Học Oracle cơ bản (Bài 11 Constraint)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt26 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 11 Constraint), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh÷ng rµng buéc Môc ®Ých Sau bµi häc nµy, b¹n cã thÓ: Miªu t¶ c¸c rµng buéc T¹o vµ duy tr× c¸c rµng buéc Rµng buéc lµ g×? Ðp buéc mét sè quy ®Þnh ë møc b¶ng vµ cét. Ng¨n xo¸ b¶ng nÕu cã sù phô thuéc Nh÷ng d¹ng rµng buéc cã gi¸ trÞ trong Oracle: NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK H­íng dÉn vÒ rµng buéc §Æt tªn rµng buéc hoÆc Oracle Server sÏ sinh tªn nhê sö dông ®Þnh d¹ng: SYS_ Cn. T¹o rµng buéc: Cïng lóc khi t¹o b¶ng. Sau khi t¹o b¶ng. X¸c ®Þnh rµng buéc ë møc cét hoÆc b¶ng. Xem rµng buéc trong tõ ®iÓn d÷ liÖu. X¸c ®Þnh rµng buéc X¸c ®Þnh rµng buéc Møc cét Møc b¶ng column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type, column,... [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type (column, ...), Rµng buéc NOT NULL §¶m b¶o cét kh«ng cã gi¸ trÞ NULL. EMP EMPNO ENAME JOB ... COMM DEPTNO 7839 KING PRESIDENT 10 7698 BLAKE MANAGER 30 7782 CLARK MANAGER 10 7566 JONES MANAGER 20 ... Rµng buéc NOT NULL X¸c ®Þnh ë møc cét SQL> CREATE TABLE emp( 2 empno NUMBER(4), 3 ename VARCHAR2(10) NOT NULL, 4 job VARCHAR2(9), 5 mgr NUMBER(4), 6 hiredate DATE, 7 sal NUMBER(7,2), 8 comm NUMBER(7,2), 9 deptno NUMBER(7,2) NOT NULL); Rµng buéc UNIQUE DEPT DEPTNO DNAME LOC ------ ---------- -------- 10 ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON Rµng buéc UNIQUE Rµng buéc UNIQUE X¸c ®Þnh t¹i møc b¶ng hoÆc cét. SQL> CREATE TABLE dept( 2 deptno NUMBER(2), 3 dname VARCHAR2(14), 4 loc VARCHAR2(13), 5 CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE(dname)); Rµng buéc PRIMARY KEY DEPT DEPTNO DNAME LOC ------ ---------- -------- 10 ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON PRIMARY KEY Rµng buéc PRIMARY KEY X¸c ®Þnh møc b¶ng hoÆc cét. SQL> CREATE TABLE dept( 2 deptno NUMBER(2), 3 dname VARCHAR2(14), 4 loc VARCHAR2(13), 5 CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE (dname), 6 CONSTRAINT dept_deptno_pk PRIMARY KEY(deptno)); Rµng buéc FOREIGN KEY DEPT DEPTNO DNAME LOC ------ ---------- -------- 10 ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS ... PRIMARY KEY EMP EMPNO ENAME JOB ... COMM DEPTNO 7839 KING PRESIDENT 10 7698 BLAKE MANAGER 30 ... FOREIGN KEY Rµng buéc FOREIGN KEY X¸c ®Þnh t¹i møc b¶ng hoÆc cét. SQL> CREATE TABLE emp( 2 empno NUMBER(4), 3 ename VARCHAR2(10) NOT NULL, 4 job VARCHAR2(9), 5 mgr NUMBER(4), 6 hiredate DATE, 7 sal NUMBER(7,2), 8 comm NUMBER(7,2), 9 deptno NUMBER(7,2) NOT NULL, 10 CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (deptno) 11 REFERENCES dept (deptno)); Tõ kho¸ cña rµng buéc FOREIGN KEY FOREIGN KEY X¸c ®Þnh cét ë b¶ng con t¹i møc b¶ng. REFERENCES ChØ b¶ng vµ cét trong b¶ng cha. ON DELETE CASCADE Cho phÐp xo¸ ë b¶ng cha vµ xo¸ c¸c hµng phô thuéc ë b¶ng con. Rµng buéc CHECK X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn mµ mçi hµng ph¶i ®¸p øng Kh«ng sö dông biÓu thøc: Tham chiÕu ®Õn CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL, Vµ ROWNUM. Gäi ®Õn hµm SYSDATE, UID, USERENV. C©u truy vÊn h­íng ®Õn c¸c gi¸ trÞ kh¸c trong b¶ng kh¸c. ..., deptno NUMBER(2), CONSTRAINT emp_deptno_ck CHECK (DEPTNO BETWEEN 10 AND 99),... Thªm rµng buéc Thªm (add) hoÆc bá (drop), kh«ng thay ®æi. V« hiÖu (disable) rµng buéc hoÆc lµm (enable) rµng buéc cã hiÖu lùc. Thªm rµng buéc NOT NULL nhê lÖnh MODIFY. ALTER TABLE table ADD [CONSTRAINT constraint] type (column); Thªm rµng buéc Thªm rµng buéc FOREIGN KEY cho b¶ng EMP. SQL> ALTER TABLE emp 2 ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk 3 FOREIGN KEY(mgr) REFERENCES emp(empno); Table altered. Bá rµng buéc Bá rµng buéc tõ b¶ng EMP. SQL> ALTER TABLE emp 2 DROP CONSTRAINT emp_mgr_fk; Table altered. Bá rµng buéc PRIMARY KEY vµ FOREIGN KEY liªn quan. SQL> ALTER TABLE dept 2 DROP PRIMARY KEY CASCADE; Table altered. V« hiÖu rµng buéc Thùc hiÖn lÖnh DISABLE trong c©u ALTER TABLE. ¸p dông CASCADE ®Ó v« hiÖu nh÷ng rµng buéc phô thuéc. SQL> ALTER TABLE emp 2 DISABLE CONSTRAINT emp_empno_pk CASCADE; Table altered. Lµm cho rµng buéc cã hiÖu lùc LÖnh ENABLE ®Ó rµng buéc cã hiÖu lùc. Danh môc (index) cho UNIQUE vµ PRIMARY KEY ®­îc tù ®éng t¹o ra nÕu enable rµng buéc UNIQUE vµ PRIMARY KEY . SQL> ALTER TABLE emp 2 ENABLE CONSTRAINT emp_empno_pk; Table altered. Xem rµng buéc Truy vÊn b¶ng USER_CONSTRAINT CONSTRAINT_NAME C SEARCH_CONDITION ------------------------ - ------------------------- SYS_C00674 C EMPNO IS NOT NULL SYS_C00675 C DEPTNO IS NOT NULL EMP_EMPNO_PK P ... SQL> SELECT constraint_name, constraint_type, 2 search_condition 3 FROM user_constraints 4 WHERE table_name = 'EMP'; HiÖn cét liªn quan rµng buéc CONSTRAINT_NAME COLUMN_NAME ------------------------- ---------------------- EMP_DEPTNO_FK DEPTNO EMP_EMPNO_PK EMPNO EMP_MGR_FK MGR SYS_C00674 EMPNO SYS_C00675 DEPTNO SQL> SELECT constraint_name, column_name 2 FROM user_cons_columns 3 WHERE table_name = 'EMP'; Sö dông view USER_CONS_COLUMNS Tãm t¾t Miªu t¶ vµ t¹o c¸c d¹ng rµng buéc sau: NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK Truy vÊn b¶ng USER_CONSTRAINTS ®Ó xem tªn vµ ®Þnh nghÜa rµng buéc. Thùc hµnh Thªm rµng buéc cho b¶ng ®ang cã. Thªm cét cho b¶ng. Xem th«ng tin trong tõ ®iÓn d÷ liÖu.