các mối quan hệ chính trị - xã hội được biểu hiện ở lai lịch chính trị, nguồn gốc xuất thân và truyền thống gia đình; ở sự tham gia các tổ chức Đảng đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên,... và xử lý các quan hệ đó theo đúng chuẩn mực đạo đức và quy định của Luật Dân quân tự vệ. Bốn là, chất lượng hoạt động thực tiễn thể hiện ở kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ. Các yếu tố cấu thành chất lượng chính trị có mối quan hệ biện chứng với nhau. Các yếu tố đó chịu sự tác động của: Môi trường chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh của thế giới, khu vực và trong nước; Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Sự tác động đó có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây ra những cản trở khó khăn, thách thức đến việc nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ. Vì vậy, nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ là việc làm cần thiết. Sự cần thiết nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Hiện nay, việc bảo đảm chất lượng chính trị của dân quân tự vệ có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức: Những tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho một bộ phận bị suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ; Các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân, chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân, phá hoại tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của các lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển phẩm chất năng lực của lực lượng dân quân tự vệ, vai trò đó được thể hiện ở những vấn đề sau: Chất lượng chính trị giữ vai trò định hướng đúng cho mọi hoạt động thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công 115 LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 tác của lực lượng dân quân tự vệ; Chất lượng chính trị là nhân tố cơ bản, giữ vai trò chủ đạo, định hướng sự phát triển các phẩm chất, nhân cách cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ là nhân tố góp phần quan trọng xây dựng đơn vị dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó việc nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ là vấn đề then chốt. 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY 3.1. Thực trạng chất lượng chính trị và công tác giáo dục chính trị của lực lượng dân quân tự vệ Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương chiếm hơn 1,5% so với số dân, đoàn viên, thanh niên chiếm khoảng 60%, nữ chiếm khoảng 9% [1]. Cùng với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về cơ cấu, số lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị còn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh vững mạnh về chính trị được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Vì đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, và là nhân tố đảm bảo cho lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, cơ sở. Cơ quan, đơn vị các cấp đã thực hiện chương trình, nội dung giáo dục chính trị hằng năm cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định. Lựa chọn các chuyên đề bổ sung có nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ dân quân tự vệ, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Từ nhận thức đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về nhận thức, hành động. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, tỉnh làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo các đơn vị đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục theo hướng “thiết thực, hiệu quả”; kết hợp hài hòa giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống của địa phương, của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tỉnh có được bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao. Để xây dựng lực lượng mạnh trước hết phải có đội ngũ cán bộ đủ mạnh. Nhận thức như vậy nên từ năm 2011 đến 2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 900 lượt cán bộ cơ quan quân sự cấp xã, bồi dưỡng cho hơn 8.000 lượt cán bộ, giáo viên quân sự cơ sở [1]. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nguồn, quy hoạch, đưa đi đào tạo được gần 350 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) theo các chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sự cơ sở. Mặt khác, tỉnh còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho gần 1.500 thôn, khu đội trưởng tại Trường Quân sự tỉnh. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở. Đến năm 2015, tỉnh đã xây dựng được 577 cơ sở dân quân tự vệ, trong đó có 312 cơ sở tự vệ; kiện toàn đủ biên chế Ban Chỉ huy quân sự của 265/265 xã (phường, thị trấn) và 92 cơ quan, tổ chức. Qua đó đã nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở nói riêng và chất lượng lực lượng dân quân tự vệ nói chung. Xuyên suốt quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tỉnh luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, tỉnh đã xây dựng và phát huy tốt vai trò của 257 chi bộ dân quân cơ động ở các xã, phường, thị trấn. Từ năm 2009 đến 2015, các cơ sở đã kết nạp khoảng 140 đồng chí dân quân tự vệ vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên trên 17% [1]. Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng điểm 08 chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn) 116 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 của 04 huyện và thành phố Hải Dương, làm cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng. Nhiều năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn có trên 95% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 100% đảng viên đủ tư cách; trong đó, gần 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [1]. Từ đó cho thấy sự trong sạch, sự chuẩn mực trong các quan hệ chính trị của lực lượng dân quân tự vệ đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh chưa quan tâm đúng mức về tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quốc phòng, quân sự địa phương và quản lý nhà nước về quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chưa thường xuyên làm tốt việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong công tác của mỗi cấp, mỗi ngành và địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ vừa tham gia sản xuất vừa tham gia học tập chính trị nên chất lượng chính trị còn một số hạn chế. Một số chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ nên khi tham gia lớp học về chính trị không tập trung, ngại học tập, nghiên cứu lý luận. Chính điều này đã dẫn đến tâm lý xem nhẹ hoặc không quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ. Từ đó, họ thực hiện vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ chưa đầy đủ. Trong xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, đi đôi với việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thì khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng tổng hợp nói chung, chất lượng chính trị nói riêng là xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ. Cùng với phẩm chất chính trị, cán bộ dân quân tự vệ phải có năng lực tương đối toàn diện cả về quân sự, quốc phòng, an ninh và kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Tuy nhiên, hiện nay cán bộ dân quân tự vệ ở các cơ sở chủ yếu là được điều chuyển trong địa phương, đơn vị, không qua đào tạo chính quy. Chính điều này đã gây không ít khó khăn cho đội ngũ cán bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệc các nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ nơi mình phụ trách. Do đặc điểm của lực lượng dân quân tự vệ là không thoát ly khỏi sản xuất, có vai trò gương mẫu xung kích trong lao động sản xuất, những nơi khó khăn nguy hiểm, nơi bị thiên tai, nên dân quân tự vệ phải thực hiện hai nhiệm vụ: công tác và học tập. Do đó, việc học tập lý luận chính trị bị ảnh hưởng chi phối rất nhiều bởi công việc. Kết quả học tập không cao, kiến thức lý luận và thực tiễn lĩnh hội không nhiều. Bên cạnh đó, thời lượng huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ chưa hợp lý. Với thời gian trung bình 7 - 15 ngày mỗi năm, chương trình phải chuyển tải một nội dung rộng lớn bao gồm cả hai lĩnh vực: chính trị và huấn luyện quân sự. Do đó, việc giáo dục chính trị không được đảm bảo, nội dung chương trình không truyền tải hết đến người học, chất lượng học tập bị hạn chế. Các bài giảng còn mang nặng tính lý luận, chưa sát với yêu cầu thực tiễn, không có các quá trình trải nghiệm thực tế. Vì vậy, chương trình giáo dục lý luận chính trị chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo, dẫn đến chất lượng hoạt động thực tiễn của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh còn hạn chế. Cơ cấu độ tuổi, trình độ của lực lượng dân quân tự vệ không đồng đều ở một số địa phương, cơ sở. Theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009, công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng dân quân tự vệ từ đủ 18 đến 40 tuổi đối với nữ, từ đủ 18 đến 45 tuổi đối với nam. Nhưng lực lượng này đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột chính để nuôi sống gia đình nên thường hay đi làm ăn xa, dài ngày. Vì vậy, cơ cấu độ tuổi dân quân tự vệ, trình độ không đồng đều ở mỗi địa phương, đơn vị, cũng như giữa các địa phương, đơn vị. Điều này gây khó khăn trong quá trình giáo dục chính trị và tập huấn về quân sự nên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tư vệ chưa đạt hiệu quả tối đa. Như vậy, thực trạng chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Hải Dương hiện nay có những ưu điểm và hạn chế nhất định. 3.2. Đánh giá thực trạng Những ưu điểm về chất lượn
Tài liệu liên quan