Giáo dục Quốc phòng – Phần 2

GDQP_2_1: Tìm câu trả lời sai. Nội dung chính của chiến lược diễn biến hòa bình? ► Sử dụng mọi thủ đoạn để ngầm phá từ bên trong. ☺ Công khai tiến công quân sự ► Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc. ► Khai thác, lợi dụng các khó khăn, sai sót của ta để tạo bước chuyển hóa.

pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục Quốc phòng – Phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 1 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_1: Tìm câu trả lời sai. Nội dung chính của chiến lược diễn biến hòa bình? ► Sử dụng mọi thủ đoạn để ngầm phá từ bên trong. ☺ Công khai tiến công quân sự ► Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc. ► Khai thác, lợi dụng các khó khăn, sai sót của ta để tạo bước chuyển hóa. GDQP_2_2: Hãy tìm câu trả lời sai. Thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình? ► Xâm nhập về văn hoá ► Phát động chiến tranh hạt nhân ► Chống phá về chính trị tư tưởng ☺ Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang GDQP_2_3: Tìm câu trả lời sai. Đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ? ► Là hành động phá hoại của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. ☺ Là hoạt động thuần túy quân sự. ► Nhằm lật đổ chính quyền để thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. ► Là hoạt động vừa vũ trang, vừa phi vũ trang của các lực lượng phản động trong nước GDQP_2_4: Tìm câu trả lời sai nhất. Đặc điểm của hoạt động gây rối? ► Diễn ra tự phát do các phần tử chống đối trong xã hội kích động. ► Có khi lôi kéo được một bộ phận quần chúng tham gia. ☺ Là hoạt động biểu tình có tổ chức. ► Dễ bị địch lợi dụng để tập dượt hoặc mở màn cho bạo loạn lật đổ. GDQP_2_5: Tìm câu trả lời đúng. Mục tiêu của diễn biến hòa bình? ☺ Tạo ra sự sụp đổ từ bên trong. ► Gây rối loạn trật tự trị an. Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 2 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ► Tạo điều kiện cho các lực lượng bên ngoài can thiệp. ► Tạo sự xâm lăng văn hóa. GDQP_2_6: Tìm câu trả lời sai. Nội dung chống phá về chính trị tư tưởng của diễn biến hòa bình? ☺ Xóa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng. ► Phá vỡ hệ thống kinh tế nhà nước. ► Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị xã hội. ► Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ GDQP_2_7: Tìm câu trả lời sai nhất. Nội dung chống phá về kinh tế của diễn biến hòa bình? ► Phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. ► Phá vỡ các thiết chế kinh tế. ☺ Phá vỡ phong tục tập quán, thuần phong mĩ tục. ► Phá hoại kinh tế bằng các rào cản kĩ thuật. GDQP_2_8: Chọn câu trả lời sai. Nội dung chống phá về tôn giáo, dân tộc của diễn biến hòa bình? ► Triệt để khai thác mâu thuẫn giữa các dân tộc để kích động, mua chuộc, xúi dục. ► Triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để truyền bá tư tưởng phảnđộng. ► Tạo dựng lực lượng đối trọng với Nhà nước; tạo cơ hội nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động. ☺ Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. GDQP_2_9: Hãy tìm câu sai. Nội dung chống phá về văn hóa của diễn biến hòa bình? ► Truyền bá giá trị văn hóa ngoại lai. ► Phá hoại thuần phong mĩ tục. ☺ Tuyên truyền tư tưởng tiến bộ. Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 3 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ► Áp đặt các giá trị văn hóa bên ngoài. GDQP_2_10: Tìm câu trả lời sai. Nội dung vô hiệu hóa của diễn biến hòa bìnhvới các lực lượng vũ trang? ► Phi chính trị hóa quân đội và công an. ☺ Xây dựng quân đội và công an chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. ► Phá vỡ hệ thống chính trị, tư tưởng, tổ chức của 2 lực lượng này. ► Gây chia rẽ mất đoàn kết giữa hai lực lượng. GDQP_2_11: Tìm câu trả lời sai. Nội dung nghệ thuật đánh giặc Việt Nam gồm? ► Tư tưởng và kế sách đánh giặc. ☺ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. ► Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. ► Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. GDQP_2_12: Tìm câu trả lời đúng. Tư tưởng xuyên suốt của nghệ thuật quân sự Việt Nam là? ☺ Tích cực, chủ động tiến công. ► Dựa vào quân đông, lưông thực nhiều. ► Dựa vào sức mạnh vũ khí. ► Phòng thủ vững chắc trong trận địa. GDQP_2_13: Tìm câu trả lời sai. Kế sách đánh giặc của dân tộc ta? ► Mềm dẻo, khôn khéo. ☺ Đi cầu viện nước ngoài. ► Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với binh vận, ngoại giao. ► Tạo thế mạnh của ta, phá thế mạnh của giặc, trong đó tiến công quân sự luôn,giữ vai trò quyết định. Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 4 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_14: Tìm câu trả lời sai. Nội dung cơ bản chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc? ► Lực lượng đánh giặc là toàn dân tộc. ☺ Thực hiện xây dựng đội quân nhà nghề ► Thế trận của chiến tranh nhân dân: cả nước là một chiến trường, mỗi thôn xóm, bản làng là một pháo đài diệt giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ. ► Vận dụng linh hoạt sáng tạo cách đánh giặc bằng mưu, thắng giặc bằng thế. GDQP_2_15: Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh? ► Dựa vào cuộc chiến tranh tự vệ, chính nghĩa. ► Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kiên cường chống ngoại xâm. ☺ Dựa vào quân đông, trang bị mạnh. ► Dựa vào sức mạnh tổng hợp, có chuyển hóa và phát triển GDQP_2_16: Tìm câu trả lời sai. Vị trí của các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận trong nghệ thuật quân sự Việt Nam? ► Mặt trận quân sự: có tính quyết định trực tiếp thắng lợi của chiến tranh. ☺ Mặt trận phíaNamlà chiến trường quan trọng. ► Mặt trận chính trị là cơ sở tạo ra sức mạnh quân sự, ngoại giao, binh vận. ► Mặt trận ngoại giao đánh vào ý chí xâm lược của kẻ thù, làm sáng tỏ giá trị nhân văn quân sự của ta. GDQP_2_17: Chọn câu trả lời sai. Nội dung cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam? ► Chiến lược quân sự. ► Chiến thuật. ► Nghệ thuật chiến dịch. ☺ Đường lối ngoại giao. Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 5 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_18: Tìm câu trả lời sai. Từ năm 1954 đến nay, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi những chiến dịch nào? ► Chiến dịch Điện Biên Phủ. ☺ Chiến dịch Biên giới ► Chiến dịch Hồ Chí Minh. ► Chiến dịch đường 9 Khe Sanh. GDQP_2_19: Chọn câu sai. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc? ► Địa lí. ► Kinh tế. ► Quân sự. ☺ Di sản văn hóa GDQP_2_20: Tìm câu trả lời đúng. Mối quan hệ giữa chiến tranh và chính trị? ☺ Chính trị quyết định chiến tranh ► Là quan hệ tương hỗ, ngang bằng nhau ► Chính trị hỗ trợ chiến tranh ► Chiến tranh quyết định thắng lợi chính trị GDQP_2_21: Tìm câu trả lời đúng. Các biểu hiện của chiến tranh công nghệ cao? ☺ Bản chất không thay đổi ► Là chiến tranh phi giai cấp ► Là chiến tranh ► Bản chất thay đổi GDQP_2_22: Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của quân đội? Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 6 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ☺ Là công cụ bạo lực của giai cấp cầm quyền ► Là lực lượng duy nhất có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ► Là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ► Là lực lượng phòng thủ dân sự GDQP_2_23: Chọn câu trả lời đúng. Tiềm lực có vị trí hàng đầu trong sức mạnh chiến đấu của quân đội? ► Quân sự ► Kinh tế ☺ Chính trị tinh thần ► Khoa học kĩ thuật GDQP_2_24: Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của vấn đề bảo vệ Tổ quốc? ☺ Là một trong hai nhiệm vụ chiến lược ► Là nhiệm vụ của một lực lượng chuyên nghiệp ► Là nhiệm vụ của toàn dân ► Là công việc của thanh niên GDQP_2_25: Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm? ► Bộ đội chủ lực ☺ Thanh niên xung kích ► Dân quân tự vệ ► Bộ đội địa phương GDQP_2_26: Tìm câu trả lời đúng nhất. Cội nguồn của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam? ► Quân đội nhà nghề ► Nghĩa quân Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 7 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ► Đội bảo vệ ☺ Là con em của nhân dân GDQP_2_27: Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam? ☺ Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt ► Tuyệt đối ► Trực tiếp ► Toàn diện GDQP_2_28: Tìm câu trả lời sai. Sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân phụ thuộc vào? ► Nền kinh tế ☺ Phong trào văn nghệ ► Chế độ chính trị ► Trình độ khoa học GDQP_2_29: Tìm câu trả lời sai. Xu hướng phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam? ► Chính qui ☺ Nhà nghề ► Hiện đại ► Tinh nhuệ GDQP_2_30: Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong chống diễn biến hòa bình hiện nay? ► Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ☺ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ► Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 8 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ► Kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng GDQP_2_31: Tìm câu trả lời sai. Phát triển kinh tế trong chống diễn biến hòa bình hiện nay? ► Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội ☺ Chú trọng kinh tế nhà nước ► Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập ► Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá GDQP_2_32: Tìm câu trả lời sai nhất. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong diễn biến hoà bình? ► Mở rộng dân chủ XHCN ► Tăng cường trật tự kỷ cương ☺ Tiến hành tuyển sinh quân sự ► Giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo, dân tộc GDQP_2_33: Tìm câu trả lời sai. Phương hướng xây dựng quân đội trong chống diễn biến hòa bình? ► Đủ về số lượng ☺ Nhanh chóng hiện đại hóa toàn diện ► Vững về chính trị, tinh thần ► Mạnh về chất lượng GDQP_2_34: Tìm câu đúng. Tính chất của động viên công nghiệp là gì? ☺ Là công việc của toàn dân ► Là công việc của nhà nước ► Là công việc của từng cá nhân ► Là công việc của quân đội Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 9 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_35: Tìm câu đúng. Đặc điểm của động viên công nghiệp trong tình hình hiện nay là gì? ☺ Phương thức động viên phù hợp với nền kinh tế thị trường thời toàn cầu hóa ► Tính xã hội hóa của động viên công nghiệp ► Tính hiện đại của động viên công nghiệp ► Giữ nguyên cách động viên trước đây GDQP_2_36: Tìm câu đúng. Tư duy mới của động viên công nghiệp hiện nay? ☺ Chủ động, linh hoạt, tại chỗ đáp ứng tư duy mới về quốc phòng hiện nay ► Căn cứ vào qui định của pháp luật ► Dựa vào các tổ chức phi chính phủ (NGO) ► Dựa vào các Hội về công nghiệp GDQP_2_37: Tìm câu trả lời sai nhất. Tác động của khoa học công nghệ đối với bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực phi quân sự? ► Phạm vi ngày càng rộng ► Qui mô ngày càng lớn ☺ Tính chất ngày càng đơn giản ► Đòi hỏi ngày càng cao GDQP_2_38: Tìm câu đúng. Thời điểm sử dụng lực lượng dự bị động viên ở lúc nào? ☺ Ngay từ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình ► Chờ đợi chiến tranh, nếu xảy ra ► Khi có kẻ thù xâm lược ► Khi quân đội chủ lực không còn đủ sức Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 10 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_39: Tìm câu trả lời đúng. Thái độ của Đảng ta đối với phát triển khoa học công nghệ quân sự? ☺ Từng bước hiện đại hóa ► Chỉ cần chính trị vững ► Chỉ cần ý chí cao ► Nhanh chóng hiện đại hóa toàn bộ GDQP_2_40: Tìm câu trả lời sai. Trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên? ► Các cấp, các ngành ☺ Của Bộ quốc phòng ► Mọi người dân ► Các cơ quan, đơn vị GDQP_2_41: Tìm câu trả lời sai. Đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên? ► Quân nhân dự bị phải đăng ký, quản lý chính xác theo từng chuyên nghiệp quân sự, độ tuổi, loại sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, ☺ Đăng kí theo sở thích ► Phương tiện phải đăng ký, quản lý chính xác, thường xuyên ► Đơn vị quân đội phải thông báo cho địa phương đầy đủ. GDQP_2_42: Tìm câu trả lời sai nhất. Tổ chức lực lượng dự bị động viên phải tuân theo các nguyên tắc? ► Theo hạng ► Theo địa lí (nơi cư trú) ☺ Theo ý thích ► Theo chuyên môn Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 11 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_43: Tìm câu trả lời sai. Tác dụng của viêc thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên? ► Thể hiện sự công bằng xã hội ☺ Tăng cường bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận phi vũ trang ► Đáp ứng đúng với sự cống hiến của quân nhân dự bị ► Thúc đẩy công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên phát triển GDQP_2_44: Chọn câu đúng. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh là? ► Là nội dung của qui chế dân chủ ở cơ sở ► Là nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ☺ Một nội dung của đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ► Là nội dung của báo cáo về phân vùng chiến lược kinh tế – xã hội GDQP_2_45: Tìm câu sai. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh phải? ☺ Kết hợp ngay trong quy hoạch, kế hoạch và trong từng bước phát triển kinh tế – xã hội ► Kết hợp ngay trong từng cuộc chiến tranh ► Kết hợp ngay trong từng vùng chiến lược ► Kết hợp ngay trong ngành nghề cụ thể GDQP_2_46: Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt chiến tranh tự vệ và chiến tranh xâm lược? ☺ Mục đích của cuộc chiến tranh ► Vũ khí trang bị của chiến tranh ► Hình thức tiến hành chiến tranh là chủ động hay bị động ► Cách thức phòng ngự hay tiến công Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 12 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_47: Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận dạng tính chất cách mạng hay phản động của chiến tranh ► Quyền lợi của đối tượng mà cuộc chiến tranh bảo vệ hay đem lại ► Trình độ hiện đại của các loại trang bị, vũ khí ► Mức độ chính qui của quân đội tham gia chiến tranh ☺ Tính chất của giai cấp xây dựng quân đội tham chiến GDQP_2_48: Tìm các câu trả lời đúng. Loài người đã tiến hành các hình thức chiến tranh nào? ► Chiến tranh vũ khí lạnh ► Chiến tranh vũ khí công nghệ cao ► Chiến tranh vũ khí thông thường ☺ Tất cả các phương án GDQP_2_49: Tìm câu trả lời đúng. Điều gì phải lưu ý trong cách huy động các nguồn lực của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay? ► Cách huy động mới đối với các nguồn lực trong nền kinh tế thị trường không giống thời hành chính bao cấp ► Vẫn giữ vững các cách huy động như trong các cuộc chiến tranh trước đây ► Tăng cường hệ thống pháp luật về vấn đề này ☺ Ra sức giáo dục lòng yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân GDQP_2_50: Tìm câu đúng. Thực chất của động viên công nghiệp là gì? ☺ Là sẵn sàng huy động mọi tiềm năng vật chất kĩ thuật phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ► Là động viên tinh thần của các lực lượng trong lĩnh vực công nghiệp ► Là trưng thu, trưng mua các sản phẩm công nghiệp để dùng trong quốc phòng – an ninh ► Là đặt hàng cho sản xuất công nghiệp GDQP_2_51: Tìm câu đúng. Phạm vi của động viên công nghiệp là gì? Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 13 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ☺ Toàn bộ nền công nghiệp của đất nước ► Các doanh nghiệp nhà nước ► Trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ► Các doanh nghiệp tư nhân GDQP_2_52: Lực lượng chủ lực để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là những lực lượng nào? ► Gồm các lực lượng của toàn dân ► Là các lực lượng vũ trang nhân dân ☺ Là ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ► Các lực lượng dự bị động viên GDQP_2_53: Sự khác biệt nổi bật của chiến tranh nhân dân trong tình hình hiện nay so với trước kia là gì? ☺ Hàm lượng của các mặt đấu tranh trên lĩnh vực phi vũ trang ngày càng tăng cho dù đấu tranh vũ trang vẫn là nòng cốt ► Vũ khí, trang bị hiện đại hơn ► Cuộc chiến tranh diễn ra mà không cần tiếp xúc ► Chủ yếu là chống khủng bố GDQP_2_54: Nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong quá trình bắt đầu gia nhập WTO là gì? ► Bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực an ninh kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế thưông mại quốc tế ☺ Sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia ► Chuẩn bị chống khủng bố tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư ► Bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc GDQP_2_55: ý nghĩa của việc tăng cường nhận thức của sinh viên các trường đại học và cao đẳng về vai trò, nội dung của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay? Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 14 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 ☺ Giúp sinh viên xác định đúng đắn vị trí, vai trò của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngay khi đang học trong trường ► Trang bị để sinh viên có kiến thức sử dụng sau khi ra trường ► Học để biết về lịch sử đánh giặc của tổ tiên ta ► Nâng cao lòng tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng GDQP_2_56: Lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận kinh tế hiện nay là lực lượng nào? ☺ Là những những người đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ► Là lực lượng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ► Các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ► Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ GDQP_2_57: Phương châm xây dựng quân đội ta được Đảng khẳng định trong các kì Đại Hội là gì? ☺ Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ► Lập tức mua sắm vũ khí trang bị hiện đại cho quân đội ► Xây dựng quân đội theo hướng chuyên nghiệp, nhà nghề ► Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của quân đội GDQP_2_58: Vì sao phải đổi mới tư duy về quốc phòng hiện nay? ☺ Tác động ngày càng to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ làm thay đổi cả về nội dung và hình thức của vấn đề quốc phòng ► Vì ta không còn các đồng minh chiến lược để sẵn sàng viện trợ và giúp đỡ ta ► Vì ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ► Do truyền thống giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 15 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_59: Cơ sở khoa học của việc đổi mới tư duy về quốc phòng hiện nay? ☺ Những biến đổi do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đem lại cả trong lý luận và thực tiễn ► Do địa kinh tế và địa chính trị của đất nước ta qui định ► Do âm mưu đen tối của các thế lực thù địch ► Do vị thế của đất nước trong thế kỉ XXI nằm ở vùng bờ rìa phía Tây Thái bình dương GDQP_2_60: Đặc điểm nổi trội trong mối quan hệ giữa các lĩnh vực và hình thức đấu tranh của nền quốc phòng toàn dân nay là gì? ☺ Sự chuyển hóa nhanh chóng, mau lẹ, linh hoạt, uyển chuyển của tất cả các lĩnh vực và hình thức ► Các lĩnh vực quan hệ tác động hữu cơ với nhau ► Các loại hình thức đều tự khẳng định vị trí riêng của nó trong nền quốc phòng ► Các mối quan hệ vẫn tồn tại như trước đây GDQP_2_61: Có người cho rằng: càng ngày các nội dung bảo vệ Tổ quốc càng được phân chia cụ thể và hẹp hơn. Ý kiến của anh (chị)? ☺ Là tất yếu do sự phân ngành ngày càng sâu sắc của khoa học ► Vẫn như cũ ► Sự hợp ngành ngày càng tăng ► Các nguy cơ xâm hại Tổ quốc ngày càng ít GDQP_2_62: Chủ thể của nền quốc phòng Việt Nam hiện nay gồm những lực lượng nào? ► Mọi chủ nhân của đất nước ► Lực lượng vũ trang nhân dân ☺ Ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ► Lực lượng quân sự, lực lượng chính trị và lực lượng binh vận Download tại Vietlod.com Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 16 Giáo dục Quốc phòng – Phần 2 GDQP_2_63: Văn bản pháp luật nhà nước ta mới nhất về quản lí quốc phòng là gì? ☺ Luật quốc phòng năm 2006 ► Luật bảo vệ Tổ quốc ► Luật nghĩa vụ quân sự ► Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam GDQP_2_64: Tìm câu sai. Nhân tố tác động đến nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện nay? ► Truyền thống canh tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phương pháp sản xuất công nghiệp ☺ Việc mua sắm vũ khí ► Tiềm năng quân sự của mỗi dân tộc ► Yếu tố địa lí GDQP_2_65: Tìm câu đúng. Nhân tố nào tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện nay? ☺ Truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc ► Sức mạnh chính trị tinh thần ► Trình độ kinh tế của đất nước ► Tình hình thời tiết GDQP_2_66: Tìm câu đúng. Yếu tố nào quyết định sức mạnh của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc? ☺ Quốc lực tổng hợp ► Nhân tố tài nguyên ► Nhân tố nguồn nhân lực ► Chất lượng quản lí đất nước GDQP_2_67: Vì sao các yếu tố phi quân sự phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày
Tài liệu liên quan