Nhập môn công nghệ phần mềm Chương 6

Kết quả đạt được:  Danh sách các xử lý  Mô tả chi tiết từng xử lý : • Mã số xử lý • Danh sách các hàm của xử lý

pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhập môn công nghệ phần mềm Chương 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền Email: dothithanhtuyen@gmail.com 2Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Nội dung môn học  Tổng quan về Công nghệ phần mềm Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm  Thiết kế phần mềm: - Thiết kế XỬ LÝ  Cài đặt phần mềm Kiểm thử và bảo trì Đồ án môn học 3Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Thiết kế xử lý Kết quả đạt được:  Danh sách các xử lý  Mô tả chi tiết từng xử lý: • Mã số xử lý • Danh sách các hàm của xử lý 4Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Danh sách các xử lý STT Mã số xử lý Tên xử lý Diễn giải 1 XL1 Lập Phiếu sửa chữa Lập Phiếu sửa chữa cho xe đã tiếp nhận . 2 XL2 Lưu Phiếu sửa chữa Lưu Phiếu sửa chữa vào csdl và xóa các thông tin về Phiếu sửa chữa trên màn hình. 3 XL3 Tìm Phiếu sửa chữa Tìm Phiếu sửa chữa đã lập đểxem, cập nhật thông tin... 4 XL4 Cập nhật Phiếu sửa chữa Cập nhật thông tin cho Phiếu sửa chữa đã lập. 5 XL5 Xóa Phiếu sửa chữa Xóa Phiếu sửa chữa đã lập khỏi csdl và cập nhật các thông tin liên quan. 6 XL6 Thoát Kiểm tra việc lưu thông tin vàthoát khỏi màn hình hiện tại. 5Mã số xử lý: XL1 Danh sách các hàm của xử lý: Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Mô tả chi tiết từng xử lý STT Hàm Diễn giải Ghi chú 1 getCarNumber Trả về danh sách các biển số xe đã tiếp nhận. Kể cả các xe đã lập Phiếu sửa chữa rồi. 2 getFees Trả về danh sách các loại tiền công. Có 100 loại tiền công. 3 getEquipments Trả về danh sách các loại vật tư phụ tùng kèm đơn giá, số lượng tồn. Có 200 loại vật tư phụ tùng với đơn giá được niêm yết. … 6Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Cài đặt phần mềm  Phương pháp cài đặt Môi trường cài đặt  Phong cách lập trình 7Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Phương pháp cài đặt  Cài đặt từ dưới lên:  Lần lượt cài đặt tất cả các module từ dưới lên.  Thao tác kiểm định được thực hiện sau khi hoàn tất việc cài đặt tất cả các module.  Cài đặt từ trên xuống và tăng trưởng:  Cài đặt từng module theo thứ tự từ trên xuống.  Cài đặt đến đâu kiểm định đến đó.  Sử dụng các module giả lập để thay vào các module chưa cài đặt.  Hệ thống tăng trưởng dần qua các lần lặp cho đến khi trở thành hệ thống hoàn chỉnh. 8Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Ưu điểm của phương pháp cài đặt từ trên xuống và tăng trưởng  Giảm thiểu được các thay đổi có thể dẫn đến đổ vỡ toàn bộ hệ thống.  Cho phép thực hiện nhiều phương án trung gian một cách mềm dẻo để có được hệ thống mới.  Sớm nhận được các thông tin phản hồi để điều chỉnh các phương án vì người cài đặt và người dùng thấy được sự hoạt động của hệ thống sớm và do đó chi phí sửa đổi ít tốn kém hơn.  Phần lớn các giao diện được cài đặt và kiểm định sớm, tạo ra ngay được bộ mặt của hệ thống do đó có thể thẩm định tính dùng được của sản phẩm sớm. 9Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Môi trường cài đặt  Tùy kích cỡ và đặc trưng xử lý của hệ thống mà chọn lựa một môi trường phần cứng và phần mềm thích hợp. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn một ngôn ngữ lập trình:  Tính module hóa  Cấu trúc dữ liệu  Khả năng tích hợp  Tính khả chuyển  Hỗ trợ hộp thoại 10Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Phong cách lập trình  Phong cách lập trình của người thực hiện ảnh hưởng đến khả năng đọc được chương trình hơn là ngôn ngữ lập trình được sử dụng.  Phong cách lập trình thể hiện ở:  Cách tổ chức các thành phần (module, class…).  Cách trình bày các thành phần. 11Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Một số lưu ý về cách trình bày Cách đặt tên biến, hằng, hàm (từ loại, ngôn ngữ, chữ hoa/chữ thường…). Mô tả các đối tượng (lớp, hàm…) theo qui cách (chức năng, thông tin nhập xuất, tác giả, ngày cài đặt...). Có chú thích khi cần thiết và chú ý cập nhật lại ghi chú khi có những thay đổi bổ sung.  Trình bày theo một bố cục thống nhất: Phần mô tả -> Phần khai báo -> Phần thân.  Bố cục trình bày rõ ràng (canh chỉnh lề). 12Nhập môn Công nghệ Phần mềm January 14 Q & A
Tài liệu liên quan