Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

HO CHI MINH’S THOUGHT ON BUILDING AND RECTIFYING THE PARTY Abstract: Reality in the last 90 years of the Vietnamese Revolution shows that our Party always appreciates the building and rectifying Party, considers this issue as a key task; which determines the strength and prestige of the Party. In the following article, the author is not ambitious and cannot be ambitious to mention comprehensively and completely Ho Chi Minh’s thought and viewpoints on the Party work but only presents his thought on building and rectifying the Party - one of the contents that decides the “survival” for the Communist Party of Vietnam nowadays. Keywords: Ho Chi Minh’s thought, the Communist Party of Vietnam, building the Party, rectifying the Party.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 19 thaáng 5/2020 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI 1. Tñnh têët yïëu khaách quan cuãa cöng taác xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng Xêy dûång, chónh àöën Àaãng luön laâ nhiïåm vuå gùæn vúái quaá trònh phaát triïín liïn tuåc cuãa sûå nghiïåp caách maång do Àaãng laänh àaåo. Trûúác diïîn biïën cuãa àiïìu kiïån khaách quan, baãn thên Àaãng phaãi tûå chónh àöën, tûå àöíi múái àïí vûún lïn laâm troân troång traách trûúác giai cêëp vaâ dên töåc. Sinh thúâi, Chuã tõch Höì Chñ Minh chuã trûúng trûúác hïët phaãi xêy dûång, chónh àöën Àaãng. Ngûúâi chó roä: Àaãng söëng trong xaä höåi,  laâ möåt böå phêån húåp thaânh cú cêëu cuãa xaä höåi. Töí chûác Àaãng vaâ möîi caán böå, àaãng viïn úã caác cêëp, giûä caác chûác vuå àïìu chõu aãnh hûúãng, taác àöång tûâ möi trûúâng, caác quan hïå xaä höåi, caã caái töët vaâ caái xêëu, caái tñch cûåc, tiïën böå vaâ caái tiïu cûåc, laåc hêåu. Do àoá, töí chûác Àaãng vaâ möîi caán böå, àaãng viïn phaãi thûúâng xuyïn reân luyïån. Àaãng phaãi thûúâng xuyïn chuá yá àïën viïåc chónh àöën Àaãng. Trong sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc cuäng nhû xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc, chó coá phaát huy sûác maånh cuãa toaân dên vaâ coá möåt Àaãng chên chñnh laänh àaåo múái coá thïí thaânh cöng, cho nïn trong di chuác cuãa mònh, khöng phaãi ngêîu nhiïn Baác viïët: “Trûúác hïët noái vïì Àaãng...”. Trong höìi kyá cuãa àöìng chñ Vuä Kyâ, thû kyá riïng cuãa Baác Höì, coá àoaån kïí: Phaãi chùng Baác chûa thêåt yïn têm lùæm nïn Baác múái viïët trong di chuác: “Theo töi, viïåc cêìn phaãi laâm trûúác tiïn laâ chónh àöën laåi Àaãng...”. Trïn bònh diïån phaát triïín caá nhên, xêy dûång, chónh àöën Àaãng,  theo tû tûúãng Höì Chñ Minh, trúã thaânh nhu cêìu tûå hoaân thiïån, nhu cêìu tûå laâm trong saåch nhên caách cuãa möîi caán böå, àaãng viïn. Trong àiïìu kiïån Àaãng àaä trúã thaânh Àaãng cêìm quyïìn, viïåc xêy dûång, chónh àöën Àaãng caâng phaãi tiïën haânh thûúâng xuyïn hún. Ngûúâi chó roä: “Quyïìn lûåc coá tñnh chêët hai mùåt”. Möåt mùåt, quyïìn lûåc coá sûác maånh to lúán àïí caãi taåo xaä höåi cuä, xêy dûång xaä höåi múái nïëu biïët sûã duång àuáng. Mùåt khaác, quyïìn lûåc cuäng coá sûác phaá hoaåi ghï gúám, nïëu ngûúâi nùæm quyïìn lûåc bõ thoaái hoáa biïën chêët, biïën quyïìn lûåc cuãa nhên dên thaânh quyïìn lûåc cuãa caá nhên,... Ngaây 16/1/2012, thay mùåt Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång àaä kyá ban haânh Nghõ quyïët söë 12-NQ/TW - Nghõ quyïët Höåi TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH VÏÌ CÖNG TAÁC XÊY DÛÅNG VAÂ CHÓNH ÀÖËN ÀAÃNG PHAÅM THÕ HÛÚNG* Toám tùæt: Thûåc tiïîn trong 90 nùm qua cuãa caách maång Viïåt Nam cho thêëy, Àaãng ta luön coi troång cöng taác xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng, xem àêy laâ nhiïåm vuå then chöët, quyïët àõnh àïën sûác maånh, uy tñn cuãa Àaãng. Baâi viïët sau, taác giaã khöng coá tham voång vaâ khöng thïí tham voång àïì cêåp möåt caách toaân diïån, àêìy àuã tû tûúãng, quan àiïím cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh vïì cöng taác Àaãng maâ chó trònh baây nhûäng tû tûúãng cuãa Ngûúâi trong cöng taác xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng - Möåt trong nhûäng nöåi dung quyïët àõnh sûå “söëng coân” àöëi vúái Àaãng Cöång saãn viïåt Nam hiïån nay. Tûâ khoáa: Tû tûúãng Höì Chñ Minh; Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam; Xêy dûång Àaãng; Chónh àöën Àaãng. HO  CHI MINH’S  THOUGHT ON  BUILDING AND  RECTIFYING  THE  PARTY Abstract: Reality in the last 90 years of the Vietnamese Revolution shows that our Party always appreciates the building and rectifying Party, considers this issue as a key task; which determines the strength and prestige of the Party. In the following article, the author is not ambitious and cannot be ambitious to mention comprehensively and completely Ho Chi Minh’s thought and viewpoints on the Party work but only presents his thought on building and rectifying the Party - one of the contents that decides the “survival” for the Communist Party of Vietnam nowadays. Keywords: Ho Chi Minh’s thought, the Communist Party of Vietnam, building the Party, rectifying the Party. Ngaây nhêån: 20/4/2020 Ngaây phaãn biïån: 22/4/2020 Ngaây duyïåt àùng: 20/5/2020 * Trûúâng  Àaåi  hoåc  Cöng àoaân 71Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 19 thaáng 5/2020 NHIÏÅT LIÏÅT CHAÂO MÛÂNG ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU ÀAÃNG BÖÅ TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN KHOÁA XXIII (NHIÏÅM KYÂ 2020 - 2025) nghõ lêìn thûá 4 Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng (khoáa XI): Möåt söë vêën àïì cêëp baách vïì xêy dûång Àaãng hiïån nay. Nghõ quyïët àaä chó roä: “Bïn caånh kïët quaã àaåt àûúåc, cöng taác xêy dûång Àaãng vêîn coân khöng ñt haån chïë, yïëu keám, thêåm chñ coá nhûäng yïëu keám khuyïët àiïím keáo daâi qua nhiïìu nhiïåm kyâ chêåm àûúåc khùæc phuåc, laâm giaãm suát loâng tin cuãa nhên dên àöëi vúái Àaãng; nïëu khöng àûúåc sûãa chûäa seä laâ thaách thûác àöëi vúái vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng vaâ sûå töìn vong cuãa chïë àöå. Nöíi lïn möåt söë vêën àïì cêëp baách sau àêy: Möåt böå phêån khöng nhoã caán böå, àaãng viïn, trong àoá coá nhûäng àaãng viïn giûä võ trñ laänh àaåo, quaãn lyá, kïí caã möåt söë caán böå cao cêëp, suy thoaái vïì tû tûúãng chñnh trõ, àaåo àûác, löëi söëng vúái nhûäng biïíu hiïån khaác nhau vïì sûå phai nhaåt lyá tûúãng, sa vaâo chuã nghôa caá nhên ñch kyã, cú höåi, thûåc duång, chaåy theo danh lúåi, tiïìn taâi, keân cûåa àõa võ, cuåc böå, tham nhuäng, laäng phñ, tuây tiïån, vö nguyïn tùæc... Àöåi nguä caán böå cêëp Trung ûúng, cêëp chiïën lûúåc rêët quan troång nhûng chûa àûúåc xêy dûång möåt caách cú baãn. Cöng taác quy hoaåch caán böå múái têåp trung thûåc hiïån úã àõa phûúng, chûa thûåc hiïån àûúåc úã cêëp trung ûúng, dêîn àïën sûå hêîng huåt, chùæp vaá, khöng àöìng böå vaâ thiïëu chuã àöång trong cöng taác böë trñ, phên cöng caán böå. Möåt söë trûúâng húåp àaánh giaá, böë  trñ caán böå chûa thêåt cöng têm, khaách quan, khöng vò yïu cêìu cöng viïåc, böë trñ khöng àuáng súã trûúâng, nùng lûåc, aãnh hûúãng àïën uy tñn cú quan laänh àaåo, sûå phaát triïín cuãa ngaânh, àõa phûúng vaâ caã nûúác. Nguyïn tùæc “têåp thïí laänh àaåo, caá nhên phuå traách” trïn thûåc tïë úã nhiïìu núi rúi vaâo hònh thûác, do khöng xaác àõnh roä cú chïë traách nhiïåm, möëi quan hïå giûäa têåp thïí vaâ caá nhên, khi sai soát, khuyïët àiïím khöng ai chõu traách nhiïåm. Do vêåy, vûâa coá hiïån tûúång dûåa dêîm vaâo têåp thïí, khöng roä traách nhiïåm caá nhên, vûâa khöng khuyïën khñch ngûúâi àûáng àêìu coá nhiïåt tònh, têm huyïët, daám nghô, daám laâm, taåo keä húã cho caách laâm viïåc tùæc traách, trò trïå, hoùåc laåm duång quyïìn lûåc möåt caách tinh vi àïí mûu cêìu lúåi ñch caá nhên”1. 2. Nöåi dung cöng taác xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng theo tû tûúãng Höì Chñ Minh 2.1. Xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng vïì chñnh trõ, tû tûúãng Phaãi dûåa vaâo lyá luêån khoa hoåc vaâ caách maång cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin àïí xêy dûång Àaãng vûäng maånh vïì lyá tûúãng, lyá luêån. Höì Chñ Minh lûu yá: Viïåc hoåc têåp, nghiïn cûáu, tuyïn truyïìn chuã nghôa Maác - Lïnin phaãi luön phuâ húåp vúái tûâng àöëi tûúång. Viïåc vêån duång nhûäng nguyïn lyá cú baãn cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin phaãi luön luön phuâ húåp vúái tûâng hoaân caãnh cuå thïí cuãa nûúác ta trong tûâng thúâi kyâ. Trong quaá trònh hoaåt àöång, Àaãng ta phaãi chuá yá hoåc têåp, kïë thûâa nhûäng kinh nghiïåm töët cuãa Àaãng cöång saãn khaác, àöìng thúâi phaãi töíng kïët kinh nghiïåm cuãa mònh àïí böí sung chuã nghôa Maác-Lïnin. Àaãng ta phaãi tùng cûúâng àêëu tranh àïí baão vïå sûå trong saáng cuãa chuã nghôa Maác-Lïnin. Àöìng thúâi, phaãi thûúâng xuyïn töíng kïët thûåc tiïîn, böí sung, phaát triïín lyá luêån giaãi quyïët àuáng àùæn nhûäng vêën àïì àùåt ra trong quaá trònh Àaãng laänh àaåo. Caác nghõ quyïët cuãa Àaãng àûúåc xêy dûång vaâ töí chûác thûåc hiïån thùæng lúåi, seä ngaây caâng laâm saáng toã nhûäng vêën àïì múái trong thûåc tiïîn, böí sung vaâ laâm cho àûúâng löëi cuãa Àaãng hoaân thiïån. Nöåi dung xêy dûång Àaãng vïì chñnh trõ bao göìm: Xêy dûång àûúâng löëi chñnh trõ, baão vïå chñnh trõ, xêy dûång vaâ thûåc hiïån nghõ quyïët, xêy dûång vaâ phaát triïín hïå tû tûúãng chñnh trõ, cuãng cöë lêåp trûúâng chñnh trõ, nêng cao baãn lônh chñnh trõ... Trong caác nöåi dung trïn, theo Höì Chñ Minh, àûúâng löëi chñnh trõ laâ möåt vêën àïì cöët tûã trong sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa Àaãng. Ngûúâi caãnh baáo nguy cú sai lêìm vïì àûúâng löëi chñnh trõ gêy hêåu quaã nghiïm troång àöëi vúái vêån mïånh cuãa Töí quöëc, sinh mïånh chñnh trõ cuãa haâng triïåu àaãng viïn vaâ nhên dên lao àöång. Àaãng cêìn phaãi giaáo duåc àûúâng löëi, chñnh saách cuãa Àaãng, thöng tin thúâi sûå cho caán böå, àaãng viïn àïí hoå luön kiïn àõnh lêåp trûúâng, giûä vûäng baãn lônh chñnh trõ trong moåi hoaân caãnh. 2.2. Xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng vïì töí chûác Vïì hïå thöëng töí chûác cuãa Àaãng, Höì Chñ Minh khùèng àõnh, sûác maånh cuãa Àaãng bùæt nguöìn tûâ töí chûác. Hïå thöëng töí chûác cuãa Àaãng tûâ trung ûúng àïën cú súã hïët sûác chùåt cheä, coá tñnh kyã luêåt cao. Sûác maånh caác töí chûác liïn quan chùåt cheä vúái nhau; möîi cêëp àöå  töí chûác coá chûác nùng, nhiïåm vuå riïng. Trong hïå thöëng töí chûác Àaãng, Höì Chñ Minh rêët coi troång vai troâ cuãa chi böå. Chi böå laâ töí chûác haåt nhên, qui àõnh chêët lûúång laänh àaåo cuãa Àaãng; laâ möi trûúâng tu dûúäng, reân luyïån cuäng laâ núi giaám saát àaãng viïn. Chi böå coá vai troâ quan troång trong viïåc gùæn kïët giûäa àaãng vúái quêìn chuáng nhên dên. Vïì cöng taác caán böå, Ngûúâi luön quan têm xêy dûång, reân luyïån àöåi nguä caán böå, àaãng viïn coá àûác, coá taâi. Höì Chñ Minh nhêån thûác rêët roä võ trñ, vai troâ cuãa ngûúâi caán böå trong sûå nghiïåp caách maång. Theo Ngûúâi: “Caán böå laâ nhûäng ngûúâi àem chñnh saách cuãa Àaãng, cuãa Chñnh phuã giaãi thñch cho dên chuáng hiïíu roä vaâ thi haânh. Àöìng thúâi àem tònh hònh cuãa dên chuáng baáo caáo cho Àaãng, cho Chñnh phuã hiïíu roä, àïí àùåt ra chñnh saách àuáng. Vò vêåy, caán böå laâ caái göëc cuãa moåi cöng viïåc. Vò vêåy, huêën luyïån caán böå laâ cöng viïåc göëc cuãa Àaãng”2. 1  Nghõ  quyïët  söë 12-NQ/TW  -  Nghõ  quyïët Höåi nghõ  lêìn  thûá  4  Ban Chêëp  haânh  Trung  ûúng Àaãng  (khoáa XI). 2 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.309. 72 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 19 thaáng 5/2020 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI “Cêët nhùæc caán böå, khöng nïn laâm nhû “giaä gaåo”. Nghôa laâ trûúác khi cêët nhùæc khöng xem xeát kyä. Khi cêët nhùæc röìi khöng giuáp àúä hoå. Khi hoå sai lêìm thò àêíy xuöëng, chúâ luác hoå laâm khaá, laåi cên nhùæc lïn”3. Theo Ngûúâi “Àaãng phaãi nuöi daåy caán böå, nhû ngûúâi laâm vûúân vun tröìng nhûäng cêy cöëi quñ baáu. Phaãi troång nhên taâi, troång caán böå, troång möåt ngûúâi coá ñch cho cöng viïåc chung cuãa chuáng ta”4. Tuy nhiïn, Ngûúâi cuäng yïu cêìu: “Khi cêët nhùæc möåt caán böå cêìn phaãi xeát roä ngûúâi àoá coá gêìn guäi quêìn chuáng, coá àûúåc quêìn chuáng tin cêåy vaâ mïën phuåc khöng. Laåi phaãi xem ngûúâi àêëy xûáng àaáng vúái viïåc gò. Nïëu ngûúâi coá taâi maâ khöng duâng àuáng taâi cuãa hoå, cuäng khöng àûúåc viïåc. Nïëu cêët nhùæc maâ khöng cêín thêån, khöng khoãi àem ngûúâi bö lö ba la, chó noái maâ khöng biïët laâm, vaâo nhûäng àõa võ laänh àaåo. Nhû thïë, rêët coá haåi”5. Àùåc biïåt, Höì Chñ Minh phï bònh maånh meä viïåc cêët nhùæc, böí nhiïåm caán böå theo hûúáng cuåc böå, àõa phûúng, “Möåt ngûúâi  laâm quan, caã hoå àûúåc nhúâ”. Ngûúâi viïët: “Coá nhûäng àöìng chñ coân giûä thoái “Möåt ngûúâi laâm quan, caã hoå àûúåc nhúâ”, àem baâ con, baån hûäu àùåt vaâo chûác naây chûác kia, laâm àûúåc hay khöng mùåc kïå. Hoãng viïåc, àoaân thïí chõu, cöët cho baâ con, baån hûäu coá àõa võ laâ àûúåc”6 . “Tû tuáng, keáo beâ, keáo caánh, baâ con baån hûäu mònh, khöng taâi nùng gò cuäng keáo vaâo chûác naây chûác noå. Ngûúâi coá taâi, coá àûác, nhûng khöng vûâa loâng mònh thò àêíy ra ngoaâi. Quïn rùçng, viïåc laâ viïåc cöng, chûá khöng phaãi viïåc riïng gò doâng hoå cuãa ai”7. Vò vêåy, ngûúâi cùn dùån “Cêët nhùæc caán böå, phaãi vò cöng taác, taâi nùng, vò cöí àöång cho àöìng chñ khaác thïm hùng haái. Nhû thïë, cöng viïåc nhêët àõnh chaåy. Nïëu vò loâng yïu gheát, vò thên thñch, vò nïí nang, nhêët àõnh khöng ai phuåc maâ gêy nïn möëi löi thöi trong Àaãng. Nhû thïë laâ coá töåi vúái Àaãng, töåi vúái àöìng baâo...”8. 2.3. Xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng vïì àaåo àûác Àaãng laâ àaåo àûác, laâ vùn minh, nhúâ àoá Àaãng múái trong saåch vûäng maånh. Trong 12 àiïìu xêy dûång Àaãng chên chñnh caách maång. Ngûúâi nhêën maånh, Àaãng laâ möåt töí chûác caách maång chûá khöng phaãi töí chûác àïí “laâm quan phaát taâi”. Khöng nhû vêåy, Àaãng seä rúi vaâo thoaái hoáa, biïën daång, tha hoáa, xa dên, tûå àaánh mêët sûác maånh tûå baão vïå. Sûác maånh êëy tûâ dên maâ ra do dên gêy dûång vaâ phaát triïín. Ngûúâi cho rùçng: Xêy dûång Àaãng vïì àaåo àûác laâ cú höåi àïí möîi caán böå, àaãng viïn tûå reân luyïån, giaáo duåc vaâ tu dûúäng töët hún, hoaân thaânh caác nhiïåm vuå maâ Àaãng vaâ nhên dên giao phoá, àùåc biïåt laâ giûä gòn phêím chêët àaåo àûác caách maång. Caán böå, àaãng viïn khöng phaãi laâ thêìn thaánh. Hoå laâ con ngûúâi, ai cuäng coá hai mùåt töët - xêëu, thiïån - aác thûúâng xuyïn àêëu tranh vúái nhau. Trong àiïìu kiïån möi trûúâng töët, nïëu caán böå, àaãng viïn nöî lûåc tu dûúäng phêën àêëu, reân luyïån thò mùåt töët, mùåt thiïån seä nöíi lïn, àêíy luâi mùåt aác, mùåt xêëu vaâ ngûúåc laåi. Höì Chñ Minh àûa ra tiïu chñ cuãa möåt ngûúâi caán böå töët, àoá laâ ngûúâi phaãi vûâa coá àûác, vûâa coá taâi. Trong àoá, àaåo àûác laâ göëc, Ngûúâi viïët: “Cuäng nhû söng thò coá nguöìn múái coá nûúác, khöng coá nguöìn thò söng caån. Cêy phaãi coá göëc, khöng coá göëc thò cêy heáo. Ngûúâi caách maång phaãi coá àaåo àûác, khöng coá àaåo àûác thò duâ taâi gioãi mêëy cuäng khöng laänh àaåo àûúåc nhên dên”9. 2.4. Xêy dûång vaâ chónh àöën Àaãng theo àuáng caác nguyïn tùæc töí chûác sinh hoaåt Àaãng 2.4.1. Nguyïn tùæc têåp trung dên chuã Têåp trung dên chuã laâ nguyïn tùæc töí chûác cú baãn trong xêy dûång Àaãng. Nguyïn tùæc naây thïí hiïån sûå thöëng nhêët hûäu cú, biïån chûáng giûäa “têåp trung” vaâ “dên chuã” àûúåc Höì Chñ Minh khùèng àõnh: Têåp trung trïn nïìn taãng dên chuã vaâ dên chuã dûúái sûå chó àaåo têåp trung. Nïëu khöng coá sûå gùæn boá vaâ thöëng nhêët vúái nhau thò seä dêîn túái àöåc àoaán, chuyïn quyïìn vaâ tûå do vö töí chûác, vö kyã luêåt. Tuy nhiïn, “têåp trung” vaâ “dên chuã” coá nöåi dung cuå thïí. “Têåp trung” laâ thiïíu söë phuåc tuâng àa söë, cêëp dûúái phuåc tuâng cêëp trïn, àaãng viïn chêëp haânh vö àiïìu kiïån Nghõ quyïët cuãa Àaãng. Tûâ àoá, laâm cho Àaãng ta “Tuy nhiïìu ngûúâi, nhûng khi tiïën àaánh chó nhû möåt ngûúâi”. Coân “dên chuã” theo Höì Chñ Minh, laâ thûá quyá baáu nhêët cuãa nhên dên, laâ thaânh quaã cuãa caách maång dûúái sûå laånh àaåo cuãa Àaãng. Dên chuã phaãi àûúåc thïí hiïån, tû tûúãng phaãi àûúåc tûå do. Tûå do laâ thïë naâo? Àöëi vúái moåi vêën àïì, moåi ngûúâi àûúåc quyïìn tûå do baây toã yá kiïën cuãa mònh, goáp phêìn tòm ra chên lyá. Àoá laâ möåt quyïìn lúåi maâ cuäng laâ möåt nghôa vuå cuãa möîi ngûúâi. Khi moåi ngûúâi àaä phaát biïíu yá kiïën, àaä  tòm thêëy chên lyá, luác àoá quyïìn tûå do tû tûúãng hoáa ra quyïìn tûå do phuåc tuâng chên lyá. Höì Chñ Minh nhêën maånh àïën viïåc thûåc hiïån vaâ phaát huy dên chuã nöåi böå thò seä laâm cho “nöåi böå àaãng êm u”. Hún nûäa dên chuã trong Àaãng múái coá thïí noái dên chuã trong xaä höåi, múái àõnh hûúáng cho viïåc xêy dûång möåt chïë àöå dên chuã thûåc sûå. 3  Höì  Chñ  Minh:  Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.322. 4 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.313. 5 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.314. 6 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp  5,  tr.90-91. 7 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp  4,  tr.65. 8  Höì  Chñ  Minh:  Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.321. 9 Höì Chñ Minh: Toaân  têåp,  têåp 5,  tr.292. 73Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 19 thaáng 5/2020 NHIÏÅT LIÏÅT CHAÂO MÛÂNG ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU ÀAÃNG BÖÅ TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN KHOÁA XXIII (NHIÏÅM KYÂ 2020 - 2025) 2.4.2. Nguyïn  tùæc  têåp  thïí  laänh àaåo,  caá nhên phuå traách Nguyïn tùæc naây coá hai mùåt gùæn boá mêåt thiïët vúái nhau, gêìn vúái nguyïn tùæc têåp trung dên chuã, vò têåp thïí laänh àaåo laâ dên chuã, caá nhên phuå traách laâ têåp trung. Ngûúâi viïët: “Vò sao cêìn phaãi coá têåp thïí laänh àaåo? Vò möåt ngûúâi duâ khön ngoan taâi gioãi àïën mêëy, duâ nhiïìu kinh nghiïåm àïën àêu, cuäng chó tröng thêëy, chó xem xeát àûúåc möåt hoùåc nhiïìu mùåt cuãa möåt vêën àïì, khöng thïí tröng thêëy vaâ xem xeát têët caã moåi mùåt cuãa möåt vêën àïì. Vò vêåy, cêìn phaãi coá nhiïìu ngûúâi; nhiïìu ngûúâi thò coá nhiïìu kinh nghiïåm. Ngûúâi thò thêëy roä mùåt naây, ngûúâi thò thêëy roä mùåt khaác cuãa vêën àïì àoá. Goáp kinh nghiïåm vaâ sûå xem xeát cuãa nhiïìu ngûúâi, thò vêën àïì àoá àûúåc thêëy roä khùæp moåi mùåt. Maâ coá thêëy roä khùæp moåi mùåt, thò vêën àïì êëy múái àûúåc giaãi quyïët chu àaáo, khoãi sai lêìm”10. Caá nhên phuå traách laâ trïn cú súã baân baåc kyä lûúäng cuãa têåp thïí, kïë hoaåch àõnh roä raâng röìi thò giao cho möåt ngûúâi hoùåc möåt nhoám ngûúâi phuå traách theo kïë hoaåch àoá maâ thi haânh, àïí xaác àõnh roä traách nhiïåm vaâ phaát huy vai troâ cuãa möîi caá nhên. Ngûúâi viïët: “Viïåc gò àaä àûúåc àöng ngûúâi baân baåc kyä lûúäng röìi, kïë hoaåch àõnh roä raâng röìi, thò cêìn phaãi giao cho möåt ngûúâi hoùåc möåt nhoám ñt ngûúâi phuå traách theo kïë hoaåch àoá maâ thi haânh. Nhû thïë múái coá chuyïn traách, cöng viïåc múái chaåy. Nïëu khöng coá caá nhên phuå traách, thò seä sinh ra caái tïå ngûúâi naây uãy cho ngûúâi kia, ngûúâi kia uãy cho ngûúâi noå, kïët quaã laâ khöng ai thi haânh. Nhû thïë thò viïåc gò cuäng khöng xong”11. Trong khi thûåc hiïån nguyïn tùæc phaãi chöëng laåi cùn bïånh àöåc àoaán, chuyïn quyïìn, hay ngûúåc laåi, dûåa dêîm vaâo têåp thïí, khöng daám quyïët àoaán, khöng daám chõu traách nhiïåm. Höì Chñ Minh nïu roä: “Laänh àaåo khöng têåp thïí, thò seä ài àïën caái tïå bao biïån, àöåc àoaán, chuã quan. Kïët quaã laâ hoãng viïåc. Phuå traách khöng do caá nhên, thò seä ài àïën caái tïå bûâa baäi, löån xöån, vö chñnh phuã. Kïët quaã cuäng laâ hoãng viïåc. Têåp thïí laänh àaåo vaâ caá nhên phuå traách cêìn phaãi luön luön ài àöi vúái nhau”12. 2.4.3. Nguyïn tùæc tûå phï bònh vaâ phï bònh Tûå phï bònh vaâ phï bònh laâ nguyïn tùæc sinh hoaåt cuãa Àaãng, laâ qui luêåt phaát triïín cuãa Àaãng. YÁ nghôa cuãa nguyïn tùæc naây úã chöî Àaãng cuäng tûâ trong xaä höåi maâ ra nïn coá nhûäng cùn bïånh trong xaä höåi lêy ngêëm vaâo Àaãng. Caá nhên àaãng viïn, caán böå cuäng laâ con ngûúâi, cuäng coá caái töët, xêëu, thiïån, aác trong loâng. Con ngûúâi ta khöng phaãi laâ thaánh thêìn, thûúång àïë, ai cuäng coá khuyïët àiïím caã. Vò vêåy, tûå phï bònh vaâ phï bònh giöëng nhû viïåc rûãa mùåt haâng ngaây, laâm cho phêìn töët trong möîi con ngûúâi naãy núã nhû hoa muâa xuên, phêìn xêëu mêët dêìn ài. Caán böå, àaãng viïn coá khuyïët àiïím giöëng nhû ngûúâi coá bïånh. Vò vêåy phaãi uöëng thuöëc. Tûå phï bònh laâ thuöëc àùæng, nhûng thuöëc àùæng thò giaä têåt. Ngûúåc laåi, nïëu khöng tûå phï bònh thò nhû ngûúâi bïånh maâ khöng uöëng thuöëc, àïí bïånh ngaây caâng nùång thïm. Höì Chñ Minh chó roä: “Möåt Àaãng maâ giêëu giïëm khuyïët àiïím cuãa mònh laâ möåt Àaãng hoãng. Möåt Àaãng coá gan thûâa nhêån khuyïët àiïím cuãa mònh, vaåch roä nhûäng caái àoá, vò àêu maâ coá khuyïët àiïím àoá, xeát roä hoaân caãnh sinh ra khuyïët àiïím àoá, röìi tòm kiïëm moåi caách àïí sûãa chûäa khuyïët àiïím àoá. Nhû thïë laâ möåt Àaãng tiïën böå, maånh daån, chùæc chùæn, chên chñnh”13. Tûå phï bònh vaâ phï bònh nhùçm laâm cho Àaãng vûäng maånh, caán böå, àaãng viïn tiïën böå, àïí chûäa caác bïånh trong Àaãng. Àoá cuäng laâ möåt trong nhûäng caách töët nhêët àïí thûåc haânh dên chuã röång raäi trong Àaãng, giûä vûäng vaâ cuãng cöë
Tài liệu liên quan