Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C

Kiểu dữ liệu có liên quan trặt trẽ với việc khai báo biến, hằng .Điều này là đ-ơng nhiên, bởi lẽ khi khai báo một biến nào đó bạn phải định kiểu dữ liệu t-ơng ứng cho nó, còn việc hiểu biến, hằng là gì?, kiểu dữ liệu làgì ? Tôi xin trình bày một cách nôm na, chắc là không chặt trẽ, nh-ng Tôi nghĩ nó rễ hiểu: 1.Biến: Là giá trị đầu vào của ch-ơng trình, nếu nó chỉ là thành phần trung gian để tính toán ( trong tr-ờng hợp này bạn phải nhập giá trị cho nó ) . Ng-ợc lại biến là giá trị đầu ra, nếu nó là nơi chứa kết quả sau khi tính toán. Chú ý: Biến có thể thay đổi giá trị trong ch-ơng trình. 2.Hằng : Là giá trị đầu vào của ch-ơng trình, hằng không thể thay đổi đ-ợc giá trị trong suốt thời gian tính toán. 3.Kiểu dữ liệu : Đã đ-ợc C định nghĩa sẵn, gồm có một số kiểu cơ bản hay sử dụng sau: +Kiểu số nguyên:Trong C nó đ-ợc đặt tên là int, chiếm 2 byte trong bộ nhớ , có giá trị từ -32768 -> 32767 (2 byte). Tức làkhi khai báo một biến nào đó, biến ấy không thể nhận giá trị v-ợt quá giới hạn này đ-ợc. VD: int a=2345 đúng. int a=32768 sai do v-ợt quá giới hạn. Tuy nhiên kết quả tính toán đ-ợc của một biến nào đó cũng không đ-ợc v-ợt quá giới hạn trên. + Kiểu số thực:Có tên là float,chiếm 4 byte trong bộ nhớ phạm vi biểu diễn từ -3.4E-38 đến 3.4E+38. + Kiểu kí tự: Có tên là char, chiếm 1 byte trong bộ nhớ. Đây là 3 kiểu dữ liệu đơn giản nhất và hay sử dụng nhất, ngoài racòn rất nhiều kiểu dữ liệu khác mục đích làm tăng phạm vi biểu diễn của 3 kiểu dữ liệu trên.

pdf51 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt ngôn ngữ lập trình C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên