Thiết kế và lập trình Web 1 - AJAX (Asynchronous Javascript And XML)

Getcustomer.php

pdf13 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế và lập trình Web 1 - AJAX (Asynchronous Javascript And XML), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình và Thiết kế Web 1 © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Khoa CNTT – ĐH.KHTN AJAX Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN AJAX Asynchronous JavaScript And Xml AJAX Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Ví dụ Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Trang web Submit Server Reload New page Không dùng ajax Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Dùng ajax Trang web Server Update javascript Response Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN function onClick()// Ajax function { var xmlHttp; xmlHttp.open("GET",“serverURL“,true); xmlHttp.send(null); xmlHttp.onreadystatechange=function() { if(xmlHttp.readyState==4) { //xử lí dữ liệu response; } } } Khỏi tạo đối tượng xmlHttp …… echo (“noidung”); ...... Client Server Code? Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN State Description 0 Request chưa được khởi tạo 1 Request đã được thiết lập 2 Request đã được gửi 3 Request đang được xử lí 4 Request được xử lí xong Các trạng thái của thuộc tính readyState xmlHttp.onreadystatechange=function() { if(xmlHttp.readyState==4) { //Xử lí dữ liệu nhận được } } Code? Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Dữ liệu Server trả về sẽ được xử lý để hiện thị tại đây Ví dụ testAjax.htm Select a Customer: Alfreds Futterkiste North/South Wolski Zajazd Customer info will be listed here. Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN AJAX – Browser Support xmlHttp=GetXmlHttpObject(); function GetXmlHttpObject(){ var objXMLHttp=null if (window.XMLHttpRequest){ objXMLHttp=new XMLHttpRequest() } else if (window.ActiveXObject){ objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") } return objXMLHttp } Trình duyệt Firefox/Netscape… Trình duyệt IE Khởi tạo XMLHttp Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN AJAX – Đối tượng XMLHttpRequest xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; function stateChanged() { if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete"){ document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText; } } Thiết lập hàm xử lý dữ liệu trả về từ Server Dữ liệu trả về từ Server Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN AJAX – Gửi Request lên Server function showCustomer(str){ xmlHttp=GetXmlHttpObject(); if (xmlHttp==null){ alert ("Browser does not support HTTP Request"); return; } xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; var url=“getcustomer.php“; url=url+"?q="+str; url=url+"&sid="+Math.random(); xmlHttp.open("GET",url,true); xmlHttp.send(null); } Gửi request lên server Lập trình và Thiết kế Web 1 – AJAX © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN AJAX - The Server-Side ASP Script Getcustomer.php <?php $connection = mysql_connect("localhost","fred","shhh"); mysql_select_db("winestore", $connection); if (isset($_GET["q"])){ $sql="SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUST_ID='" . $_GET["q"] . "'"; $result = mysql_query ($sql, $connection); // Show table while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM){ … } } ?>
Tài liệu liên quan