Một số vấn đề đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học môn Triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ABSTRACT On changes in programmes, contents and methods in the teaching of phylosophy to post-graduates learners of departments other than phylosophy at HNUE To improve the qualily of phylosophy teaching for post-graduates in non-phylosophy departments at HNUE is one of the main current problems of the Political Education.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học môn Triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2007,V.52, No 6, pp.3-7 MËT SÈ V‡N — ÊI MÎI CH×ÌNG TRœNH, NËI DUNG V€ PH×ÌNG PHP D„Y HÅC MÆN TRI˜T HÅC CHO HÅC VI–N CAO HÅC V€ NGHI–N CÙU SINH KHÆNG THUËC CHUY–N NG€NH TRI˜T HÅC TR×ÍNG HSP H€ NËI Nguy¹n V«n C÷ Tr÷íng HSP H  Nëi 1. Mð ¦u ¤i hëi £ng to n quèc l¦n thù X ch¿ rã c¦n: ×u ti¶n h ng ¦u cho vi»c n¥ng cao ch§t l÷ñng d¤y v  håc. êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung, ph÷ìng ph¡p d¤y v  håc, n¥ng cao ch§t l÷ñng ëi ngô gi¡o vi¶n v  t«ng c÷íng cì sð vªt ch§t cõa Nh  tr÷íng, ph¡t huy kh£ n«ng s¡ng t¤o v  ëc lªp suy ngh¾ cõa håc sinh, sinh vi¶n [1, tr 207]. Qu¡n tri»t chõ tr÷ìng n y cõa £ng, trong ba n«m håc vøa qua, Tr÷íng HSP H  Nëi °c bi»t quan t¥m ¸n vi»c n¥ng cao ch§t l÷ñng d¤y håc, chó trång êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung, ph÷ìng ph¡p d¤y håc c¡c mæn håc trong ch÷ìng tr¼nh  o t¤o cao håc v  nghi¶n cùu sinh cõa Tr÷íng. Khoa Gi¡o döc Ch½nh trà Tr÷íng HSP H  Nëi ÷ñc Nh  tr÷íng giao cho gi£ng d¤y mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Khoa ¢ r§t cè g­ng trong vi»c êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung, ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc, gâp ph¦n khæng nhä v o vi»c n¥ng cao ch§t l÷ñng d¤y v  håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh cõa Tr÷íng HSP H  Nëi. 2. Mët sè v§n · trao êi 2.1. V· êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc Tr÷íng HSP H  Nëi a. V· ch÷ìng tr¼nh V· ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc (Ban h nh k±m theo Quy¸t ành sè 33/2004/Q-BGD&T ng y 28 th¡ng 9 n«m 2004 cõa Bë tr÷ðng Bë Gi¡o döc v   o t¤o), möc ½ch cõa: Ch÷ìng tr¼nh Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc nh¬m n¥ng cao t½nh khoa håc v  t½nh hi»n ¤i cõa lþ luªn, g­n lþ luªn vîi nhúng v§n · cõa thíi ¤i v  cõa §t n÷îc, °c bi»t l  n¥ng cao n«ng lüc vªn döng lþ luªn v o thüc ti¹n, v o l¾nh vüc khoa håc chuy¶n mæn cõa håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh. Theo chóng tæi, vi»c n¶u möc ½ch cõa ch÷ìng tr¼nh nh÷ vªy l  qu¡ chung chung, çng nh§t Tri¸t håc vîi lþ luªn. º thüc hi»n ch÷ìng tr¼nh n y, khoa Gi¡o döc Ch½nh trà ¢ 3 Nguy¹n V«n C÷ th£o luªn v  l m rã hìn möc ½ch cõa ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh nhúng ng nh thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Chóng tæi cho r¬ng, möc ½ch cõa ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh (khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc) l  n¥ng cao th¸ giîi quan v  ph÷ìng ph¡p luªn duy vªt bi»n chùng trong c¡c l¾nh vüc tü nhi¶n, x¢ hëi, t÷ duy, g­n vîi nhúng v§n · cõa thíi ¤i, cõa §t n÷îc; n¥ng cao n«ng lüc vªn döng nhúng ki¸n thùc tri¸t håc v o thüc ti¹n, v o l¾nh vüc khoa håc chuy¶n mæn cõa håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh. èi vîi Tr÷íng HSP H  Nëi, chóng tæi cán x¡c ành th¶m mët möc ½ch núa l : n¥ng cao th¸ giîi quan v  ph÷ìng ph¡p luªn duy vªt bi»n chùng trong l¾nh vüc gi¡o döc v   o t¤o, câ kh£ n«ng nhªn thùc v  h nh ëng phò hñp vîi c¡c tri¸t lþ gi¡o döc truy·n thèng v  hi»n ¤i. Ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc câ n¶u ra 3 y¶u c¦u. Chóng tæi cho r¬ng, 3 y¶u c¦u n y ch÷a thüc sü phò hñp vîi y¶u c¦u cõa mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Theo chóng tæi 3 y¶u c¦u â ph£i l : + N¥ng cao v  ho n thi»n nhúng tri thùc v· Tri¸t håc m  håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh ¢ ÷ñc håc ð bªc ¤i håc, ph¡t triºn nhúng nhªn thùc Tri¸t håc mîi g­n vîi nhúng th nh tüu mîi cõa khoa håc v  cæng ngh», vîi nhúng v§n · cªp nhªt cõa thíi ¤i v  §t n÷îc. + Ho n thi»n nh¥n c¡ch cho håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh tr¶n cì sð nhªn thùc ð tr¼nh ë cao cõa Tri¸t håc. + Ph¡t triºn n«ng lüc thüc h nh c¡c nguy¶n lþ Tri¸t håc cõa chõ ngh¾a M¡c- L¶nin, t÷ t÷ðng Hç Ch½ Minh cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh trong ho¤t ëng thüc ti¹n, trong vi»c håc tªp, nghi¶n cùu v  l¾nh vüc cæng t¡c cõa håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh. èi vîi Tr÷íng HSP H  Nëi, chóng tæi · ra mët sè y¶u c¦u núa l : + Nhªn thùc óng v  h nh ëng óng èi vîi c¡c v§n · cì b£n cõa Gi¡o döc -  o t¤o, y¶u ngh· v  vøa câ ¤o ùc ngh· nghi»p v  vøa câ n«ng lüc ngh· nghi»p. V· vi»c ph¥n bê thíi gian mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh, ch÷ìng tr¼nh câ thíi l÷ñng l  6 ìn và håc tr¼nh (90 ti¸t). Ch÷ìng tr¼nh ÷ñc ph¥n bê nh÷ sau: Ch÷ìng I: 2 ti¸t; Ch÷ìng II: 10 ti¸t; Ch÷ìng III: 10 ti¸t; Ch÷ìng IV: 14 ti¸t; Ch÷ìng V: 8 ti¸t, Ch÷ìng VI: 10 ti¸t, ch÷ìng VII: 6 ti¸t ; Ch÷ìng X: 7 ti¸t, Ch÷ìng XI: 7 ti¸t. Ph¦n Kh¡i luªn v  Làch sû Tri¸t håc câ 36 ti¸t. Ph¦n c¡c chuy¶n · 54 ti¸t. Qua 3 n«m gi£ng d¤y theo sü ph¥n bê thíi gian n y, chóng tæi th§y câ sü b§t hñp lþ. Ph¦n Làch sû Tri¸t håc qu¡ ½t (36 ti¸t) so vîi ph¦n chuy¶n · (54 ti¸t). R§t nhi·u ki¸n thùc ð ph¦n chuy¶n · l°p l¤i c¡c ki¸n thùc ð ph¦n Làch sû Tri¸t håc (ph¦n l°p l¤i nhi·u nh§t l  Kh¡i l÷ñc Làch sû Tri¸t håc M¡c  L¶nin). º n¥ng cao tri thùc Tri¸t håc công nh÷ ph¡t triºn n«ng lüc thüc h nh mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc, chóng tæi ¢ ph¥n bê thíi gian cho c¡c ch÷ìng tr¼nh nh÷ sau: Ch÷ìng I: 5 ti¸t; Ch÷ìng II: 15 ti¸t; Ch÷ìng III: 15 ti¸t; Ch÷ìng IV: 15 ti¸t; Ch÷ìng V: 6 ti¸t; Ch÷ìng VI: 6 ti¸t; Ch÷ìng VII: 5 ti¸t; Ch÷ìng VIII: 8 ti¸t; Ch÷ìng IX: 5 ti¸t; Ch÷ìng X: 5 ti¸t; Ch÷ìng XI: 5 ti¸t. Nh÷ vªy ph¦n Kh¡i luªn v  Làch sû Tri¸t håc l  50 ti¸t; ph¦n c¡c chuy¶n · l  40 ti¸t. b. V· nëi dung ki¸n thùc mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc Nëi dung ki¸n thùc ÷ñc tr¼nh b y trong Gi¡o tr¼nh Tri¸t håc (dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc) do PGS.TS. o n Quang Thå l m chõ bi¶n. Gi¡o tr¼nh n y gçm 558 trang (B£n mîi nh§t: Nxb Lþ luªn Ch½nh trà, 4 Mët sè v§n · êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung v  ph÷ìng ph¡p da håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc tr÷íng HSP H  Nëi H  Nëi, 2006). Cho ¸n nay ¢ câ r§t nhi·u þ ki¸n khen, ch¶ nëi dung ki¸n thùc cõa gi¡o tr¼nh n y. Chóng tæi th§y nëi dung ki¸n thùc ¢ ph¦n n o ¡p ùng ÷ñc möc ½ch, y¶u c¦u cõa ch÷ìng tr¼nh nh÷ng nh¼n chung nëi dung ki¸n thùc cõa gi¡o tr¼nh n y ch÷a phò hñp vîi ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Câ kh¡ nhi·u nhúng ki¸n thùc Tri¸t håc ch÷a thüc sü ch½nh x¡c, thªm ch½ câ nhúng ki¸n thùc sai, th½ dö nh÷ ki¸n thùc: Cuëc c¡ch m¤ng Khoa håc  Cæng ngh» ¢ bi¸n giai c§p cæng nh¥n th nh t¦ng lîp trung l÷u v  tr½ thùc, do vªy hi»n nay sù m¤ng làch sû x¥y düng x¢ hëi mîi khæng thuëc v· giai c§p cæng nh¥n núa m  l  t¦ng lîp tr½ thùc. . . [2, tr 443-444]. Nhúng ki¸n thùc sai nh÷ vªy s³ g¥y ra hªu qu£ khæn l÷íng. Tªp thº c¡c ti¸n s¾ tri¸t håc Khoa Gi¡o döc Ch½nh trà ¢ ti¸n h nh êi mîi nëi dung ki¸n thùc mæn Tri¸t håc dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc cho phò hñp vîi vi»c  o t¤o cao håc, nghi¶n cùu sinh ng nh S÷ ph¤m. Tr¶n cì sð nëi dung ki¸n thùc cõa Gi¡o tr¼nh Tri¸t håc (dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc), chóng tæi s­p x¸p l¤i, bê sung th¶m nhúng ki¸n thùc Tri¸t håc c¦n thi¸t, ch¿nh l¤i nhúng ki¸n thùc ch÷a ch½nh x¡c, lo¤i bä ki¸n thùc sai. Chóng tæi ¢ so¤n ra Tªp · c÷ìng b i gi£ng Tri¸t håc (dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc  Nxb Lþ luªn Ch½nh trà, H  Nëi, 2006): - i·u ki»n ra íi: Gi¡o tr¼nh tri¸t håc vi¸t qu¡ sì s i n¶n chóng tæi ¢ bê sung i·u ki»n ra íi cõa Tri¸t håc ‡n ë cê trung ¤i, Trung Quèc cê trung ¤i,. . . ¦y õ hìn. - V· ki¸n thùc qu¡ tr¼nh h¼nh th nh v  ph¡t triºn cõa Tri¸t håc. . . chóng tæi ch¿ n¶u ng­n gån c¡c tr÷íng ph¡i Tri¸t håc ch½nh v  c¡c nh  tri¸t håc ti¶u biºu. Gi¡o tr¼nh hi»n h nh bä qua vi»c giîi thi»u c¡c tr÷íng ph¡i ch½nh, c¡c nh  tri¸t håc ti¶u biºu n¶n håc vi¶n khæng thº n­m ÷ñc bùc tranh to n c£nh (dò kh¡i qu¡t nh§t) cõa làch sû Tri¸t håc ph÷ìng æng v  ph÷ìng T¥y. - V· nëi dung cõa Tri¸t håc: Chóng tæi cho r¬ng v¨n giú sü kh¡i qu¡t v· nëi dung Tri¸t håc cõa Gi¡o tr¼nh hi»n h nh nh÷ng ph¦n n y ch¿ ÷ñc kh¡i qu¡t sau khi Gi¡o tr¼nh ¢ giîi thi»u ng­n gån c¡c tr÷íng ph¡i Tri¸t håc ch½nh v  mët sè nh  tri¸t håc ti¶u biºu. Ph¦n c¡c chuy¶n · Tri¸t håc (tø ch÷ìng V ¸n ch÷ìng XI) nëi dung ki¸n thùc c£ v· lþ luªn v  thüc ti¹n l  t÷ìng èi hñp lþ vîi möc ½ch, y¶u c¦u cõa ch÷ìng tr¼nh Tri¸t håc (dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc). Trong ph¦n n y chóng tæi ch¿ ch¿nh l¤i nhúng ki¸n thùc Tri¸t håc ch÷a thüc sü ch½nh x¡c, bê sung nhúng ki¸n thùc thüc ti¹n cõa th¸ giîi v  trong n÷îc cªp nhªt nh§t. 2.2. êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh Tr÷íng HSP H  Nëi Nhúng n«m g¦n ¥y, vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc l  v§n · sèng cán cõa ng nh s÷ ph¤m nâi chung v  cõa Tr÷íng HSP H  Nëi nâi ri¶ng. Trong vi»c d¤y håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t ð Tr÷íng HSP H  Nëi, c£ gi£ng vi¶n v  håc vi¶n ·u n­m vúng lþ thuy¸t v· êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc. Vi»c n­m vúng v· êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc v  vi»c vªn döng lþ thuy¸t n y v o trong thüc ti¹n gi£ng d¤y mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh ¢ ¤t ÷ñc mët sè nhúng th nh cæng nh§t ành. T§t c£ c¡c ti¸n s¾ tri¸t håc ·u êi mîi ph÷ìng ph¡p thuy¸t tr¼nh: thuy¸t tr¼nh k¸t hñp n¶u v§n ·, thuy¸t tr¼nh k¸t hñp 5 Nguy¹n V«n C÷ vîi  m tho¤i, thuy¸t tr¼nh k¸t hñp vîi sû döng cæng ngh» thæng tin. Nhi·u gi£ng vi¶n ¢ r§t th nh cæng trong vi»c sû döng ph÷ìng ph¡p thuy¸t tr¼nh t½ch cüc ¢ t¤o ra hùng thó håc tªp vîi håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh. Nh÷ng do r§t nhi·u nguy¶n nh¥n kh¡ch quan v  nguy¶n nh¥n chõ quan, vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh cõa gi£ng vi¶n v¨n ch÷a v÷ñt ra khäi ph÷ìng ph¡p thuy¸t tr¼nh truy·n thèng (tuy ¢ ÷ñc êi mîi theo h÷îng t½ch cüc hìn thuy¸t tr¼nh). Lîp håc th÷íng câ 70  80 håc vi¶n, khæng gian qu¡ chªt (thi¸u ché ngçi, thi¸u pháng håc, thi¸u thi¸t bà hi»n ¤i) n¶n gi£ng vi¶n khæng thº ti¸n h nh ph÷ìng ph¡p th£o luªn, sû döng cæng ngh» thæng tin. Håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh thüc sü ch÷a ch«m håc mæn Tri¸t håc, cán bä ti¸t v  chªm gií. Trong håc tªp ch¿ câ sè ½t håc vi¶n chõ ëng, t½ch cüc cán ph¦n æng håc vi¶n l  thö ëng, thí ì. º ti¸p töc êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc ð Tr÷íng HSP H  Nëi, chóng tæi xin · xu§t mët sè gi£i ph¡p sau: a. èi vîi gi£ng vi¶n + V¼ ph÷ìng ph¡p d¤y håc Tri¸t håc b­t nguçn tø ki¸n thùc Tri¸t håc n¶n gi£ng vi¶n ph£i câ khèi l÷ñng ki¸n thùc Tri¸t håc c¦n thi¸t º d¤y ki¸n thùc cõa Tri¸t håc â cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh. Gi£ng vi¶n ph£i bi¸t 10 º gi£ng 1, gi£ng vi¶n chõ ëng lüa chån ki¸n thùc tø ki¸n thùc uy¶n th¥m cõa m¼nh th¼ s³ t¼m ra ph÷ìng ph¡p truy·n ¤t th½ch hñp nh§t, thuy¸t phöc ÷ñc ng÷íi nghe. Sü lóng tóng trong ph÷ìng ph¡p d¤y håc Tri¸t håc bao gií công b­t ¦u tø vi»c gi£ng vi¶n næng c¤n ki¸n thùc, hiºu ch÷a s¥u s­c ki¸n thùc m  m¼nh truy·n thö. i·u â °t ra cho c¡c gi£ng vi¶n Tri¸t håc Tr÷íng HSP H  Nëi l  dò ¢ ¤t ÷ñc håc và ti¸n s¾ nh÷ng v¨n ph£i khæng ngøng tü håc th¶m º ¤t tîi sü uy¶n th¥m v· c¡c tri thùc Tri¸t håc. + Gi£ng vi¶n ph£i sû döng linh ho¤t c¡c bi»n ph¡p s÷ ph¤m nh÷: t¤o ra sü tªp trung cao nh§t cho ng÷íi håc (håc vi¶n ch÷a tªp trung håc tªp nh÷ nâi chuy»n ri¶ng th¼ gi£ng vi¶n ki¶n quy¸t khæng d¤y, tªp thâi quen th¦y trá nh¼n th¯ng v o m­t º d¤y v  håc); T¤o ra t¼nh huèng câ v§n · g¥y k½ch th½ch èi vîi ng÷íi håc; Ngh» thuªt l m mîi c¡c ki¸n thùc cô (khæng nh­c l¤i nguy¶n v«n c¡c ki¸n thùc Tri¸t håc m  håc vi¶n ¢ håc ð bªc ¤i håc m  câ ngh» thuªt ph¡t triºn nhúng ki¸n thùc n y ð tr¼nh ë lþ luªn cao hìn); T¤o ra sü b§t ngí trong lªp luªn (d÷ìng æng k½ch t¥y, h÷ h÷ thüc thüc); Ngh» thuªt ch¥m bi¸m; Ngh» thuªt h i h÷îc; Ngh» thuªt âng vai;. . . + Gi£ng vi¶n ph£i n¥ng cao tr¼nh ë thuy¸t tr¼nh mæn Tri¸t håc ¸n ngh» thuªt hòng bi»n. Chóng tæi cho r¬ng ph÷ìng ph¡p d¤y håc cì b£n nh§t cõa mæn Tri¸t håc v¨n l  ph÷ìng ph¡p thuy¸t tr¼nh (v¼ °c tr÷ng cì b£n nh§t cõa ki¸n thùc Tri¸t håc l  ki¸n thùc lþ luªn câ t½nh trøu t÷ñng v  kh¡i qu¡t cao n¶n thuy¸t tr¼nh º thuy¸t phöc ng÷íi nghe l  phò hñp nh§t). T§t nhi¶n thuy¸t tr¼nh mæn Tri¸t håc ¢ khâ, thuy¸t tr¼nh mæn Tri¸t håc ¤t ¸n ngh» thuªt hòng bi»n l¤i c ng khâ hìn. Ng÷íi gi£ng vi¶n vøa ph£i câ tr½ thæng minh, câ sü uy¶n th¥m tri thùc Tri¸t håc, câ kh£ n«ng di¹n ¤t l÷u lo¡t, câ giång nâi truy·n c£m vøa ph£i câ tr¡i tim nhi»t huy¸t vîi ki¸n thùc m¼nh ang hòng bi»n. . . º ¤t ¸n ngh» thuªt hòng bi»n mæn Tri¸t håc khæng câ con ÷íng n o kh¡c l  con ÷íng khê cæng tªp luy»n. Ng÷íi gi£ng vi¶n Tri¸t håc ph£i tªp luy»n c¡ch di¹n ¤t d¹ hiºu, tªp c¡ch lªp luªn hñp logic, tªp c¡ch nâi câ duy¶n, câ sùc gñi c£m, tªp sû döng tø ngú câ hi»u qu£ biºu ¤t cao nh§t (dòng tø ngú ­t nh§t), tªp c¡ch biºu hi»n cõa th¡i ë phò hñp vîi ngæn ngú hòng bi»n, ph£i thüc sü câ t¥m huy¸t vîi v§n · hòng bi»n. . . + Gi£ng vi¶n ph£i ki¶n quy¸t thüc hi»n ph÷ìng ph¡p th£o luªn v  sû döng cæng ngh» thæng tin trong d¤y håc Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Trong ph¦n làch sû Tri¸t håc, gi£ng vi¶n cho håc vi¶n th£o 6 Mët sè v§n · êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung v  ph÷ìng ph¡p da håc mæn Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc tr÷íng HSP H  Nëi luªn c¡c möc nh÷: i·u ki»n ra íi cõa Tri¸t håc ð c¡c n÷îc ph÷ìng æng v  c¡c n÷îc ph÷ìng T¥y, qu¡ tr¼nh ph¡t triºn tri¸t håc cõa c¡c n÷îc â. Trong ph¦n c¡c chuy¶n · Tri¸t håc (tø ch÷ìng V ¸n ch÷ìng XI), gi£ng vi¶n cho håc vi¶n th£o luªn c¡c möc II, möc III cõa c¡c ch÷ìng tr¶n. Trong i·u ki»n cho ph²p, gi£ng vi¶n c¦n sû döng cæng ngh» thæng tin (gi¡o ¡n i»n tû, t÷ li»u. . . ) º b i gi£ng Tri¸t håc sinh ëng. + Gi£ng vi¶n ph£i g­n ki¸n thùc Tri¸t håc vîi lñi ½ch cõa ng÷íi håc (håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh). Khi gi£ng nhúng ki¸n thùc Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh, gi£ng vi¶n ph£i th§y ÷ñc gi¡ trà cõa c¡c tri¸t lþ tri¸t håc n y èi vîi håc vi¶n, gióp håc vi¶n nhªn thùc óng, h nh ëng óng, câ tri¸t lþ nh¥n sinh óng º håc vi¶n th nh ¤t trong chuy¶n mæn v  trong cuëc sèng cõa m¼nh. Ch¿ khi n o håc vi¶n th§y vi»c håc c¡c ki¸n thùc Tri¸t håc l  câ ½ch cho m¼nh th¼ s³ say m¶ håc tªp Tri¸t håc. b. èi vîi ng÷íi håc + Håc vi¶n ph£i åc gi¡o tr¼nh v  t i li»u tham kh£o Tri¸t håc tr÷îc khi l¶n lîp nghe gi£ng. Trong khi åc gi¡o tr¼nh v  t i li»u tham kh£o, håc vi¶n n¶n bót kþ nhúng v§n · ¢ åc. N¸u kh¥u n y m  håc vi¶n khæng tü l m ÷ñc th¼ vi»c ti¸p thu ki¸n thùc cõa th¦y tr¶n lîp, vi»c th£o luªn tr¶n lîp cõa håc vi¶n ¤t hi»u qu£ r§t th§p. + Håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh ph£i t½ch cüc tranh luªn vîi b¤n v  thªm ch½ tranh luªn c£ vîi gi£ng vi¶n v· c¡c ki¸n thùc Tri¸t håc. Tranh luªn l  mët trong nhúng con ÷íng i tîi nhªn thùc ch¥n lþ Tri¸t håc. + Håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh ph£i d nh thíi gian nh§t ành º suy ng¨m c¡c tri¸t lþ Tri¸t håc. N¸u khæng suy ng¨m s³ khæng ngë ra c¡c tri¸t lþ Tri¸t håc. + Håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh ph£i m¤nh d¤n thüc h nh c¡c tri¸t lþ Tri¸t håc nh÷ thû xem x²t l¤i th¸ giîi quan cõa m¼nh v· c¡ch nh¼n nhªn, ¡nh gi¡ c¡c v§n · tü nhi¶n, x¢ hëi, con ng÷íi m  b£n th¥n håc vi¶n ¢ tr£i qua, thû ¡nh gi¡ c¡ch ùng xû cõa m¼nh câ phò hñp hay khæng, nhúng th nh cæng v  th§t b¤i cõa m¼nh trong c¡c h nh ëng ¢ qua. Tø â c ng nhªn thùc rã sü c¦n thi¸t cõa vi»c håc tªp v  thüc h nh mæn Tri¸t håc. 3. K¸t luªn Trong 3 n«m håc vøa qua, Khoa Gi¡o döc Ch½nh trà Tr÷íng HSP H  Nëi ¢ r§t cè g­ng trong vi»c êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung, ph÷ìng ph¡p d¤y håc mën Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc. Nhúng êi mîi n y ¢ l m cho vi»c d¤y håc Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc cõa Tr÷íng HSP H  Nëi ng y c ng câ ch§t l÷ñng cao hìn. º ti¸p töc êi mîi ch÷ìng tr¼nh, nëi dung, ph÷ìng ph¡p d¤y håc Tri¸t håc cho håc vi¶n cao håc, nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh Tri¸t håc ð Tr÷íng HSP H  Nëi, chóng tæi s³ ti¸p töc suy ngh¾ º t¼m ra c¥u tr£ líi óng nh§t cho möc ½ch v  y¶u c¦u cõa ch÷ìng tr¼nh mæn Tri¸t håc dòng cho cao håc, nghi¶n cùu sinh ng nh s÷ ph¤m, x¥y düng ÷ñc h» thèng ki¸n thùc mæn Tri¸t håc công nh÷ lüa chån ph÷ìng ph¡p d¤y håc mæn Tri¸t håc phò hñp vîi èi t÷ñng cao håc, nghi¶n cùu sinh Tr÷íng HSP H  Nëi. T€I LI›U THAM KHƒO [1]. £ng Cëng s£n Vi»t Nam (1995), V«n ki»n ¤i hëi ¤i biºu to n quèc l¦n thù X, Nxb Ch½nh trà Quèc gia, H  Nëi. [2]. Bë Gi¡o döc v   o t¤o, Gi¡o tr¼nh tri¸t håc (Dòng cho håc vi¶n cao håc v  nghi¶n cùu sinh khæng thuëc chuy¶n ng nh tri¸t håc), Nxb Lþ luªn Ch½nh trà, H  Nëi, 2006. ABSTRACT On changes in programmes, contents and methods in the teaching of phylosophy to post-graduates learners of departments other than phylosophy at HNUE To improve the qualily of phylosophy teaching for post-graduates in non-phylosophy depart- ments at HNUE is one of the main current problems of the Political Education. 7
Tài liệu liên quan