Tiến hóa lớn

•20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hóa từ 1 gốc chung •Được phân làm 8 chi -> 4 họ-> 2 bộ -> 1 lớp *Có 1 loài từ khi sinh ra cho đến ngày nay hầu như không biến đổi.

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiến hóa lớn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 31 ALoaøi Hieän taïi 1 2 3 4 Hoï Lớp Bộ IIBộ I Boä Chi1 2 3 4 5 6 87 • 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hóa từ 1 gốc chung • Được phân làm 8 chiÆ4 họÆ 2 bộÆ 1 lớp *Có 1 loài từ khi sinh ra cho đến ngày nay hầu như không biến đổi Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn Hình 31.1. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: Laø quaù trình bieán ñoåi treân quy moâ lôùn, traûi qua haøng trieäu naêm laøm xuaát hieän caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi. 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: Nghieânâ cöùùu tieáán hoùùa lôùùn döïïa treânâ cô sôûû nghieânâ cöùùu caùùc lónh vöïïc naøøo? Hoùa thaïch Phaân loaïi sinh giôùi Muïc ñích nghieân cöùu hoùa thaïch? Nghieânâ cöùùu phaânâ loaïïi sinh giôùùi nhaèèm muïïc ñích gì? I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: - Nghieân cöùu hoùa thaïch: giuùp tìm hieåu quaù trình hình thaønh caùc loaøi cuõng nhö caùc nhoùm loaøi trong quaù khöù. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: Laø quaù trình bieán ñoåi treân quy moâ lôùn, traûi qua haøng trieäu naêm laøm xuaát hieän caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi. 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: Nghieânâ cöùùu tieáán hoùùa lôùùn döïïa treânâ cô sôûû nghieânâ cöùùu caùùc lónh vöïïc naøøo? Hoùa thaïch Phaân loaïi sinh giôùi Muïc ñích nghieân cöùu hoùa thaïch? Nghieânâ cöùùu phaânâ loaïïi sinh giôùùi nhaèèm muïïc ñích gì? I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: - Nghieân cöùu hoùa thaïch: - Nghieân cöùu phaân loaïi sinh giôùi thaønh caùc ñôn vò phaân loaïi: loaøi, chi, hoï, boä, ... giuùp chuùng ta coù theå phaùt hoïa neân caây phaùt sinh chuûng loaïi. ALoaøi hieän taïi 1 2 3 4 Hoï Lớp Bộ IIBộ I Boä Hình 31.1. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi Chi1 2 3 4 5 6 87 • 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hóa từ 1 gốc chung • Được phân làm 8 chiÆ4 họÆ 2 bộÆ 1 lớp *Có 1 loài từ khi sinh ra cho đến ngày nay hầu như không biến đổi Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn ALoaøi hieän taïi 1 2 3 4 Hoï Lớp Bộ IIBộ I Boä Chi1 2 3 4 5 6 87 Caên cöù vaøo ñaâu ngöôøi ta xeáp caùc loaøi vaøo caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi (chi, hoï, boä, lôùp, …) Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: Döïa treân nguyeân taéc caùc loaøi coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät chi, caùc chi coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät hoï, caùc hoï coù chung ñaëc ñieåm taïo thaønh moät boä, ... ALoaøi hieän taïi 1 2 3 4 Hoï Lớp Bộ IIBộ I Boä Chi1 2 3 4 5 6 87 Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa lớn Nghieânâ cöùùu tieáán hoùùa lôùùn nhaèèm laøøm saùùng toûû nhöõngõ vaáán ñeàà gì cuûûa sinh giôùùi? I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: 4. YÙ nghóa: Giuùp xaây döïng ñöôïc caây phaùt sinh chuûng loaïi tö ñoù giaûi thích ñöôïc söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa sinh giôùi töû moät toå tieân chung vaø laøm saùng toû moái quan heä hoï haøng giöõa caùc loaøi. ALoaøi hieän taïi 1 2 3 4 Hoï Lớp Bộ IIBộ I Boä Chi1 2 3 4 5 6 87 Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa lớn Qua sô ñoà caây phaùt sinh chuûng loaïi em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä tieán hoaù hình thaønh loaøi ôû caùc nhoùm sinh vaät khaùc nhau? Neâu caùc höôùng tieán hoaù cuûa sinh giôùi vaø höôùng tieán hoaù aøo laø cô b ûn nhaát. I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 1. Khái niệm tiến hóa lớn: 2. Cô sôû nghieân cöùu tieán hoùa lôùn: 3. Caùch thöùc phaân loaïi caùc caáp toå chöùc treân loaøi: 4. YÙ nghóa: 5. Chieàu höôùng tieán hoùa: a.Ngaøy caøng ña daïng vaø phong phuù. b.Toå chöùc ngaøy caøng cao. c.Thích nghi ngaøy caøng hôïp lí: Ñaây laø höôùng tieán hoaù cô baûn nhaát. T. tức ĐVNS Vi rút Gà Giun ? Sắp xếp các động vật trên theo thứ tự tiến hoá dần? ? Vì sao ngày nay vẫn tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật tổ chức cao? II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo 2. Thí nghieäm veà caùc gen ñieàu hoaø quaù trình phaùt trieån phoâi ôû ruoài giaám II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN 3. Nghieân cöùu ôû ngöôøi vaø tinh tinh 1. Thí nghieäm ôû taûo luïc ñôn baøo 2. Thí nghieäm veà caùc gen ñieàu hoaø quaù trình phaùt trieån phoâi ôû ruoài giaám II. MOÄT SOÁ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM VEÀ TIẾN HOÙA LÔÙN Bộ NST của người ( H) và của tinh tinh ( C) Vượn người ngày nay (Gorilla) Người Lồi cằm của người vì sao phát triển hơn ? Lồi cằm NgườiTinh tinh 1. Tieán hoùa lôùn laø quaù trình A. hình thaønh loaøi môùi. B. bieán ñoåi thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå. C. hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi. D. bieán ñoåi thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå, ñöa ñeán söï hình thaønh loaøi môùi. CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ ĐÚNG 2. Trong caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi, moät hoï naøo ñoù ñöôïc taïo neân bôûi nhieàu ………………….. coù chung nhöõng ñaëc ñieåm nhaát ñònh. A. chi B. lôùp. C. boä. D. noøi. CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ ĐÚNG CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ 3. Chieàu höôùng tieán hoùa cô baûn nhaát cuûa sinh giôùi laø A. toå chöùc ngaøy caøng cao. B. ngaøy caøng ña daïng. C. thích nghi ngaøy caøng hôïp lí. D. ngaøy caøng hoaøn thieän. ĐÚNG
Tài liệu liên quan