Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Truyền thốngyêu nước, nhân ái, tinh thầncốkết cộngđồng dântộc Quanđiểm củaCN Mác -Lênin: cáchmạng làsự nghiệpcủa quầnchúng Tổngkết nhữngkinh nghiệmthành công& thấtbại củacácphong tràoyêunước, phongtrào CMVN & TG

pdf23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1700 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Quan điểm của CN Mác -Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Tổng kết những kinh nghiệm thành công & thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào CMVN & TG Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng Một người đâu phải nhân gian Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn TỐ HỮU Sự tiếp nối truyền thống ĐỒNG BÀO ĐỒNG CHÍ GIAI CẤP NHÂN LOẠI Đoàn kết Gia đình Họ tộc Làng xã Vua tôi 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CM 1.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM 1.2. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc  Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh (1941) nhân dân ta làm CMT8 thành công, lập nên nước VN dân chủ cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt (1951) nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc.  Đoàn kết trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam (1955) nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN và trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (12/1960) - đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm và bọn tay sai, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 2. Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc 2.1.Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân 2.2. Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc Kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người Phải có niềm tin vào nhân dân 3.1. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất 3.2. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất 3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Khái niệm Mặt trận dân tộc thống nhất: Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, nơi tập hợp mọi con dân nước Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hương đất nước, đều được coi là thành viên của mặt trận. 3. Hỡnh thức tổ chức khối đại đoàn kết dõn tộc 3.1. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất - Hội phản đế Đồng minh Đồng Dương (11/1930) - Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (7/1936) - Mặt trận dân chủ Đông Dương (3/1938) - Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (11/1939) - Mặt trận Việt Minh (5/1941) - Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946) - Mặt trận Liên Việt (3/1951) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) - Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (12/1960) - Mặt trận tổ quốc Việt Nam (1976) 3.2. Một số nguyên tắc cơ bản xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân Hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, trên cơ sở thống nhất về lợi ích Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chân thành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Lấy liên minh công -nông-trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng 1. Vai trò của đoàn kết quốc tế Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam Nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng của thời đại 2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức 2.1. Các lực lượng cần đoàn kết  Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế  Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc  Phong trào yêu chuộng hòa bình, dân chủ trên thế giới 2.2. Hình thức đoàn kết - Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa (1924) - Mặt trận độc lập Đồng Minh cho từng nước Việt Nam, Lào, Cao Miên (1941), tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh - Mặt trận đoàn kết Việt- Miên- Lào (Mặt trận nhân dân ba nước Đông Dương) - Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với VN - Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với VN chống đế quốc xâm lược 2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế  Đoàn kết trên cơ sở thống nhất vì mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình  Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường