Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Cơsởhìnhthành tưtưởng Hồ ChíMinh Quátrìnhpháttriểntưtưởng HồChíMinh Giátrịtưtưởng HồChíMinh

pdf34 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 1 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II. Quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 2 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 3 4Pháp tấn công Đà Nẵng 31/8/1858 5Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp Năm 1884 triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt 6 Chính sách cai trị của TD Pháp về chính trị Nhà tù Hỏa Lò NHÀ TÙ NHIỀU HƠN TRƯỜNG HỌC 7 Chính sách cai trị của TD Pháp về kinh tế CHIẾM RUỘNG ĐẤT, LẬP ĐỒN ĐIỀN TRỒNG LÚA VÀ CAO SU 8PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO KHAI THÁC Nhà máy xe lửa Trường Thi  Chính sách cai trị của TD Pháp về kinh tế 9Các phong trào yêu nước Toàn thể dân tộc Việt Nam Thực dân Pháp xâm lược Nông dân Việt Nam Địa chủ phong kiến Khủng hoảng đường lối cứu nước Xã hội thuộc địa nửa phong kiến Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước 10  Gia đình và quê hương Quê Hương Gia đình Tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Hồ Chí Minh 11LÀNG SEN (QUÊ NỘI) 12 LÀNG CHÙA (QUÊ NGOẠI) 13 Một số hình ảnh về người thân của chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Sắc (1863 – 1929) Hoàng Thị Loan (1868 – 1901) Nguyễn Thị Thanh (1884 – 1954) Nguyễn Sinh Khiêm (1888 – 1950) 14LĂNG CỤ NGUYỄN SINH SẮC Cao Lãnh, Đồng Tháp Mộ cụ HOÀNG THỊ LOAN - Nghệ An 15 16 Yếu tố thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn CM tháng 10 Nga thắng lợi Thời đại quá độ lên CNXH Cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng vô sản thế giới Chủ nghĩa đế quốc - Bối cảnh thời đại 17 Chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh TG I Tù binh trong chiến tranh Cảnh chết chóc trong chiến tranh 18 Giá trị truyền thống Của lịch sử - văn hóa Dân tộc Chủ nghĩa yêu nước Lòng nhân Nghĩa, thủy chung Đoàn kết dân tộc Lao động cần cù, thơng minh, sáng tạo b) Những tiền đề tư tưởng, lý luận 19 “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, tr.171) 20 Tinh hoa văn hóa Nhân loại Tư tưởng Văn hĩa Phương Đơng Tư tưởng Văn hĩa Phương tây Tư tưởng Nho giáo Tư tưởng Phật giáo TT tự do, bình đẳng, Bác ái TT Thiên chúa giáo TT của các Nhà khai sáng Pháp 21 C.Mác: 1818 –1883 Ph. Ăngghen: 1820 - 1895 V.I. Lênin: 1870 - 1924 22 Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mỏc Lờnin Thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng Phương pháp biện chứng duy vật Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển về chất Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin Tính khoa học sâu sắc Tính cách mạng triệt để 23 Là sống với nhau có tình có nghĩa, nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống khôngcó tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác Là cách mạng phân công cho việc gì, làm chủ tịch hay nấu ăn đều phải làm tròn nhiệm vụ Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin 24 2. Nhân tố chủ quan Phẩm chất cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sống có hoài bão, có lý tưởng Trái tim nhân ái Tinh thần kiên cường bất khuất Tư duy độc lập, sáng tạo, nhạy bén 25 Bìa cuốn Ngục trung nhật ký I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. CƠ SỞ KHÁCH QUAN 2.NHÂN TỐ CHỦ QUAN Bối cảnh ls Tiền đề lý luận Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn XHVN cuối TK XIX – đầu TK XX Bối cảnh quốc tế Quê hương và gia định Giá trị truyền thống dân tộc Tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ nghĩa Mác – Lênin 26 27 28 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Các giai đoạn trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 1946 - 1969 Tiếp tục phát triển, hoàn thiện 1931 - 1945 Giữ vững quan điểm, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam 1921 - 1930 Hình thành cơ bản tư tưởng về CMVN 1911 - 1920 Tìm đường giải phóng dân tộc Trước 1911 Hình thành tư tưởng yêu nước 29 30 31Con tàu Latuso Torevin 32 “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925) Báo “Người cùng khổ” “Đường cách mệnh” (1927) TRUYỀN BÁ CN MÁC - LÊNIN VỀ VIỆT NAM 33 Hội VNCM thanh niờn Đông Dương CSĐ 6/1929 Tõn Việt Đụng Dương CSLĐ 9/1929 An Nam CSĐ 8/1929 CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN RA ĐỜI Cuối 1929 đầu 1930 34 III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh Là di sản tinh thần vô cùng quý báu của nhân dân ta, dân tộc ta Soi sáng con đường giải phóng, phát triển dân tộc Có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển thế giới Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
Tài liệu liên quan