Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam

ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VII Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.1. Khái niệm - Cơ sở phương pháp luận: + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + Hai tiêu chí nhận biết GCCN Về nghề nghiệp Về vị trí trong QHSX TBCN - Khái niệm: GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất XHH ngày càngcao; là LLSX cơ bản và tiên tiến, trực tiếp hoặc gi¸n tiÕp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH. “GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sản sinh ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào nửa sau của thế kỷ trước, và sau đó tái diễn ở tất cả các nước văn minh trên thế giới”. (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “Phát minh đầu tiên làm thay đổi sâu sắc tình cảnh người lao động Anh là cái máy sợi Jenny của anh thợ dệt Jame Hargeaves ở Standhill, gần Blackburn thuộc Nord – Lanca sihre (năm 1764). (Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “GCVS là một g/c xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào việc bán sức lao động của mình, chứ không phải sống dựa vào lợi nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một g/c mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào yêu cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những sự biến động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS hay g/c của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”. (“Những nguyên lý của CNCS”, Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống” (Tuyên ngôn của ĐCS- Mác-Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St Hn 1980 tr540).1.Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN1.2. Nội dung SMLS của GCCN.- SMLS của g/c cách mạng: + Lật đổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. + SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt là địa vị kinh tế - xã hội) của g/c đó quy định.Sù chuyÓn biÕn c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi trong lÞch söThêi gianTr×nh®ék/tÕx· héiHTKTXH Céng s¶n nguyªn thñy HTKTXH ChiÕm h÷u n« lÖ HTKTXH Phong kiÕn HTKTXH T­ b¶n chñ nghÜa HTKTXH Céng s¶n chñ nghÜa g/c chñ n«g/c phong kiÕng/c t­ s¶n g/c c«ng nh©nNéi dung SMLS của g/c công nhân: xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội CSCN văn minh. Mác: GCCN là người đào huyệt chôn CNTB, tõng b­íc x©y dùng cnxh, cncs.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCNSø mÖnh lÞch söcña GCCNTrong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượngquyết định phá vỡ QHSX TBCN.Sau khi giành được chính quyền GCCN đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khảnăng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX mới cao hơn PTSX TBCNMét c¸ch tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội khách quan của GCCN quy định- Mét c¸ch cô thÓ VÒ kinh tÕ: GCCN là con ®Î của nÒn s¶n xuÊtc«ng nghiÖp hiÖn ®¹iĐịa vÞ kinh tÕ - x· héi ®· t¹o ra nh÷ng ®Æc điÓmchÝnh trị - x· héi cña GCCN vµ do ®ã, t¹o kh¶ n¨ng®Ó GCCN hoàn thành thắng lîi SMLS cña m×nh.VÒ x· héi: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t­ s¶n¸p bøc bãc lét, ®iÒu ®ã ®· t¹o kh¶ n¨ng cho GCCN ®oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ®i ®Çu trong c¸c cuéc ®ấu tranh.Sø mÖnhlÞch söCñagccn3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian - Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu thương, tiểu chủ Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp. (Mác-Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) ->Chỉ duy nhất GCCN có SMLS xóa bỏ CNTB, từng bước xây dựng CNXH, CNCS trên phạm vi toàn thế giới.4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm bảo vai trò lãnh đạo cña GCCN (Từ điển CNCS khoa học). - Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN4.2. Quy luật hình thành ĐCS ®cs = cn m + ptcn§.tranh tù ph¸t§.tranh tù gi¸cX©m nhËp PTCNBé phËntiªn tiÕnChñ nghÜaC«ng liªn §CS L·nh ®¹o Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đầu tiên đảm bảo cho GCCN hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNSù l·nh ®¹ocña §CSlµ nh©n tèquyÕt ®ÞnhĐCS mang bản chất giai cấp công nhânĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thôngqua việc thực hiện các nhiệm vụ4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNSù l·nh ®¹o cña§CSĐề ra đường lốiTuyên truyền, vận động đưa đường lối vào thực tiễn cuộc sốngTổ chức thực hiện đường lốiGương mẫu thực hịên đường lối5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 5.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam SMLS của GCCN Việt Nam được thể hiện thông qua việc thực hiện 2 giai đoạn cách mạng: - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân - Cách mạng XHCN 5.2. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam - Ra đời vào cuèi thÕ kû 19 đầu thế kỷ 20. - Những điều kiện để GCCN Việt Nam đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng (4 đ/k). - Những hạn chế của GCCN Việt Nam. - Vai trò GCCN Việt Nam hiện nay. 5.3.Đảng Cộng sản Việt Nam - Ra đời: 3.2.1930. Quy luật: ĐCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN - Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thể hiện vai trò lãnh đạo. Nêu cao tinh thần phụ trách. - Lãnh đạo giai đoạn c/m DTDCND. - Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. - Đảng cần phải tự chỉnh đốn và tiếp tục đổi mới.ĐỀ TÀI NC THUYẾT TRÌNH1. Dựa vào căn cứ khách quan nào mà có thể khẳng định sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là tất yếu lịch sử?2. Giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử nào? Vì sao?3. Đảng Cộng Sản là gì? Vai trò của Đảng Cộng Sản trong quá trình thực hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với thực tiễn lịch sử Việt Nam.4. Theo quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin thì chủ nghĩa xã hội với tư cách là giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, có những đặc trưng cơ bản nào? Những đặc trưng đó có thể đầy đủ ngay sau khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không? Tại sao? Tìm hiểu những biểu hiện của đặc trưng đó trong thực tiễn lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội.