Tuyên bố marakesh ngày 15-4-1994

ðại diệncho 124 Chính phủvà Cộng ñồng Châu Âu tham gia Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, nhân dịp kỳhọp cuối cùng cấp Bộtrưởng của Uỷban ðàm phán Thương mại tổchức tại thành phốMarrakesh, Vương quốc Morocco từngày 12 ñến ngày 15 tháng 4 năm 1994, Nhắc lạiTuyên bốBộtrưởng ñã ñược thông qua tại Punta del Este, Uruguay ngày 20 tháng 9 năm 1986 khởi xướng Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, Nhắc lạinhững tiến bộ ñã ñạt ñược tại các hội nghịBộtrưởng ñược tổchức tại thành phốMontreal, Canaña và thủ ñô Bruxelle, Bỉtháng 12 năm 1988 và 1990, Ghi nhận rằng các cuộc ñàm phán ñã cơbản kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 1993, Quyết tâmphát huy thành công của Vòng ðàm phán Uruguay bằng cách ñưa nền kinh tếnước mình tham gia vào hệthống thương mại thếgiới, dựa trên các chính sách mở cửa, ñịnh hướng thịtrường và các cam kết ñã ñược ñưa ra tại các Hiệp ñịnh của Vòng ðàm phán Uruguay và các Quyết ñịnh liên quan, Hôm nay ñã thông qua nhưsau:

pdf4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2621 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyên bố marakesh ngày 15-4-1994, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế - NCIEC - 1 - TUYÊN BỐ MARAKESH NGÀY 15-4-1994 Các Bộ trưởng, ðại diện cho 124 Chính phủ và Cộng ñồng Châu Âu tham gia Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, nhân dịp kỳ họp cuối cùng cấp Bộ trưởng của Uỷ ban ðàm phán Thương mại tổ chức tại thành phố Marrakesh, Vương quốc Morocco từ ngày 12 ñến ngày 15 tháng 4 năm 1994, Nhắc lại Tuyên bố Bộ trưởng ñã ñược thông qua tại Punta del Este, Uruguay ngày 20 tháng 9 năm 1986 khởi xướng Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, Nhắc lại những tiến bộ ñã ñạt ñược tại các hội nghị Bộ trưởng ñược tổ chức tại thành phố Montreal, Canaña và thủ ñô Bruxelle, Bỉ tháng 12 năm 1988 và 1990, Ghi nhận rằng các cuộc ñàm phán ñã cơ bản kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 1993, Quyết tâm phát huy thành công của Vòng ðàm phán Uruguay bằng cách ñưa nền kinh tế nước mình tham gia vào hệ thống thương mại thế giới, dựa trên các chính sách mở cửa, ñịnh hướng thị trường và các cam kết ñã ñược ñưa ra tại các Hiệp ñịnh của Vòng ðàm phán Uruguay và các Quyết ñịnh liên quan, Hôm nay ñã thông qua như sau: TUYÊN BỐ 1. Các Bộ trưởng chào mừng kết quả lịch sử của việc kết thúc Vòng ðàm phán Uruguay, tin tưởng rằng sự kiện này sẽ tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế thế giới và tạo tăng trưởng hơn nữa trong thương mại, ñầu tư, công ăn việc làm và thu nhập trên phạm vi toàn thế giới. ðặc biệt, các Bộ trưởng hoan nghênh: - khung pháp lý chặt chẽ và rõ ràng hơn về cách thức tiến hành thương mại quốc tế, trong ñó bao gồm cả cơ chế giải quyết tranh chấp ñáng tin cậy và có hiệu quả hơn ñã ñược các Bộ trưởng thông qua, - việc giảm thuế 40% trên phạm vi toàn cầu và các thoả thuận mở cửa thị trường hàng hóa rộng hơn, khả năng dự báo cũng như ñộ an toàn gia tăng thông qua việc mở rộng ñáng kể phạm vi cam kết về thuế, và - việc xây dựng một khung nguyên tắc ña biên về thương mại dịch vụ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan ñến thương mại cũng như các quy Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế - NCIEC - 2 - ñịnh về thương mại ña biên ñối với nông nghiệp, dệt và may mặc ñược củng cố thêm. 2. Các Bộ trưởng khẳng ñịnh rằng việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ñang mở ra một kỷ nguyên mới của hợp tác kinh tế toàn cầu, phản ánh nguyện vọng ñược hoạt ñộng trong một hệ thống thương mại ña biên rộng mở hơn và bình ñẳng hơn vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của các dân tộc. Các Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm chống lại mọi áp lực bảo hộ. Họ tin tưởng rằng tự do hoá thương mại và các nguyên tắc chặt chẽ hơn ñạt ñược tại Vòng ñàm phán Uruguay sẽ tạo ra một môi trường thương mại thế giới ngay một thông thoáng hơn. Ngay khi tuyên bố này ñược ñưa ra và cho ñến khi WTO có hiệu lực, các Bộ trưởng cam kết sẽ không áp dụng bất kỳ một biện pháp thương mại nào gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc làm suy yếu các kết quả ñàm phán của Vòng Uruguay hoặc việc thực hiện chúng. 3. Các Bộ trưởng khẳng ñịnh quyết tâm phấn ñấu ñạt tới sự ñồng bộ hơn nữa trên phạm vi toàn cầu các chính sách kinh tế, tiền tệ và tài chính, trong ñó bao gồm cả sự hợp tác giữa các thành viên WTO, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ñể ñạt ñược các mục ñích nêu trên. 4. Các Bộ trưởng hoan nghênh một thực tế là việc tham gia vào Vòng ðàm phán Uruguay rộng hơn nhiều so với các vòng ñàm phán thương mại ña biên khác, ñặc biệt là các nước ñang phát triển ñã ñóng một vai trò rất tích cực. ðiều này ñánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hướng tới một quan hệ thương mại toàn cầu cân ñối hơn và hội nhập hơn. Các Bộ trưởng ghi nhận rằng trong thời kỳ diễn ra các cuộc ñàm phán, một số nước ñang phát triển và nền kinh tế kế hoạch hoá trước ñây ñã triển khai nhiều biện pháp cải cách kinh tế quan trọng và thực hiện tự do hoá thương mại một cách ñộc lập. 5. Các Bộ trưởng nhắc lại rằng các kết quả ñàm phán bao gồm các quy ñịnh dành sự ñối xử khác biệt và thuận lợi hơn cho các nước ñang phát triển, trong ñó bao hàm cả sự quan tâm ñặc biệt ñối với tình hình ñặc thù của các nước kém phát triển nhất. Các Bộ trưởng ghi nhận tầm quan trọng của việc triển khai các quy ñịnh trên cho các nước kém phát triển nhất và tuyên bố ý ñịnh tiếp tục hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nước này mở rộng các cơ hội thương mại và ñầu tư. Các Bộ trưởng cũng nhất trí duy trì cơ chế rà soát ñều ñặn về tác ñộng của các kết quả của Vòng ñàm phán Uruguay ñối với các nước chậm phát triển nhất cũng như các nước ñang phát triển nhập khẩu lương thực thuần thông qua Hội nghị Bộ trưởng và các cơ quan phù hợp của WTO nhằm thúc ñẩy các biện pháp tích cực tạo ñiều kiện cho các nước này ñạt ñược mục tiêu phát triển của mình. Các Bộ trưởng ghi nhận sự cần tiết phải tăng cường năng lực của GATT và WTO ñể tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong phạm vi khả Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế - NCIEC - 3 - năng của mình, ñặc biệt là mở rộng ñáng kể các quy ñịnh dành riêng cho các nước kém phát triển nhất. 6. Các Bộ trưởng tuyên bố việc ký kết "Văn kiện Cuối cùng Bao quát Các kết quả của Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên" và việc thông qua Các Quyết ñịnh Hội nghị Bộ trưởng kèm theo sẽ khởi ñầu thời kỳ chuyển ñổi từ GATT sang WTO. ðặc biệt các Bộ trưởng ñã thành lập một Uỷ ban Trù bị ñể xây dựng nền tảng cho việc áp dụng Hiệp ñịnh WTO và cam kết sẽ tìm cách hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phê chuẩn Hiệp ñịnh WTO ñể Hiệp ñịnh này có thể bắt ñầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 hoặc sớm nhất có thể sau thời hạn này. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng ñã thông qua Quyết ñịnh về Thương mại và Môi trường. 7. Các Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn chân thành ñối với Quốc vương Hassan II về những ñóng góp cá nhân của Ngài ñối với sự thành công của Hội nghị Bộ trưởng lần này, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Morocco về sự ñón tiếp nồng hậu và tổ chức tuyệt vời ñể hội nghị thành công. Việc Hội nghị Bộ trưởng cuối cùng của Vòng ñàm phán Uruguay ñược tổ chức ở thành phố Marrakesh là một bằng chứng nữa về cam kết của Vương quốc Morocco ñối với hệ thống thương mại thế giới mở và sự hội nhập ñầy ñủ nhất của ñất nước này vào nền kinh tế toàn cầu. 8. Với việc thông qua và ký kết Văn kiện Cuối cùng và việc bắt ñầu thủ tục phê chuẩn Hiệp ñịnh WTO, các Bộ trưởng tuyên bố nhiệm vụ của Uỷ ban ðàm phán Thương mại ñã hoàn thành và Vòng ðàm phán Uruguay ñã kết thúc. Văn kiện Cuối cùng Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên 1.ðại diện các Chính phủ và Cộng ñồng Châu Âu, thành viên của Uỷ ban ðàm phán Thương mại, gặp gỡ hôm nay ñể kết thúc Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên, nhất trí rằng Hiệp ñịnh Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (ñược ñề cập tại Văn kiện Cuối cùng là "Hiệp ñịnh WTO"), các Tuyên bố và Quyết ñịnh cấp Bộ trưởng, Thoả thuận về các Cam kết Dịch vụ Tài chính, ñược kèm theo ñây, sẽ bao quát tất cả các kết quả ñàm phán của Vòng Uruguay và là một bộ phận không thể tách rời của Văn kiện Cuối cùng này. 2.Thông qua việc ký Văn kiện Cuối cùng, các ñại diện nhất trí: Ủy Ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế - NCIEC - 4 - (a) ðệ trình, khi có thể, Hiệp ñịnh WTO cho các cơ quan có thẩm quyền nước mình ñể xem xét thông qua theo các thủ tục riêng của nước mình; và (b) Thông qua các Tuyên bố và Quyết ñịnh của Bộ trưởng. 3.Các ñại biểu nhất trí về nguyện vọng chung là Hiệp ñịnh WTO sẽ ñược tất cả các bên tham gia Vòng Uruguay về ðàm phán Thương mại ða biên chấp nhận (dưới ñây gọi là "bên tham gia") nhằm ñảm bảo Hiệp ñịnh sẽ có hiệu lực từ 1/1/1995 hoặc trong thời gian sớm nhất sau ñó. Chiểu theo ñoạn cuối của Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Punta del Este, các Bộ trưởng sẽ gặp nhau, không muộn hơn năm 1994, ñể quyết ñịnh về việc thực hiện trên phạm vi quốc tế các kết quả của Vòng Uruguay và thời gian các kết quả trên bắt ñầu có hiệu lực. 4.Các ñại biểu nhất trí rằng Hiệp ñịnh WTO sẽ ñược mở rộng cho tất cả các bên tham gia chấp nhận một cách trọn gói thông qua việc ký hoặc các cách khác theo như quy ñịnh tại ñiều XIV của Hiệp ñịnh. Việc chấp nhận hoặc có hiệu lực của một Hiệp ñịnh Thương mại nhiều bên trong Phụ lục 4 của Hiệp ñịnh WTO sẽ chịu sự ñiều chỉnh của các quy ñịnh của Hiệp ñịnh Thương mại nhiều bên ñó. 5.Trước khi chấp nhận Hiệp ñịnh WTO, các bên tham gia không phải là bên ký kết Hiệp ñịnh Chung về Thuế quan và Thương mại trước hết phải hoàn thành việc ñàm phán gia nhập Hiệp ñịnh Chung này và trở thành bên ký kết của Hiệp ñịnh. ðối với các bên tham gia không phải là bên ký kết Hiệp ñịnh chung vào thời ñiểm Văn kiện cuối cùng ñược hoàn tất, các Lịch trình cam kết và thực hiện của Vòng Uruguay sẽ không ñược xác ñịnh và các Lịch trình này sẽ ñược các nước nêu trên hoàn tất sau ñể có thể tham gia vào Hiệp ñịnh chung và chấp nhận Hiệp ñịnh WTO. 6.Văn kiện Cuối cùng này và các văn bản kèm theo ñây sẽ ñược nộp lưu chiểu cho Tổng Giám ñốc của CáC BÊN Ký KếT Hiệp ñịnh Chung về Thuế quan và Thương mại và người này sẽ chuyển ngay cho mỗi bên tham gia một bản sao có chứng thực. Làm tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này ñều có giá trị như nhau.
Tài liệu liên quan