Mẫu Thỏa thuận cử nhân viên đi đào tạo

Hôm nay, ngày ., chúng tôi gồm: Bên A: <Đơn vị: .> thuộc Công ty Bên B: <Ông/Bà : .> < Loại Hợp đồng lao động hiện đang ký với Công ty .từ ngày đến ngày >

doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3574 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Thỏa thuận cử nhân viên đi đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
<CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABC> ==================== CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- THOẢ THUẬN CỬ NHÂN VIÊN ĐI ĐÀO TẠO Lưu ý khi sử dụng bản cam kết này phải sửa đổi các điều khoản cho thích hợp với từng trường hợp và bỏ các dấu ngoặc nhọn ở các đầu câu. Hôm nay, ngày ............................., chúng tôi gồm: Bên A: thuộc Công ty Bên B: Cùng thống nhất các điều khoản sau: Điều 1: <Bên A đồng ý cử Bên B đi tham dự: Tên khoá học: Do Trường/Trung tâm/Công ty tổ chức/mời: Địa điểm tổ chức: Trong thời gian……………………từ DD/MM/YYYY đến DD/MM/YYYY > Điều 2: Trách nhiệm của Bên A: <Cấp toàn bộ chi phí cho bên B tham dự đợt/khoá đào tạo/khoá thi, bao gồm Ghi rõ các chi phí, kể cả chi phí được các tổ chức khác tài trợ. ...> STT Loại chi phí Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 1. Học phí 2. Lệ phí (Visa, hộ chiếu,….) 3. Chi phí đi lại 4. Công tác phí 5. Tổng chi phí: Điều 3: Trách nhiệm của bên B: <Sau khi được đào tạo, bên B phải làm viêc cho Bộ phận mình đang làm việc. Trong trường hợp bên B muốn được thuyên chuyển sang Bộ phận/Đơn vị khác của Công ty thì phải được sự đồng ý của Giám đốc Bộ phận/Đơn vị của mình. Điều 4: Bồi thường do vi phạm thỏa thuận: Trong trường hợp cam kết này còn hiệu lực, nếu bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với bên A hoặc khi Hợp đồng lao động giữa bên A với bên B hết hạn nhưng bên B không muốn ký tiếp Hợp đồng lao động với bên A, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 3 của Thoả thuận cử nhân viên đi đào tạo, bên B phải bồi thường cho bên A chi phí đào tạo theo Quy định đào tạo của Công ty và quy định khác của Pháp luật hiện hành. Điều 5: Thực hiện : Hai bên tự nguyện cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi tại thoả thuận này. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Thoả thuận này sẽ được hai bên cùng nhau bàn bạc, thoả thuận giải quyết. Trường hợp các bên không đạt được sự thoả thuận thống nhất thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án cấp có thẩm quyền để giải quyết. Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn cam kết làm việc cảu bên B cho bên A sau khi kết thúc khoá đào tạo trở về theo quy định tại Điều 3 của Thoả thuận này. Thoả thuận này được làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhay, mỗi Bên giữ 01 bản. ……. Ngày… tháng….. năm………. BÊN A BÊN B (Ký và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
Tài liệu liên quan