Ngân hàng câu hỏi nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

PHẦN 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua các giai đoạn: a. 2 giai đoạn (1910 - 1945 và 1945 - 1969). b. 3 giai đoạn (1911 - 1920, 1920 - 1945, 1945 - 1969). ○c. 5 giai đoạn: Hình thành chí hướng (1890 - 1911) Tìm hiểu (1911 - 1920). Hình thành cơ bản (1921 - 1930). Thử thách và thắng lợi (1930 - 1945). Khẳng định ( 1945 - 1970). d. Tất cả các câu đều sai. 2. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong giai đoạn: (1925-quang chau –trung quoc) a. 1910 - 1920. ○b. 1921 - 1930 c. 1930 - 1945. d. a, b, c, đều sai 3. Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào? a. 1939. ○b. 1941. c. 1940.

doc32 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 6470 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngân hàng câu hỏi nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM *** NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua các giai đoạn: a. 2 giai đoạn (1910 - 1945 và 1945 - 1969). b. 3 giai đoạn (1911 - 1920, 1920 - 1945, 1945 - 1969). . 5 giai đoạn: Hình thành chí hướng (1890 - 1911) Tìm hiểu (1911 - 1920). Hình thành cơ bản (1921 - 1930). Thử thách và thắng lợi (1930 - 1945). Khẳng định ( 1945 - 1970). d. Tất cả các câu đều sai. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong giai đoạn: (1925-quang chau –trung quoc) a. 1910 - 1920. . 1921 - 1930 c. 1930 - 1945. d. a, b, c, đều sai Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào? a. 1939. . 1941. c. 1940. d. b và c đều đúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nội dung chủ yếu dựa trên nguyên tắc là: a. Lấy Liên minh công nông làm nền tảng do Đảng lãnh đạo. b. Phương pháp đi tới đại đoàn kết là vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương. c. Lấy lợi ích dân tộc trên hết và quyền lợi cơ bản của nhân dân làm nền tảng, phải đoàn kết và đấu tranh. . Tập hợp a, b,c. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” là tư tưởng chiến lược về: a. Vận động và phát huy sức mạnh của thanh niên. b. Tính nhân văn. . Công tác giáo dục thiếu niên. d. Đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên bao gồm: a. 3 vấn đề cơ bản. b. 4 vấn đề cơ bản. c. Những vấn đề cơ bản: - Đánh giá vai trò lịch sử của thanh niên. - Chăm lo giáo dục và phát huy sức mạnh của thanh niên. - Thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài. - Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn. . Câu b,c đều đúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng có những nội dung chủ yếu là: a. Khẳng định Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và nêu rõ: - Bản chất giai cấp của Đảng. - Xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. b. Khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin là học thuyết Cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc và CNXH. c. Xây dựng Đảng mạnh và trong sạch để ngang tầm với nhiệm vụ cao cả, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. . Tập hợp câu a, b và c Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi: a.Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. b. Là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. . Cả hai ý trên đều đúng. d. Cả hai ý trên đều sai. Định hướng tư tưởng quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. b. Giải phóng dân tộc phải thống nhất với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. c. Kết thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại. d. Chủ nghĩa xã hội là mục đích và tương lai của loài người. Bác Hồ mất ngày tháng năm nào? Tại đâu? a. Ngày 3/9/1969 tại Hà Nội. c. Ngày 2/9/1969 tại Pắc Pó. . Ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. d. Ngày 2/9/1969 tại Cao Bằng. Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào khóa mấy? Năm nào? a. Khóa 1 năm 1945. . Khóa 1 năm 1946. b. Khóa 1 năm 1947. d. Khóa 1 năm 1948.^ Trên đường ra đi nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã làm công việc gì đầu tiên? Tại đâu? a. Quét rác, ở Luân Đôn. c. Phụ bếp, tàu buôn Luân Đôn. b. Làm vườn ở Lơhavơrơ. d. Phụ bếp, tàu buôn Amiral Latouche tréville. Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 20/12/1947. c. Ngày 21/12/1946. . Ngày 20/12/1946. d. Ngày 20/11/1946. Bác Hồ về Quảng Châu - Trung Quốc để chuẩn bị lực lượng cho việc ra đời một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam vào thời gian nào? a. Tháng 12/1923. .Tháng 12/1924. b. Tháng 12/1927 d. Tháng 12/1921 Bác Hồ có viết một bài thơ chúc tết nhân dân cả nước: "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta" Bài thơ này được viết vào ngày tháng năm nào? Năm 1967. . Năm 1968 Năm 1969. d. Năm 1966. Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào? a. Năm 1975. b. Năm 1978. . Năm 1976. d. Năm 1979. Tập thơ "Nhật ký trong tù " được Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? a. Năm 1940 – năm 1942. . Năm 1942 - năm 1943. b. Năm 1942 - năm 1944. d. Năm 1941 - năm 1943. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào ngày: (3 ngày 28-30/8/1945) a. Ngày 23/8/1945. c. Ngày 25/8/1945. b. Ngày 27/8/1945. . Ngày 28/8/1945. Quyết tâm "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" của dân tộc ta được khẳng định trong văn bản nào? a."Tuyên ngôn độc lập " của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ."Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. c.Chỉ thị " toàn quốc kháng chiến" của Trung ương Đảng. c.Lời kêu gọi "Nam Bộ kháng chiến" của UB hành chánh kháng chiến Nam Bộ. Hai câu : "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" được Hồ Chủ Tịch nói đến lần đầu tiên vào dịp: . Hội nghị thống nhất mặt trận Liên Việt - Việt minh (3/1951). b. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (2/1960). c. Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày quốc tế Phụ nữ. d. Đại hội thanh niên tích cực lao động XHCN. "Các Vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu trên trong trường hợp nào? a. Tại Đại hội Đoàn thanh niên lao động lần thứ III (1961). . Tại Đại Hội Đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (9/1945). c. Tại Hội nghị cán bộ trung - cao cấp của quân đội 9/11/1956). d. Khi về thăm đền Hùng Vương (3/1962). Câu nói “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích 100 năm trồng người” Được nêu trong dịp nào? (13/9/1958) Trong thư Bác Hồ gởi cho ngành giáo dục ngày 14/9/1958. Trong báo cáo Hội nghị BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (từ ngày 19 - 22/12/1957). Trong báo cáo kỳ họp Quốc hội khóa 3 (tổ chức ngày 10/9/1957). Khi Bác Hồ nói chuyện với lớp học chính trị của giao viên cấp II - III do Bộ Giáo dục tổ chức ngày 13/9/1953. Đoàn Thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”. Đó là lời huấn thị của Bác Hồ tại: a. Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ X (khóa II). . Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Việt nam lần thứ III. c. Đại hội đảng toàn quốc lần II. d. Hội nghị Thường vụ trung ương Đoàn năm 1961. “ Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt “3 sẵn sàng”, xung phong hiến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, cho tổ quốc và chủ nghĩa xã hội ” Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên mà Hồ Chủ tịch viết vào: a.Ngày 19/3/1950 - ngày Toàn quốc chống Mỹ. . Ngày 29/7/1965 - nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động thanh niên trong tình hình mới. c. Ngày 12/1/1950 - sau khi anh Trần Văn Ơn qua đời. d. Nhân dịp kỷ niệm ngày hiệp định về lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết tại Geneve (20/7/1954). Tháng 9/1945, nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên sau cách mạng tháng tám/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gởi thư cho học sinh toàn quốc. Trong thư Người đã gởi gắm niềm tin và ước mơ cao cả của mình cho thế hệ trẻ qua câu nói: a. “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. b. “Bác mong các cháu cho ngoan. Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng. Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng. Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”. c. “...Ta chỉ có một cách để theo kịp và đi qua người là ra sức học hỏi”. . “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu”. Hiện nay có bao nhiêu chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh : a. 5 b. 6 c. 8 d. 9 “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền...” Đoạn văn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm nào? Tên bài viết đó là gì? . Trong Di chúc viết lại cho Đảng b. Bài “Phê bình và tự phê bình” c. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” d. Bài “Vì sự nghiệp trồng người” Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được thể hiện trong các đức tính nào? a. Cần - Kiệm – Liêm – Chính b. Chí công vô tư c. Nhân – Nghĩa – Trí – Dũng – Liêm . Tất cả các câu trên đều đúng Bài thơ sau đây cua Bác có tiêu đề tiếng Việt là gì? “Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công” a. Tiếng giã gạo . Nghe tiếng giã gạo c. Giã gạo d. Cả 3 đáp án đều sai Trong hơn hai năm (1954 - 1956), miền Bắc tiến hành 4 đợt cải cách ruộng đất . Cách mạng tiến hành lấy đất của địa chủ, cường hào, ác bá chia cho dân nghèo để thực hiện triệt để khẩu hiệu. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu gì? a. Lấy của người giàu chia cho dân nghèo b. Dân cày có ruộng c. Người cày có ruộng . Chia ruộng cho nông dân “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” Hãy cho biết bốn câu thơ trên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong dịp nào? Năm nào? a. Đại hội lần III của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1961 b. Đại hội lần I của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Việt Nam - 1950 . Khi thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch Biên Giới - 1950 d. Đại hội lần II của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1956 Tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh được viết trong thời gian nào ? a. Trong nhà tù Quốc dân Đảng, 1941 - 1942 b. Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, những năm 1941 - 1942 c. Trong nhà tù Quốc dân Đảng, năm 1942 - 1944 . Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, những năm 1942 - 1943 “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hoá, không phải thứ văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hoá tương lai” Câu nói trên của ai? a. Tổ chức văn hoá thế giới UNESCO . Ông Opxip Mandextan c. Giáo sư Đinh Xuân Lâm d. Tất cả phương án đều sai Lời dạy sau đây của Bác Hồ trong tác phẩm nào? “Cần kiệm, hòa mà không tư, cả quyết sửa lỗi của mình, cẩn thận mà không nhút nhát, hay hỏi, nhẫn nại, hay nghiên cứu xem xét, vị công vô tư, không hiếu danh, không kiêu ngao, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho xứng, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất”. . Tác phẩm: “Đường kách mệnh” b. Tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” c. Tác phẩm: “Tiêu chuẩn Đảng viên” trong điều lệ tóm tắt 03/02/1930. d. Đời sống mới. “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang” là 2 câu thơ trong bài “Tức cảnh Pắc Bó”. Hai câu thơ đã nêu lên công việc của Bác đang làm lúc đó; đó là việc gì? . Dịch sách “Lịch sử Đảng Cộng Sản Nga” b. Dịch “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” của Các Mác c. Viết sách “Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc” d. Dịch sách “Cộng sản ABC” Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Được Bác phát biểu khi nào? a. Khi thăm trường Chu Vân An (1954) b. Khi thăm trường Trưng Vương (1954) . Trong lớp học chính trị của giáo viên cấp II, III toán miền Bác (1958) d. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường (1955) “Yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với .., vì có .. thì dân mình mới mỗi ngày một ấm no thêm, Tổ quốc mới ngày một giàu mạnh thêm.” Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu nói của Bác. . Chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa xã hội b. Yêu Lao động, yêu lao động c. Yêu con người, yêu thương con người d. Độc lập, tự do của đất nước Trong những khẩu hiệu sau đây, khẩu hiệu nào là của Bác Hồ a. Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại. b. Lao động toàn thế giới đoàn kết lại c. Công nông thế giới đều là anh em . Lao động toàn thế giới đoàn kết lại; công nông thế giới đều là anh em. Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin? a. Các Mác b. Các Mác và Ăng-ghen c. Các Mác và Lênin . Các Mác, Ăng-ghen và Lênin “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoạn trích trên trong văn bản nào của Hồ Chủ tịch? a. Đường kách mệnh b. Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng . Di chúc d. Bài phát biểu trong lớp huấn luyện Đảng viên mới tháng 5 năm 1966. Di sản văn hóa phương Tây mà Bác Hồ tiếp thu được là những tư tưởng nào? a. Tư tưởng dân chủ tư sản. b. Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người. c. Học thuyết Tam dân. . Cả a và b đều đúng. Nhân tố chủ quan nào góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Bản chất nhân văn và tư chất thông minh của Bác Hồ. b. Truyền thống quê hương. c. Truyền thống gia đình. . Cả ba đều đúng. Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm những bộ phận nào: a. 2 bộ phận: Những nguyên lý cơ bản và những quy luật cơ bản. b. 2 bộ phận: Bộ phận do Mác-Ăngghen sáng tạo và bộ phận do Lênin sáng tạo ra. . 3 bộ phận: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. d. 3 bộ phận: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản. “Mác là một thiên tài, còn chúng ta giỏi lắm chỉ là những người có tài mà thôi”. Câu nói trên của ai? . Ăng-ghen b. Lênin c. Hồ Chí Minh d. Mao Trạch Đông Triết học Mác – Lênin bao gồm: . Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy tâm siêu hình c. Chủ nghĩa duy tâm biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là: . Cộng sản nguyên thủy b. Chủ nghĩa xã hội c. Chủ nghĩa tư bản d. Thời kỳ quá độ Trong các bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin, bộ phận nào nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng xã hội mới? a. Những nguyên lý cơ bản b. Những quy luật cơ bản c. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . Chủ nghĩa xã hội khoa học Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là: a. Những người cộng sản b. Giai cấp công nhân . Giai cấp công nhân và nhân dân lao động d. Trí thức. Mác nói: “Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bởi lực lượng vật chất. Nhưng . cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”. Chữ còn thiếu trong dấu 3 chấm là: a. Văn hóa b. Lý lẽ . Lý luận d. Lý thuyết Văn kiện đại hội XI của Đảng xác định “Từ nay đến., toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Trong dấu ba chấm là thời điểm nào? . Giữa thế kỷ XXI b. 2020 c. 2015 d. 2025 PHẦN 2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì ? a. Đảng Cộng sản Đông Dương. b. Đông Dương Cộng sản Đảng. . Đảng Cộng sản Việt Nam. d. An Nam Cộng sản Đảng. Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt các Đại biểu của các tổ chức nào? a.Cả 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền đất nước: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng. b. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. . Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. d. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện nào ? a. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi. c. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và lời kêu gọi. . Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. Địa điểm diễn ra Hội nghị của BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930 ở đâu ? a. Hà Nội. . Hương Cảng. c. Sài Gòn. d. Nghệ An. Ngày 01/05/1930 đã nổ ra cuộc tổng bãi công lớn đánh dấu “Thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến”. Cuộc tổng bãi công diễn ra ở đâu ? a. Nhà máy sợi Nam Định. b. Hãng dầu Nhà Bè. c. Nhà máy xi măng Hải Phòng. . Khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy. Nguyên nhân chủ yếu nào làm bùng lên cao trào Cách mạng 1930 - 1931? a. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta. b. Lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp đồng bào. c. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam với đường lối chính trị đúng đắn. . Cả 3 đều đúng. Trong cao trào Cách mạng 1930 - 1931, chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập bằng cách nào? a. Do nhân dân bầu cử. . BCH Nông hội xã quản lý chính quyền dưới sự lãnh đạo của Chi Bộ Đảng. c. Chi bộ Đảng tại các địa phương đồng thời nắm chính quyền. d. Công nhân các nhà máy lân cận về nông thôn quản lý chính quyền. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tồn tại trong thời gian bao lâu? a. Đến 5 tháng. b. 1 năm. c. Từ 3 đến 4 tháng. d. Hơn 1 năm. Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu? . Tháng 3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). b. Tháng 7/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). c. Tháng 3/1935 tại ngoại thành Hà Nội. d. Tháng 7/1935 tại ngoại thành Hà Nội. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương được bầu tại Đại hội lần thứ 1 là ai? a. Đồng chí Trần Phú. b. Đồng chí Hà Huy Tập. . Đồng chí Lê Hồng Phong. d. Đồng chí Trường Chinh. Trong cao trào Cách mạng 1936 - 1939, sự kiện mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn của quần chúng là sự kiện gì? a. Sự ra đời của các ủy ban hành động ở nhiều địa phương. b. Cuộc đón tiếp của chính phủ Pháp. c. Cuộc vận động lập Ủy ban trù bị của Đông Dương Đại hội. d. Việc triệu tập Đông Dương Đại hội. Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ cách mạng 1930 - 1945 là gì? a. Giải phóng dân tộc. . Giải phóng dân tộc và ruộng đất cho nông dân. c. Khởi nghĩa vũ trang. d. Đấu tranh giành quyền dân chủ. Mặt trận Việt Minh có tên gọi đầy đủ là gì? a. Việt Nam Cách mạng đồng minh Hội. . Việt Nam độc lập đồng minh. c. Việt Nam Cách mệnh đồng minh Hội. d. Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (1940), kết quả đạt được lớn nhất là gì? a. Tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. b. Thành lập chính quyền cách mạng trong thời gian dài. c. Xây dựng và duy trì được lực lượng vũ trang. d. Tập hợp được lực lượng chính trị. Nam Bộ kháng chiến bắt đầu ở Sài Gòn vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 23/11/1940. b. Ngày 02/9/1945. c. Ngày 23/9/1946 d. Ngày 23/9/1945. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào? a. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. b. Cuộc khởi nghĩa Bắc sơn. c. Cuộc binh biến Đô Lương. d. Khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 ở Hà Nội. Lực lượng vũ trang ra đời từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, sau đó được thống nhất lại với tên gọi là gì? a. Việt Nam tuyên
Tài liệu liên quan