Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 8

Trong những năm gần đây, song song với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghiệp du lịch. việc học ngoại ngữ đã trở thành một nhu cầu bức xúc với tất cả cộng đồng. Với cơ chế mở cửa, quan điểm "hội nhập" ngoại ngữ đã trở thành phương tiện tối ưu để chúng ta tiếp cận với thế giới văn minh, trao đổi văn hóa và nối vòng tay hữu nghị toàn cầu.

pdf12 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3067 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1                     ! " #$%       2 I. PHN M U 1/.Lý do chn tài: a/.C s lý lu n: Trong nhng nm gn ây, song song vi s phát trin không ngng c a ngành khoa h c k thu t, công ngh thông tin, công nghi p du lch ... vi c h c ngoi ng ã tr thành mt nhu cu bc xúc vi tt c cng ng. Vi c ch m ca, quan im “hi nh p” ngoi ng ã tr thành phng ti n ti u chúng ta tip c n vi th gii vn minh, trao i vn hoá và ni vòng tay hu ngh toàn cu. Xut phát t mc tiêu ó, vi c dy và h c ngoi ng trong các trng THCS ã có chuyn bin rõ r t. Ngoi ng ã tr thành mt trong ba môn thi bt buc trong các k thi tt nghi p THCS và PTTH. Ting Anh ã c ph kín các trng khp ni k c vùng sâu, vùng xa. Th m chí mt s trng tiu h c c!ng ã a môn ngoi ng vào các em sm c làm quen vi môn h c và to i"u ki n thu n l i cho vi c h c t p sau này c a các em. M#i k ngh$ hè, S Giáo dc ã kt h p vi phòng GDDT t chc các lp hun luy n nh%m nâng cao trình chuyên môn và không ngng i mi phng pháp dy h c nh%m nâng cao cht l ng b môn. Trong tt c các trng h c tài li u và các thit b dy h c c a vào ngày càng hoàn thi n hn, giúp cho gi h c t hi u qu tt hn và h c sinh c!ng hng thú hn vi môn h c này. Tuy nhiên, bên cnh nhng thu n l i trên thì thy vai trò trong các trng THCS c!ng còn g&p không ít nhng khó khn. M&c dù thit b dy h c ã c hoàn thi n hn nhng cha phi là y , cht l ng bng làm nh hng n k nng nghe c a h c sinh, trình h c sinh thì không ng "u. Là h c sinh lp 8, nm h c u tiên thc hi n theo chng trình i mi c a B Giáo dc. Ni dung kin thc có nhng thay i mi l. &c bi t các em c chú tr ng rèn luy n các k nng vi mc ích thc hành và giao tip thì k nng nói cn phi c quan tâm hn c. Do môi trng h c ngoi ng các em ít có dp tip xúc vi ngi nc ngoài ho&c ngi nói ting Anh ngoài nhng gi h c trên lp. Nên vi c phát trin k nng nói cho thành tho các em còn nhi"u khó khn. b/. C s th c ti n: Là mt giáo viên trc tip ging dy b môn ting Anh trng THCS trong nhi"u nm, tôi ã tìm tòi, h c thy, h c bn, c các tài li u tham kho và qua các phng ti n thông tin i chúng, tôi ã rút ra cho mình mt s kinh nghi m trong phng pháp ging dy làm cho gi dy c a mình t hi u qu cao hn. Dy ngoi ng thc ra là mt quá trình hot ng rèn luy n k nng li nói di dng nhe - nói - c - vit. Hai k nng nghe – nói s' h# tr cho 2 k 3 nng c - vit. Nghe - nói òi h(i phi có thit b nghe nhìn y . Trong i"u ki n hi n nay thit b dy h c ã c quan tâm và ang dn c hoàn thi n hn. Tuy nhiên t hi u qu hn trong h c ngoi ng cn phi có môi trng thc ti)n. Trong " tài này tôi mun a ra mt s phng pháp rèn luy n k nng nói cho h c sinh lp 8 nh%m giúp cho các em t kt qu cao trong h c t p và v n dng c các kin thc ã h c vào cuc sng thc t. 2/. Nhi m v nghiên cu: *i vi h c sinh lp 8, ln u tiên chng trình sách giáo khoa a vi c rèn luy n k nng nói vào riêng mt gi h c. Trong nhng nm lp 6, 7 k nng nói hu nh ch$ c rèn luy n phn “Post” trong các gi dy k nng. Có thu n l i là c theo các em t nhng nm lp 6, 7, tôi nh n thy chng trình sách giáo khoa mi có rt nhi"u thu n l i cho vi c dy k nng này. M#i ch im bài h c " rt sát vi thc t hàng ngày, i"u ó giúp cho các em d) dàng liên h và v n dng. Tuy nhiên v+n còn có khó khn t h c sinh, la tui này các em có xu hng ngi nói, ngi phát biu vì s sai. Nu nh lp 6, 7 các em nói rt vô t không cn cô phi ch$ nh thì lp 8 các em cha th t t giác và nói còn rt hn ch. Tôi ã &t cho mình mt nhi m v là phi tìm cách ti u nht vi kh nng c a mình nâng cao k nng nói cho h c sinh. B%ng các dng bài t p phù h p, lý thú s' làm cho h c sinh hào hng hn trong gi h c và phát huy c tính tích cc ch ng c a h c sinh, sau m#i bài h c các em có th da vào ch " va h c phát trin thành ý tng c a mình và v n dng vào các tình hình c th.Tôi ã v n dng phng pháp phù h p cho tng bài, tng i t ng h c sinh qua các ch im bài h c c a sách Ting Anh 8 3/. i tng nghiên cu: H c sinh lp 8 4/. Phng pháp nghiên cu Thc hành phân tích Tng h p – rút kinh nghi m 5/ K hoch và thi gian nghiên cu: *" tài c áp dng trong các gi nói “Speak” trong c nm h c. 4 II. PHN NI DUNG 1/. Kho sát tình hình hc sinh Bc vào nm h c lp 8 các em bt u bc l rõ kh nng c a mình trong tng môn h c và nh hng môn h c yêu thích c a mình. Tôi ã tích cc tìm hiu và quan sát nm c kh nng c a các em. Sau tun h c th 3 tôi tin hành kim tra kho sát u nm phân loi i t ng h c sinh t ó có bi n pháp c th. Nhìn chung trng tôi, các em "u ngoan, ý thc h c t p tt, nh n thc nhanh, nhi"u em có kh nng và yêu thích môn ting anh. *ó là im thu n l i cho tôi khi tin hành " tài c a mình. Tuy nhiên v+n còn mt s em li h c ho&c do kh nng có hn, không có nng khiu môn h c, nên tip thu ch m, phát âm rt khó khn và kt qu c a các em không cao. Kt qu kho sát u nm Lp Gii Khá Trung bình Di trung bình 8A: (44) 18 = 40,9% 22 = 50% 4 = 9,1% 0 8B: (46) 19 = 41,3% 22 = 47,8% 5 = 10,9% 0 8C: (45) 19 = 42,2% 20 = 44,4% 6 = 15,4% 0 2/. Ni dung - phng pháp a/.M c ích yêu cu K nng nói là mt k nng quan tr ng trong vi c h c ting Anh thc hành và ting Anh giao tip, nó giúp các em v n dng c kin thc ã h c trong sách v và giao tip hàng ngày. “Nói” - là kt qu c a k nng nghe - c - vit kt h p vi kin thc ng pháp. Vi c rèn luy n k nng này phi phi h p ch&t ch' vi k nng khác và phi c tin hành tng bc vi nhng hot ng phù h p sau m#i gi h c các em có th v n dng c vào các tình hung giao tip c th. Mun v y các em phi ghi nh và h c thuc các m+u câu, tránh tình trng h c sinh phi nhìn vào sách mi nói c mt câu hoàn ch$nh. Vi c kt h p vi sách giáo khoa và m+u câu là cn thit nhng ó ch$ là c s ban u. Nhi m v c a các em là phi bin nó thành kin thc c a mình có th v n dng bt k âu và bt k khi nào. Mun v y thì ngi thy phi óng vai trò quan tr ng trong vi c d+n dt h c sinh t kt qu cao. b/. Cách tin hành c th: Vi c rèn luy n k nng nói tin hành thng xuyên qua các gi h c nhng t p trung ch yu nht là trong gi nói “Sperak”. * dy mt gi luy n nói t kt qu cao, c!ng ging nh các gi dy k nng khác, giáo viên phi tin hành theo 3 giai on: 5 1. Pre-speaking. 2. While-speaking. 3. Post-speaking.. M#i giai on có nhi m v và mc ích khác nhau tu thuc vào ni dung và &c thù c a m#i bài mà tng giai on tôi v n dng các phng pháp khác nhau. (1). Giai on 1: Pre-speaking. */ M c ích yêu cu: , giai on này tôi phi chu-n b cho h c sinh thy rõ mc ích yêu cu c a gi h c. H c sinh phi c bit các em s' phi nói v" ch " gì, s dng cu trúc ng pháp nào. M&c dù ây không phi là giai on chính c a gi h c, nhng nó li óng vai trò rt quan tr ng trong vi c thc hi n c mc ích c a gi h c. Nó giúp cho h c sinh hình thành c ý tng và ni dung nhng i"u mà các em s' nói. * g i m và tái to nhng kin thc ã h c phc v cho hot ng nói, tôi yêu cu các em luy n t p theo nhóm li t kê các ý có liên quan n ch " ang tho lu n ri tng h p các ý ó lên bng (Brainstorming). Bài t p 1 : Brainstorming Unit 4. Lesson 2: Speak. “Now you are going to talk about the differences between life in the past and life at present. I want you to work in the 2 groups to make list of the verbs about the differences. The two pictures can help you”. Sau khi giao nhi m v cho m#i nhóm, tôi cho các em làm vi c ri sau ó các nhóm c i di n lên trình bày ý tng c a mình. Pictures 1 (Group 1) Pictures 2 (Group 2) - live in the small houses - live in big houses - walk to travel - have time to relax - work hard all the time - go to school - stay at home - travel by car or motorbike - no electricity -electricity everywhere. - many shops anh stores Tôi yêu cu h c sinh vit vài ví d làm m+u làm ni b t cu trúc câu cn s dng. Ví d: People used to live in small houses They didn’t use to have time to relax 6 Bài t p 2: Rub out and rememuer dialogue Unit 10: Lesson 2: Speak Sau khi s dng tranh v' gii thi u tình hung và gii thích yêu cu luy n t p. Tôi s dng hi thoi trong sách giáo khoa làm m+u cho h c sinh. * giúp cho các em d) dàng thay th to hi thoi mi theo ý tng c a mình giai on sau, tôi cho các em luy n hi thoi theo hình thc R0and R dialogue: S1: Which group do Clothes belong to? S2: I put them in fabric S1: What can we do with these clothes? S2: We can recycle them anh make into paper. S1: That’s right. Nh v y các em có th thuc ngay hi thoi và bit phn nào có th thay th c to hi thoi mi theo ý tng mi c a mình. (2) Giai on 2: While-speaking */ Mc ích yêu cu: , giai on này phi thc hi n c nhi m v chính c a gi h c. Vì v y h c sinh phi di)n t c nhng i"u ã c hng d+n và g i m t giai on trc. Tu thuc vào ni dung và hình thc bài h c mà giáo viên v n dng phng pháp cho linh hot và phù h p vi tng i t ng h c sinh tt c các em "u có c hi luy n t p, em khá hn có th giúp . các em yu hn, tôi thng cho các em làm vi c theo nhóm ho&c theo c&p. Bài t p 1: Survey Unit 5 - Lesson 2: Speak Sau khi ã làm m+u vài ví d câu h(i và câu tr li v" thói quen trong h c t p c a bn mình. Tôi cho h c sinh làm vi c theo nhóm h(i nhau các câu h(i g i ý theo sách (P 48), h c sinh có th h(i thêm vi câu h(i “How often”. Khi bn tr li các em phi ghi li sau ó phi báo cáo trc lp v" ngi bn mà mình ã h(i. Ví d: Name When/do homework Who/help/ homework How much time/ spend/English How often/ have English What/do/ improve English Mai after dinner brother 2 hous Three times a week Practise speaking more Feedback: Mai often does her homework after dinner. Her brother often helps her with her homework... 7 Nh v y h c sinh có th thc hi n vi c báo cáo c a mình mt cách d) dàng da theo thông tin mà mình ã i"u tra c. Vi các em khác tôi khuyn khích các em s dng cách nói gián tip (Mt hi n t ng ng pháp mi c làm quen gi trc) Ví d: Mai said that She did her homework after dinner and her brother helped her with ... Bài t p 2: Mapped dialogue: */ Mc ích c a bài t p này giúp h c sinh luy n t p nói di dng hi thoi da theo ni dung ch im g i ý. Unit 7: Lesson 2: Speak Mapped dialogue: Clerk You Can I ...? I want to send ...to... Do you want to... airmai or ...? Surface mail please. How much...? I ll weigh it. It s... That , ... dong Here ... Thank you You are welcome Example exchange S1: Can I help you? S2: Iwant to send this letter to Kontum. S1: Do you want to send it airmail or surface mail? S2: Surface mail please. How much is it?. S1: I’ll weigh it. It’ s 20 grams. That’ s 800 dong. S2: Here you are. S1: Thank you S2: You are welcome. 8 * * luy n nói di dng hi thoi, giáo viên có th s dng hình thc luy n t p thay th. Bài t p 3: Substitution drill Unit 6. Lesson 2: Speak Sau khi ã cho h c sinh luy n t p bài hi thoi theo m+u, giáo viên gch chân phn thay th và a tình hung giao tip mi h c sinh thay th hi thoi mi. * Model dialogue: Mrs Nga: Could you do me a favor? Hoa: Sure. What can I do for you? Mrs Nga: Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm Hoa: Certainly. I’ll help you. Mrs Nga: Thank you very much. Situation: Who What Why friend need help fixing her bike has a flat tire * Example exchange: S1: Can you help me, please? S2: sure, What can I do For you? S1: Can you help me to fix my bike. It has a flat tire? S2: Certainly. I’ll help you. S1: Thank you very much (3) Giai on 3: Post-speaking (Further practice) */ M c ích yêu cu: , giai on này cn m rng hot ng hoàn ch$nh k nng nói cho h c sinh, các em cn phi v n dng c nhng i"u ã h c vào giao tip trong cuc sng hàng ngày. Vì v y òi h(i mc nói phi t c trôi chy, v n dng tình hung phi nhanh, linh hot. * áp ng c òi h(i này, tôi thng a vào các dng bài t p sau ây: Bài t p 1: Chain game: Mc ích bài t p này giúp cho các em phi nh c ngay thông tin mình va tip nh n truy"n t li: S dng cùng mt cu trúc câu giúp cho các em có th nói c nhanh, lu loát. 9 Unit 4. Lesson 4: Speak. Sau khi ã luy n t p nói vi cu trúc “used to” tôi chia thành các nhóm luy n t p gm 5 ho&c 6 em. Nh v y tt c các em "u có c hi c nói. Ví d: S1: Nam used to get up early S2: Nam used to get up early and do morning exercise S3: Nam used to get up early, do morning exercis and go to school on time S4:.................................................................................................................................... Trong trò chi này to i"u ki n cho nhng em khá hn có i"u ki n phát huy và nhng em yu c!ng không b lúng túng khi nói, tôi thng xp các em yu hn v trí 1 và 2. Bài t p 2: Role play. Mc ích bài t p này giúp các em v n dng c các m+u câu giao tip trong các tình hung khác nhau. Unit 11. Lesson 4: Speak Sau khi h c sinh ã luy n t p nói vi ch " “making request and suggestions” Set the scene: There is a tourist, who comes to Q.Ninh for the first time. he wants to see a famous place in Q.Ninh. You work in pairs, one of you is the tourist and the other is a student in Q.Ninh. Possible dialogue: S1: (Student) can I help you? S2: (Tourist) That’ s great. I want to visit a famous place in Q.Ninh. Would you mind sussgesting one? S1: No, of course not, I suggest going to HaLong Bay S2: That sounds interesting. How can I get there? S1: You can take a boat. S2: Thank you very much. S1: You are welcome. III. KT QU THC HI N: Qua vi c áp dng t u nm h c cho h c sinh h c n nay, tôi thy k nng nói c a các em tin b rõ r t. So vi kt qu kho sát u nm thì s l ng h c sinh khá gi(i ã tng lên trên 70%, m#i lp ch$ còn li 2 ho&c 3 em t trung bình. T ch# các em hu nh cha bit di)n t ý c a mình thì nhi"u em bây gi ã có th hi thoi vi nhau theo ch " ã h c mà không cn nhìn sách giáo khoa. *i"u ó chng t( các em ã nm c các m+u câu giao 10 tip và v n dng khá thành tho. * ánh giá s tin b c a h c sinh tôi ã kim tra các em b%ng các tình hung c th ( các gi kim tra u gi ‘Revision” Kt qu nh sau: Lp *im 9-10 *im 7-8 *im 5-6 *im di trung bình 8A: (44) 25 = 56,8% 19 = 43,2% 0 0 8B: (46) 24 = 52,1% 22 = 47,9% 0 0 8C: (45) 25 = 55,6% 20 = 44,4% 0 0 IV. KT LU!N: “Nói” là mt k nng quan tr ng trong giao tip b%ng ting Anh. Nó là mc ích chính c a ngi h c ngoi ng thông qua các gi luy n nói kh nng giao tip c a các em ã tin b rõ r t. Các em ã có phn x nhanh khi nghe h(i và tr li c ngay. K nng này cn c rèn luy n thng xuyên t ít n nhi"u, t n gin n phc tp và vi nhi"u hình thc luy n t p khác nhau. * rèn luy n k nng này mt cách có hi u qu, ngi thy phi u t thích h p cho gi dy, chu-n b bài chu áo, v n dng phng pháp phù h p linh hot m#i bài sao cho h c sinh không cm thy nhàm chán thì gi h c mi th t s có hi u qu. T k nng nói các em có th chuyn sang k nng vit. Vi c rèn luy n k nng này có th áp dng rng rãi các trng và vói m i i t ng h c sinh. V. " NGH#: Vi tc phát trin thông tin nhanh chóng, các phng pháp dy h c c!ng không ngng i mi cho phù h p. Là mt giáo viên ging dy ã nhi"u nm tôi thy mình luôn b thiu ht nhng thông tin mi c p nh t. *&c bi t là nhng tài li u bi d.ng h c sinh gi(i. Tôi rt mong c tham gia mt dp t p hun v" bi d.ng h c sinh gi(i. Tôi " ngh cp trên tip tc quan tâm n b môn ngoi ng, trang b cho chúng tôi nhng thit b cn thit và tài li u phù h p bi d.ng cho i tuyn. 11 VI. TÀI LI U THAM KHO: Trong quá trình ging dy và thc hi n " tài tôi ã s dng các tài li u sau: 1.Sách hng d+n ging dy Ting anh 6, 7, 8, 9. 2. B sách bài t p thc hành Ting anh 6, 7, 8, 9. 3. Sách bài t p thc hành Ting anh lp 8. 4. Các tài li u qua các lp t p hun hè.            & $ '( 12 M$C L$C Trang I.PHN M U 1. Lý do chn tài 2. Nhim v nghiên c u 3. i t ng nghiên c u 4. Ph ng pháp nghiên c u 5. k hoch và thi gian nghiên c u II. PHN NI DUNG 1. Kho sát tình hình thc hin 2. Ni dung – ph ng pháp III. KT QU THC HIN IV. KT LUN V. NGH 1
Tài liệu liên quan