Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương I: Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược Pháp xâm lược Việt Nam Các chính sách cai trị của thực dân Pháp => Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam

ppt51 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương I: Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGCHƯƠNG I Đại cương NỘI DUNG CHƯƠNG IHOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM IHỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG II Đại cương Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược Pháp xâm lược Việt Nam Các chính sách cai trị của thực dân Pháp=> Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt NamTrong phần này phải làm rõ: Đại cương Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXa, Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt NamXUẤT HIỆNĐẾ QUỐCCHỦ NGHĨAMâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc Đại cương Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXb, Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản. - Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Đại cương Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXc, Tác động của cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam- Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. - Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đại cương Ph¸p tÊn c«ng Đà N½ng (31/8/1858)KhÈu sóng thÇn c«ng cña Nhµ NguyÔn2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương Nhµ NguyÔn ký víi Ph¸p ®iÒu ­íc Pat¬nèt 1884ViÖt Nam trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương 2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp Đại cương B¶o Đ¹iCai trÞ trùc tiÕpDuy tr× triÒu ®×nh vµ hÖ thèngchÝnh quyÒn PK lµm tay saiToµn quyÒn Ph¸p Anbe Xar«Kh¶i ĐÞnhĐång Kh¸nh2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiềungười Việt Nam yêu nước2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương CHIẾMRUỘNGĐẤT LẬPĐỒNĐIỀNTRỒNGLÚA VÀCAO SU2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương PHÁTTRIỂNCÁCNGÀNHCÔNGNGHIỆPPHỤC VỤCHOKHAITHÁCNhà máy xe lửa Trường Thi2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp- Chính sách cai trị của thực dân Pháp Đại cương C¸c giai cÊp trong x· héi - Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp Đại cương C¸c m©u thuÉn c¬ b¶n trong x· héi ViÖt Nam thêi thuéc Ph¸pTHUỘC ĐỊADTVNĐQXLNDVNĐCPKPHIM “TÌNH CẢNH CỦA NHÂN DÂN THUỘC ĐỊA” - Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước a, Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Thực dân Pháp Đại cương Vua Hµm Nghi – Ng­êi khëi x­íng phong trµo CÇn V­¬ngBa §×nh B·i SËyH­¬ng KhªC¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu trong phong trµo CÇn V­¬ng (1885 – 1896)Phan §×nh PhïngL·nh tô khëi nghÜa H­¬ng Khª Cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt cña phong trµo2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đại cương Lãnh tụ của phong trào Yên Thế - Hoàng Hoa Tham Căn cứ Đề ThámHào công sự của khởi nghĩa Yên Thế Khởi nghĩa Yên thế bị đàn áp"mang nÆng cèt c¸ch phong kiÕn""mang nÆng cèt c¸ch phong kiÕn"2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đại cương xu h­íng b¹o ®éngChân dung nhà yêu nước Phan Bội Châu(1867 – 1940)"Ch¼ng kh¸c nµo ®uæi hæ cöa tr­íc, r­íc beo cöa sau"2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đại cương xu h­íng c¶i c¸chNhµ yªu n­íc Phan Chu Trinh(1872 – 1926)"Ch¼ng kh¸c nµo xin giÆc rñ lßng thương"2. Hoàn cảnh trong nước b, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Đại cương Ngµy 5/6/1911, t¹i bÕn c¶ng Nhµ Rång, ng­êi thanh niªn yªu n­íc NguyÔn TÊt Thµnh ®· lªn chiÕc tµu bu«n cña Ph¸p (Latuts¬ T¬rªvin) sang ph­¬ng T©y t×m ®­êng cøu n­íc.2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Trước năm 1925Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phát2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương TÔN ĐỨC THẮNGNGƯỜI SÁNG LẬP RA CÔNG HỘI ĐỎ SÀI GÒNĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG(ẢNH CHỤP LÚC Ở PHÁP) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Mét sè cuéc ®Êu tranh tiªu biÓu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương S¬ ®å c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam tõ 1918 - 1929 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Tâm tâm xã (1923)Cộng sản đoàn (2/1925)Hội VN cách mạng thanh niên (6/1925)“Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” NguyÔn ¸i Quèc thêi kú ho¹t ®éng ë Trung Quèc - Ng­êi s¸ng lËp tæ chøc thanh niªn Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỨNG ĐẦU HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẦUNguyÔn ¸i Quèc Lª Hång S¬nHå Tïng MËu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương b¸o "Thanh niªn", c¬ quan ng«n luËn cña héi Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương NguyÔn V¨n Cõ lµm ë má than M¹o KhªNg« Gia Tù lµm c«ng nh©n khu©n v¸c ë Sµi GßnNguyÔn ®øc C¶nh xuèng H¶i PhßngPhong trµo "v« s¶n hãa" 1928 - 1929 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Sau năm 19252. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Kh¸ch s¹n T©n Hoµ ®­êng Bonard (nay lµ sè 88 ®­êng Lª Lîi, thµnh phè Hå ChÝ Minh) t¹i phßng sè 5 lµ n¬i diÔn ra Đ¹i héi Kú bé cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn Nam Kú năm 1928. Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Ng«i nhµ sè 5D, Hµm Long, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp Chi bé Céng s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam 3/1929Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương Ng«i nhµ sè 312, Kh©m Thiªn, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp ®«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng ë B¾c Kú ngµy 17/6/1929Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương “Phong c¶nh kh¸ch lÇu” N¬i thµnh lËp An nam céng s¶n ®¶ng ë Nam Kú Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương “Những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi chính thức thành lập ra Đông Dương Cộng sản liên đoàn” (Trích dẫn nội dung của bản Tuyên đạt năm 1929, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, tập 1, tr.404) Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương ®«ng D­¬ng CS®An Nam CSĐ®«ng d­¬ng CSL®Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam 1929Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam2. Hoàn cảnh trong nước C, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Đại cương II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ Đại cương Hội nghị thành lập ĐảngHợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam ( sv tự nghiên cứu)b) Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng (sv tự nghiên cứu) Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương TrÝch dÉn mét sè néi dung cña C­¬ng lÜnh ®Çu tiªnCh¸nh c­¬ng v¾n t¾t cña ®¶ng“.nªn chñ tr­¬ng lµm t­ s¶n d©n quyÒn c.m vµ thæ ®Þa c.m ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶nB - VÒ ph­¬ng diÖn chÝnh trÞ thì:®¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p vµ bän phong kiÕnLµm cho n­íc Nam ®­îc hoµn toµn ®éc lËp.Dùng ra chÝnh phñ c«ng n«ng binh.Tæ chøc ra qu©n ®éi c«ng n«ng.”- Văn kiÖn ®¶ng toµn tËp, NXB CTQG, Hµ Néi, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngNhững nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiênPHIM VỀCƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊNc­¬ng lÜnh th¸ng haiMôc tiªuNhiÖm vôLùc l­îngL·nh ®¹oPh­¬ngph¸pQuan hÖquèc tÕ Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam“Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạngvà thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”Về Chính trị: Đánh đổ ĐQCN Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông.Về kinh tế: tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho chính phủ công nông binh; thu hết ruộng đất của công chia cho dân cày nghèo, ....Về Văn hoá- xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ được bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá. Đại cương 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- Lực lượng cách mạng Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, nông dân và dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, tiểu TS đi về phe g/c vô sản. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ.toµn thÓ d©n téc Đại cương “Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- Lãnh đạo cách mạng®¶ng céng s¶n viÖt nam Đại cương Mét sè thµnh viªn cña Quèc tÕ céng s¶n2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- Quan hệ với phong trào cách mạng thế giớiCách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạngthế giới: " Liên kết với những dân tộc bị áp bứcvà quần chúng VS trên toàn thế giới nhất là Đại cương Thảo luận: Tại sao nói cương lĩnh đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn? Đại cương 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng“Đảng đã cho ta một mùa xuân” Đại cương Chñ tÞch Hå ChÝ Minh – Ng­êi s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn §¶ng ta(1890- 1969) Quèc kú®¶ng kú3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña жng 3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương Ý nghĩa Cương lĩnh:1Đáp ứng được yêu cầu cơ bản và cấp bách của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại lịch sử mới.2Trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân.3Thể hiện sự nhận thức, vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương PHIM “QUÁ TRÌNHTHÀNH LẬP ĐẢNG”3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đại cương Đại cương
Tài liệu liên quan