Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học

Là môn khoa học xã hội, nghiên cứu sự lựa chọn của con người trong việc sử dụng những nguồn tài nguyên có giới hạn để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Kinh tế vi mô là : Một bộ phận của kinh tế học. Nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá nhân (người tiêu dùng và nhà sản xuất) trên từng loại thị trường. Từ đó, rút ra những quy luật cơ bản của nền kinh tế.

ppt34 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên