Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML Phần 4: Truy vấn dữ liệu DB2 XML bằng XQuery

XQuery khác với SQL ở một số khía cạnh chính, phần lớn là do các ngôn ngữ được thiết kế để làm việc với các mô hình dữ liệu khác nhau có các đặc điểm khác nhau. Các tài liệu XML chứa các hệ thống phân cấp và sở hữu một trật tự vốn có. Các cấu trúc dữ liệu dạng bảng được các DBMS dựa trên SQL hỗ trợ là phẳng và dựa vào thiết lập. Như vậy, các hàng không có thứ tự. Những khác biệt giữa các mô hình dữ liệu này sinh ra một số các khác biệt cơ bản trong các ngôn ngữ truy vấn riêng của chúng, bao gồm:  XQuery hỗ trợ các biểu thức đường dẫn để cho phép các lập trình viên chuyển hướng thông qua cấu trúc phân cấp của XML, trong khi SQL thuần (không có các phần mở rộng XML) thì không.  XQuery hỗ trợ cả hai dữ liệu được định kiểu và không được định kiểu, trong khi dữ liệu SQL luôn luôn được định nghĩa với một kiểu cụ thể.  XQuery thiếu các giá trị bằng không (null) vì các tài liệu XML bỏ qua dữ liệu còn thiếu hoặc chưa rõ. Tất nhiên, SQL sử dụng các giá trị bằng không để biểu diễn các giá trị dữ liệu còn thiếu hoặc chưa rõ.  XQuery trả về các chuỗi dữ liệu XML, trong khi SQL trả về các tập kết quả của các kiểu dữ liệu SQL khác nhau

pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1432 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML Phần 4: Truy vấn dữ liệu DB2 XML bằng XQuery, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML Phần 4: Truy vấn dữ liệu DB2 XML bằng XQuery Giới thiệu về XQuery XQuery khác với SQL ở một số khía cạnh chính, phần lớn là do các ngôn ngữ được thiết kế để làm việc với các mô hình dữ liệu khác nhau có các đặc điểm khác nhau. Các tài liệu XML chứa các hệ thống phân cấp và sở hữu một trật tự vốn có. Các cấu trúc dữ liệu dạng bảng được các DBMS dựa trên SQL hỗ trợ là phẳng và dựa vào thiết lập. Như vậy, các hàng không có thứ tự. Những khác biệt giữa các mô hình dữ liệu này sinh ra một số các khác biệt cơ bản trong các ngôn ngữ truy vấn riêng của chúng, bao gồm:  XQuery hỗ trợ các biểu thức đường dẫn để cho phép các lập trình viên chuyển hướng thông qua cấu trúc phân cấp của XML, trong khi SQL thuần (không có các phần mở rộng XML) thì không.  XQuery hỗ trợ cả hai dữ liệu được định kiểu và không được định kiểu, trong khi dữ liệu SQL luôn luôn được định nghĩa với một kiểu cụ thể.  XQuery thiếu các giá trị bằng không (null) vì các tài liệu XML bỏ qua dữ liệu còn thiếu hoặc chưa rõ. Tất nhiên, SQL sử dụng các giá trị bằng không để biểu diễn các giá trị dữ liệu còn thiếu hoặc chưa rõ.  XQuery trả về các chuỗi dữ liệu XML, trong khi SQL trả về các tập kết quả của các kiểu dữ liệu SQL khác nhau. Đây là một tập hợp con về những khác biệt cơ bản giữa XQuery và SQL. Việc cung cấp một danh sách đầy đủ nằm ngoài phạm vi của bài viết giới thiệu này, nhưng một bài viết của Tạp chí Các hệ thống IBM đã bàn luận về các khác biệt ngôn ngữ cụ thể hơn. Bài viết này tập trung vào một số khía cạnh cơ bản của ngôn ngữ XQuery và cách bạn có thể sử dụng nó để truy vấn dữ liệu XML trong DB2 V9. Về đầu trang Cơ sở dữ liệu mẫu Các truy vấn trong bài viết này truy cập các bảng mẫu được tạo ra trong Phần 1 của loạt bài này. Để xem lại nhanh, Liệt kê 1 định nghĩa các bảng items (các mặt hàng) và clients (các khách hàng) mẫu. Liệt kê 1. Các định nghĩa bảng create table items ( id int primary key not null, brandname varchar(30), itemname varchar(30), sku int, srp decimal(7,2), comments xml ) create table clients( id int primary key not null, name varchar(50), status varchar(10), contactinfo xml ) Dữ liệu XML mẫu có trong cột items.comments được hiển thị trong Liệt kê 2, trong khi mẫu dữ liệu XML có trong cột clients.contactinfo được hiển thị trong Liệt kê 3. Các ví dụ truy vấn tiếp theo sẽ tham chiếu các phần tử cụ thể trong một hoặc cả hai tài liệu XML này. Liệt kê 2. Tài liệu mẫu XML được lưu trữ trong cột Comments của bảng Items 133 3926 8877 Heels on shoes wear out too quickly. No 514 3926 3227 Where can I find a supplier in San Jose? Yes Liệt kê 3. Tài liệu mẫu XML được lưu trữ trong cột Contactinfo của bảng Clients 5401 Julio Ave. San Jose CA 95116 4084630000 4081111111 4082222222 4087776666 love2shop@yahoo.com Về đầu trang Môi trường truy vấn Thiết kế tất cả các truy vấn trong bài viết này được ban hành tương tác với nhau. Bạn có thể làm điều này thông qua bộ xử lý dòng lệnh DB2 hoặc Trình soạn thảo lệnh của DB2 (DB2 Command Editor) của Trung tâm điều khiển DB2 (DB2 Control Center). Các ảnh màn hình và các tập lệnh trong bài viết này tập trung vào cái sau. (IBM Data Studio và IBM Optim Development Studio cũng đi kèm với một bàn làm việc của nhà phát triển dựa trên Eclipse có thể giúp các lập trình viên xây dựng các truy vấn bằng đồ họa. Tuy nhiên, bài viết này không bàn về các vấn đề phát triển ứng dụng hoặc Development Studio). Để sử dụng DB2 Command Editor, hãy khởi chạy Control Center và chọn Tools > Command Editor. Một cửa sổ tương tự như Hình 1 sẽ xuất hiện. Hình 1. DB2 Command Editor, có thể được khởi chạy từ DB2 Control Center Gõ các truy vấn của bạn vào ô bên trên, nhấn vào mũi tên màu xanh lá cây ở góc trên bên trái để chạy chúng và xem kết quả của bạn ở ô bên dưới hoặc trong thẻ Query results (Các kết quả truy vấn) riêng. Về đầu trang Các ví dụ XQuery Cũng như trong Phần 3 của loạt bài này, bài viết này đi dần từng bước qua một số các kịch bản nghiệp vụ chung và cho thấy cách sử dụng XQuery để đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu XML. Nó cũng tìm hiểu nhiều tình huống phức tạp có liên quan đến việc nhúng SQL trong XQuery. XQuery cung cấp nhiều loại biểu thức khác nhau, có thể được kết hợp theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Mỗi biểu thức trả về một danh sách các giá trị, có thể được sử dụng làm đầu vào cho các biểu thức khác. Kết quả của biểu thức ngoài cùng là kết quả của truy vấn đó. Bài viết này tập trung vào hai loại biểu thức XQuery quan trọng: các biểu thức FLWOR và các biểu thức đường dẫn. Một biểu thức FLWOR tựa như một biểu thức SELECT-FROM-WHERE trong SQL: nó được dùng để lặp lại qua một danh sách các mặt hàng và để trả về theo tùy chọn cái gì đó được tính toán từ mỗi mặt hàng. Mặt khác, một biểu thức đường dẫn chuyển hướng qua một hệ thống phân cấp các phần tử XML và trả về các phần tử được tìm thấy ở cuối đường dẫn. Giống như một biểu thức SELECT-FROM-WHERE trong SQL, một biểu thức XQuery FLWOR có thể chứa một số mệnh đề bắt đầu bằng các từ khoá cụ thể. Các từ khoá sau đây được sử dụng để bắt đầu các mệnh đề trong một biểu thức FLWOR:  for: Lặp lại qua một chuỗi đầu vào, kết hợp một biến với lần lượt từng mặt hàng đầu vào.  let: Khai báo một biến và gán cho nó một giá trị, có thể là một danh sách chứa nhiều mặt hàng.  where: Quy định các tiêu chuẩn để lọc các kết quả truy vấn.  order by: Quy định thứ tự sắp xếp của kết quả.  return: Định nghĩa kết quả được trả về. Một biểu thức đường dẫn trong XQuery gồm có một loạt các bước, được phân cách bằng các ký tự gạch chéo. Theo dạng đơn giản nhất, mỗi bước chuyển hướng đi xuống trong một hệ thống phân cấp XML để tìm phần tử con của các phần tử được bước trước đó trả về. Mỗi bước trong một biểu thức đường dẫn cũng có thể chứa một biến vị ngữ lọc các phần tử được bước đó trả về, chỉ giữ lại các phần tử đáp ứng một số điều kiện. Ví dụ, giả sử rằng biến $clients liên kết với một danh sách các tài liệu XML có chứa các phần tử , biểu thức đường dẫn bốn bước $clients/Client/Address[state = "CA"]/zip sẽ trả về danh sách các mã vùng bưu điện cho các khách hàng có địa chỉ ở California. Trong nhiều trường hợp, có thể viết một câu truy vấn bằng cách sử dụng hoặc một biểu thức FLWOR hoặc một biểu thức một đường dẫn. Sử dụng XQuery của DB2 như một ngôn ngữ truy vấn cao cấp Để thực hiện trực tiếp một XQuery trong DB2 V9 (trái với việc nhúng nó vào một câu lệnh SQL), bạn phải bắt đầu truy vấn bằng từ khóa xquery. Từ khóa này ra lệnh cho DB2 gọi trình phân tích cú pháp XQuery của nó để xử lý yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng bạn chỉ cần làm điều này khi bạn đang sử dụng XQuery như ngôn ngữ ngoài cùng (hoặc mức cao nhất). Nếu bạn đã nhúng biểu thức XQuery trong SQL, bạn không cần bắt đầu với từ khóa xquery. Tuy nhiên, bài viết này sử dụng XQuery như là ngôn ngữ chính, vì vậy tất cả các truy vấn đều được bắt đầu bằng xquery. Khi chạy như một ngôn ngữ mức cao, XQuery cần phải có một nguồn dữ liệu đầu vào. Một cách để một XQuery có thể nhận được dữ liệu đầu vào là gọi một hàm tên là db2-fn:xmlcolumn với một tham số, nhận biết tên bảng và tên cột của một cột XML trong một bảng DB2. Hàm db2- fn:xmlcolumn trả về chuỗi các tài liệu XML, được lưu trữ trong cột cụ thể. Ví dụ, truy vấn sau đây trong Liệt kê 4 trả về một chuỗi các tài liệu XML có chứa thông tin liên hệ của khách hàng. Liệt kê 4. XQuery đơn giản để trả về dữ liệu liên hệ của khách hàng xquery db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO') Như bạn có thể nhớ lại trong lược đồ cơ sở dữ liệu của chúng ta (xem phần "Cơ sở dữ liệu mẫu"), các tài liệu XML được lưu trữ trong cột Contactinfo của bảng Clients. Lưu ý rằng ở đây các tên cột và bảng được quy định theo dạng chữ hoa. Điều này là do các tên bảng và cột thường được chuyển thành chữ hoa trước khi được ghi vào danh mục bên trong của DB2. Vì XQuery là trường hợp có phân biệt chữ hoa, chữ thường, nên các tên bảng và tên cột chữ thường sẽ không khớp với các tên chữ hoa trong danh mục DB2. Lấy ra các phần tử XML cụ thể Bây giờ, hãy tìm hiểu một nhiệm vụ cơ bản. Giả sử bạn muốn lấy ra các số fax của tất cả các khách hàng đã cung cấp cho bạn thông tin này. Liệt kê 5 chỉ ra một cách để bạn có thể viết truy vấn này. Liệt kê 5. Biểu thức FLWOR để lấy ra dữ liệu fax của khách hàng xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/fax return $y Dòng đầu tiên chỉ thị cho DB2 gọi trình phân tích cú phápXQuery của nó. Dòng tiếp theo chỉ thị cho DB2 lặp lại qua các phần tử con fax của các phần tử Client đã chứa trong cột CLIENTS.CONTACTINFO. Mỗi phần tử fax lần lượt được liên kết với biến $y. Dòng thứ ba cho biết, với mỗi lần lặp lại, giá trị $y được trả về. Kết quả là một chuỗi các phần tử XML, như trong Liệt kê 6. Liệt kê 6. Kết quả đầu ra mẫu cho truy vấn trước đó 4081112222 5559998888 Một nhận xét ngẫu nhiên là, kết quả đầu ra cũng sẽ có một số thông tin không phải là mối quan tâm lớn trong bài viết này: phiên bản và dữ liệu mã hóa XML, chẳng hạn như <?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>, và thông tin về không gian tên XML, chẳng hạn như . Để giúp bạn dễ dàng làm theo kết quả đầu ra hơn, thông tin đó được bỏ ra khỏi bài viết này. Tuy nhiên, nó có thể lại quan trọng đối với một số ứng dụng XML. Nếu bạn sử dụng bộ xử lý dòng lệnh DB2 để chạy các truy vấn của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn -d để chặn thông tin khai báo XML và chọn tùy chọn -i để in các kết quả theo cách dễ nhìn. Truy vấn được hiển thị trong Liệt kê 5 có thể được biểu diễn có phần chính xác như một biểu thức đường dẫn ba bước, như trong Liệt kê 7. Liệt kê 7. Biểu thức đường dẫn để lấy ra dữ liệu fax của khách hàng xquery db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/fax Bước đầu tiên của biểu thức đường dẫn gọi hàm db2-fn:xmlcolumn để nhận được một danh sách các tài liệu XML trong cột CONTACTINFO của bảng CLIENTS. Bước thứ hai trả về tất cả các phần tử Client trong các tài liệu này và bước thứ ba trả về các phần tử fax được lồng bên trong các phần tử Client này. Nếu bạn không quan tâm đến việc nhận được các đoạn XML từ truy vấn của bạn nhưng thay vì chỉ muốn một biểu diễn văn bản của các giá trị phần tử XML có đủ điều kiện, bạn có thể gọi hàm text() trong mệnh đề return của bạn, như trong Liệt kê 8. Liệt kê 8. Hai truy vấn để lấy ra biểu diễn văn bản của dữ liệu fax của khách hàng xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/fax return $y/text() (hay) xquery db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/fax/text() Kết quả của các truy vấn này sẽ tương tự như kết quả trong Liệt kê 9. Liệt kê 9. Kết quả đầu ra mẫu từ các truy vấn trước đây 4081112222 5559998888 Các kết quả của các truy vấn mẫu tương đối đơn giản vì phần tử fax được dựa trên một kiểu dữ liệu nguyên thủy. Tất nhiên, các phần tử có thể dựa trên các kiểu phức tạp, có nghĩa là chúng có thể chứa các phần tử con (hoặc các hệ thống phân cấp lồng nhau). Phần tử Address (Địa chỉ) của thông tin liên hệ khách hàng của chúng ta là một ví dụ về điều này. Theo lược đồ được định nghĩa trong Phần 2 của loạt bài này, nó có thể chứa một địa chỉ đường phố, số căn hộ, thành phố, tiểu bang và mã vùng bưu điện. Hãy xem Query trong Liệt kê 10 sẽ trả về cái gì. Liệt kê 10. Biểu thức FLWOR để lấy ra kiểu XML phức tạp xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/Address return $y Nếu bạn đã chắc rằng một chuỗi các đoạn XML có chứa các phần tử Address và tất cả các phần tử con của chúng, thì bạn đã đúng. Liệt kê 11 là một ví dụ: Liệt kê 11. Kết quả đầu ra mẫu từ truy vấn trước đó 5401 Julio Ave. San Jose CA 95116 . . . 1204 Meridian Ave. 4A San Jose CA 95124 Lưu ý: Kết quả đầu ra mẫu được định dạng để làm cho bạn dễ đọc hơn. DB2 Command Editor sẽ hiển thị từng bản ghi địa chỉ của khách hàng trên một dòng. Lọc các giá trị phần tử XML Bạn có thể cải thiện các ví dụ XQuery trước đây để có tính chọn lọc hơn nữa. Ví dụ, hãy xem xét cách trả về các địa chỉ gửi thư của tất cả các khách hàng đang sống trong vùng có mã vùng bưu điện của Mỹ là 95116. Như bạn có thể tưởng tượng, mệnh đề where của XQuery cho phép bạn lọc các kết quả dựa trên giá trị của phần tử zip (mã vùng bưu điện) trong các tài liệu XML của bạn. Liệt kê 12 cho thấy cách thêm một mệnh đề where vào biểu thức FLWOR trước đó trong Liệt kê 10 để nhận được chỉ các địa chỉ mà bạn quan tâm. Liệt kê 12. Biểu thức FLWOR với một mệnh đề "where" mới xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/Address where $y/zip="95116" return $y Mệnh đề where được bổ sung khá dễ hiểu. Mệnh đề for liên kết biến $y với lần lượt từng địa chỉ. Mệnh đề where chứa một biểu thức đường dẫn nhỏ chuyển hướng từ mỗi địa chỉ đến phần tử zip lồng nhau của nó. Mệnh đề where là đúng (và địa chỉ đó được giữ lại) chỉ khi giá trị của phần tử zip này bằng 95116. Có thể nhận được kết quả tương tự bằng cách thêm một biến vị ngữ vào biểu thức đường dẫn, như trong Liệt kê 13. Liệt kê 13. Biểu thức đường dẫn với biến vị ngữ lọc bổ sung xquery db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/Address[zip="95116"] Tất nhiên, bạn có thể lọc các giá trị mã vùng bưu điện và trả về các phần tử không liên quan đến các địa chỉ đường phố. Hơn nữa, bạn cũng có thể lọc nhiều giá trị phần tử XML trong một truy vấn đơn. Truy vấn trong Liệt kê 14 trả về thông tin e-mail cho các khách hàng sống trong vùng có một mã vùng bưu điện cụ thể trong thành phố New York (10011) hoặc bất cứ nơi nào ở thành phố San Jose. Liệt kê 14. Lọc nhiều giá trị phần tử XML với một biểu thức FLWOR xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client where $y/Address/zip="10011" or $y/Address/city="San Jose" return $y/email Lưu ý rằng mệnh đề for được thay đổi để nó liên kết với biến $y với các phần tử Client chứ không phải với các phần tử Address. Mệnh đề này cho phép bạn lọc các phần tử Client bằng một phần của cây con (Địa chỉ) và trả về một phần khác của cây con (email). Các biểu thức đường dẫn trong mệnh đề where và mệnh đề return phải được viết liên quan với phần tử có liên kết với biến đó (trong trường hợp này là, $y). Có thể thể hiện truy vấn tương tự chính xác hơn một chút như một biểu thức đường dẫn, như trong Liệt kê 15. Liệt kê 15. Lọc nhiều giá trị phần tử XML bằng một biểu thức đường dẫn xquery db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client[Address/zip="10011" or Address/city="San Jose"]/email; Điều không rõ ràng khi xem xét lại cả hai dạng truy vấn này là các kết quả được trả về sẽ khác với hai cách đáng kể so với những gì mà một lập trình viên SQL có thể mong đợi: 1. Bạn sẽ không nhận dữ liệu XML được trả về cho các khách hàng có đủ điều kiện vẫn chưa cung cấp cho bạn các địa chỉ e-mail của họ. Nói cách khác, nếu bạn có 1000 khách hàng sống ở San Jose hoặc trong vùng có mã vùng bưu điện là 10011 và 700 khách hàng mỗi người cung cấp cho bạn một địa chỉ e-mail, bạn sẽ nhận được một danh sách 700 địa chỉ e-mail được trả về. Điều này là do sự khác biệt cơ bản giữa XQuery và SQL đã nói ở trên: XQuery không sử dụng các giá trị bằng không. 2. Bạn sẽ không biết các địa chỉ e-mail nào đã được bắt nguồn từ cùng một tài liệu XML. Nói cách khác, nếu bạn có 700 khách hàng đang sống ở San Jose hoặc trong vùng có mã vùng bưu điện là 10011 và mỗi người đã cung cấp cho bạn hai địa chỉ e-mail, thì bạn sẽ nhận được một danh sách có 1400 phần tử email được trả về. Bạn sẽ không nhận được một 700 bản ghi liên tiếp nhau, mà mỗi bản ghi có hai địa chỉ e-mail. Cả hai tình huống có thể là mong muốn trong một số trường hợp và là không mong muốn trong những trường hợp khác. Ví dụ, nếu bạn cần gửi e-mail thông báo đến mọi tài khoản có đủ điều kiện mà bạn có trong bản ghi, thì lặp lại qua một danh sách các địa chỉ e-mail của khách hàng theo định dạng XML là cách dễ dàng để làm trong một ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi e-mail chỉ có một thông báo đến mọi khách hàng, bao gồm cả những người đã chỉ cung cấp cho bạn các địa chỉ đường phố của họ, thì các XQuery đã hiển thị trước đây sẽ không đủ. Có nhiều cách để bạn có thể viết lại truy vấn này sao cho các kết quả trả về biểu thị thông tin còn thiếu trong một số mẫu và cho biết khi nhiều địa chỉ e-mail đã được bắt nguồn từ cùng một bản ghi của khách hàng, đó là, cùng một tài liệu XML (nói thêm về điều này sau). Tuy nhiên, nếu tất cả mọi thứ bạn muốn làm là lấy ra một danh sách có chứa một địa chỉ e-mail cho mỗi khách hàng có đủ điều kiện, thì bạn có thể sửa đổi mệnh đề return của truy vấn trước đó một chút. Liệt kê 16. Chỉ lấy ra phần tử email đầu tiên cho mỗi khách hàng xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client where $y/Address/zip="10011" or $y/Address/city="San Jose" return $y/email[1] Truy vấn này khiến DB2 trả về phần tử e-mail đầu tiên mà nó tìm thấy trong mỗi tài liệu XML có đủ điều kiện (bản ghi liên hệ khách hàng). Nếu nó không tìm thấy một địa chỉ e-mail cho một khách hàng có đủ điều kiện, nó sẽ không trả về bất kỳ điều gì cho khách hàng đó. Chuyển đổi kết quả đầu ra XML Một khía cạnh mạnh mẽ của XQuery là khả năng biến đổi đầu ra XML từ một dạng XML sang một dạng khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng XQuery để lấy tất cả hoặc một phần tài liệu XML đã lưu của bạn và chuyển đổi kết quả đầu ra thành HTML cho dễ hiển thị trong một trình duyệt Web. Truy vấn trong Liệt kê 17 lấy các địa chỉ của các khách hàng, sắp xếp các kết quả theo mã vùng bưu điện và chuyển đổi kết quả đầu ra thành các phần tử XML, là một phần của một danh sách HTML không theo thứ tự. Liệt kê 17. Truy vấn dữ liệu XML của DB2 và trả về các kết quả dưới dạng HTML xquery { for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client/Address order by $y/zip return {$y} } Truy vấn có thể được mổ xẻ theo cách sau:  Truy vấn bắt đầu đủ đơn giản với từ khóa xquery để cho biết trình phân tích cú pháp DB2 mà XQuery đang sử dụng làm ngôn ngữ chính.  Dòng thứ hai làm cho việc đánh dấu HTML với một danh sách không theo thứ tự () được bao gồm trong các kết quả. Nó cũng đưa vào một dấu ngoặc nhọn, tập thứ nhất trong hai tập được sử dụng trong truy vấn này. Các dấu ngoặc nhọn ra lệnh cho DB2 đánh giá và xử lý biểu thức kèm theo chứ không xử lý nó như là một chuỗi bằng chữ.  Dòng thứ ba lặp lại qua các địa chỉ khách hàng, liên kết biến $y với lần lượt từng phần tử địa chỉ.  Dòng thứ tư bao gồm một mệnh đề order by mới, quy định rằng các kết quả phải được trả về theo thứ tự tăng dần (thứ tự mặc định) dựa trên các mã vùng bưu điện của khách hàng (phần tử con zip của mỗi địa chỉ được liên kết với $y).  Mệnh đề return cho biết rằng các phần tử Address sẽ được bao quanh bởi các thẻ mục danh sách HTML trước khi trả về.  Dòng cuối cùng kết thúc truy vấn và hoàn thành thẻ danh sách không theo thứ tự HTML. Kết quả đầu ra xuất hiện tương tự như trong Liệt kê 18. Liệt kê 18. Kết quả đầu ra HTML mẫu của truy vấn trước đó 9407 Los Gatos Blvd. Los Gatos CA 95032 4209 El Camino Real Mountain View CA 95033 . . . Bây giờ hãy xem xét một chủ đề đã nêu lên trước đó: cách viết một XQuery, sẽ chỉ ra các giá trị còn thiếu trong các kết quả trả về cũng như cho biết khi nào một tài liệu XML đơn (chẳng hạn như một bản ghi khách hàng duy nhất) có chứa các phần tử lặp lại (ví dụ như nhiều địa chỉ email). Một cách để làm điều đó liên quan đến việc bao bọc kết quả được trả về trong một phần tử XML mới, như trong truy vấn trong Liệt kê 19: Liệt kê 19. Chỉ ra các giá trị còn thiếu và lặp lại các phần tử trong một kết quả XQuery xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn('CLIENTS.CONTACTINFO')/Client where $y/Address[zip="10011"] or $y/Add