Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Nghiên cứu tổng hợp về thị trường

. Kháíniệmvềthịtr-ờng 2. Nội dung nghiêncứut/hvềthịtr-ờng 3. Ph-ơ -ơngphápnghiêncứuthịtr-ờng 4. Phânđoạn thịtr-ờng 5. Lựachọnthịtr-ờngmụctiêu

pdf40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Nghiên cứu tổng hợp về thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch−ơng 2 Nghiên cứu thị tr−ờng Harcourt, Inc. Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 1. Kháí niệm về thị tr−ờng 2. Nội dung nghiên cứu t/h về thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 1. Kháí niệm về thị tr−ờng 1.1. Định nghĩa 1.2. Phân loại thị tr−ờng 1.3. Mối quan hệ giữa DN vμ TT Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 1. Khái niệm về thị tr−ờng 1.1. Định nghĩa KTCT: Thị tr−ờng lμ lĩnh vực l−u thông, ở đó hμng hóa thực hiện đ−ợc giá trị đã đ−ợc tạo ra trong lĩnh vực sản xuất MARK: Kotler, P., thị tr−ờng lμ tập hợp tất cả những ng−ời mua hiện tại vμ tiềm năng đối với một sản phẩm Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 1. Khái niệm về thị tr−ờng 1.2. Phân loại thị tr−ờng (1) - Căn cứ vμo vị trí hμng hóa trong tái sản xuất - Căn cứ vμo tầm quan trọng của thị tr−ờng - Căn cứ vμo tính chất kinh doanh - Căn cứ vμo quan hệ cung cầu - Căn cứ vμo lĩnh vực kinh doanh - Căn cứ vμo đối t−ợng l−u thông - Căn cứ vμo phạm vi l−u thông Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 1. Khái niệm về thị tr−ờng 1.2. Phân loại thị tr−ờng (2) Trong marketing . Thị tr−ờng hiện tại . Thị tr−ờng hỗn hợp . Thị tr−ờng tiềm năng . Thị tr−ờng lý thuyết . Thị tr−ờng thực nghiệm 1.2. Phân loại thị tr−ờng (2) Thị tr−ờng tμi nguyên ị t t i Thị tr−ờng Nhμ n−ớc ị t Thị tr−ờng ng−ời tiêu dùng ị tr i ti Thị tr−ờng ng−ời sản xuất ị t i t Thị tr−ờng ng−ời trung gian ị tr i tr i Tμi nguyêni Tμi nguyêni Hμng hoá, dịch vụ , ị Hμng hoá, dịch vụ , ị Tiền tệi tTiền tệi t Tiền tệi tTiền tệi t Thuế, hμng hoá , Thuế Thuế, hμng hoá , Thuế, hμng hoá , Dịch vụ, tiền tệ ị , ti t Dịch vụ, tiền tệ ị , ti t Dịch vụ, tiền tệ ị , ti t Dịch vụ, tiền tệ ị , ti t Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 1.2. Phân loại thị tr−ờng (1) Công ty Thị tr−ờng những ng−ời trung gian Thị tr−ờng cơ quan Nhμ n−ớc Thị tr−ờng các nhμ sản xuất Thị tr−ờng ng−ời tiêu dùng Thị tr−ờng quốc tế Một số kiểu thị tr−ờng Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 1. Khái niệm về thị tr−ờng 1.3. Mối quan hệ giữa DN vμ TT . Quan hệ giữa DN vμ NTD . Hai chu trình của quá trình trao đổi . Thông tin . Kinh tế . Marketing thúc đẩy quá trình trao đổi thuận lợi nhất Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 2. Nội dụng nghiên cứu t/h về thị tr−ờng 2.1. Nghiên cứu khách hμng 2.2. Nghiên cứu hμng hóa 2.3. Xác định quy mô, đặc tính TT Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 2. Nội dung nghiên cứu thị tr−ờng 2.1. Nghiên cứu khách hμng . Khách hμng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp . Mục tiêu: hiểu biết khách hμng, nhu cầu, thị hiếu, l−ợng cầu ... a. Xác định khách hμng b. Những yếu tố ảnh h−ởng đến quyết định mua hμng c. Phân tích các thói quen mua hμng . Của ng−ời tiêu dùng . Của doanh nghiệp Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 2. Nội dung nghiên cứu thị tr−ờng 2.2. Nghiên cứu hμng hóa a. Chất l−ợng hμng hóa b. Năng lực cạnh tranh của hμng hóa c. Phạm vi sử dụng của hμng hóa Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 2. Nội dung nghiên cứu thị tr−ờng 2.3. Xác định quy mô đặc tính thị tr−ờng a. Xác định quy mô của thị tr−ờng b. Đặc điểm của thị tr−ờng Tiêu dùng & Doanh nghiệp Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.1. Xác định vấn đề nghiên cứu 3.2. Thu thập thông tin thứ cấp 3.3. Thu thập thông tin sơ cấp 3.4. Phân tích thông tin 3.5. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu 3.6. Sử dụng các kết quả nghiên cứu Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.1. Xác định vấn đề nghiên cứu . Quyết định thông tin cần thu thập . Định h−ớng nghiên cứu . Tránh sai lầm . Đạt đ−ợc mục tiêu nghiên cứu Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.2. Thu thập thông tin thứ cấp . Ưu điểm của thông tin thứ cấp . Nh−ợc điểm của thông tin thứ cấp . Nguồn thông tin thứ cấp . Trong doanh nghiệp . Ngoμi doanh nghiệp . Yêu cầu của thu thập thông tin thứ cấp Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.3. Thu thập thông tin sơ cấp . Ưu điểm của thông tin sơ cấp . Nh−ợc điểm của thông tin sơ cấp . Kế hoạch nghiên cứu tại hiện tr−ờng 4 ph−ơng pháp . Điều tra, phỏng vấn sâu. focus group . Ph−ơng pháp quan sát . Ph−ơng pháp trắc nghiệm . Ph−ơng pháp mô phỏng Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.4. Phân tích thông tin . Tổng quan . Tổng quan quá trình xử lý thông tin . Tại sao cần xử lý thông tin . Kỹ thuật xử lý thông tin . Giới thiệu các kỹ thuật . Thực hμnh chuyên sâu với phần mềm SPSS Overview of the Stages of Data Analysis (Zikmund 1997) i l i ( i ) Editing Coding Data Entry Data Analysis Descriptive Analysis Univariate Analysis Bivariate Analysis Multivariate Analysis Interpretation Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.5. Giới thiệu kết quả nghiên cứu . Báo cáo kết quả nghiên cứu . Ngôn ngữ, thuật ngữ cần diễn đạt để ng−ời đọc hiểu đ−ợc Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 3.6. Sử dụng kết quả nghiên cứu . Đ−a ra các quyết định . Xây dựng các chính sách kinh doanh . Dự đoán về thị tr−ờng Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.1. Khái niệm vμ mục đích 4.2. Các tiêu thức để phân đoạn 4.3. Yêu cầu đối với việc phân đoạn Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.1. Khái niệm vμ mục đích Khái niệm: Mục đích của pđtt: . Đồng nhất . Hiểu biết cơ cấu . Hỡ trợ lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu . Phát hiện khe hở thị tr−ờng . Tăng năng lực cạnh tranh Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.2. Các tiêu thức để phân đoạn . Không có tiêu thức phân đoạn thống nhất . Các tiêu thức phân đoạn phức tạp Phân đoạn thị tr−ờng tiêu dùng Phân đoạn thị tr−ờng công nghiệp Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.2. Các tiêu thức để phân đoạn Phân đoạn thị tr−ờng tiêu dùng . Theo địa lý . Theo tâm lý . Theo hμnh vi . Theo nhân khẩu học Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.2. Các tiêu thức để phân đoạn Phân đoạn thị tr−ờng công nghiệp . Ngμnh kinh tế . Quy mô xí nghiệp . Khối l−ợng đơn hμng . Hình thức sở hữu Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 4.3.Yêu cầu đối với phân đoạn TT . Rõ rμng, thể hiện sự khác biệt giữa các đoạn tt . Đáp ứng đ−ợc mục tiêu cuả công ty Các b−ớc . Dựa trên kết quả Nghiên cứu thị tr−ờng . Phân tích so sánh các điểm giống vμ khác nhau . Dựa trên đặc điểm của hμng hóa để lựa chọn tiêu thức . Phân đoạn theo các tiêu thức, vμ so sánh các đoạn . Kiểm tra sự phù hợp giữa tiêu thức vμ sản phẩm Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu 5.1. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu 5.2. Yêu cầu đối với thị tr−ờng mục tiêu 5.3. Các ph−ơng án để Cty lựa chọn ttmt Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu 5.1. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu Khái niệm: Lμ thị tr−ờng mμ công ty lựa chọn vμ h−ớng tới để cung cấp những hμng hóa, dịch vụ nhằm đạt đ−ợc các mục tiêu kinh doanh của mình. Thị tr−ờng thích hợp nhất đối với tiềm năng công ty vμ hy vọng sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu 5.2. Yêu cầu đối với thị tr−ờng mục tiêu . Tập trung nhu cầu . Công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu đó . L−ợng cầu của thị tr−ờng mục tiêu . Mục tiêu doanh số vμ lợi nhuận . Có triển vọng phát triển . Việc thâm nhập không quá khó . Không tập trung cạnh tranh Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Văn Thoan - ĐH Ngoại th-ơng - 2003 Ch−ơng 2. Nghiên cứu thị tr−ờng 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu 5.3. Các ph−ơng án để Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu . Toμn bộ ng−ời tiêu dùng lμ ttmt . Chọn một số phân đoạn . Chọn một phân đoạn thích hợp nhất Căn cứ . Tính đồng nhất của sản phẩm . Tiềm năng doanh nghiệp . Vòng đời sản phẩm . Cạnh tranh trên thị tr−ờng Ch−ơng 2. Nghiên cứu tổng hợp về thị tr−ờng . i t t ị t 1. Kháí niệm về thị tr−ờng 2. Nội dụng nghiên cứu t/h về thị tr−ờng 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu thị tr−ờng 4. Phân đoạn thị tr−ờng 5. Lựa chọn thị tr−ờng mục tiêu Marketing Decision Support Systemi i i Q Collection of internal and external data Q Marketing information system and storage Q Dissemination of information to decision-makers Q Integration of data into company objectives/plans Research Process Present Findings Analyze Information Primary Research Quick Primary Research Secondary Research Define Problem Problem Recognition Consumer Research Q Qualitative observation research Q Customer visits in business-to- business marketing Q Focus group research Q Electronic observational research Q Decision support systems Q Consumer survey research Q Secondary data analysis Qualitative Observation Research Q Voice of the customer Consumer Research Q Hands-on consumer research Q Motivational research Qualitative Observation Research Consumer Research Q Expression of the preferences, opinions and motivations of the customer Q Voice of the customer Q Hands-on consumer research Q Motivational research Qualitative Observation Research Consumer Research Q Conducted by direct observation by managers of the way current customers use specific products and brandsQ Motivational research Q Voice of the customer Q Hands-on consumer research Qualitative Observation Research Consumer Research Q Research method directed at discovering the conscious or subconscious reason that motivates a person’s behavior Q Voice of the customer Q Motivational research Q Hands-on consumer research Customer Visits in Business-to-Business Marketing Consumer Research
Tài liệu liên quan