Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 : a) Sự chuyển biến của CNTB và những hậu quả của nó : CNTB cạnh tranh phát triển CNĐQ và tăng cường chiến tranh xâm lược áp bức ND các thuộc địa Hậu quả: mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với CNĐQ ngày càng sâu sắc , gay gắt và phong trào đấu tranh GPDT diễn ra mạnh mẽ. b) Ảnh hưởng của CNMLN - Từ giữa thế kỷ 19 , phong trào đấu tranh của giai cấp CN phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp trong cuộc đấu tranh chống CNTB. CNMác ra đời là học thuyết của những người CS , sau đó được Lê Nin phát triển trở thành CNMLN

ppt79 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1 : SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGI. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 :a) Sự chuyển biến của CNTB và những hậu quả của nó :CNTB cạnh tranh phát triển CNĐQ và tăng cường chiến tranh xâm lược áp bức ND các thuộc địaHậu quả: mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với CNĐQ ngày càng sâu sắc , gay gắt và phong trào đấu tranh GPDT diễn ra mạnh mẽ.b) Ảnh hưởng của CNMLN- Từ giữa thế kỷ 19 , phong trào đấu tranh của giai cấp CN phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp trong cuộc đấu tranh chống CNTB. CNMác ra đời là học thuyết của những người CS , sau đó được Lê Nin phát triển trở thành CNMLNĐẤT NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁPThực dân Pháp xâm lược Việt NamSự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc đã chuẩn bị đất, nhiệm vụ của những người cộng sản là gieo hạt giống giải phóngCác phong trào yêu nước Việt Nam trước khi Đảng ra đời“Ngọn cờ yêu nước của giai cấp phong kiến đã lỗi thời..”Các phong trào yêu nước liên tiếp nỗ ra, thể hiện tinh thần quả cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam. Nhưng con đường cứu nước còn mờ mịt - CNMLN đã chỉ rõ để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình trong cuộc đâú tranh chống CNTB thì g/c Công nhân phải lập ra được ĐCS để tổ chức lãnh đạo g/c CN thực hiện mục đích giành lấy chính quyền và XD xã hội mới. Học thuyết MLN không chỉ lôi cuốn giai cấp VS toàn thế giới mà còn lay động các tầng lớp bị áp bức khác của xã hội ở các nước thuộc địa vào phong trào CS .- CNMLN được truyền bá vào VN làm cho phong trào yêu nước và phong trào CN phát triển mạnh và thay đổi về chất , theo khuynh hướng VS. NAQ-HCM đã vận dụng sáng tạo CNMLN vào thực tiễn CMVN, đáp ứng nhu cầu của CMVN từ đó sáng lập ra ĐCSVN, lấy CNMLN làm nền tảng tư tưởng của ĐCSVN.c) Tác động của CM Tháng 10 Nga và Quốc tế Cộng sản- CM Tháng 10 Nga giành được thắng lợi đã mở ra thời kỳ mới cho lịch sử thế giới, CMVS thắng lợi, Phong trào GPDT- Tháng 3/1919 , QTCS III thành lập, đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào CS và CNQT- Tại VN bằng những nỗ lực, những người CS đầu tiên đã kết nối phong trào yêu nước có khuynh hướng VS với QTCS và thành lập Đảng CSVN2. Hoàn cảnh trong nước :a. Xã hội VN dưới sự thống trị của thực dân PhápChính sách cai trị của Thực dân Pháp :.+ Về chính trị: TD Pháp thi hành chính sách trực trị, chia để trị , tức là trực tiếp cai trị, chia VN thành 3 kỳ , thủ tiêu toàn bộ quyền tự do dân chủ của người dân VN ..+ Về kinh tế : Biến nền kinh tế nước ta hoàn toàn phụ thuộc vào Pháp, trở thành nơi khai thác nguyên liệu, khoáng sản, giữ độc quyền về kinh tế, không chủ trương phát triển công nghiệp vẫn duy trì nền nông nghiệp lạc hậu và phương thức SX phong kiến. +Về văn hoá : thực hiện chính sách ngu dân, truyền bá văn hoá đồi trụy, nô dịch và vong bảnHậu quả xã hội: Sự phân hóa các giai cấp cũ và sự ra đời của các giái cấp mới làm cho Tính chất XH của VN thay đổi , từ XH phong kiến thuần tuý trở thành XH thuộc địa nửa phong kiến, dẫn tơí mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn XH thay đổi. Đó là mâu thuẫn DT và giai cấp : DTVN >< ĐC Hai mâu thuẫn cơ bản là giữa toàn thể DTVN và TDPháp và giữa ND và Địa chủ PK, và đây cũng là yêu cầu khách quan cần giải quyết để xã hội VN phát triển .b) Các phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 .- Ngay từ khi TD Pháp xâm lược các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra liên tục sôi nổi anh dũng nhiều màu sắc phong phú: Phong trào Cần Vương, Yên Thế, phong traò của các sỹ phu yêu nước theo hệ tư tưởng DCTSnhưng đều thất bại vì đường lối cũ không còn phù hợp không đáp ứng được nhu cầu khách quan của thời đại, chưa tìm ra đường lối CM đúng đắn phù hợp với yêu cầu khách quan của lịch sử .c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản :NAQ chuẩn bị về chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng :-6/1911 NAQ ra đi tìm đường cưú nước, trong qua trình đó đã tìm hiểu kỹ những cuộc CM trên thế giới như CMTS Pháp, Mỹ và kết luận những cuộc CM đó tuy giành thắng lợi nhưng chưa đến nơi-Năm 1917 CMTháng 10 Nga thắng lợi đã ảnh hưởng quyết định tới sự chuyển biến lập trường tư tưởng của NAQ về CMVS-Đặc biệt năm 1920 khi NAQ đọc được sơ thảo luận cuơng của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa , NAQ đã tìm thấy con đường giải phóng cho DTVN “ Trong thời đại ngày nay muốn cưú nước không có con đường nào khác ngoài con đường CMVS “-Tại ĐH Đảng XH Pháp , NAQ đã bỏ phiếu tán thành và gia nhập QTể 3 , tham gia thành lập Đảng CS Pháp ( sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của NAQ từ một người yêu nước trở thành người CS . Bắt đầu từ đây , cùng với việc thực hiện truyền bá CNMLN, chuẩn bị điều kiện cho việc thành lập ĐCSVN.-1921 Người viết 2 bài báo quan trọng ký tên là Đông Dương đăng trên tạp chí của Đảng CS Pháp.-Cũng trong năm 1921 Người lập Hội DT các thuộc địa để tập hợp lực lượng ND các thuộc địa chống đế quốc, hội này có cơ quan ngôn luận chung là Báo Người cùng khố. NAQ vừa là chủ bút kiêm chủ nhiệm tờ báo này.-Tháng 11/1924 NAQ về Quảng châu và lập ra Hội VNTNCM ( 6/1925 ) tổ chức lớp huấn luyện đào tạo các cán bộ cho CMVN. Cũng trong năm 1925 NAQ viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp nội dung của tác phẩm không chỉ là bản cáo trạng tội ác của TD Pháp ở các nước thuộc địa mà còn vạch rõ con đường đứng lên giải phóng ách thống trị của TD Pháp.-Năm 1927 Bộ tuyên truyền của Hội Liên hiệp các DT bị áp bức xuất bản tác phẩm từ các bài giảng trong lớp học của hội VNTNCM gọi là “ Đường kách mệnh” ( Nội dung : chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của CMVN là CMGPDT mở đường tiến lên CNXH , lực lượng nòng cốt là liên minh công nông và muốn thắng lợi phải có Đảng lãnh đạo, có mối quna hệ chặt chẽ với CMTG, PPCM phải làm cho quần chúng giác ngộ và tổ chức cho quần chúng hiểu rõ mục đích của CM đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giái cấp áp bức, làm CM phải có mưu chước mới đảm bảo cho khởi nghĩa thành công, đề cập đến những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho việc thành lập một Đảng ) Hội VNCMTN đã làm nhiệm vụ truyền bá CNMLN vào phong trào Công nhân và phong trào yêu nước VN làm cho phong trào cách mạng nước ta từ cuối năm 1928 đến năm 1929 hết sức mạnh mẽ . Vì vậy yêu cầu khách quan đặt ra là phải có tổ chức bao gồm những con người tiên tiến xuất sắc đại biểu để lãnh đạo các phong trào, quy tụ sức mạnh dân tộc về một mối, và chỉ có những người theo lý tưởng cộng sản mới làm được điều đó . Đó là Đảng của giai cấp VS , có đường lối và trực tiếp lãnh đạo CMVN giành thắng lợi.II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN1.Sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản-Trước sự phát triển của phong trào yêu nước, những đại biểu của tiên tiến của Hội VNTNCM ở Bắc kỳ đã tiến hành họp tại số nhà số 5B Hàm Long Hà Nội Tháng 3/1929 để lập ra chi bộ Công sản đầu tiên . Chi bộ này đã ra nghị quyết là phải lập ra Đảng CSVN.-Tháng 5/1929 Đại hội lần thứ I của Hội VNTNCM đã xảy ra sự bất đồng giữa các đòan đại biểu về vấn đề thành lập ĐCSVN, trong bối cảnh đó các tổ chức CS ở VN ra đời :  ĐDCS đảng : 6/1929 ANCS đảng : 8/1929 ĐDCS liên đòan : 9/1929. Sự ra đời của 3 tổ chức CS trên đã làm cho phong trào yêu nước bị phân tán chia rẽ. Vì vậy những người CSVN phải nhanh chóng khắc phục tình trạng nàyĐảng Cộng sản Việt Nam ra đờiĐảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã châm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt NamLuận cương chánh trị của Đảng Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt của Đảng2.Hội nghị thành lập Đảng- Trước sự xuất hiện của 3 tổ chức CS ở VN , ngày 27/10/1929 QTCS đã gửi thư cho những người CS ở ĐD và yêu cầu phải khắc phục sự chia rẽ giữa các nhóm CS và thành lập Đảng CS.- Nhận được tin về sự xuất hiện của 3 tổ chức CS ở trong nước, NAQ đã rời Xiêm đến TQ , đã chủ trì hội nghị hợp nhất từ 3-7/2/1930- Nội dung của hội nghị : 1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác, hợp nhất các tổ chức CS ở ĐD để thành lập ra Đảng CS, 2. Định tên đảng là Đảng CSVN, 3. Thông qua chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt , điều lệ tóm tắt của Đảng, 4. Định kế họach thống nhất các tổ chức CS trong nước, 5. Cử BCHTW lâm thời Sự kiện Đảng CSVN ra đời 3.2.1930 thể hiện bước phát triển biện chứng của quá trình vận động cách mạng VN , sự phát triển về chất từ hội VNTNCMĐC đến 3 tổ chức CS, đến ĐCSVN trên nền tảng CNMLN và quan điểm CM của NAQ.3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- Các văn kiện Hội nghị thông qua như chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm những vấn đề cơ bản của CMVN : Đường lối chiến lược chung của CMVN : CMTSDQ và thổ địa CM để đi tới XHCS Nhiệm vụ của CM : Về chính trị: đánh đuổi ĐQ Pháp và PK làm cho VN hòan tòan độc lập , lập ra chính phủ xô viết công nông, Về kinh tế : tịch thu RĐ của ĐQ , PK, chia cho dân cày , tịch thu tòan bộ sản nghiệp lớn như công nghiệp, vận tải, ngân hàng của tư bản đế quốc Pháp giao cho chính phủ công nông quản lý. Về Văn hóa xã hội : thực hiện nam nữ bình đẳng, phổ thông giáo dục theo kiểu công nông hóa Lực lượng cách mạng : Công nhân, nông dân, TTS, TSDT Lực lượng lãnhđạo CM là : Giai cấp công nhân, cụ thể là đội tiền phong của giai cấp CNVN Quan hệ của CMVN với phong trào CMThế giới :CMVN là một bộ phận của CMTG, phải chịu sự lãnh đạo của CMTG đồng thời phải ủng hộ cho phong trào CMTG. Như vậy nội dung cương lĩnh là sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý của CNMLN, TTHCM vào điều kiện cụ thể ở VN. Nó đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng độc lập tự do hạnh phúc của NDVN4. ý nghĩa của Đảng CSVN ra đời :- Xác lập sự lãnh đạo của g/cấp CNVN, chấm dứt thời kỳ khủng hỏang đường lối của CMVN- Xác định đúng đắn con đường GPDT và phương hướng phát triển CMVN- Từ đây CMVN trở thành bộ phận của CMTG.Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamVận dụng trong công tác xây dựng Đảng ngày nayQUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuy luật ra đời của ĐảngKhái quát về sự ra đời của Đảng Phong trào công nhânChủ nghĩa Mác - LêninXÃ HỘI VIỆT NAMXã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXCố đô Huế - kinh đô của triều NguyễnXã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXVua Minh MạngPhan Thanh Giảnxã hội việt namXã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXPháp tấn công Đà Nẵng (31/8/1858)XÃ HỘI VIỆT NAMXã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXKhẩu súng thần công của Nhà NguyễnXÃ HỘI VIỆT NAMXã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXHiệp ước Patơnốt 1884 – nước ta hoàn toàn thuộc PhápXÃ HỘI VIỆT NAMMâu thuẫn trong xã hội Việt NamThực dân Pháp đàn áp nhân dân taCảnh sống cực khổ của nhân dân taTù mọt gôngBị bắt sau chống thuế Trung Kỳ 1908 Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều người Việt Nam yêu nướcMâu thuẫn trong xã hội Việt NamToàn quyền Pháp Anbe XarôMâu thuẫn trong xã hội Việt NamTHUỘC ĐỊA NỬA PHONG KIẾNDTVNĐQXLNDVNĐCPKPHONG TRÀO YÊU NƯỚCPhong trào Cần Vương Vua Hàm Nghi – Người khởi xướng phong trào Cần VươngKhởi nghĩa Yên Thế Linh hồn của phong trào nông dân Yên Thế – Hoàng Hoa Thám (Đề Thám)"Mang nặng cốt cách phong kiến"PHONG TRÀO YÊU NƯỚCKhởi nghĩa Yên ThếPhong trào nông dân Yên Thế Phong trào Đông Du Chân dung nhà yêu nước Phan Bội Châu (1867 – 1940)"Chẳng khác nào đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau"PHONG TRÀO YÊU NƯỚCPhong trào Đông Du Phan Bội Châu và hoàng thân Cường ĐểTượng đồng Phan Bội Châu ở HuếMộ Phan Bội Châu ở Huế Phong trào Đông Kinh nghĩa ThụcChân dung nhà yêu nước Lương Văn Can Phố Lương Văn Can hiện nay - Một trong những con phố sầm uất của Hà NộiPhong trào Duy TânNhà yêu nước Phan Chu Trinh(1872 - 1926)"Chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương"PHONG TRÀO YÊU NƯỚCPhong trào Duy TânPhong trào đấu tranh đầu XX Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng Mộ Nguyễn Thái Học và 16 chiến sĩ ở Yên Bái Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học - lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng"Không thành công thì cũng thành nhân"Giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Pháp thuộcCông nhân mỏ Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc"CHA TRỐN RA HÒN GAY CUỐC MỎANH CHẠY VÀO ĐẤT ĐỎ LÀM PHUBÁN THÂN ĐỔI LẤY ĐỒNG XUTHỊT XƯƠNG VÙI GỐC CAO SU MẤY TẦNG"PHONG TRÀO CÔNG NHÂNPhong trào công nhân Việt Nam trước chiến tranh thế giới 1 Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phátPHONG TRÀO CÔNG NHÂNPhong trào công nhân sau chiến tranh thế giới 1 Tôn Đức Thắng Người sáng lập ra Công hội đỏ ở Sài Gòn Đồng chí Tôn Đức Thắng (ảnh chụp lúc ở Pháp) Phong trào công nhân sau chiến tranh thế giới 1 Một số cuộc đấu tranh tiêu biểuphong trào công nhânSự ra đời của chủ nghĩa MácC.Mác (1818 - 1883) Bìa tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1948)CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINSự phát triển của chủ nghĩa Mác Bìa tác phẩm Mác - ăng ghen toàn tập F.Engel (1820 - 1895)CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINHọc thuyết Mác Lê nin V.I Lê nin (1870- 1924)Cách mạng tháng Mười Nga 1917CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINCHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINHọc thuyết Mác - Lê nin Định nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin: “Là chủ nghĩa Mác được Lênin tiếp thu và phát triển trong thời đại đế quốc chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm lý luận khoa học về đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, chống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến lên cộng sản chủ nghĩa”. Trích: Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, GS. Phan Ngọc Liên (CB), NXB ĐHQGHN, 2000, tr.99.V.I Lê ninC.MácF.ăng - ghenVẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGChủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam Bến cảng nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911Nguyễn ái Quốc tại đại hội Tua tháng 12 năm 1920 Con đường truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin Bìa cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)Báo “Người cùng khổ” (1922)VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGVẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGBìa cuốn Đường kách mệnh (1927)Con đường truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin Người mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc)Một số nội dung chính của cuốn Đường kách mệnh (1927)Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Khách sạn Tân Hoà đường Bonard (nay là số 88 đường Lê Lợi,thành phố Hồ Chí Minh) tại phòng số 5 là nơi diễn ra Đại hội Kỳ bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Nam kỳ năm 1928. VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGVẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGSự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên Ngôi nhà số 5D, Hàm Long, Hà Nội - Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam 1/1929VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGSự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng Ngôi nhà số 312, Khâm Thiên, Hà Nội - Nơi thành lập Đông Dương cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ ngày 17/6/1929vận động thành lập đảngSự ra đời của An Nam cộng sản Đảng “Phong cảnh khách lầu” Nơi thành lập An nam cộng sản Đảng ở Nam Kỳ Đông Dương cộng sản liên đoàn “Những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mệnh Đảng, toàn thể thợ thuyền dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi đã chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản liên đoàn” (Trích dẫn nội dung của bản Tuyên đạt năm 1929, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, tập 1, tr.404) VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜIHội nghị thành lập Đảng Hồng Kông ngày nay - Nơi đã diễn ra hội nghị hợp nhất thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930 Toàn cảnh Hội nghị thành lập Đảng 2/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc)Cương lĩnh tháng 2 năm 1930Trích dẫn một số nội dung của Cương lĩnh đầu tiênChánh cương vắn tắt của Đảng“.nên chủ trương làm tư sản dân quyền c.m và thổ địa c.m để đi tới xã hội cộng sản...B - Về phương diện chính trị thì:Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiếnLàm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.Dựng ra chính phủ công nông binh.Tổ chức ra quân đội công nông.”- Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜIý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta(1890- 1969) Quốc kỳĐảng kỳĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜIý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Quá trình thành lập Đảng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜIVẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAYBối cảnh quốc tế hiện nayBối cảnh quốc tế hiện nayKiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXHKiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXHĐẠI HỘI ĐẢNG VII Tổng Bí thư đỗ Mười- VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII, 1991 - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - Báo cáo chính trị của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - "TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHẢI KIÊN TRÌ MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRÊN NỀN TẢNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"TIẾP TỤC NHẤN MẠNH Ở ĐẠI HỘI IX.Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – LêninVận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin "đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhlàm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động"”- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Văn kiện Đại hội VII, 1991 -Tập trung dân chủ.Giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt ĐảngĐoàn kết thống nhấtThường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường quan điểm ý thức tổ chức của giai cấp công nhânĐ/c Bí thư thành ủy TP HCM (nay là CTN Nguyễn Minh Triết) gặp gỡ công nhân của thành phốĐ/c PBT thành ủy gặp gỡ công nhânCủng cố mối quan hệ với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dânTBT Nông Đức Mạnh tiếp xúc với cử triTBT Nông Đức Mạnh và CT nước Trần Đức Lương tiếp xúc với học sinh sinh viênCủng cố mối quan hệ với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dânPhim TT Nguyễn Tấn Dũng trả lời trực tuyếnKết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đạiĐại hội IX lần đầu tiên làm rõ khái niệm:"Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế..."Đại hội X tiếp tục khẳng định: "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020"Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại7/11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTOPhong trào sinh viên tình nguyệnGiáo dục lòng yêu nước cho cán bộ đảng viên và nhân dânTập huấn Nghị quyết Đại hội X Giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ đảng viên và nhân dânMột số bìa tạp chí của các tổ chức Đảng và Nhà nướcGiáo dục lòng yêu nước cho cán bộ đảng viên và nhân dânTrang Web của Đảng Cộng sản Việt NamPhát động cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamKhẳng định vai trò của giai cấp công nhânKhối liên minh Công - Nông - Trí thứcCủng cố khối đại đoàn kết toàn dân Trụ sở Mặt trận Tổ Quốc Việt NamMặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ sức mạnh toàn dân tộc Củng cố khối đại đoàn kết toàn dânTranh cổ động trên đường phố về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nướcCủng cố khối đại đoàn kết toàn dân Kiều bào Việt Nam vui mừng về quê ăn Tết Đinh HợiCủng cố khối đại đoàn kết toàn dânSơ đồ khối đại đoàn kết toàn dânĐảng ta nâng ĐĐK lên tầm cao mớiĐĐK là truyền thống dân tộcXây dựng khối ĐĐK toàn dân dựa trên cơ sở liên minh Công - Nông - Trí thức Điều kiện tiên quyếtThực tế CM Việt NamPhương pháp xây dựngXây dựng chỉnh đốn ĐảngHội nghị lần thứ VI (lần 2) của Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII (2/1999) ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, phát động “Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” trong hai năm 1999 – 2000Xây dựng chỉnh đốn Đảng“Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”- Phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tháng 4/2001- TBT Nông Đức Mạnh phát biểuXây dựng chỉnh đốn ĐảngĐại hội X (2006) đã rất nhấn mạnh nhiệm vụ này Toàn cảnh Đại hội X - Văn kiện Đại hội X, NXB CTQG, Hà Nội, 2006, tr.130 - “Trong những năm tới, phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng... xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức,đoàn kết nhất trí cao Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sựnghiệp cách mạng của nhân dân ta”Sinh viênTrang bị kiến thức và tu dưỡng đạo đức là trách nhiệm của thế hệ sinh viên
Tài liệu liên quan