Hoạt động hoạt động thông tin đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực báo chí giai đoạn 1945 - 1954

Trong giai đoạn 1945 – 1954, khi hoàn cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn thử thách đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thì báo chí là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các kênh thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

doc52 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoạt động hoạt động thông tin đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực báo chí giai đoạn 1945 - 1954, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng th«ng tin ®èi ngo¹i cña Hå ChÝ Minh trªn lÜnh vùc b¸o chÝ giai ®o¹n 1945 - 1954 I. Phæ biÕn réng r·i ®­êng lèi, chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc cña §¶ng, Nhµ n­íc ViÖt Nam Trong giai ®o¹n 1945 – 1954, khi hoµn c¶nh ®Êt n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc kinh tÕ th× b¸o chÝ lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng c¸c kªnh th«ng tin ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Thêi ®iÓm ®ã th× b¸o in lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®éc quyÒn trong x· héiVíi c­¬ng vÞ lµ mét nhµ l·nh ®¹o ®Êt n­íc, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tËn dông triÖt ®Ó kªnh th«ng tin nµy vµo ho¹t ®éng phæ biÕn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Ng­êi ®· cã rÊt nhiÒu bµi viÕt ®¨ng trªn c¸c tê b¸o c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ phæ biÕn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cô thÓ cña nhµ n­íc. Nh÷ng bµi viÕt Êy võa cã t¸c ®éng ®Õn nh©n d©n trong n­íc, lµm cho ®ång bµo hiÓu râ ®­êng lèi ho¹t ®éng cña §¶ng ta, l¹i võa lµ ph¸t ng«n chÝnh thøc cña chÝnh phñ ®èi víi nh©n d©n thÕ giíi. MÆc dï ®a sè nh÷ng bµi viÕt, t¸c phÈm cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n nµy ®­îc ®¨ng trong c¸c tê b¸o trong n­íc nh­ tê “Cøu quèc”, “Sù thËt”, “VÖ quèc qu©n”, “Nh©n d©n”…nh­ng ¶nh h­ëng t¸c ®éng cña chóng tíi d­ luËn quèc tÕ lµ kh«ng nhá v× lóc ®ã cã rÊt nhiÒu ng­êi n­íc ngoµi cã mÆt t¹i ViÖt Nam vµ ViÖt Nam ®ang lµ mèi quan t©m cña d­ luËn thÕ giíi. Nh÷ng bµi viÕt Êy ®· gãp phÇn qu¶ng b¸ ®­êng lèi cña chÝnh phñ ta mét c¸ch cô thÓ ®èi víi nh©n d©n thÕ giíi, lµm cho hä hiÓu biÕt chÝnh x¸c, s©u s¾c, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh ViÖt Nam. Tõ nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n Êy, chóng ta ®· tranh thñ sù ñng hé cña nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ giíi ®èi víi sù nghiÕp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. B»ng ngßi bót thiªn tµi cña m×nh, Hå ChÝ Minh ®· tËn dông triÖt ®Ó søc m¹nh cña b¸o chÝ phôc vô cho ho¹t ®éng th«ng tin ®èi ngo¹i trong viÖc phæ biÕn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Giai ®o¹n 1945 – 1946 1.1. T×nh h×nh ®Êt n­íc ta- nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n §©y lµ chÆng ®­êng ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Sau tuyªn ng«n ®éc lËp 2/9/1945, n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ chÝnh thøc ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Trong giai ®o¹n 1945 – 1946, t×nh h×nh n­íc ta cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n: chÝnh quyÒn vÒ t©y nh©n d©n, ®Êt n­íc hoµn toµn ®éc lËp, §¶ng n¾m quyÒn hîp ph¸p. Trªn thÕ giíi trong giai ®o¹n nµy sù th¾ng lîi cña c¸c lùc l­îng d©n chñ chèng ph¸t xÝt ®· t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña phong trµo ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi Êy, chóng ta ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n to lín. Sau khi chiÕn tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc, trËt tù thÕ giíi hai cùc X« - Mü dÇn ®­îc h×nh thµnh dÉn ®Õn xu thÕ ®Êu tranh gay g¾t cña c¸c c­êng quèc. VÒ t×nh h×nh trong n­íc chóng ta ph¶i ®èi mÆt víi sù bao v©y tÊn c«ng tõ nhiÒu phÝa cña kÎ thï. §ã lµ ©m m­u c­íp chÝnh quyÒn cña qu©n T­ëng Giíi Th¹ch nh»m thùc hiÖn vai trß “l·nh ®¹o ch©u ¸”, sù chèng ph¸ cña nhãm ng­êi ViÖt sèng l­u vong ViÖt Quèc, ViÖt C¸ch. Qu©n Anh µo ¹t ®æ bé vµo n­íc ta gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt, nóp sau ®ã lµ qu©n Ph¸p. Ngoµi ra cßn mét lùc l­îng lín qu©n ®éi NhËt chê gi¶i gi¸p. Kh«ng nh÷ng thÕ, n¹n ®ãi, giÆc dèt, t×nh h×nh x· hé bÊt æn ®Æt n­íc ta vµo mét t×nh thÕ rÊt khã kh¨n. 1.2. Chñ tr­¬ng ®­êng lèi ®èi néi cña §¶ng vµ ho¹t ®éng th«ng tin ®èi ngo¹i cña Hå ChÝ Minh ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®ã. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi nh­ vËy, §¶ng ta ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®èi néi hÕt søc cô thÓ linh ho¹t trªn tõng lÜnh vùc. Toµn bé chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch Êy®· ®­îc chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò cËp ph¶n ¸nh qua nh÷ng bµi viÕt cña m×nh. VÒ chÝnh trÞ, §¶ng ta ®Ò ra hai chñ tr­¬ng lín: Tæ chøc tæng tuyÓn cö trong c¶ n­íc ®Ó bÇu ra chÝnh phñ l©m thêi. Víi chñ tr­¬ng nµy Hå ChÝ Minh ®· cã c¸c bµi viÕt: “ ý nghÜa tæng tuyÓn cö” (B¸o Cøu quèc sè 130 ngµy 31/12/1945 ) nªu lªn ý nghÜa cña viÖc tiÕn hµnh tæng tuyÓn cö trong c¶ n­íc vµ kªu gäi nh©n d©n h¨ng h¸i tham gia. Cïng víi môc ®Ých Êy Ng­êi cßn viÕt bµi “ Lêi kªu gäi quèc d©n ®i bá phiÕu” (B¸o Cøu quèc sè 134 ngµy 5/1/1946): “Ngµy mai quèc d©n ta sÏ tá cho thÕ giíi biÕt r»ng d©n ViÖt Nam ta ®·: Kiªn quyÕt ®oµn kÕt chÆt chÏ, Kiªn quyÕt chèng bän thùc d©n, Kiªn quyÕt tranh quyÒn ®éc lËp.” Th«ng qua nh÷ng bµi viÕt nµy, Ng­êi ®· cho nh©n d©n ta vµ nh©n d©n thÕ giíi thÊy râ ®­îc ý nghÜa cña chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng ta ®ång thêi tá râ quyÕt t©m cña nh©n d©n ta trong c«ng cuéc b¶o vÖ chÝnh quyÒn vµ nÒn ®éc lËp cña ®Êt n­íc. Tæ chøc l¹i bé m¸y chÝnh quyÒn. Ng­êi ®Æc biÖt chó ý tíi chñ tr­¬ng nµy vµ ®­a ra mét lo¹t c¸c bµi b¸o: “ThiÕu ãc tæ chøc – mét khuyÕt ®iÓm lín trong c¸c Uû ban nh©n d©n” (B¸o Cøu quèc sè 58 ngµy 4/10/1945). Bµi viÕt phª ph¸n nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong c¸ch tæ chøc hoËt ®éng cña UBND. Ng­êi viÕt: “Chia c«ng viÖc kh«ng khÐo thµnh ra bao biÖn”; “ cã kÕ ho¹ch lµmviÖc nh­ng s¾p ®Æt c«ng viÖc kh«ng khÐo, ph©n c«ng kh«ng s¸ng suèt th× viÖc còng ®Õn háng”; “ mét thiÕu sãt n÷a lµ sau khi lµm l¹i kh«ng chÞu kiÓm ®iÓm l¹i”. §Æc biÖt trong bµi viÕt “Th­ göi UBND c¸c tØnh, huyÖn, lµng” (B¸o Cøu quèc sè 69 ngµy 17/10/1945), Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt cña chÝnh phñ ta: “C¸c c¬ quan chÝnh phñ tõ toµn quèc tíi c¸c lµng ®Òu lµ c«ng béc cña d©n, nghÜa lµ viÖc g× cã lîi cho d©n ta ph¶i hÕt søc lµm, viÖc g× cã h¹i cho d©n ta ph¶i hÕt søc tr¸nh”. §ång thêi bµi viÕt nµy còng ®­a ra môc tiªu ho¹t ®éng cña chÝnh phñ ta ®ã lµ ho¹t ®éng v× quyÒn tù do, h¹nh phóc thËt sù cña nh©n d©n. “N­íc ®éc lËp mµ d©n kh«ng h­ëng h¹nh phóc tù do th× ®éc lËp còng ch¼ng cã nghÜa lÝ g×.” Chóng ta cßn cã thÓ t×m thÊy rÊt nhiÒu t¸c phÈm kh¸c cña Ng­êi cã néi dung nµy nh­: “C¸ch tæ chøc c¸c UBND” (B¸o Cøu quèc sè 40 ngµy 11/9/1945), “Tinh thÇn tù ®éng trong c¸c UBND” (B¸o Cøu quèc sè 59 ngµy 5/10/1945),…Víi mét lo¹t nh÷ng bµi viÕt nh­ vËy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· th¼ng th¾n chØ râ khuyÕt ®iÓm cña bé m¸y chÝnh quyÕn non trÎ cña ta ®Ó tõ ®ã thÊy râ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Víi t­ t­ëng nh×n th¼ng vµo khuyÕt ®iÓm ®Ó söa ch÷a, Ng­êi ®· cho nh©n d©n trong n­íc vµ nh©n d©n thÕ giíi thÊy râ b¶n chÊt tèt ®Ñp vµ quyÕt t©m cña chÝnh quyÒn ta trong viÖc x©y dùng nhµ n­íc vµ chÕ ®é x· héi míi. §ã lµ c¸ch mµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· sö dông ®Ó ®¸nh th¼ng vµo ©m m­u dïng lêi lÏ xuyªn t¹c nãi xÊu b«i nhä chÝnh quyÒn ta cña kÎ thï, phôc vô tÝch cùc cho ho¹t déng th«ng tin ®èi ngo¹i cña §¶ng ta. VÒ kinh tÕ, sau khi giµnh ®­îc ®éc lËp, t×nh h×nh kinh tÕ cña ta hÕt søc khã kh¨n. N¹n ®ãi hoµnh hµnh, tµi chÝnh kiÖt quÖ, ng©n khè trèng rçng, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n do lò lôt. Tr­íc t×nh thÕ hÕt søc nguy nan nh­ vËy, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ hîp lý, tõng b­íc kh¾c phôc t×nh h×nh. Ngßi bót cña Hå ChÝ Minh ®· tiÕp tôc ®i s©u, b¸m s¸t phôc vô vµ cæ ®éng ®¾c lùc cho nh÷ng chñ tr­¬ng nµy. BiÖn ph¸p tr­íc m¾t lµ xo¸ n¹n ®ãi b»ng c¸ch huy ®éng søc d©n qua phong trµo “hò g¹o cøu ®ãi”. Víi bµi viÕt “SÎ c¬m nh­êng ¸o” (B¸o Cøu quèc sè 53 ngµy 28/9/1945), Ng­êi ®­a ra khÈu hiÖu “Cø 10 ngµy nhÞn ¨n mét b÷a, mçi th¸ng nhÞn ba b÷a. §em g¹o ®ã ®Ó cøu d©n nghÌo”. Ngoµi biÖn ph¸p nµy, Hå ChÝ Minh còng chØ ra nh÷ng c¸ch lµm cô thÓ thiÕt thùc kh¸c. “Nh÷ng c¸ch chèng n¹n ®ãi chia lµm mÊy h¹ng… chóng ta ®Òu ph¶i lµm c¶” trong bµi “H« hµo nh©n d©n chèng n¹n ®ãi” (B¸o Cøu quèc sè 86 ngµy 8/11/1945) BiÖn ph¸p l©u dµi: t¨ng gia s¶n xuÊt “tÊc ®Êt, tÊc vµng”. §©y lµ biÖn ph¸p cã ý nghÜa quan träng ®­îc Ng­êi hÕt søc quan t©m ñng hé. Trong bµi “Göi n«ng gia ViÖt Nam” (B¸o TÊc ®Êt sè 1 ngµy 7/12/1945) Ng­êi chØ râ: “N­íc muèn giµu m¹nh th× ph¶i ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. VËy chóng ta kh«ng nªn bá hoang mét tÊc ®Êt nµo hÕt. Chóng ta ph¶i quý mçi tÊc ®Êt nh­ mét tÊc vµng”. Tõ ®ã Ng­êi kªu gäi “t¨ng gia s¶n xuÊt! T¨ng gia s¶n xuÊt ngay! T¨ng gia s¶n xuÊt n÷a!”. Trong “Th­ göi ®iÒn chñ n«ng gia ViÖt Nam”, Ng­êi còng nãi: “ViÖt Nam lµ mét n­íc sèng vÒ n«ng nghiÖp. NÒn kinh tÕ cña ta lÊy canh n«ng lµm gèc. N«ng d©n ta giµu th× n­íc ta giµu. N«ng nghiÖp ta thÞnh th× n­íc ta thÞnh”. §ång thêi Ng­êi ®­a ra chñ tr­¬ng thùc hiÖn hîp t¸c x·: “N«ng d©n muèn giµu, n«ng nghiÖp muèn thÞnh th× cÇn ph¶i cã hîp t¸c x·”. VÒ v¨n ho¸ - x· héi, chóng ta thùc hiÖn phong trµo b×nh d©n häc vô ®Ó diÖt giÆc dèt. Víi bµi “Chèng n¹n thÊt häc” (B¸o Cøu quèc sè 58 ngµy 4/10/1945), Ng­êi nãi râ “mäi ng­êi d©n ViÖt Nam ph¶i hiÓu biÕt quyÒn lîi cña m×nh, bæn phËn cña m×nh, ph¶i cã kiÕn thøc míi ®Ó cã thÓ tham gia vµo c«ng cuéc x©y dùng n­íc n hµ vµ tr­íc hÐt ph¶i biÕt ®äc, biÕt viÕt ch÷ quèc ng÷”. Tõ ®ã Ng­êi kªu gäi: “Nh÷ng ng­êi ®· biÕt ch÷ d¹y cho nh÷ng ng­êi ch­a biÕt ch÷, h·y gãp søc m×nh vµo b×nh d©n häc vô.” X©y dùng con ng­êi míi X· héi chñ nghÜa. Trong chñ tr­¬ng nµy, Ng­êi quan t©m chó ý tíi tõng ®èi t­îng, tõng líp ng­êi trong x· héi. Víi mçi ®èi t­îng Ng­êi l¹i cã nh÷ng bµi viÕt cô thÓ ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu thiÕt thùc ®Ó x©y dùng phÈm chÊt trong x· héi míi. Víi mét lo¹t c¸c bµi viÕt, Ng­êi h­íng tíi ®«ng ®¶o nh©n d©n víi sù quan t©m s©u s¾c. Cã thÓ kÓ ra c¸c bµi viÕt nh­: “Th­ göi c¸c vÞ phô l·o”, “Th­ göi thiÕu nhi ViÖt Nam ®ªm trung thu ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ”, “Bµi nãi t¹i ®¹i héi thanh niªn cøu quèc toµn xø”, “Ph¸t biÓu t¹i ®¹i héi ®¹i biÓu thanh niªn Hµ Néi”, “Lêi khuyªn anh em viªn chøc”, “Lêi kªu gäi nh©n ngµy 1/5”, “Muèn thµnh c¸n bé tèt ph¶i cã tinh thÇn tù chØ trÝch”, “ChÝnh phñ lµ c«ng béc cña d©n”, “Th­ göi c¸c giíi c«ng th­¬ng ViÖt Nam”, “Th­ göi c¸c vÞ linh môc vµ ®ång bµo c«ng gi¸o ViÖt Nam”… VÒ qu©n sù, chñ tr­¬ng cña §¶ng ta lµ ®éng viªn lùc l­îng toµn d©n, kiªn tr× kh¸ng chiÕn, tæ chøc vµ l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi. Ng­êi ®· cã nh÷ng t¸c phÈm: “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”, “Lêi kªu gäi ®ång bµo Nam Bé”, “Bµi nãi t¹i ®¹i héi thanh niªn cøu quèc toµn xø”. Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt chó träng tíi vai trß cña thanh niªn trong c«ng cuéc cøu n­íc vÒ mÆt qu©n sù. Ng­êi yªu cÇu thanh niªn cÇn “chuÈn bÞ lu«n lu«n. Mét mÆt ñng hé sù kh¸ng chiÕn cña anh em Nam Bé, mét mÆt chuÈn bÞ ®îi ®Õn l­ît m×nh ph¶i chiÕn ®Êu ë Trung vµ B¾c bé”. Bªn c¹nh ®ã, Ng­êi còng cã nh÷ng bµi viÕt kªu gäi nh©n d©n kiªn tr× kh¸ng chiÕn theo ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chÝnh phñ nh­ “Lêi kªu gäi sau khi kÝ hiÖp ®Þnh s¬ bé”: “chóng ta ®· kÝ th× chóng ta quyÕt thµnh thùc lµm theo ®óng b¶n hiÖp ®Þnh”, “nay v× sù dïng gi»ng bªn phÝa Ph¸p mµ ®ång bµo phÉn uÊt, t«i kªu gäi ®ång bµo h·y b×nh tÜnh s·n sµng chê lÖnh cña chÝnh phñ”. Trong “Lêi kªu gäi nh©n d©n thi hµnh ®óng b¶n hiÖp ®Þnh s¬ bé ViÖt Ph¸p” (B¸o Cøu quèc sè 188 ngµy 16/3/1946), Ng­êi viÕt: “D©n ta ph¶i gi÷ th¸i ®é b×nh tÜnh, tuyÖt ®èi b¶o vÖ tÝnh mÖnh tµi s¶n cña ng­êi Ph¸p còng nh­ cña ng­êi Trung Hoa ®Ó tá ra r»ng d©n téc ta lµ mét d©n téc tiªn tiÕn, mét d©n téc cã kû luËt… Chóng ta ph¶i tá cho hä biÕt, d©n ta yªu tù do ®éc lËp, träng hoµ b×nh tÝn nghÜa.” Trong “Lêi kªu gäi göi quèc héi vµ chÝnh phñ Ph¸p”, Ng­êi ®· chØ ra nh÷ng vi ph¹m cña ng­êi Ph¸p ®èi víi hiÖp ®Þnh 6/3 vµ t¹m ­íc 14/9 vµ tá râ quan ®iÓm cña ViÖt Nam. “ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt lßng céng t¸c thËt thµ nh­ anh em víi nh©n d©n Ph¸p” Tãm l¹i, trong 2 n¨m 1945 - 1946, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p chñ tr­¬ng cô thÓ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Víi mçi chñ tr­¬ng Êy, ngßi bót chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®i s©u b¸m s¸t cæ vò m¹nh mÏ, phæ biÕn réng r·i kh«ng chØ cho nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn cho nh©n d©n toµn thÕ giíi. Ng­êi ®· ph¸t huy tÝch cùc t¸c dông cña b¸o chÝ trong ho¹t ®éng th«ng tin ®èi ngo¹i cña m×nh. ChÝnh nh÷ng bµi viÕt Êy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña viÖc thùc hiÖn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®· gãp phÇn ®­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng khã kh¨n. 2. Giai ®o¹n 1947- 1949 §©y lµ giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. Sau mét thêi gian cè g¾ng tr× ho·n chiÕn tranh ®Ó nh©n d©n ta cã thêi gian kiÕn thiÕt ®­a ®Êt n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng nguy cÊp, cñng cè lùc l­îng chuÈn bÞ cuéc kh¸ng chiÕn, ngµy 19/12/1946, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. Toµn bé chÝnh s¸ch ®èi néi cña chÝnh phñ ta trong thêi gian nµy ®Òu nh»m phôc vô cho giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn : toµn d©n, toµn diÖn, l©u dµi. 2.1. Phôc vô cho chñ tr­¬ng kh¸ng chiÕn toµn d©n Víi bµi viÕt “Lêi kªu gäi ®Çu n¨m míi 1947”, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· v¹ch trÇn téi ¸c cña bän thùc d©n Ph¸p: “§Õn n¨m nay, thùc d©n Ph¸p ®· c­íp n­íc ta 85 n¨m tr­êng. Trong 85 n¨m ®ã, ®ång bµo ta cha truyÒn con nèi ®· chÞu biÕt bao nhiªu nçi cay ®¾ng. Trong 85 n¨m ®ã, thùc d©n Ph¸p lµm chÕt nh©n d©n ta Ýt nhÊt còng ®Õn 7, 8 triÖu ng­êi, chÕt v× chóng h·m ®ãi, chÕt v× chóng khñng bè, chÕt v× chóng ®em ®i chiÕn tr­êng(...) Ng­êi bÞ chóng lµm chÕt ®· råi cßn nh÷ng ng­êi sèng th× lÇm than d­íi ¸ch n« lÖ th©n ngùa m×nh tr©u”. Tõ ®ã, Ng­êi kªu gäi toµn thÓ ®ång bµo ta ®øng lªn chèng Ph¸p: “Hìi toµn thÓ ®ång bµo, toµn thÓ chiÕn sü! N¨m míi chóng ta ph¶i ®em lùc l­îng míi, quyÕt t©m míi ®Ó giµnh lÊy th¾ng lîi míi, ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng míi, mét non n­íc míi”. Trong bµi “Lêi kªu gäi ®ång bµo ph¸ ho¹i ®Ó kh¸ng chiÕn”, Ng­êi viÕt : “VËy t«i tha thiÕt kªu gäi toµn thÓ ®ång bµo ë ®©y, mäi ng­êi ®Òu ra søc gióp ph¸. Ph¸ cho réng, ph¸ cho s©u, ph¸ sao cho bän Ph¸p kh«ng lîi dông ®­îc.” §èi víi chñ tr­¬ng t¶n c­ ®Ó kh¸ng chiÕn cña chÝnh phñ, Hå ChÝ Minh còng kÞp thêi h­íng ngßi bót cña m×nh chØ râ ý nghÜa cña nã ®ång thêi ®­a ra nhiÖm vô cÇn lµm cña ®ång bµo t¶n c­ : “ T¶n c­ còng lµ kh¸ng chiÕn. T¶n c­ còng ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt”. Trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña d©n téc ®éi ngò c¸n bé ®ãng vai trß hÐt søc quan träng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®· dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng tíi ®èi t­îng nµy. Trong bµi viÕt “Th­ göi c¸c ®ång chÝ B¾c Bé”, Ng­êi ®· chØ râ nh÷ng viÖc cÇn lµm “Trong lóc d©n téc ®ang ë ng· t­ ®­êng, chÕt hay sèng, mÊt hay cßn mçi ®ång chÝ vµ c¶ ®oµn thÓ ph¶i ®em hÕt c¶ tinh thÇn vµ lùc l­îng ra ®Ó toµn d©n quay vÒ mét h­íng nh»m vµo mét môc ®Ých ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p lµm cho n­íc nhµ thèng nhÊt vµ ®éc lËp”. Cïng víi ®ã, Ng­êi v¹ch ra khuyÕt ®iÓm cÇn ph¶i söa ch÷a : “§Þa ph­¬ng chñ nghÜa”, “ãc bÌ ph¸i”, “ãc qu©n phiÖt quan liªu”, “ãc hÑp hßi”, “ ham chuéng h×nh thøc”, “ lµm viÖc lèi bµn giÊy”, “v« kû luËt, kû luËt kh«ng nghiªm”, “Ých kû hñ ho¸”... Ngoµi ra chóng ta cßn cã thÓ thÊy rÊt nhiÒu nh÷ng bµi viÕt kh¸c cña Ng­êi phôc vô chñ tr­¬ng nµy cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta nh­ : “Göi c¸c ch¸u nhi ®ång c¶ n­íc”, “Th­ göi nh÷ng ng­êi Nam bé trong qu©n ®éi Ph¸p”, “Lêi kªu gäi nh©n kû niÖm mét n¨m kh¸ng chiÕn toµn quèc”, “Th­ göi ®ång bµo c«ng gi¸o nh©n dÞp lÔ N«en n¨m 1947”... 2.2. Phôc vô cho chñ tr­¬ng kh¸ng chiÕn toµn diÖn Ng­êi ®· cã nh÷ng bµi viÕt quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng kh¸ng chiÕn cña d©n téc. VÒ chÝnh trÞ, bµi viÕt “C¸n bé tèt vµ c¸n bé xoµng” ®¨ng trªn b¸o Sù thËt sè 77 ra ngµy 1 ®Õn 15/6/1947, Ng­êi chØ râ “Kh¸ng chiÕn lµ mét c¸i lß ®óc c¸n bé. Kh¸ng chiÕn l¹i lµ mét viªn ®¸ thö vµng ®èi víi c¸n bé”. ë bµi viÕt “C¸n bé vµ ®êi sèng míi” (B¸o Sù thËt sè 88), Ng­êi ®­a ra lêi khuyªn nh÷ng ng­êi c¸n bé rÌn luyÖn phÈm chÊt C¸ch m¹ng trong hoµn c¶nh míi “C¸n bé muèn cho xøng ®¸ng ph¶i lµm ®­îc viÖc. Muèn lµm ®­îc viÖc th× ph¶i ®­îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Muèn ®­îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu, c¸n bé ph¶i tù m×nh lµm ®óng ®êi sèng míi, nghÜa lµ ph¶i siªng n¨ng, tiÕt kiÖm trong s¹ch, chÝnh ®¸ng”. Mét lo¹t bµi b¸o kh¸c ®¨ng trªn b¸o Sù thËt cña Ng­êi ®· gãp phÇn tÝch cùc trong x©y dùng nªn nÒn chÝnh trÞ n­íc nhµ. Tiªu biÓu cã thÓ thÊy ®ã lµ nh÷ng bµi viÕt: “C¸ch lµm viÖc tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch” (sè 100), Hå ChÝ Minh nãi “TËp thÓ l·nh ®¹o lµ d©n chñ, c¸ nh©n phô tr¸ch lµ tËp trung. TËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch lµ d©n chñ tËp trung” vµ yªu cÇu “Nh÷ng ng­êi c¸n bé ph¶i thùc hµnh cho k× ®óng c¸i chÕ ®é tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch”. Bµi viÕt “Chñ nghÜa c¸ nh©n” (sè101) chØ ra biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n “ngµy th­êng kØ luËt kÐm, khi cã vÊn ®Ò th× hoang mang, lóc tÝnh to¸n c«ng viÖc th× ®Æt lîi Ých c¸ nh©n m×nh, cña nhãm m×nh lªn trªn lîi Ých chung”. Tõ bÖnh c¸ nh©n chñ nghÜa, Ng­êi chØ râ “do bÖnh chñ nghÜa c¸ nh©n mµ sinh ra bÖnh quan liªu, kÒnh cµng, kiªu ng¹o, chËm ch¹p, lµm cho qua chuyÖn, ham chuéng h×nh thøc”. §ång thêi Ng­êi còng ®­a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc “Muèn tÈy s¹ch bÖnh Êy th× ph¶i thùc hµnh tù phª b×nh vµ phª b×nh ®ång sù m×nh. Phª b×nh mét c¸ch thiÕt thùc mµ th©n ¸i. Phª b×nh tõ cÊp trªn xuèng vµ tõ cÊp d­íi lªn. Phª b×nh nhau vµ gióp nhau söa ch÷a.” VÒ kinh tÕ, chñ tr­¬ng vÒ kinh tÕ cña chÝnh phñ ta trong giai ®o¹n nµy lµ t¨ng gia s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. §Ó phôc vô cho chñ tr­¬ng nµy Hå chñ tÞch ®· cã nh÷ng bµi viÕt nh­ “Th­ göi ®ång bµo lao ®éng toµn quèc” (B¸o Cøu quèc sè 915 ngµy 1/5/1948): “ H«m nay, c¶ n­íc ®ang më mét phong trµo Thi ®ua ¸i quèc. Mçi mét ng­êi vµ toµn thÓ c«ng nh©n ta ph¶i ra søc xung phong trong cuéc thi ®ua Êy. Anh chÞ em lao ®éng toµn quèc ph¶i g¾ng lµm kiÓu mÉu trong sù t¨ng gia s¶n xuÊt vÒ mäi ngµnh.” §Æc biÖt, nh©n héi nghÞ kinh tÕ lÇn thø 2, Ng­êi còng cã bµi viÕt ®¨ng trªn b¸o Cøu quèc sè 895 ngµy 26/6/1948 kh¼ng ®Þnh: “Chóng ta kh¸ng chiÕn vÒ mäi mÆt. Kinh tÕ lµ mét mÆt trËn rÊt quan träng. Chóng ta võa kh¸ng chiÕn võa kiÕn quèc, kinh tÕ l¹i lµ mét ngµnh ho¹t ®éng tèi quan träng. B©y giê chóng ta ph¶i cã mét nÒn kinh tÕ kh¸ng chiÕn. NÒn kinh tÕ ®ã lµm c¬ së cho nÒn kinh tÕ kiÕn quèc.” VÒ v¨n ho¸ - x· héi, bµi viÕt “ Th­ göi Ty gi¸o dôc vµ c¸c hiÖu tr­ëng gi¸o viªn vµ c¸c ch¸u häc trß khu X”, Ng­êi khen ngîi thµnh tÝch, nh÷ng ®ãng gãp cña Ty tr­ëng nam n÷ gi¸o viªn vµ c¸c häc sinh. “ Th­ göi héi nghÞ gi¸o dôc toµn quèc” Ng­êi ®­a ra ý kiÕn “ chóng ta ph¶i cã mét nÒn gi¸o dôc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. V× vËy chóng ta : Ph¶i triÖt ®Ó söa ®æi c¸ch d¹y cho hîp víi sù nghiÖp kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. Muèn nh­ thÕ, chóng ta ph¶i cã s¸ch kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cho c¸c tr­êng. Chóng ta ph¶i söa ®æi c¸ch d¹y cho phï hîp víi sù ®µo t¹o nh©n tµi kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. Chóng ta ph¶i ®µo t¹o c¸n bé míi, gióp ®ì c¸n bé cò theo t«n chØ kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. VÒ b×nh d©n häc vô, chóng ta ph¶i cã ch­¬ng tr×nh ®Ó n©ng cao tr×nh ®é phæ th«ng cña ®ång bµo”. Trong “ Th­ göi nam n÷ chiÕn sü b×nh d©n häc vô”, B¸c viÕt: “ Trong phong trµo thi ®ua ¸i quèc, t«i mong c¸c b¹n cïng h¨ng h¸i xung phong. Vïng nµo cßn sãt n¹n mï ch÷, c¸c b¹n cè g¾ng thi ®ua diÖt cho hÕt giÆc dèt trong thêi gian mau chãng. Vïng nµo ®· hÕt n¹n mï ch÷ th× c¸c b¹n thi ®ua ®Ó tiÕn lªn mét b­íc n÷a, b»ng c¸ch d¹y cho ®ång bµo: Th­êng thøc vÖ sinh ®Ó d©n bít ®au èm, th­êng thøc khoa häc ®Ó bít mª tÝn nh¶m, bèn phÐp tÝnh ®Ó ®¶m b¶o lµm ¨n cã ng¨n n¾p, lÞch sö vµ ®Þa lý n­íc ta ®Ó n©ng cao lßng yªu n­íc, ®¹o ®øc cña c«ng d©n ®Ó thµnh ng­êi c«ng d©n ®øng ®¾n.” Víi chñ tr­¬ng x©y dùng ®êi sèng míi Hå ChÝ Minh ®· cã nh÷ng bµi viÕt nh­ “Th­ göi héi nghÞ v¨n ho¸ toµn quèc lÇn thø hai” (B¸o Cøu quèc sè 1011 ngµy 12/8/1948: “NhiÖm vô cña v¨n ho¸ ch¼ng nh÷ng ®Ó cæ ®éng tinh thÇn vµ lùc l­îng kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña quèc d©n mµ còng ph¶i nªu râ thµnh tÝch kh¸ng chiÕn kiÕn quèc vÜ ®¹i cña ta cho thÕ giíi. C¸c nhµ v¨n ho¸ cña ta ph¶i cã nh÷ng t¸c phÈm xøng ®¸ng ch¼ng nh÷ng ®Ó biÓu d­¬ng sù nghiÖp kh¸ng chiÕn kiÕn quèc b©y giê mµ cßn ®Ó l­u truyÒn c¸i lÞch sö oanh liÖt kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cho hËu thÕ” hay nh­ bµi viÕt “CÇn kiÖm liªm chÝnh” ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò x©y dùng nÕp sèng míi con ng­êi míi. VÒ qu©n sù, c¸c bµi viÕt cña Ng­êi bao gåm: “Th­ göi c¸c chiÕn sÜ c¶m tö qu©n thñ ®«” trong ®ã Ng­êi c¨n dÆn c¸c anh em chiÕn sÜ: “Ph¶i hÕt søc kh«n khÐo nhanh chãng bÝ mËt, ph¶i biÕt c¸ch ho¸ chØnh vi linh, ph¶i rót kinh nghiÖm hµng ngµy hµng giê, ph¶i ®Ò phßng ViÖt gian trinh th¸m, ph¶i hÕt søc cÈn thËn, ph¶i lu«n lu«n cã s¸ng kiÕn ®Ó lîi dông thêi c¬, ph¶i tuyÖt ®èi ®oµn kÕt”. §Æc biÖt trong "Th­ göi héi nghÞ c¸n bé §¶ng trong qu©n ®éi lÇn thø 4”, Ng­êi nªu ý kiÕn: “Kh¸ng chiÕn ®· dÇn dÇn chuyÓn qua giai ®o¹n míi. C«ng viÖc sÏ nhiÒu vµ gay go thªm. C¸c ®ång chÝ ta trong bé ®éi cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ tinh thÇn, nghÞ lùc, kÕ ho¹ch ®Ó l·nh ®¹o toµn thÓ bé ®éi v­ît qua mäi sù khã kh¨n, quyÕt giµnh cho ®­îc th¾ng lîi.” Cïng víi ®ã bµi viÕt “Th­ göi héi nghÞ c¸n bé d©n qu©n” ®¨ng trªn b¸o “ Qu©n du kÝch”sè 16, 17 ngµy 31/5/1949 còng thÓ hiÖn nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o cña Ng­êi:
Tài liệu liên quan