Giải pháp quản lý trong việc phảt triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Abstract Management the operation is both scientific and artistic in the medium that managers are those who create it. Good management and efficiency will be the determining factor in the development of the agency or organization. Therefore, the role of managers is always the determining factor to the performance of the agency or organization that is developing specific teaching staff in order to improve quality and innovate current educational trends higher. Through this article, the author would like to emphasize the role of the school management team of a public high school in the development of teachers in the province of Da Nang.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp quản lý trong việc phảt triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 11 (36) - Thaùng 1/2016 75 Giải pháp quản lý trong việc phảt triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Management solutions to development of teacher team in public high schools in Da Nang ThS. Trần Thị Ngọc Ny Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở miền Trung M.B. Tran Thi Ngoc Ny Ha Noi University of Home Affairs – in Central Base Tóm tắt u n à h ạ ộng v m ng nh h học v m ng nh ngh hu mà nhà u n ch nh à người ạ r n . u n hi u u s à nh n uy ịnh n s h ri n c cơ u n h y ch c. v y v i r c nhà u n u n à nh n uy ịnh n hi u u h ạ ộng c cơ u n h y ch c mà cụ h à h ri n ội ng gi vi n nh m n ng c ch ư ng và i m i gi ục h u hư ng hi n ại. Th ng u ài vi này c gi mu n nh n mạnh n v i r c nhà u n c c rường rung học h h ng c ng về c ng c h ri n ội ng gi vi n r n ị àn hành h Đà N ng. Từ khóa: Abstract Management the operation is both scientific and artistic in the medium that managers are those who create it. Good management and efficiency will be the determining factor in the development of the agency or organization. Therefore, the role of managers is always the determining factor to the performance of the agency or organization that is developing specific teaching staff in order to improve quality and innovate current educational trends higher. Through this article, the author would like to emphasize the role of the school management team of a public high school in the development of teachers in the province of Da Nang. Keywords: e m e e e e b s D n i n Đại hội Đ ng àn u c ần h XI hẳng ịnh: “Đ i m i c n n àn i n nền gi ục i N m h hư ng chuẩn h hi n ại h ã hội h n ch h và hội nh u c r ng i m i cơ ch u n gi ục h ri n ội ng gi vi n và c n ộ u n à h u h n ch . T ch h y r ng Đ ng c ịnh ội ng c n ộ u n c v i r r u n rọng à nh n uy ịnh i v i h ri n gi ục – à ạ n i chung và ội ng gi vi n n i ri ng. u n à h ạ ộng v m ng nh 76 h học v m ng nh ngh hu mà ch nh nhà u n à người uy ịnh. Hi u u h ạ ộng c ch c chịu nh hưởng r nhiều uy ịnh c nhà u n . Nh ng n m u ội ng nhà u n c c rường rung học h h ng c ng r n ị àn hành h Đà N ng ã h hi n hi u u v i r u n c m nh r ng u r nh h ri n c ngành gi ục h h ng hành h n i chung và h ri n ội ng gi vi n rung học h h ng c ng c hành h n i ri ng. Điều ã hẳng ịnh v i r c ội ng u n nhà rường rung học h h ng r ng u r nh h n u n ng c ch ư ng gi ục h u hư ng gi ục hi n ại ư nhà rường ạ chuẩn rường u c gi và h n u vươn n ng ầm v i hu v c. T Thành h Đà N ng ư c ch r ỉnh u ng N m - Đà N ng và rở hành hành h r c huộc Trung ương vào ngày 01/01/1997 n n m 2003 chính h c rở thành mộ r ng hị ại I c u c gia. Đà N ng c vị r ị huộc vùng Trung Trung ộ h Bắc gi ỉnh Th Thi n Hu h T y và N m gi ỉnh u ng N m h Đ ng gi i n Đ ng. T ng i n ch hành h hi n n y à 1.285,43km 2 v i 6 u n và h i huy n v i ng 56 ã hường; n s theo niên giám h ng n m 2014 à 977.800 người. Hi n ại hành h Đà N ng c 1 rường rung học h h ng c ng r ng c 01 rường chuy n. Nh ng n m u gi ục rung học h h ng c ng hành h ã c nh ng ư c i n ng ngày càng h ri n mạnh c về ư ng và ch ương i ng ộ về cơ c u g hần và h ri n gi ục hành h . Hơn n v i u n i m gi ục và à ạ à u c s ch hàng ầu à ương i c n ộc h ri n gi ục à iền ề h ri n inh – ã hội mà r ng h ri n ội ng gi vi n à h u h n ch n n ã nh n ư c s u n m ãnh ạ ầu ư c c c c y Đ ng ch nh uyền và nh n n r ng hành h ; c i à c c nhà u n nhà rường và ngành gi ục hành h ã ạ iều i n hu n i nh m h ri n ội ng gi vi n hù h v i y u cầu h ri n gi ục c hành h . Đ m h ạ ộng ạy và học ội ng gi vi n rung học h h ng c ng hi n c à 1.6 9 gi vi n. Tr ng gi vi n n chi m 67 4 v i 1.139 gi vi n; ỉ gi vi n r chi m ỉ h c à iều i n hu n i v ạ chuẩn về r nh ộ nhi nh nhạy n v i c i m i h n ng i hu nh nh mạnh ạn ng ụng c ng ngh m i và c ng c gi ng ạy. ề r nh ộ chuy n m n nh n ầu n m học 2014 – 2015 hầu h gi vi n rung học h h ng ã ạ chuẩn và vư chuẩn. S v i n m học 2010 – 2011 v i ng s 1.550 gi vi n c gi vi n c r nh ộ hạc s 1.211 gi vi n c r nh ộ ại học c n ại 251 gi vi n c r nh ộ c ẳng. Nhưng n n y ầu n m học 2014 – 2015 ã c 04 gi vi n c r nh ộ i n s gi vi n c r nh ộ hạc s c ng chi m s ư ng n c n ại ều ạ chuẩn v i y u cầu à r nh ộ ại học. Đ y à nh n hu n i ch vi c n ng c ch ư ng gi ng ạy. 77 - 2015 N m học T ng s gi vi n Tr nh ộ Ti n s Thạc s Đại học C ẳng h c 2014 – 2015 1.689 04 0,2% 398 23,6% 1.282 75,9% 0 5 0,3% D Đ i v i h i i n h c r h h i m n in học và ng ại ng à nội ung h ng h hi u v i m i gi vi n. Đ y à y u cầu y u c m i gi vi n hi ư c uy n ụng nh m ụng hương h gi ng ạy m i. Th u h ng hần gi vi n ều ã u c c in học cơ n s gi vi n ạ r nh ộ B in học chi m ỉ c 69 2 và h c s à y u hu n i gi vi n mạnh ạn ng ụng c ng ngh và i m i r ng gi ng ạy. n ề ng ại ng ng ài gi vi n nh v n c r nh ộ ại học và hạc s hần gi vi n c n ại ã c ch ng chỉ nh v n 42 4 . Tr nh ộ u n ch nh rị h hi n hần nà hẩm ch ch nh rị ạ c c ội ng gi vi n. Đ y à nh n u n rọng hàng ầu h hi n n nh c nhà gi rư c y u cầu h c hi n i m i c n n àn i n gi ục. Hi n ội ng gi vi n rung học h h ng c ng àn hành h c 405 gi vi n à ng vi n chi m 24 ; r ng gi vi n c r nh ộ c c u n ch nh rị chi m 4 3 c n s c r nh ộ sơ c h c ư c i ư ng mộ s chuy n ề về ch nh rị. ề nghi vụ sư hạm: n ng c sư hạm h hi n n ng nghề nghi cùng v i r nh ộ chuy n m n ạ n n hi u u gi ục àn i n ch học sinh. N ng c này ư c h hi n r ng u r nh gi ng ạy h c hi n nhi m vụ gi ục c gi vi n. Hi n ại gi vi n c c rường ều ã u à ạ i ư ng nghi vụ sư hạm h chuẩn uy ịnh. Đ c ư c nh ng hành u như ngày h m n y r ng c ng c h ri n ội ng gi vi n ng ài n c c gắng c n h n ội ng gi vi n h i n i n v i r r n c ội ng u n ã c nh ng ch rương ch nh s ch hi h c hù h nh ng ịnh hư ng i m i r ng hương h u n ; nh ng uy ịnh s ng su r ng gi i uy c ng vi c c ng như mở rộng c c m i u n h v i c c cơ u n ch c n ng ài; h c hi n u n h ng ng s c ài ch nh mà ch nh à s hư ng n ư v n h r ạ iều i n gi i uy v n ề; s u n m nh ịnh và u n à m gương về học nghi n c u hường uy n su ời nh m ạ m i rường c ng c n ịnh ành mạnh ch ội ng gi vi n. Điều ã h hi n ư c ầm nh n c ãnh ạ nhà rường ội ng u n c ngành gi ục r ng c ng c chỉ ạ . T C nhiều u n ni m h c nh u về u n nhưng h ry r r h u n à ngh hu hi n c ng vi c ư c àm ởi người h c h y h H nry y h u n h i h c hi n ư c n m nhi m vụ cơ n: y ng h ạch ch c chỉ huy h i h và i m s . à nhà u n à người ng v i r uy ịnh ch c h àn hành c c mục i u . y nhà u n à g – à nh ng người h c hi n ch c 78 n ng u n r ng mộ ch c nh ịnh g hần ch y u uy ịnh hi u u và s h ri n ền v ng c h . Đ i v i ội ng u n gi ục à nh ng người c r ch nhi m và hẩm uyền về m hành ch nh và chuy n m n ại i n ch Nhà nư c về m h chịu r ch nhi m rư c c c cơ u n u n c r n h c hi n mục i u nhi m vụ gi ục. Nh ng n m u ội ng u n nhà rường Trung học h h ng c ng r n ị àn hành h Đà N ng ã h hi n r hi u u v i r r ch nhi m c m nh r ng c ng c h ri n ội ng gi vi n. Cụ h : kha h h X c ịnh h u uy n ụng à sung ội ng gi vi n nh m m về s ư ng cơ c u h hắc hục nh rạng ị ộng hi u hụ . Tuy nhi n nghề gi à mộ nghề c i v m ng nh h học v m ng nh ngh hu n n nhà rường u n r nh ng y u cầu c c về chuy n m n và ạ c nh n c ch c người hầy. Trư c hi uy n ụng nhà u n ã c h ạch cụ h về ội ng gi vi n ch ng gi i ạn cụ h . u r nh uy n ụng ư c h c hi n ng uy r nh c ng h i n ch và h ch u n v mục i u h ri n ội ng gi vi n c về ư ng và ch . Ch nh v v y mà c c h ng in về vị r và y u cầu c ng vị r cần uy n ụng ều ư c h ng c ng h i r n si c Sở r ng n u i u chuẩn ầu i n à gi vi n h i nghi ại học ng chuy n ngành ưu i n ng c vi n c inh nghi m à Thạc s Ti n s . C ng c à ạ i ư ng c ng ư c nhà u n u n m huy n h ch và hẳng ịnh ch ư ng ội ng gi vi n à y u uy ịnh ch ư ng à ạ . H ng n m nhà u n u n ư r c c nội ung cần ư c à ạ và i ư ng ội ng gi vi n ng . Sở gi ục và à ạ và nhà Trường ã i n à ạ v i c c cơ sở r ng nư c và nư c ng ài à ạ hạc s i n s ; mở c c nghi vụ sư hạm c c ng ại ng ; hường uy n ch c c c u i hội h n i chuy n chuy n ề h s h c n ng c s hi u i c gi vi n về c c nh v c i n u n. u cầu c c gi vi n r ch c c giờ ng nghi h m gi c c h học n ng c r nh ộ và u n ư c hư ng n gi u ắ ởi nh ng gi vi n c inh nghi m r nh ộ. T h h h k i rường àm vi c nh hưởng r n n hi u u àm vi c. i rường àm vi c hu n i s à ộng c iều i n u n rọng gi vi n y n m c ng c gắn v i nghề v i nhà rường; ng hời à iều i n gi vi n h huy ư c n ng c sở rường nh ch ộng s ng ạ c n h n. v y vi c ạ ng m i rường sư hạm h n hi n ch c c n ch và àn à mục i u cơ n nhà rường hư ng n. Cụ h : - X y ng v n h c ng sở nh m hư ng gi vi n i nh ng iều ch ng ại nh ng c ộng u ng n i và rường học; hành ộ h n h nh r g hần h c hi n cuộc v n ộng “N i h ng v i i u c c r ng hi c và nh hành ch r ng gi ục . - Tạ m i u n h àn học h i n nh u h ng u c c u i h gi ng hội hi h h v n ngh ởi àn gi vi n à mộ r ng nh ng nhi m vụ m ã hội cơ n c người ãnh ạ nhà r- ường v hi u u c u r nh ạy học gi ục hần n hụ huộc và n . - h huy và i ục ẩy mạnh h c hi n uy ch n ch cơ sở học và àm h m gương ạ c H Ch inh; 79 gi ng vi n ư c i nh ẳng c ng ng; c c h ạ ộng nh gi nh hi u h n hưởng u h i ư c h c hi n c ng h i h ch u n. - Nhà u n hường hơi g i ư r nh ng ịnh hư ng m i về s h ri n c nhà rường gi vi n c mục i u h n u; ruyền ạ chi s nh ng inh nghi m v n hi u i c m nh ch ội ng gi vi n c i à i v i gi ng vi n r u n ộng vi n huy n h ch ội ng này c gắng h n u hơn n r ng c ng c gi ng ạy học n ng c r nh ộ. - u n u n m chi s và c ch nh s ch h r nh ng gi ng vi n c h àn c nh h h n vư ng mắc r ng cuộc s ng gi họ y n m c ng c. B n cạnh nhà u n c ng u n ch rọng n vi c r ng ị cơ sở v ch ùng ạy học sung ài i u nghi n c u ch h h ng hư vi n. Tạ ng m i rường àm vi c h n hi n vui v àn à mộ r ng nh ng iều i n cần hi gi ội ng gi ng vi n c s h ng hởi s y m r ng c ng vi c ởi h c hời gi n ở rường c họ chi m hần n. Nắm ư c m ư nguy n vọng m u ch c v n ề này n n nhà u n c rường ã c nh ng hương h u n h s hù h và hi u u ạ ộng c ch ội ng gi ng vi n àm vi c g hần và s h ri n chung c nhà rường. h h h h h h h h Đội ng c n ộ u n nhà rường c ịnh r : c ng c y ng h ri n ĐN h i ư c m à gi i h c i u n rọng nh v ch nh ội ng này uy ịnh n ch ư ng ạy và học c nhà rường. Đ i v i vi c h c hi n c c ch ộ ch nh s ch rường ã n hành uy ch chi i u nội ộ ầy r ràng và cụ h như vi c r ương hưởng r ràng c ng ng h ng cà ng mà c s h n ại u ã ạ ộng c c gắng h n u r ng ội ng gi vi n; huy n h ch ng c c hần hưởng hi hi C học Nghi n c u sinh; h r inh h r ng u r nh à ạ i ư ng; ạ ngu n inh h ch h m u n học ; ng gi y h n i v i c nh n c hành ch r ng c ng c; ch c nạ Đ ng y ng nhà c ng vụ; h r ch gi ng vi n c h àn c nh h h n i c h c hi n ng ầy ị hời và hi u u c c ch nh s ch này ạ m h i m i uy m h n u hục vụ nhà rường c ội ng gi ng vi n v họ i r ng m nh ư c i mộ s ch c ng ng nh ẳng. h k a h kh h i m r nh gi ch ư ng gi ng ạy c ội ng gi ng vi n à nhi m vụ ư c n hàng ầu ởi ội ng u n nhà rường c ịnh: u n mà h ng i m r nh gi c i như h ng u n v i m r nh gi à mộ r ng nh ng ch c n ng cơ n c nhà u n . Th c hi n c ng c này à àm r n ng c r nh ộ u c ng vi c hẩm ch ạ c c gi ng vi n h huy nh ng i m mạnh hắc hục nh ng i m y u c i n h sung iều chỉnh ị hời. C ng c nh gi i v i ội ng gi vi n ư c h c hi n ch y u rung và nh h u ch c m n học ài gi ng hương h gi ng ạy u n h hầy r . ục ch ch nh c c ng c này à ạ ộng c ch gi vi n h n u hơn n r ng c ng c gi ng ạy n ng c ch ư ng ài gi ng và hương h gi ng ạy ch h ng h i i m r nh gi h nh hi n r ch ạ m c ch r ng ội ng gi vi n. v y c ng c i m r nh gi uy ư c h c hi n mộ c ch nh nhàng nhưng r nghi m c ch ch ng uy r nh và m nh c ng m rung h c h ch u n c nhà u n . 80 S u i m r nh gi c ng ã h c hi n vi c h n hưởng h ch c c c nh n c s h n u n c nhưng c ng nh gi r inh nghi m i v i c c c nh n chư c n c ch c c r ng c ng c gi ng ạy nghi n c u h học. Đ h c hi n c hi u u c c v i r r n nhà u n nhà rường ã h ng ng ng n ng c r nh ộ chuy n m n n ng c u n u n ắng ngh i n m ư nguy n vọng c gi vi n i hu và iều chỉnh h nh ng nh n và i n nghị c ội ng gi vi n và c i y à i ư ng cần ư c u n m và ầu ư h ng v ội ng gi vi n à h u h n ch uy ịnh ch ư ng gi ục. i c àm ã h hi n ư c ầm nh n chi n ư c c nhà u n c c rường rung học h h ng c ng r ng u r nh y ng h ri n rường hù h v i u h chung c nền gi ục hi n ại. Như v y c ng c h ri n ội ng gi vi n r ng c c rường rung học h h ng chịu nh hưởng r nhiều c c ch rương ch nh s ch c nhà u n . H ạ ộng u n c nhà u n s à nh n h c ẩy h c m hãm s h ri n c rường và cụ h n n h n m i gi viên. v y i h i nhà u n h i à nh ng người h ng chỉ c n ng về chuy n m n h c hi n mộ c ng vi c cụ h ; n ng ư uy nh n h c nắm ắ ị hời c c h ng in; n ng về nh n s gi i ộng vi n mà c n h i c c c hẩm ch ạ c r ng s ng i s ng ành mạnh. B n cạnh r ng hời ại c ng ngh h ng in v i r c nhà u n h ng hề gi m mà c n r nhiều nội ung m i i h i nhà u n h i i nh n và i v n ụng nhiều hương h và hương i n u n hi n ại hù h và hi u u n ng c ch ư ng gi ục c nhà rường. Tr ng u r nh i m i gi ục h u hư ng gi ục hi n ại h v i r c nhà u n ư c c i à nh n n hàng ầu. Hi u u h ạ ộng c ội ng u n nhà rường à nh n uy ịnh ch s hành ại c vi c n ng c ch ư ng và i m i gi ục. Tr ng nh ng n m u v i r c ội ng u n nhà rường ở hành h Đà N ng ã h c hi n ng ầy và hi u u ch c n ng nhi m vụ c m nh r ng c ng c u n . C ư c nh ng hành u à nhờ và s uy m n c h ng m m i c nhà u n r ng vi c n ng c r nh ộ n ng c chuy n m n và hẩm ch h c s rở hành nhà u n c m c ầm v h ng v chuy n c nhà rường r ng u r nh i m i gi ục h u hư ng hi n ại. ÀI LIỆU HA HẢO 1. Nguyễn Như Ấ 2004 “ i r ã hội và ch c n ng c nhà gi ư i nh s ng ư ưởng gi ục c H Ch inh ạ í Q dụ s 79. 2. Bộ i ục và Đà ạ 2003 C ế ượ ể dụ ế kỷ XXI. K ệm ủ N Ch nh rị Qu c gi Hà Nội. 3. Nguyễn C nh Ch ịch và i n s ạn (2003), N ộng ã hội Hà Nội. 4. Đ ng Cộng s n i N m 2011 Vă k ệ ạ ộ ạ b ể ầ ứ XI, Nxb Ch nh rị Qu c gi Hà Nội. 5. hạm n Đ ng 200 dụ ạ s ầ ư ủ d ộ N Ch nh rị u c gi Hà Nội. Ngày nh n bài: 03/06/2015 Biên t p xong: 15/01/2016 Duy t ng: 20/01/2016