Học Oracle cơ bản (Bài 8)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt24 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 8), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T¹o ®Þnh d¹ng ®Çu ra cho SQL*Plus Néi dung T¹o c¸c query víi tham sè ®Çu vµo Söa ch÷a m«i tr­êng SQL* Plus theo ý muèn T¹o ®Çu ra theo ý muèn T¹o vµ thùc thi script file CÊt thay ®æi vÒ m«i tr­êng B¸o c¸o t­¬ng t¸c I want to input query values at runtime. ...sal = ? … … deptno = ? … .. ename = ? ... User BiÕn thay thÕ Sö dông biÕn thay thÕ ®Ó l­u gi÷ t¹m gi¸ trÞ biÕn: Single ampersand (&) Double ampersand (&&) DEFINE vµ ACCEPT Göi biÕn tíi c©u lÖnh SQL Tù ®éng thay ®æi headers vµ footers. Sö dông biÕn thay thÕ & Sö dông biÕn víi tiÒn tè &: SQL> SELECT empno, ename, sal, deptno 2 FROM emp 3 WHERE empno = &employee_num; Enter value for employee_num: 7369 EMPNO ENAME SAL DEPTNO --------- ---------- --------- --------- 7369 SMITH 800 20 Sö dông c©u lÖnh SET VERIFY HiÓn thÞ gi¸ trÞ text cña dßng lÖnh tr­íc vµ sau khi thay thÕ biÕn . SQL> SET VERIFY ON SQL> SELECT empno, ename, sal, deptno 2 FROM emp 3 WHERE empno = &employee_num; Enter value for employee_num: 7369 old 3: WHERE empno = &employee_num new 3: WHERE empno = 7369 ... BiÕn thay thÕ d÷ liÖu kiÓu date vµ character Sö dông dÊu nh¸y ®¬n cho d÷ liÖu date vµ character SQL> SELECT ename, deptno, sal*12 2 FROM emp 3 WHERE job='&job_title'; Enter value for job_title: ANALYST ENAME DEPTNO SAL*12 ---------- --------- --------- SCOTT 20 36000 FORD 20 36000 ChØ ®Þnh tªn cét, biÓu thøc vµ text Sö dông biÕn thay thÕ trong tr­êng hîp §iÒu kiÖn WHERE MÖnh ®Ò ORDER BY M« t¶ cét Tªn b¶ng Cho toµn bé c©u lÖnh SELECT ChØ ®Þnh tªn cét, biÓu thøc vµ text SQL> SELECT empno, ename, job, &column_name 2 FROM emp 3 WHERE &condition 4 ORDER BY &order_column; Enter value for column_name: sal Enter value for condition: sal>=3000 Enter value for order_column: ename EMPNO ENAME JOB SAL --------- ---------- --------- --------- 7902 FORD ANALYST 3000 7839 KING PRESIDENT 5000 7788 SCOTT ANALYST 3000 Sö dông biÕn thay thÕ && Sö dông kÝ hiÖu (&&) nÕu muèn sö dông l¹i gi¸ trÞ cña biÕn SQL> SELECT empno, ename, job, &&column_name 2 FROM emp 3 ORDER BY &column_name; Enter value for column_name: deptno EMPNO ENAME JOB DEPTNO --------- ---------- --------- --------- 7839 KING PRESIDENT 10 7782 CLARK MANAGER 10 7934 MILLER CLERK 10 ... 14 rows selected. §Þnh nghÜa biÕn ng­êi dïng Cã thÓ ®Þnh nghÜa tr­íc c¸c biÕn b»ng: DEFINE: T¹o biÕn ng­êi dïng kiÓu VARCHAR2 ACCEPT: §äc gi¸ trÞ vµo cña ng­êi dïng vµ ®¨ vµo biÕn ®Þnh nghÜa tr­íc NÕu muèn ®Þnh nghÜa biÕn bao gåm c¶ kho¶ng trèng, ph¶i ®ãng gi¸ trÞ ®ã víi dÊu nh¸y ®¬n C©u lÖnh ACCEPT T¹o vµ customize dßng nh¾c user vµo d÷ liÖu §Þnh nghÜa b¾t buéc mét biÕn kiÓu date hay character Èn gi¸ trÞ vµo cña ng­êi dïng v× lÝ do b¶o mËt ACCEPT variable [datatype] [FORMAT format] [PROMPT text] [HIDE] Sö dông c©u lÖnh ACCEPT ACCEPT dept PROMPT 'Provide the department name: ' SELECT * FROM dept WHERE dname = UPPER('&dept') / Provide the department name: Sales DEPTNO DNAME LOC --------- -------------- ------------- 30 SALES CHICAGO C©u lÖnh DEFINE vµ UNDEFINE Mét biÕn vÉn ®­îc ®Þnh nghÜa tíi khi: Sö dông lÖnh UNDEFINE Tho¸t khái SQL*Plus Cã thÓ kiÓm tra thay ®æi víi lÖnh DEFINE §Ó ®Þnh nghÜa biÕn cho mäi session sö dông file login.sql ®Ó biÕn t¹o ra vµo thêi ®iÓm khëi t¹o. Sö dông c©u lÖnh DEFINE T¹o biÕn l­u gi÷ tªn phßng DEFINE DEPTNAME = "sales" (CHAR) SQL> DEFINE deptname = sales SQL> DEFINE deptname SQL> SELECT * 2 FROM dept 3 WHERE dname = UPPER('&deptname'); Customizing biÕn m«i tr­êng SQL*Plus Sö dông c©u lÖnh SET ®Ó ®iÒu khiÓn session hiÖn t¹i KiÓm tra c¸c biÕn m«i tr­êng ®· khëi t¹o b»ng lÖnh SHOW SQL> SET ECHO ON SQL> SHOW ECHO echo ON SET system_variable value C¸c biÕn cña c©u lÖnh SET ARRAYSIZE {20 | n} COLSEP {_ | text} FEEDBACK {6 | n |OFF | ON} HEADING {OFF | ON} LINESIZE {80 | n} LONG {80 | n} PAGESIZE {24 | n} PAUSE {OFF | ON | text} TERMOUT {OFF | ON} CÊt Customizations trong file login.sql TÖp login.sql chøa c©u lÖnh SET vµ c¸c c©u lÖnh SQL sÏ ch¹y vµo lóc ®¨ng nhËp Cã thÓ söa tÖp login.sql ®Ó thªm lÖnh SET vµo tÖp login C©u lÖnh ®Þnh d¹ng SQL*Plus COLUMN [column option] TTITLE [text | OFF | ON] BTITLE [text | OFF | ON] BREAK [ON report_element] C©u lÖnh ®èi víi cét §iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ cña cét CLE[AR]: Xãa ®Þnh d¹ng cét FOR[MAT] format: Thay ®æi ®Þnh d¹ng cét HEA[DING] text: Khëi t¹o tiªu ®Ò cét JUS[TIFY] {align}: C¨n lÒ cét COL[UMN] [{column|alias} [option]] Sö dông c©u lÖnh COLUMN T¹o ®Çu ®Ò cét . HiÓn thÞ khëi t¹o cho cét Xãa khëi t¹o cho cét COLUMN ename HEADING 'Employee|Name' FORMAT A15 COLUMN sal JUSTIFY LEFT FORMAT $99,990.00 COLUMN mgr FORMAT 999999999 NULL 'No manager' COLUMN ename COLUMN ename CLEAR KiÓu ®Þnh d¹ng cét Result N/A 1234 01234 $1234 L1234 1234.00 1,234 Example N/A 999999 099999 $9999 L9999 9999.99 9,999 Element An 9 0 $ L . , Description Sets a display width of n Single zero-suppression digit Enforces leading zero Floating dollar sign Local currency Position of decimal point Thousand separator Sö dông c©u lÖnh TTITLE vµ BTITLE HiÓn thÞ headers vµ footers. TTI[TLE] [text|OFF|ON] SQL> TTITLE 'Salary|Report' Khëi t¹o ®Çu ®Ò cña b¸o c¸o Khëi t¹o ch©n cña b¸o c¸o SQL> BTITLE 'Confidential' Tæng kÕt Sö dông c¸c biÕn thay thÕ ®Ó l­u gi¸ trÞ t¹m thêi Sö dông lÖnh SET ®Ó ®iÒu khiÓn m«i tr­êng SQL*Plus Sñ dông lÖnh COLUMN ®Ó ®Þnh d¹ng cét hiÓn thÞ Sö dông TTITLE vµ BTITLE hiÓn thÞ headers vµ footers.