Nội dung ôn tập chính trị

Câu 1 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản từ khi nào? A. Năm 1920 B. Năm 1954 C. Năm 1945 D. Năm 1930 Câu 2 : Năm 2008, Lễ hội văn hoá nào của nước ta được nhà nước công nhận là quốc lễ và được nhân dân đồng tình ủng hộ? A. Lễ hội Chùa Hương B. Tế Nguyên Tiêu C. Giỗ Tổ Hùng Vương D. Cả 3 đều đúng Câu 3 : Hồ Chí Minh khẳng định: “chúng ta phải thực hiện ngay: làm cho có ăn, làm cho có mặc, làm cho . có chỗ ở, làm cho . được học hành, cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó” Điền vào chỗ trống A. Nhân dân B. Đồng bào C. Dân D.

pdf38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nội dung ôn tập chính trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 NỘI DUNG ÔN TẬP CHÍNH TRỊ C©u 1 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản từ khi nào? A. Năm 1920 B. Năm 1954 C. Năm 1945 D. Năm 1930 C©u 2 : Năm 2008, Lễ hội văn hoá nào của nước ta được nhà nước công nhận là quốc lễ và được nhân dân đồng tình ủng hộ? A. Lễ hội Chùa Hương B. Tế Nguyên Tiêu C. Giỗ Tổ Hùng Vương D. Cả 3 đều đúng C©u 3 : Hồ Chí Minh khẳng định: “chúng ta phải thực hiện ngay: làm cho có ăn, làm cho có mặc, làm cho .... có chỗ ở, làm cho .... được học hành, cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó” Điền vào chỗ trống A. Nhân dân B. Đồng bào C. Dân D. Mọi người C©u 4 : Những năm 1932 – 1935: A. Là thời kỳ cao trào cách mạng B. Là cuộc tổng diễn tập đầu tiên C. Là thời kỳ thoái trào, khôi phục phong trào D. Cả 3 đều đúng C©u 5 : Trung ương Cục miền Nam (R) được thành lập vào: A. Tháng 10/1960 B. Tháng 12/1961 C. Tháng 5/1965 D. Tháng 10/1961 C©u 6 : Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào? A. Tân Việt Cách mạng Đảng B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên C. Việt Nam Cách mạng đồng chí hội D. Cả A,B,C C©u 7 : Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI bàn về: A. Một số vấn đề cấp bách về chống tham nhũng B. Một số vấn đề chính sách xã hội hiện nay C. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay D. Một số vấn đề cấp bách về đất đai hiện nay C©u 8 : ‘’Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng còn một số mặt chưa vững chắc‘’ được Đại hội nào của Đảng nhận định? A. VIII B. X C. IX D. VII C©u 9 : Giá trị của hàng hóa là: A. Số tiền dùng để mua hàng hóa đó B. Công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. C. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa D. Công dụng của hàng hóa C©u 10 : Chủ nghĩa Mác –Lênin là hệ thống quan điển và học thuyết của C.Mác, Ph.Ăng ghen và sự phát triển của Lênin: A. Lý luận B. Khoa học C. Lý thuyết D. Kinh tế C©u 11 : Hoạt động thực tiễn có mấy hình thức cơ bản? A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 C©u 12 : Những người cho rằng vật chất, giới tự nhiên là cái có trước và quyết định ý thức của con người là các nhà: A. Duy vật B. Duy tâm chủ quan C. Duy tâm khách quan D. Nhị nguyên C©u 13 : ‘’Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tụ do‘’. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? A. Đường cách mệnh B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Tuyên ngôn độc lập (1945) D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C©u 14 : Phân tích quy luật phát triển không đều của các nước đế quốc đầu thế kỷ XX, V.I. Lênin đã chỉ ra Trang 2 rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể xảy ra và thành công ở đâu? A. Các nước tư bản phát triển cao B. Các nước tư bản trung bình thậm chí chưa qua tư bản chủ nghĩa C. Các nước tư bản ở Châu Âu D. Các nước thuộc địa ở Phương Đông C©u 15 : Trong các thành tố của hệ thống chính trị, tổ chức cốt yếu thực thi quyền lực của nhân dân là tổ chức nào: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D. Các đoàn thể chính trị- xã hội C©u 16 : Phát biểu nào đúng: A. Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định nhưng ý thức có tác động to lớn đối với vật chất B. Sự tác động của ý thức đối với vật chất được thể hiện qua sự định hướng của ý thức đối với hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội C. A và B đúng D. A và B sai C©u 17 : Từ viết tắt tiếng Anh cùa Ngân hàng phát triển Châu Á là: A. IDA B. ACB C. WB D. ADB C©u 18 : Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ II của Đảng được tổ chức tại: A. Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang B. Ma Cao – Trung Quốc C. Cửu Long – Trung Quốc D. Khuổi Nặm, Bắc Bó, Cao Bằng C©u 19 : Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? A. Ra đời trước giai cấp tư sản B. Phần lớn xuất thân từ nông dân C. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc,phong kiến và tư sản D. Cả A,B,C đều đúng C©u 20 : Triết học Mác-Lênin quan niệm tiêu chuẩn của chân lý là gì? A. Lợi ích B. Nhận thức C. Ý kiến của số đông D. Thực tiễn C©u 21 : Sức lao động chỉ trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện: Mệnh đề 1: Người lao động hoàn toàn tự do về thân thể và có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định. Mệnh đề 2: Người có sức lao động bị tước đoạt mọi tư liệu sản xuất, để sống họ buộc phải bán sức lao động của mình. A. Cả 2 mệnh đề đều đúng B. Cả 2 mệnh đề đều sai C. Mệnh đề 1 sai, mệnh đề 2 đúng D. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 2 sai C©u 22 : Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là: A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp B. Cơ chế thị trường C. Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa D. Tất cả đều sai C©u 23 : Phương pháp luận là lý luận về: A. Nhận thức B. Hoạt động thực tiễn C. Phương pháp D. Nguyên tắc C©u 24 : Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia” Ông là ai? A. Vua Hàm Nghi B. Phan Chu Trinh C. Phan Bội Châu D. Nguyễn Thái Học C©u 25 : Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy phương thức sản xuất? A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 C©u 26 : Đầu năm 1930, chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo đường lối của cách mạng, chủ trương: ‘’ Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản ‘’. Đoạn trên được trích trong văn kiện nào? A. Chương trình tóm tắt B. Điều lệ vắn tắt C. Chính cương vắn tắt D. Sách lược vắn tắt Trang 3 C©u 27 : Trong mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, yếu tố nào giữ vai tò quyết định? A. Cơ sở hạ tầng B. Kiến trúc thượng tầng C. A và B đúng D. A và B sai C©u 28 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp vào thời điểm nào: A. 3/1935 B. 2/1930 C. 5/1941 D. 10/1930 C©u 29 : Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? A. 1969 B. 1987 C. 1990 D. 1975 C©u 30 : Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam A. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh B. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc D. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội C©u 31 : Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày: A. 03/9/1858 B. 30/8/1858 C. 01/9/1858 D. 23/9/1858 C©u 32 : Trong các thuật ngữ chỉ vai trò lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng: A. Đảng nắm quyền B. Đảng lãnh đạo chính quyền C. Đảng cầm quyền D. Các thuật ngữ trên đều phản ánh vai trò của Đảng C©u 33 : Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “Là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử các mạng Việt Nam ta”? A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời B. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp C. Vụ mưu sát toàn quyền Merlin của Phạm Hồng Thái D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên C©u 34 : Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở Việt Nam là: A. Đồn An Hải và Điện Hải B. Cầu sông Hàn C. Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng D. Toàn bộ Đà Nẵng C©u 35 : Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì: A. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân B. Giải phóng xã hội, giải phóng con người C. Xóa bỏ chế độ tư hữu D. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa C©u 36 : Chủ nghĩa Mác-Lênin được cấu thành từ........ bộ phận lý luận cơ bản: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 C©u 37 : Sự kiện lịch sử nào dưới đây là cách mạng xã hội ở Việt Nam? A. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám B. Cách mạng Tháng Tám 1945 C. Cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng D. Chiến thắng biên giới Tây Nam 1979 C©u 38 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) diễn ra ở đâu? A. Hà Nội B. Cao Bằng C. Tuyên Quang D. Lai Châu C©u 39 : Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển: A. Quy luật mâu thuẫn B. Quy luật lượng-chất C. Quy luật phủ định của phủ định D. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất C©u 40 : “Dân tộc ta, non sông, đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta”. Câu trên trích từ: A. Nghị quyết đại hội VI của Đảng B. Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng C. Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày sinh Hồ Chí D. Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày sinh Hồ Chí Trang 4 Minh Minh C©u 41 : Nắm vững ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội là: A. Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh B. Bài học đoàn kết toàn dân của Đảng C. Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng D. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng C©u 42 : Quan điểm toàn diện được rút ra từ việc nghiên cứu nguyên lý nào: A. Mối liên hệ phổ biến B. Ý thức tác động trở lại vật chất C. Vật chất quyết định ý thức D. Sự phát triển C©u 43 : Mặt xã hội của phương thức sản xuất là: A. Quan hệ sản xuất B. Kiến trúc thượng tầng C. Lực lượng sản xuất D. Cơ sở hạ tầng C©u 44 : Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ chí Minh là đoàn kết với những thành phần nào? A. Giai cấp công nhân và nông dân B. Giai câp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức C. Đại đoàn kết toàn dân D. Cả 3 đều sai C©u 45 : Mở đầu tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh viết: Cách mạng trước hết cần có cái gì? Trước hết phải . Điền vào chỗ trống: A. Có lực lượng cách mạng B. Có Đảng cách mạng C. Đoàn kết toàn dân tộc D. Đoàn kết quốc tế C©u 46 : Theo V.I. Lênin, “Chính trị là biểu hiện tập trung của.” A. Kinh tế B. Tư tưởng C. Văn hóa D. Mâu thuẫn giai cấp C©u 47 : Thời đại mới – thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, bắt đầu từ: A. Cách mạng tháng 8 năm 1945 B. Sau cách mạng tháng 10 năm 1917 C. Sau khi Liên Xô kết thúc thời ký quá độ D. Cách mạng tháng 11 năm 1917 C©u 48 : Ngày 27/5/1946, Hội đồng chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng? A. Phạm Anh B. Phạm Văn Đồng C. Huỳnh Thúc Kháng D. Võ Nguyên Giáp C©u 49 : Quan điểm, tư tưởng của xã hội là yếu tố thuộc phạm trù nào: A. Cơ sở hạ tầng B. Kiến trúc thượng tầng C. Tồn tại xã hội D. Quan hệ xã hội C©u 50 : Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã nêu lên bao nhiêu điều về tư cách của người chiến sĩ cách mạng? A. 19 điều B. 23 điều C. 21 điều D. 25 điều C©u 51 : Luận cương chính trị tháng 10/1930 do ai viết? A. Nguyễn Ái Quốc B. Lê Hồng Phong C. Hà Huy Tập D. Trần Phú C©u 52 : Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày nào làm “Ngày thương binh liệt sĩ”? A. 21/7/1947 B. 27/7/1947 C. 25/7/1947 D. 22/7/1947 C©u 53 : Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày nào làm “Ngày thương binh liệt sĩ”? A. 25/7/1947 B. 22/7/1947 C. 27/7/1947 D. 21/7/1947 C©u 54 : Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam A. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội B. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân C. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh D. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc C©u 55 : Tổ chức cộng sản nào tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng): Trang 5 A. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn B. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng C. Đông Dương cộng sản, Đông Dương cộng sản liên đoàn và An Nam cộng sản Đảng D. Cả 3 đều sai C©u 56 : Sau thất bại ở chiến lược "Chiến tranh đơn phương‘’, Mỹ chuyển sang thực hiện: A. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt‘’ B. Chiến lược "Đông Dương hóa chiến tranh‘’ C. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ‘’ D. Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh‘’ C©u 57 : Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là gì? A. Tri thức B. Đạo đức C. Tài năng D. Năng lực tổ chức C©u 58 : Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “ Đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”: A. Là tận tâm, tận lực phụng vụ nhân dân B. Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ C. Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh D. Là tôi tớ, theo đuôi quần chúng C©u 59 : Đây là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh: A. Chủ nghĩa Mác-Lênin B. Các giá trị truyền thống của dân tộc C. Tinh hoa văn hóa nhân loại D. Chủ nghĩa yêu nước C©u 60 : Nhà triết học nào đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội loài người: A. C. Mác B. Lê-nin C. Ph. Ăngghen D. Hêghen C©u 61 : Bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể là gì? A. Tổ hợp tác B. Nhóm hợp tác C. Hợp tác xã D. Tất cả đều sai C©u 62 : Lênin cho rằng: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của. là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là ngườI xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”. A. Mác B. Mác và Ăng ghen C. Ăng ghen D. Phoi ơ Bắc C©u 63 : Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu nói của Hồ Chí Minh về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: “Chí khí của anh hùng Trỗi rất xứng đáng để các cháu thanh niên học tập” A. Anh hùng B. Lẫm liệt C. Bất khuất D. Dũng cảm C©u 64 : “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” được ký kết ở hội nghị Paris vào ngày: A. 21/1/1973 B. 23/1/1973 C. 25/1/1973 D. 27/1/1973 C©u 65 : Phép biện chứng duy vật bao gồm mấy quy luật cơ bản: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 66 : V.I. Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ .., được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác ” A. Sự vật, hiện tượng B. Thực tại khách quan C. Sự vật D. Hiện tượng C©u 67 : Luận điểm “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự nhân dân và Tổ quốc” là của ai: A. V.I. Lênin B. Hồ Chí Minh C. C. Mác D. Stalin C©u 68 : Trong các nhân tố tạo thành lực lượng sản xuất, nhân tố nào giữ vai trò quyết định: A. Người lao động B. Tư liệu sản xuất C. Công cụ lao động D. Đối tượng lao động C©u 69 : Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây? Trang 6 A. Chánh cương vắn tắt B. Sách lược vắn tắt C. Điều lệ vắn tắt và chương trình tóm tắt D. Cả A,B,C C©u 70 : Chỉ thị ’’Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta’’ ra đời khi nào? A. 12/3/1945 B. 12/1944 C. 9/3/1945 D. 5/1945 C©u 71 : Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết phải có” A. Đảng cách mệnh B. Giai cấp vô sản C. Dân chúng D. Đường cách mệnh C©u 72 : Nguồn gốccó ý nghĩa quyết định sự ra đời của ý thức: A. Tự nhiên B. Xã hội C. Tinh thần D. Cả 3 đều đúng C©u 73 : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệptoàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc A. Giải phóng B. Đại đoàn kết C. Lãnh đạo D. Chăm lo lợi ích C©u 74 : Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hàng ngày của con người: A. Trung với nước, hiếu với dân B. Tinh thần quốc tế trong sáng C. Yêu thương con người D. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư C©u 75 : Những trở lực ngăn cản sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thường được Hồ Chí Minh gọi là giặc nội xâm. Đó là thứ giặc gì? A. Phản động trong nước B. Một số cán bộ, công chức và quần chúng “ bất mãn với sự nghiệp cách mạng của nhân dân” C. Tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu D. Phản động trong nước cấu kết với bọn phản đông quốc tế C©u 76 : Nguồn gốc xã hội của ý thức do hai yếu tố: A. Bộ óc người và ngôn ngữ B. Bộ óc người và lao động C. Bộ óc người và thế giới khách quan D. Lao động và ngôn ngữ C©u 77 : Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ra đời vào năm nào: A. 1926 B. 1925 C. 1924 D. 1927 C©u 78 : Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 8/1929 B. 6/1928 C. 6/1927 D. 7/1929 C©u 79 : Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa: A. Giai cấp nông dân với địa chủ B. Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản C. Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp D. Giai cấp nông dân với thực dân Pháp C©u 80 : Hồ Chí Minh khẳng định: “nếu nước mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì .. không có ý nghĩa lý gì” Điền vào chỗ trống: A. Hoà bình B. Giải phóng C. Độc lập D. Tự do C©u 81 : Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền từ khi nào? A. Đầu khế kỷ XIX B. Cuối thế kỷ XIX C. Cuối thế kỷ XX D. Đầu khế kỷ XX C©u 82 : Ý thức ra đời từ mấy nguồn gốc: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 83 : Tác Phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh được ra đời vào: A. 9/1945 B. 10/1947 Trang 7 C. 03/02/1969 D. 02/9/1965 C©u 84 : Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp năm: A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920 C©u 85 : Nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển là do đâu: A. Tinh thần thế giới B. Đấu tranh của các mặt đối lập C. Ý niệm tuyệt đối D. Cả 3 đều sai C©u 86 : Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu khi nào? A. 6/1/1946 B. 5/1/1946 C. 6/1/1945 D. 4/1/1946 C©u 87 : Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là gì? A. Tri thức B. Năng lực tổ chức C. Tài năng D. Đạo đức C©u 88 : Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám diễn ra vào thời gian nào? A. 1813 - 1883 B. 1905 – 1913 C. 1884 – 1913 D. Cả 3 đều sai C©u 89 : Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển: A. Giúp chúng ta nhận thức sự vật, hiện tượng theo xu hướng phát triển, tránh được cách nhìn phiến diện với tư tưởng định kiến, bảo thủ. B. Là cơ sở khoa học để hình thành tư tưởng lạc quan trước những khó khăn, thất bại trong công việc và cuộc sống, vững tin vào tương lai. C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 90 : Động lực cơ bản, chủ yếu của cách ,ạng xã hội chủ nghĩa là: A. Giai cấp nông dân B. Giai cấp công nhân C. Giai cấp tư sản D. Cả 3 đều đúng C©u 91 : Đại Lễ Phật Đản Liên hiệp quốc 2008 tổ chức tại Việt Nam có tên gọi là gì? A. Sevak B. Vekas C. Sekav D. Vesak C©u 92 : Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy phương thức sản xuất? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 C©u 93 : Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I diễn ra: A. Tháng 7/1935, Thẩm Quyến - Trung Quốc B. Tháng 2/1935, Cửu Long, Trung Quốc C. Tháng 1/1935, Hương Cảng, Trung Quốc D. Tháng 3/1935, MaCao - Trung Quốc C©u 94 : Trong các thuật ngữ chỉ vai trò lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng: A. Đảng nắm quyền B. Đảng lãnh đạo chính quyền C. Đảng cầm quyền D. Các thuật ngữ trên đều phản ánh vai trò của Đảng C©u 95 : Quá trình nhận thức gồm có mấy giai đoạn? A. 4 B. 3 C. 6 D. 2 C©u 96 : Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập ngày: A. 19/12/1959 B. 19/1/1960 C. 20/11/1960 D. 20/12/1960 C©u 97 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin .. và . ; Điền vào chỗ trống: A. Phong trào cộng sản quốc tế, phong trào yêu nước Việt Nam B. Phong trào công nhân Bason, phong trào yêu nước Việt Nam C. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam D. Cả 3 đều sai C©u 98 : Đại hội lần thứ II (2/1951) đổi tên Đảng: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương Trang 8 C. Đảng Lao động Việt Nam D. Cả 3 đều sai C©u 99 : Đặc điểm tình hình nước ta sau 1954 : A. Việt Nam tạm thời bị chia cắt B. Việt Nam đi lên xây dựng CNXH C. Đất nước hòa bình, thống nhất D. Quốc tế công nhận C©u 100 : Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “Là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử các mạng Việt Nam ta”? A. Vụ mưu sát toàn quyền Merlin của Phạm Hồng Thái B. Sự thành lậ
Tài liệu liên quan