Luận văn Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong bối cảnh đó nhiều loại hình tổ chức kinh doanh, thuộc các thành phần kinh tế ra đời và cùng hoạt động trên thị trường, chính vì thế mà cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng quyết liệt. Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế đã thúc đẩy sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ, làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Xu hướng này đã lôi kéo tất cả các doanh nghiệp dù muốn hay không cũng phải từng bước hội nhập vào quỹ đạo của nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập các doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tối đa hoá lợi nhuận luôn là vấn đề mang tính chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với các doang nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3610 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Hiện nay nền kinh tế nước ta đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong bối cảnh đó nhiều loại hình tổ chức kinh doanh, thuộc các thành phần kinh tế ra đời và cùng hoạt động trên thị trường, chính vì thế mà cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng quyết liệt. Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế đã thúc đẩy sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ, làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Xu hướng này đã lôi kéo tất cả các doanh nghiệp dù muốn hay không cũng phải từng bước hội nhập vào quỹ đạo của nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập các doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tối đa hoá lợi nhuận luôn là vấn đề mang tính chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với các doang nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, Công ty Dược liệu trung ương I đã dần chứng tỏ được khả năng của mình với một vị thế vững chắc trên thị trường kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó Công ty còn tồn tại một số vấn đề cần được khắc phục trong thời gian tới. Sau thời gian thực tập tại Công ty Dược Liệu TW I, em mạnh dạn chọn đề tài: “Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I ’’ cho luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phần II: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty Dược liệu trung ương I Phần III: Một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược liệu trung ương I Phần một Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường I. Lợi nhuận và ý nghĩa của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường Để tồn tại và phát triển thì nhất thiết các doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả. Có lợi nhuận, doanh nghiệp mới mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên tăng và sẽ là động lực khuyến khích tăng năng suất lao động, đồng thời tăng phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Như vậy, lợi nhuận là nguồn nội lực tăng cường và biếu hiện trực tiếp sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, là đích cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều muốn vươn tới nhằm bảo đảm sự sinh tồn, phát triển và thịnh vượng trong nền kinh tế thị trường. Do đó, việc đi sâu nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp quản lý để làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là rất cần thiết. 1. Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận 1.1. Khái niệm của lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp là số tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu đó. Đây là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là một chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động của doanh nghiệp. 1.2. Nội dung cơ bản của lợi nhuận - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là số lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp. -Lợi nhuận từ hoạt động khác: là số lợi nhuận doanh nghiệp có thể thu được từ hoạt động tài chính hay hoạt động bất thường ở trong kỳ. 2. ý nghĩa của lợi nhuận - Lợi nhuận của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, vì lợi nhuận tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc phấn đấu thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính doanh nghiệp được ổn định vững chắc. Vì vậy, lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng, đồng thời là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Lợi nhuận còn là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ làm giá thành hoặc chi phí hạ thấp thì lợi nhuận sẽ tăng lên một cách trực tiếp. Ngược lại, nếu giá thành hoặc chi phí tăng lên sẽ trực tiếp làm giảm bớt lợi nhuận. Vì vậy, lợi nhuận được coi là một chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Hơn nữa, lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng, bù đắp thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp, là nguồn vốn rất quan trọng để đầu tư phát triển của một doanh nghiệp. - Đối với Nhà nước, lợi nhuận là một nguồn thu quan trọng cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp…, trên cơ sở đó bảo đảm nguồn lực tài chính của nền kinh tế quốc dân, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, duy trì bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước. - Đặc biệt, lợi nhuận là một đòn bấy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động và các doanh nghiệp ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở chính sách phân phối lợi nhuận đúng đắn, phù hợp. II. Phương pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp: 1. Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp Lợi nhuận của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí, được xác định như sau: Lợi nhuận = Tổng thu – Tổng chi Trong nền kinh tế thị trường, muốn tối đa hoá lợi nhuận thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải rất phong phú và đa dạng. Các doanh nghiệp không chỉ tiến hành kinh doanh các loại hàng hoá theo đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, mà còn có thể tiến hành các hoạt động khác. Khi đó, lợi nhuận của doanh nghiệp được tổng hợp từ 3 nguồn lợi nhuận khác nhau, đó là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), lợi nhuận từ hoạt động tài chính (HĐTC) và lợi nhuận hoạt động bất thường (HĐBT). Từ đó, ta có công thức tính lợi nhuận như sau: LNDN = LN SXKD + LN HĐTC + LN HĐBT Trong đó: -LNDN: lợi nhuận của doanh nghiệp -LN SXKD:lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh -LNHĐTC: lợi nhuận từ hoạt động tài chính -LNHĐBT: lợi nhuận từ hoạt động bất thường Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp được sử dụng trong lập kế hoạch lợi nhuận và lập báo cáo thu nhập hằng năm của doanh nghiệp, được xác định bằng hai phương pháp: Phương pháp trực tiếp và phương pháp xác định lợi nhuận theo các bước trung gian. 1.1. Phương pháp trực tiếp: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong kỳ, được xác định bằng công thức sau: = - + + Hoặc có thể được xác định: = - Trong đó : - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là số lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. - Trị giá vốn hàng bán: Đối với doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản xuất của khối lượng sản phẩm tiêu thụ; đối với sản phẩm ăn uống tự chế là trị giá vốn sản phẩm tự chế trong doanh nghiệp dịch vụ thuần tuý (chính là trị giá nguyên liệu, vật liệu tiêu hao trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm ăn uống tự chế ); đối với doanh nghiệp thương nghiệp kinh doanh lưu chuyển hàng hoá là trị giá mua của hàng hoá bán ra. - Chi phí bán hàng: Gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ như: tiền lương, các khoản phụ cấp cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao TSCĐ, chi phí vật liệu, hao phí dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác như: chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo… -Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động chung cuả doanh nghiệp như chi phí về công cụ lao động nhỏ, khấu hao TSCĐ phục vụ cho bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp và các chi phí phát sinh khác ở phạm vi toàn doanh nghiệp như tiền lương, phụ cấp trả cho Hội đồng quản trị ( nếu có ), công tác phí… Lợi nhuận hoạt động khác: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động tài chính với chi phí về hoạt động tài chính và các khoản thuế gián thu (nếu có). = - - Trong đó: - Doanh thu từ hoạt động tái chính bao gồm các khoản thu từ hoạt động đóng góp vốn tham gia liên doanh, hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, cho thuê tài sản, hoạt động đầu tư khác, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá… - Chi phí về hoạt động tài chính: Là chi phí cho các hoạt động nói trên. Lợi nhuận hoạt động bất thường: Là số chênh lệch giữa doanh thu bất thường với chi phí bất thường và khoản thuế gián thu (nếu có). = - - Trong đó: - Doanh thu bất thường: Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít khả năng thực hiện được hoặc những khoản thu không mang tính thường xuyên. Những khoản thu bất thường có thể do chủ quan hay khách quan đưa tới bao gồm các khoản thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu hồi các khoản nợ khó đòi, các khoản thu nhập kinh doanh của năm trước bỏ sót hay lãng quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra, bán các loại vật liệu thừa… - Chi phí bất thường: Là những chi phí xảy ra không thường xuyên hoặc những chi phí nảy sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng rẽ với các hoạt động thông thường của doanh nghiệp, là các khoản chi phí cho các hoạt động kể trên. Như vậy, tổng hợp lại ta có lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp và được tính như sau: = + + Từ đó có thể xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ như sau: = - Cách xác định lợi nhuận như trên là đơn giản, dễ tính, do đó được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng thì khối lượng công việc tính toán sẽ lớn hơn. 1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận qua các bước trung gian Với phương pháp này, có thể xác định lợi nhuận bằng cách tiến hành tính dần lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng khâu hoạt động, trên cơ sở đó giúp cho người quản lý thấy được quá trình hình thành lợi nhuận và tác động của từng khâu hoạt động hoặc của từng yếu tố kinh tế đến kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận sau thuế hay còn gọi là lợi nhuận ròng. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người ta có thể thiết lập các mô hình khác nhau trong việc xác định lợi nhuận qua các bước trung gian. Dưới đây là mô hình xác định lợi nhuận theo phương pháp trung gian đang được sử dụng ở nước ta hiện nay: Tổng doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ (Doanh thu của các nghiệp vụ kinh doanh) Doanh thu hoạt động khác  Hoạt động tài chính Hoạt động bất thường  - Giảm giá - Hàng bị trả lại - Thuế gián thu v.v. Doanh thu thuần Lợi nhuận hoạt động khác Chi phí hoạt động khác  Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động khác   - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý DN Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động khác    Lợi nhuận trước thuế    Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp: Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là mục tiêu của công tác quản lý. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, và tiếp sau đó làm thế nào để lợi nhuận ngày càng tăng. Muốn vậy trước hết cần phải biết lợi nhuận được hình thành từ đâu và sau đó phải biết được những nguyên nhân nào, nhân tố nào làm tăng hoặc giảm lợi nhuận…Việc nhận thức được tính chất, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh là bản chất của vấn đề phân tích kinh tế và chỉ trên cơ sở đó ta mới có căn cứ khoa học để đánh giá chính xác, cụ thể công tác của doanh nghiệp. Từ đó các nhà quản lý mới đưa ra được những quyết định thích hợp để hạn chế, loại trừ tác động của các nhân tố làm giảm, động viên và khai thác tác động của các nhân tố làm tăng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao cho doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập và những nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Ngoài ra lợi nhuận còn chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế xã hội: tình hình kinh tế xã hội trong nước, của ngành và doanh nghiệp, thị trường trong và ngoài nước…Tất cả những nhân tố đó có thể tác động có lợi hoặc bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.1. Đối với nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ: Khi các nhân tố khác cấu thành nên giá cả hàng hoá không thay đổi thì lợi nhuận của doanh nghiệp thu được nhiều hay ít phụ thuộc vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ trong năm nhiều hay ít. Nhưng việc tăng hay giảm số lượng hàng hoá bán ra tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất và công tác bán hàng, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu và chất lượng sản phẩm. Do đó đây là nhân tố chủ quan trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Cũng từ tác động của nhân tố này, có thể rút ra kết luận rằng, biện pháp cơ bản đầu tiên để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp phải là tăng số lượng sản phẩm bán ra trên cơ sở tăng số lượng, chất lượng của sản phẩm sản xuất, làm tốt công tác bán hàng, giữ uy tín của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. 2.2. Đối với nhân tố kết cấu sản phẩm bán ra Việc thay đổi kết cấu sản phẩm bán ra có thể làm tăng hoặc làm giảm lợi nhuận bán hàng. Cụ thể nếu doanh nghiệp tăng tỷ trọng bán ra những mặt hàng (sản phẩm) có mức lợi nhuận cao, giảm tỷ trọng bán ra những sản phẩm bị lỗ hoặc có mức lợi nhuận thấp thì tổng lợi nhuận sẽ tăng lên và ngược lại. Mặt khác, để thoả mãn, để đáp ứng được nhu cầu thị trường thường xuyên biến động, các doanh nghiệp phải tự điều chỉnh từ hoạt động sản xuất đến hoạt động bán hàng. Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp bán ra cái thị trường cần, chứ không phải bán cái doanh nghiệp có. Do đó, người quản lý cần phải nghiên cứu nắm bắt được nhu cầu thị trường, trên cơ sở đó mà có các quyết định thích hợp điều chỉnh thích hợp, kịp thời sao cho thoả mãn nhu cầu thị trường, vừa tăng được lợi ích của bản thân doanh nghiệp. Do đó đây cũng là nhân tố chủ quan trong công tác quản lý của doanh nghiệp. 2.3. Đối với nhân tố giá bán sản phẩm Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong việc định giá sản phẩm của mình. Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Các doanh nghiệp khi định giá sản phẩm thường căn cứ vào chi phí bỏ ra để làm sao giá cả có thể bù đắp được phần chi phí tiêu hao và tạo nên lợi nhuận thoả đáng để tái sản xuất mở rộng. Tuy nhiên, trong thực tế, sự biến động của giá cả sẽ tác động trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ vì thế giá sản phẩm tăng chưa chắc đã tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc sản xuất kinh doanh phải gắn liền với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Rõ ràng, trong điều kiện kinh tế thị trường, với đặc trưng nổi bật nhất là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp, thì các yếu tố càng trở nên phức tạp. Nó vừa là yếu tố ảnh hưởng mang tính khách quan lại vừa mang tính chủ quan. Lợi dụng tính phức tạp của các yếu tố giá mà các doanh nghiệp sử dụng giá không chỉ là yếu tố góp phần làm tăng lợi nhuận mà còn là vũ khí rất lợi hại trong cạnh tranh. Với vai trò như vậy trong điều kiện cạnh tranh, yếu tố giá được sử dụng linh hoạt nhưng phải luôn bám vào và chịu sự chi phối bởi những mục tiêu chiến lược cũng như những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp đối với từng loại sản phẩm trong từng thời kỳ. 2.4. Đối với nhân tố giá thành hoặc giá vốn hàng bán Giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tiêu hao lao động sống và lao động vật hoá để sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. Đây là một trong những nhân tố quan trọng chủ yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận, có quan hệ tác động ngược chiều đến lợi nhuận. Nếu giá vốn hàng bán giảm sẽ làm lợi nhuận tiêu thụ tăng lên và ngược lại. Nhân tố giá vốn hàng bán thực chất phản ánh kết quả quản lý các yếu tố chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Cụ thể là: Chi phí nhân công trực tiếp: Khoản này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành sản phẩm. Do vậy, doanh nghiệp cần chú trọng giảm bớt chi phí này bằng nhiều biện pháp trong đó biện pháp quan trọng nhất là bố trí lực lượng lao động đúng người, đúng việc, đúng trình độ. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Vật tư dùng cho sản xuất bao gồm nhiều loại như nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…trong đó phần lớn các loại vật tư lao động tham gia cấu thành thực thể sản phẩm. Là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, do đó nếu thiếu vật tư sẽ không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất và xây dựng. Yếu tố này chiếm vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Nếu không sử dụng hợp lý nguyên vật liệu sẽ gây lãng phí và làm tăng giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất chung: Đó là những chi phí phát sinh ở các phân xưởng hoặc các bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp như tiền lương, phụ cấp trả cho nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ lao động nhỏ, khấu hao tài sản cố định thuộc phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền phát sinh ở phạm vi phân xưởng. 2.5. Đối với nhân tố chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp Về bản chất hai nhân tố này cũng giống với giá vốn của hàng bán cũng ảnh hưởng ngựơc chiều đến lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp, là các chi phí liên quan tới việc tiêu thụ hàng hoá và quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp làm giảm hai loại chi phí này bằng việc giám sát quản lý chặt chẽ, căn cứ vào tình hình nhu cầu thực tế và mục tiêu lợi nhuận, xây dựng các định mức cho từng khoản mục cụ thể, có như vậy mới đảm bảo thu được lợi nhuận. 2.6. Đối với nhân tố chính sách vĩ mô của Nhà nước: Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế quốc dân, hoạt động của nó không chỉ chịu tác động của quy luật kinh tế thị trường mà còn chịu sự chi phối của Nhà nước thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô như: chính sách thuế, tín dụng, tiền tệ, các văn bản và quy chế quản lý tài chính…Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.7. Đối với nhân tố khả năng về vốn của doanh nghiệp: Vốn là tiền đề của sản xuất kinh doanh, muốn đầu tư phát triển phải có vốn. Sự tuần hoàn của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu như sự tuần hoàn máu trong cơ thể sống của con người. Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sử dụng vốn có hiệu quả. Điều đó đồng nghĩa với việc cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch vụ không những thoả mãn nhu cầu của xã hội mà còn đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Trong quá trình cạnh tranh, khả năng về vốn dồi dào sẽ giúp doanh nghiệp giành được thời cơ trong kinh doanh, có điều kiện mở rộng thị trường từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. III. Một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 1. Phấn đấu hạ thấp giá thành và chi phí trong các hoạt động kinh doanh: Đây là biện pháp cơ bản làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu như trên thị trường tiêu thụ, giá bán và mức thuế đã được xác định thì lợi nhuận của đơn vị sản phẩm, hàng hoá, khối lượng dịch vụ tăng thêm hay giảm bớt là do giá thành sản phẩm hoặc chi phí quyết định. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội. Việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn vốn trên sẽ xác định việc tăng hay hạ giá thành sản phẩm. Đó là một đòi hỏi khách quan khi các doanh nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kinh doa
Tài liệu liên quan