Những thay đổi khổ mẫu

Danh mục thay đổi khổ mẫu ấn bản này của Khổ mẫu MARC 21 dành cho dữ liệu thư mục thay thế nguyên bản tháng 3 năm 1994 và cập nhật bản No.1 (tháng 3 năm 1995) cho tới bản No.3 (tháng 7 năm 1997) của Khổ mẫu USMARC cho dữ liệu thư mục cũng như nguyên bản tháng 9 năm 1993 và cập nhật bản No.1 (tháng 10 năm 1994) cho tới bản No.6 (tháng 1 năm 1998) của Khổ mẫu trao đổi MARC của Canađa cho dữ liệu thư mục. Phiên bản này gồm những thay đổi xuất phát từ những đề xuất đã được Uỷ ban thông tin thư mục đọc được bằng máy ALA ALCTS/LITA/RASD (MARBI) và Uỷ ban về MARC của Canađa (CCM) xem xét tại các cuộc gặp của mỗi Uỷ ban trong khoảng thời gian từ năm 1998 cho tới tháng 2 năm 1999.

pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những thay đổi khổ mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG THAY ĐỔI KHỔ MẪU Phần phụ lục này cung cấp cho danh mục thay đổi khổ mẫu đi kèm với mỗi bản cập nhật của Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục. Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục Danh mục thay đổi khổ mẫu ấn bản này của Khổ mẫu MARC 21 dành cho dữ liệu thư mục thay thế nguyên bản tháng 3 năm 1994 và cập nhật bản No.1 (tháng 3 năm 1995) cho tới bản No.3 (tháng 7 năm 1997) của Khổ mẫu USMARC cho dữ liệu thư mục cũng như nguyên bản tháng 9 năm 1993 và cập nhật bản No.1 (tháng 10 năm 1994) cho tới bản No.6 (tháng 1 năm 1998) của Khổ mẫu trao đổi MARC của Canađa cho dữ liệu thư mục. Phiên bản này gồm những thay đổi xuất phát từ những đề xuất đã được Uỷ ban thông tin thư mục đọc được bằng máy ALA ALCTS/LITA/RASD (MARBI) và Uỷ ban về MARC của Canađa (CCM) xem xét tại các cuộc gặp của mỗi Uỷ ban trong khoảng thời gian từ năm 1998 cho tới tháng 2 năm 1999. Định danh nội dung đã bị xoá Trường 551 Phụ chú về thực thể và thông tin thuộc tính (được xác định lại giống như trường 552) Các giá trị của mã 007 - Hình ảnh viễn thám - vị trí ký tự 01 (Định danh tài liệu cụ thể): mã # (Không loại nào được xác định) [được xác định lại giống mã u] (không xác định) Định danh nội dung cục bộ Các trường 261 Thông tin in ấn cho phim (tiền - AACR 2) 262 Thông tin in ấn cho ghi âm thanh (tiền - AACR 2) 400 Thông tin về tùng thư/Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân 410 Thông tin về tùng thư/Tiêu đề bổ sung - Tên tập thể 411 Thông tin về tùng thư/Tiêu đề bổ sung - Tên hội nghị Các mã trường con $d Số bản nhạc và nhà xuất bản cho bản nhạc (tiền AACR 2) được nêu trong trường 260 (Địa chỉ Xuất bản, phát hành) Định danh nội dung lỗi thời Các giá trị mã 006 - Bản đồ - Các vị trí ký tự 16 - 17 (Các đặc trưng khổ dạng đặc biệt)): mã m (Hệ thống chữ nổi), q (In chữ to), 008 - Bản đồ - Các vị trí ký tự 33 - 34 (Các đặc trưng khổ dạng đặc biệt)): mã m (Hệ thống chữ nổi), q (In chữ to), Định danh nội dung mới Trường 007 Trường mô tả vật lý có độ dài cố định (Tài liệu chữ nổi) 007 Trường mô tả vật lý có độ dài cố định (Bộ tài liệu) 007 Trường mô tả vật lý có độ dài cố định (Bản nhạc có chú giải) 526 Phụ chú thông tin về chương trình, học tập 552 Phụ chú về thực thể và thông tin thuộc tính (được xác định tạm thời với nhãn trường 551) Các chỉ thị 028 Số của nhà xuất bản - Chỉ thị 1 (số của nhà xuất bản): giá trị 5 (số khác của nhà xuất bản) 052 Phân loại địa lý - Chỉ thị 1 (nguồn của mã): các giá trị # (phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - LC), 0 (Bảng phân loại của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ), 7 (nguồn được nêu trong trường con $2) 210 Nhan đề viết tắt - Chỉ thị 2 (dạng nhan đề viết tắt): các giá trị # (các nhan đề khoá viết tắt), 0 (nhan đề khác viết tắt) 355 (Kiểm soát bảo mật) - Chỉ thị 1 (đối tượng bảo mật): giá trị 5 (biểu ghi) Các mã trường con $b Số thứ tự (trên giá) của tài liệu được nêu trong trường 080 (Phân loại thập phân bách khoa) $d Tên các vùng có dân cư được nêu trong trường 052 (Phân loại địa lý) $x Trợ ký hiệu chung được nêu trong trường 080 (Ký hiệu phân loại thập phân bách khoa) $2 Nguồn của mã được nêu trong trường 052 (Phân loại địa lý) $2 ấn bản được nêu trong trường 080 (Phân loại thập phân bách khoa) $2 Nguồn được nêu trong trường 210 (Nhan đề viết tắt) Các giá trị mã Đầu biểu: Vị trí ký tự 09 (Bộ mã ký tự sử dụng): Các mã # (MARC - 8), a (UCS/Unicode) 006 - Sách - Vị trí ký tự 06 (Dạng tài liệu): mã s (điện tử) 006 - Bản đồ - Vị trí ký tự 12 (Dạng tài liệu): các mã # (không hình thức nào trong số các hình thức sau), a (vi phim), b (vi phiếu), c (vi phiếu mờ), d (in chữ to), f (chữ nổi (cho người mù)), r (ấn phẩm thông thường), s (điện tử) 006 - Xuất bản nhiều kỳ - Vị trí ký tự 05 (hình thức vật lý của xuất bản nhiều kỳ gốc) mã s (điện tử) 006 - Xuất bản nhiều kỳ - Vị trí ký tự 06 (Hình thức vật lý của xuất bản nhiều kỳ): mã s (điện tử) 006 - Tài liệu nhìn - Vị trí ký tự 12 (Hình thức vật lý của tư liệu nhìn): mã # (không hình thức nào trong số các hình thức sau), a (vi phim), b (vi phiếu), c (vi phiếu mờ), d (in chữ to), f (chữ nổi (cho người mù)), r (ấn phẩm thông thường), s (điện tử) 006 - Tài liệu hỗn hợp - Vị trí ký tự 06 (Hình thức vật lý của tư liệu hỗn hợp): mã s (điện tử) 007 - Tất cả các loại tài liệu - Vị trí ký tự 01 (định danh tài liệu cụ thể): mã u (không xác định) 007 - Tệp tin - Vị trí ký tự 06 - 08 (độ sâu của hình ảnh tính theo bit), 09 (định dạng (format) tệp), 10 (tiêu chí bảo đảm chất lượng), 11 (lai lịch/nguồn gốc), 12 (mức độ nén), 13 (chất lượng tái định dạng) 008 - Sách - Vị trí ký tự 23 (Hình thức vật lý của sách): mã s (điện tử) 008 - Bản đồ - Vị trí ký tự 29 (Hình thức vật lý của bản đồ): các mã # (không hình thức nào trong số các hình thức sau), a (vi phim), b (vi phiếu), c (vi phiếu mờ), d (in chữ to), f (chữ nổi (cho người mù)), r (ấn phẩm thông thường), s (điện tử) 008 - Bản nhạc - Vị trí ký tự 23 (Hình thức vật lý của bản nhạc): mã s (Điện tử) 008 - Xuất bản nhiều kỳ - Vị trí ký tự 22 (Hình thức vật lý của xuất bản nhiều kỳ gốc): mã s (Điện tử) 008 - Xuất bản nhiều kỳ - Vị trí ký tự 23 (Hình thức vật lý của xuất bản nhiều kỳ): mã s (Điện tử) 008 - Tài liệu nhìn - Vị trí ký 29 (Hình thức vật lý của tài liệu nhìn): mã s (không hình thức trong số các hình thức sau), a (vi phim), b (vi phiếu), c (vi phiếu mờ), d (in chữ to), f (chữ nổi (cho người mù)), r (ấn phẩm thông thường), s (điện tử) 008 - Tài liệu hỗn hợp - Vị trí ký tự 23 (Hình thức vật lý của tài liệu hỗn hợp): mã s (Điện tử) 046 (Năm tháng được mã hoá đặc biệt) - $a (mã loại năm tháng): mã x (năm tháng được hiệu chỉnh và năm tháng không không được hiệu chỉnh) Những thay đổi trong trường lặp Trường 080 Phân loại thập phân bách khoa: Được thay đổi từ Không lặp (KL) tới Lặp (L) 210 Nhan đề viết tắt: Được thay đổi từ Không lặp (KL) tới Lặp (L) Các mã trường con $a Số phân loại được nêu trong trường 080 (Phân loại thập phân bách khoa): Được thay đổi từ Không lặp (KL) tới Lặp (L) $u Chỉ số nhận dạng nguồn đồng nhất: Được thay đổi từ Lặp (L) tới Không lặp (KL) Những thay đổi trong các tên trường định danh nội dung 046 Năm tháng được mã hoá đặc biệt 052 Phân loại địa lý 210 Nhan đề viết tắt 362 Thời gian xuất bản và/hoặc định danh thứ tự NHỮNG THAY ĐỔI KHỔ MẪU Phần phụ lục này cung cấp danh mục thay đổi khổ mẫu đi kèm với mỗi bản cập nhật của Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục. Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục Danh mục thay đổi khổ mẫu Bản cập nhật số 1, tháng 10 năm 2000 Phần này thông báo những thay đổi được lưu trữ trong bản cập nhật đầu tiên đối với phiên bản năm 1999 của Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục. Bản cập nhật No. 1 (tháng 10 năm 2000) bao gồm những thay đổi xuất phát từ những đề xuất đã được Uỷ ban thông tin thư mục đọc được bằng máy ALA ALCTS/LITA/RASD (MARBI) và Uỷ ban về MARC của Canađa (CCM) xem xét tại các cuộc họp của mỗi Uỷ ban đều đặn từ 1999 cho tới tháng 7 năm 2000. Vị trí định danh nội dung lỗi thời Các mã trường con $g Tên tài nguyên đồng nhất trong 856 (Địa chỉ điện tử và truy cập) Vị trí định danh nội dung mới Mã trường con $j Hạn định thuộc tính trong X00 (Tên cá nhân) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 505 (phụ chú nội dung được định dạng) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 514 (Phụ chú về chất lượng dữ liệu) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 520 (Tóm tắt/chú giải) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 530 (Phụ chú về hình thức vật lý bổ sung) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 545 (Dữ liệu lịch sử hoặc tiểu sử) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 552 (Phụ chú về thực thể và thông tin thuộc tính) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 555 (Phụ chú bảng tra tích hợp/các phương tiện hỗ trợ tìm) $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI) được nêu trong trường 583 (Phụ chú về hành động) $y Văn bản liên kết trong trường 856 (Địa chỉ điện tử và truy cập) $z Phụ chú hiển thị được nêu trong trường 514 (Phụ chú về chất lượng dữ liệu) $z Phụ chú hiển thị được nêu trong trường 552 (Phụ chú về thực thể và thông tin thuộc tính) $2 Nguồn của thuật ngữ được nêu trong trường 583 (Phụ chú về hành động) $6 Liên kết được nêu trong trường 050 (Ký hiệu xếp giá theo Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ) Các giá trị mã sanb Dự án thư mục quốc gia Nam Phi trong trường 042 (Mã thẩm định) Những thay đổi trong trường lặp 522 Mức độ bao quát địa lý đã được thay đổi từ Không lặp (KL) sang Lặp (L) Những thay đổi trong các tên trường định danh nội dung: $u Định danh tài nguyên thống nhất (URI)