Tuyển tập 900 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12

Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì: A. Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ B. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ Câu 2: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động B. Tần số dao động C. Trạng thái dao động D. Chu kỳ dao động Câu 3: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và giatốc đều cực đại. C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốcbằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.

pdf68 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tuyển tập 900 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUYỂN TẬP 900 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Câu 1: Trong một dao ñộng ñiều hòa thì: A. Li ñộ, vận tốc gia tốc biến thiên ñiều hóa theo thời gian và có cùng biên ñộ B. Lực phục hồi cũng là lực ñàn hồi C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li ñộ Câu 2: Pha của dao ñộng ñược dùng ñể xác ñịnh: A. Biên ñộ dao ñộng B. Tần số dao ñộng C. Trạng thái dao ñộng D. Chu kỳ dao ñộng Câu 3: Một vật dao ñộng ñiều hòa, câu khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực ñại, gia tốc bằng 0. B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc ñều cực ñại. C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực ñại, gia tốc bằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên ñộng năng bằng thế năng. Câu 4: Phương trình dao ñộng của một vật dao ñộng ñiều hòa có dạng x=Acos(ωt+π/2). Gốc thời gian ñã ñược chọn từ lúc nào? A. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. C. Lúc chất ñiểm có li ñộ x = +A. D. Lúc chất ñiểm có li ñộ x = -A. Câu 5: Phương trình dao ñộng của một vật dao ñộng ñiều hòa có dạng x=Acos(ωt+π/4). Gốc thời gian ñã ñược chọn từ lúc nào? A. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí có li ñộ 2 A x = theo chiều dương. B. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí có li ñộ 2 2 A x = theo chiều dương. C. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí có li ñộ 2 2 A x = theo chiều âm. D. Lúc chất ñiểm ñi qua vị trí có li ñộ 2 A x = theo chiều âm. Câu 6: Tìm phát biểu sai: A. ðộng năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc. B. Cơ năng của hệ luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí. D. Cơ năng của hệ bằng tổng ñộng năng và thế năng. Câu 7: Chọn câu ñúng: A. Năng lượng của vật dao ñộng ñiều hòa không phụ thuộc vào biên ñộ của hệ. B. Chuyển ñộng của con lắc ñơn luôn coi là dao ñộng tự do. C. Dao ñộng của con lắc lò xo là dao ñộng ñiều hòa chỉ khi biên ñộ nhỏ. D. Trong dao ñộng ñiều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li ñộ. Câu 8: Trong dao ñộng ñiều hòa, vận tốc biến ñổi A. Cùng pha với li ñộ. B. Ngược pha với li ñộ. C. Trễ pha 2 π so với li ñộ. D. Sớm pha 2 π so với li ñộ. Câu 9: ðối với một chất ñiểm dao ñộng cơ ñiều hòa với chu kì F thì: A. ðộng năng và thế năng ñều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không ñiều hòa. B. ðộng năng và thế năng ñều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. C. ðộng năng và thế năng ñều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. D. ðộng năng và thế năng ñều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương, cùng tần số thì: A. Dao ñộng tổng hợp của vật là một dao ñộng tuần hoàn cùng tần số. B. Dao ñộng tổng hợp của vật là một dao ñộng ñiều hòa cùng tần số, cùng biên ñộ. C. Dao ñộng tổng hợp của vật là một dao ñộng ñiều hòa cùng tần số, có biên ñộ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao ñộng thành phần. D. Dao ñộng tổng hợp của vật là một dao ñộng tuần hoàn cùng tần số, có biên ñộ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao ñộng thành phần. Câu 11: ðối với một vật dao ñộng cưỡng bức: A. Chu kì dao ñộng chỉ phụ thuộc vào ngoại lực. B. Chu kì dao ñộng chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực. C. Biên ñộ dao ñộng không phụ thuộc vào ngoại lực. D. Biên ñộ dao ñộng chỉ phụ thuộc vào ngoại lực. Câu 12: Chọn câu sai: Năng lượng của một vật dao ñộng ñiều hòa: A. Luôn luôn là một hằng số. B. Bằng ñộng năng của vật khi qua vị trí cân bằng. C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. Câu 13: Dao ñộng cơ học ñiều hòa ñổi chiều khi: A. Lực tác dụng có ñộ lớn cực ñại. B. Lực tác dụng có ñộ lớn cực tiểu. C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng ñổi chiều. .Câu 14: Chu kì dao ñộng nhỏ của con lắc ñơn phụ thuộc. A. Khối lượng của con lắc. B. ðiều kiện kích thích ban ñầu của con lắc dao ñộng. C. Biên ñộ dao ñộng của con lắc. D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc. Câu 15: Dao ñộng tự do là dao ñộng có: A. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. B. chu kì không phụ thuộc vào ñặc tính của hệ. C. chu kì không phụ thuộc vào ñặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài. D. chu kì không phụ thuộc vào ñặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Câu 16: Chọn câu ñúng. ðộng năng của vật dao ñộng ñiều hòa A. biến ñổi theo hàm cosin theo t. B. biến ñổi tuần hoàn với chu kì T. C. luôn luôn không ñổi. D.biến ñổi tuần hoàn với chu kì T/2. Câu 17: Gia tốc trong dao ñộng ñiều hòa A. luôn luôn không ñổi. B. ñạt giá trị cực ñại khi qua vị trí cân bằng. C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li ñộ. D. biến ñổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2. Câu 18: ðối với một chất ñiểm dao ñộng ñiều hòa với phương trình: sin( ) 2 x A t cm π ω= + thì vận tốc của nó: A. Biến thiên ñiều hòa với phương trình sin( )V A tω ω π= + . B. Biến thiên ñiều hòa với phương trình sin( ) 2 V A t π ω ω= + . C. Biến thiên ñiều hòa với phương trình sinV A tω ω= . D. Biến thiên ñiều hòa với phương trình 3 sin( ) 2 V A t π ω ω= + . Câu 19: Chọn câu sai: A. Dao ñộng cưỡng bức là dao ñộng dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. B. Dao ñộng cưỡng bức là ñiều hòa. C. Dao ñộng cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Biên ñộ dao ñộng cưỡng bức thay ñổi theo thời gian. Câu 20: Chọn câu ñúng Trong dao ñộng ñiều hòa thì li ñộ, vận tốc, gia tốc là các ñại lượng biến ñổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: A. cùng biên ñộ. B. cùng tần số góc. C. cùng pha. D. cùng pha ban ñầu. Câu 21: Dao ñộng tắt dần là một dao ñộng có: A. biên ñộ giảm dần do ma sát. B. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. C. có ma sát cực ñại. D. biên ñộ thay ñổi liên tục. Câu 22: Dao ñộng duy trì là dao ñộng tắt dần mà người ta ñã: A. Làm mất lực cản của môi trường ñối với vật chuyển ñộng. B. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến ñổi ñiều hòa theo thời gian. C. Kích thích lại dao ñộng sau khi dao ñộng bị tắt hẳn. D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng ñúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì. Câu 23: Trong trường hợp nào dao ñộng của con lắc ñơn ñược coi như là dao ñộng ñiều hòa. A. Chiều dài của sợi dây ngắn. B. Khối lượng quả nặng nhỏ. C. Không có ma sát. D. Biên ñộ dao ñộng nhỏ. Câu 24: Trong dao ñộng ñiều hòa, gia tốc biến ñổi A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc. C. sớm pha 2 π so với vận tốc. D. trễ pha 2 π so với vận tốc. Câu 25: Chọn câu ñúng Biên ñộ dao ñộng tổng hợp của hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương cùng tần số có: A. giá trị cực ñại khi hai dao ñộng thành phần ngược pha. B. giá trị cực ñại khi hai dao ñộng thành phần cùng pha. C. có giá trị cực tiểu khi hai dao ñộng thành phần lệch pha π/2. D. giá trị bằng tổng biên ñộ của hai dao ñộng thành phần. Câu 26: Biên ñộ của dao ñộng cưỡng bức không phụ thuộc A. Pha ban ñầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. B. Biên ñộ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao ñộng. Câu 27: Một vật dao ñộng ñiều hòa theo thời gian có phương trình sin( )x A tω ϕ= + thì ñộng năng và thế năng cũng dao ñộng ñiều hòa với tần số: A. 'ω ω= B. ' 2ω ω= C. ' 2 ω ω = D. ' 4ω ω= Câu 29: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình sin( )x A tω ϕ= + . Gọi T là chu kì dao ñộng của vật. Vật có vận tốc cực ñại khi A. 4 T t = B. 2 T t = C. Vật qua vị trí biên D. Vật qua vị trí cân bằng. Câu 30: Chọn câu ñúng. Chu kì dao ñộng của con lắc lò xo phụ thuộc vào A. Biên ñộ dao ñộng. B. Cấu tạo của con lắc lò xo. C. Cách kích thích dao ñộng. D. A và C ñúng. Câu 33: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có ñộ cứng k, nếu treo con lắc theo phương thẳng ñứng thì ở VTCB lò xo dãn một ñoạn l∆ . Con lắc lò xo dao ñộng ñiều hòa chu kì của con lắc ñược tính bởi công thức nào sau ñây: A. 2 g T l π= ∆ B. 2 l T g π ∆ = C. 2 k T m π= D. 1 2 m T kπ = Câu 34: Hai dao ñộng ñiều hòa có cùng pha dao ñộng. ðiều hòa nào sau ñây là ñúng khi nói về li ñộ của chúng. A. Luôn luôn bằng nhau. B. Luôn luôn cùng dấu. C. Luôn luôn trái dấu. D. Có li ñộ bằng nhau nhưng trái dấu. .Câu 35: Hai dao ñộng ñiều hòa: 1 1 1 2 2 2 sin( ) sin( ) x A t x A t ω ϕ ω ω = +  = + . Biên ñộ dao ñộng tổng hợp của chúng ñạt giá trị cực ñại khi: A. 2 1( ) (2 1)kϕ ϕ π− = + B. 2 1 (2 1) 2 k π ϕ ϕ− = + C. 2 1( ) 2kϕ ϕ π− = D. 2 1 4 π ϕ ϕ− = Câu 36: Trong những dao ñộng tắt dần sau ñây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao ñộng của khung xe khi qua chỗ ñường mấp mô. B. Dao ñộng của quả lắc ñồng hồ. C. Dao ñộng của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 37: ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về ñộng năng và thế năng của một vật dao ñộng ñiều hòa: A. ðộng năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật ñi từ VTCB ñến vị trí biên. B. ðộng năng bằng không và thế năng cực ñại khi vật ở VTCB. C. ðộng năng giảm, thế năng tăng khi vật ñi từ VTCB ñến vị trí biên. D. ðộng năng giảm, thế năng tăng khi vật ñi từ vị trí biên ñến VTCB. .Câu 38: Một vật dao ñộng ñiều hòa x=Acos(ωt+ϕ) ở thời ñiểm t = 0 li ñộ 2 A x = và ñi theo chiêu âm. Tim ϕ . A. 6 rad π B. 2 rad π C. 5 6 rad π D. 3 rad π Câu 39: Một vật dao ñộng ñiều hòa trên quỹ ñạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20 3 /cm sπ . Chu kì dao ñộng của vật là: A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s Câu 40: Một vật dao ñộng ñiều hòa có phương trình 4sin(10 ) 6 x t cm π π= + . Vào thời ñiểm t = 0 vật ñang ở ñâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? A. x = 2cm, 20 3 /v cm sπ= − , vật di chuyển theo chiều âm. B. x = 2cm, 20 3 /v cm sπ= , vật di chuyển theo chiều dương. C. 2 3x cm= − , 20 /v cm sπ= , vật di chuyển theo chiều dương. D. 2 3x cm= , 20 /v cm sπ= , vật di chuyển theo chiều dương. Câu 41: Ứng với pha dao ñộng 6 rad π , gia tốc của một vật dao ñộng ñiều hòa có giá trị 230 /a m s= − . Tần số dao ñộng là 5Hz. Lấy 2 10π = . Li ñộ và vận tốc của vật là: A. x = 3cm, 30 3 /v cm sπ= B. x = 6cm, 60 3 /v cm sπ= C. x = 3cm, 30 3 /v cm sπ= − D. x = 6cm, 60 3 /v cm sπ= − Câu 42: Con lắc lò xo dao ñộng với biên ñộ 6cm. Xác ñịnh li ñộ của vật ñể thế năng của lò xo bằng 1/3 ñộng năng. A. 3 2cm± B. 3cm± C. 2 2cm± D. 2cm± Câu 43: Gắn một vật nặng vào lò xo ñược treo thẳng ñứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở VTCB. Cho 210 /g m s= . Chu kì vật nặng khi dao ñộng là: A. 5s B. 0,50s C. 2s D. 0,20s Câu 44: Một vật dao ñộng ñiều hòa 4sin(2 ) 4 x t cm π π= + . Lúc t = 0,25s vật có li ñộ và vận tốc là: A. 2 2 , 8 2x cm v cmπ= − = B. 2 2 , 4 2x cm v cmπ= = C. 2 2 , 4 2x cm v cmπ= = − D. 2 2 , 8 2x cm v cmπ= − = − Câu 45: Một vật nặng gắn vào lò xo có ñộ cứng 20 /k N m= dao ñộng với biên ñộ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có ñộng năng là: A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J Câu 46: Một vật dao ñộng ñều biên ñộ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật ñạt giá trị cực ñại và chuyển ñộng theo chiều dương của trục tọa ñộ. Phương trình dao ñộng của vật là: A. 4sin10x tcmπ= B. 4sin(10 )x t cmπ π= + C. 4sin(10 ) 2 x t cm π π= + D. 4sin(10 ) 2 x t cm π π= − Câu 47: Một chất ñiểm có khối lượng m = 500g dao ñộng ñiều hòa với chu kì T = 2s. Năng lương dao ñộng của nó là E = 0,004J. Biên ñộ dao ñộng của chất ñiểm là: A. 4cm B. 2cm C. 16cm D. 2,5cm Câu 48: Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng 1m và 2m vào cùng một lò xo, khi treo 1m hệ dao ñộng với chu kì 1T = 0,6s. Khi treo 2m thì hệ dao ñộng với chu kì 2 0,8T s= . Tính chu kì dao ñộng của hệ nếu ñồng thời gắn 1m và 2m vào lò xo trên. A. T = 0,2s B. T = 1s C. T = 1,4s D. T = 0,7s Câu 49: Một con lắc lò xo dao ñộng theo phương thẳng ñứng. Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng ñứng một ñoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao ñộng của vật là T = 0,5s. Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống một ñoạn bằng 6cm, thì chu kì dao ñộng của vật là: A. 1s B. 0,25s C. 0,3s D. 0,5s Câu 50: Một vật dao ñộng ñiều hòa với tần số góc 10 5 /rad sω = . Tại thời ñiểm t = 0 vật có li ñộ x = 2cm và có vận tốc 20 15 /cm s− . Phương trình dao ñộng của vật là: A. 2sin(10 5 ) 6 x t cm π = − B. 2sin(10 5 ) 6 x t cm π = + C. 5 4sin(10 5 ) 6 x t cm π = − D. 5 4sin(10 5 ) 6 x t cm π = + Câu 51: Phương trình dao ñộng của con lắc 4sin(2 ) 2 x t cm π π= + . Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua VTCB là: A. t = 0,25 B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s Câu 52: Một con lắc lò xo treo thẳng ñứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho 210 /g m s= , lấy 2 10π ≈ . Chu kì và biên ñộ dao ñộng của vật là: A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm C. T = π s; A = 4cm D. T = π s; A = 5cm Dùng dữ kiện sau trả lời cho câu 53, 54 Một con lắc lò xo có khối lượng 2m kg= dao ñộng ñiều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có ñộ lớn cực ñại bằng 0,6m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 3 2x cm= theo chiều âm và tại ñó ñộng năng bằng thế năng. Câu 53: Biên ñộ và chu kì của dao ñộng có những giá trị nào sau ñây? A. 2 6 2 , 5 A cm T s π = = B. 2 6 , 5 A cm T s π = = C. 6 , 52 A cm T s π = = D. 6 , 5 A cm T s π = = Câu 54: Chọn gốc tọa ñộ là VTCB. Phương trình dao ñộng của vật có những dạng nào sau ñây? A. 6 2 sin(10 ) 4 x t cm π = + B. 3 6 2 sin(10 ) 4 x t cm π = + C. 6 sin(10 ) 42 x t cm π = + D. 3 6sin(10 ) 4 x t cm π = + Câu 55: Một vật dao ñộng ñiều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua VTCB là 62.8cm/s và gia tốc cực ñại là 2m/s2. Biên ñộ và chu kỳ dao ñộng của vật là: A. A = 10cm, T = 1s B. A = 1cm, T = 0.1s C. A = 2cm, T = 0.2s D. A = 20cm, T = 2s Câu 57: Một vật có khối lượng m = 400g ñược treo vào lò xo có khối lượng không ñáng kể, ñộ cứng k = 40N/m. ðưa vật ñến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao ñộng ñiều hoax.Chọn gốc tọa ñộ tại VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt ñầu dao ñộng. Phương trình dao ñộng của vật là: A. 5sin(10 ) 2 x t cm π = − B. 10sin(10 ) 2 x t cm π = − C. 10sin10x tcm= D. 5sin(10 ) 2 x t cm π = + Câu 58: Một chất ñiểm dao ñộng ñiều hoax 4sin(10 )x t cmπ ϕ= + tại thời ñiểm t = 0 thì x = -2cm và ñi theo chiều dương của trục tọa ñộ. ϕ có giá trị nào: A radϕ π= B. 6 rad π ϕ = C. 5 6 rad π ϕ = D. 7 6 rad π ϕ = Câu 59: Một con lắc lò xo có ñộ cứng k = 40N/m dao ñộng ñiều hoà với biện ñộ A = 5cm. ðộng năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly ñộ x = 3cm là: A. Eñ = 0.004J B. Eñ = 40J C. Eñ = 0.032J D. Eñ = 320J Câu 60: Một lò xo có ñộ cứng k = 20N/m treo thẳng ñứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m =100g. Từ VTCB ñưa vật lên một ñoạn 5cm rồi buông nhẹ. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực ñại của lực hồi phục và lực ñàn hồi là: A. dh2 , 5hpF N F N= = B. dh2 , 3hpF N F N= = C. dh1 , 3hpF N F N= = D. dh0.4 , 0.5hpF N F N= = Câu 61: Một vật dao ñộng ñiêug hoà với phương trình sin( )x A tω ϕ= + . Trong khoảng thời gian 1/60s ñầu tiên, vật ñi từ vị trí x= 0 ñến vị trí 3 2 x A= theo chiều dương và tại thời ñiểm cách VTCB 2cm. vật có vận tốc 40 3 /cm sπ . Biên ñộ và tần số góc của dao ñộng thỏa mãn các giá trị nào sau ñây: A. 10 / , 7.2rad s A cmω π= = B. 10 / , 5rad s A cmω π= = C. 20 / , 5rad s A cmω π= = D. 20 / , 4rad s A cmω π= = Câu 62: Trong một phút vật nặng gắn vào ñầu một lò xo thực hiện ñúng 40 chu kỳ dao ñộng với biên ñộ là 8cm. Giá trị lớn nhất của vận tốc là: A Vmax = 34cm/s B. Vmax = 75.36cm/s C. Vmax = 48.84cm/s D. Vmax = 33.5cm/s Câu 63: Một lò xo nhẹ có ñộ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, ñầu trên gắn cố ñịnh. Khi treo ñầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m1 =100g, thì chiều dài của lò xo khi cân bằng là l1 = 31cm. Thay vật m1 bằng vật m2 = 200g thì khi vật cân bằng, chiều dài của lò xo là l2 = 32cm. ðộ cứng của lò xo và chiều dài ban ñầu của nó là những giá trị nào sau ñây: A. l0 = 30cm. k = 100N/m B. l0 = 31.5cm. k = 66N/m C. l0 = 28cm. k = 33N/m D. l0 = 26cm. k = 20N/m Dùng dữ kiện sau ñể trả lời câu 64, 65 Một con lắc lò xo dao ñộng theo phương trình 2sin(20 ) 2 x t cm π π= + . Biết khối lượng của vật nặng m = 100g. Câu 64: Tính chu kỳ và năng lượng dao ñộng của vật: A. T = 1s. E = 78,9.10-3J B. T = 0,1s. E = 78,9.10-3J C. T = 1s. E = 7,89.10-3J D. T = 0,1s. E = 7,89.10-3J Câu 65: Vật ñi qua vị trí x = 1cm ở những thời ñiểm nào: A. 1 60 10 k t = ± + B. 1 2 20 t k= ± + C. 1 2 40 t k= ± + D. 1 30 5 k t = ± + Câu 66: Một vật dao ñộng ñiều hoà với phương trình 4sin(0,5 ) 3 x t cm π π= − . Vào thời ñiểm nào sau ñây vật sẽ qua vị trí 2 3x cm= theo chiều âm của trục tọa ñộ: A. t = 4s B. 4 3 t s= C. 1 3 t s= D. t = 2s Câu 69: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg, dao ñộng ñiều hoà với phương trình sin( )x A tω ϕ= + và cơ năng E = 0.125J. Tại thời ñiểm ban ñầu vật có vận tốc v = 0.25m/s và gia tốc a = 6.25 3m/s2. Biên ñộ tần số góc và pha ban ñầu có giá trị nào sau: A. 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω= = − = B. 2 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω= = = C. 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω= = = D. 6.7 , , 75 / 6 A cm rad rad s π ϕ ω= = − = Câu 71: Một vật dao ñộng theo phương trình 2,5sin( ) 4 x t cm π π= + . Vào thời ñiểm nào thì pha dao ñộng ñạt giá trị 3 rad π , lúc ấy li ñộ x bằng bao nhiêu: A. 1 , 0,72 60 t s x cm= = B. 1 , 1,4 6 t s x cm= = C. 1 , 2,16 120 t s x cm= = D. 1 , 1,25 12 t s x cm= = Dùng dữ kiện sau ñể trả lời câu 75, 76 Khi treo vật m vào lò xo thì lò xo giãn ra 25l cm∆ = . Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng ñứng một ñoạn 20cm rồi buông nhẹ ñể vật dao ñộng ñiều hòa. Câu 75: Chọn gốc tọa ñộ thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương hướng xuống. Lấy 2 2/g m sπ= . Phương trình chuyển ñộng của vật có dạng nào sau ñây? A. 20sin(2 )x t cmπ π= + B. 20sin 2x tcmπ= C. 10sin(2 )x t cmπ π= + D. 10sin 2x tcmπ= Câu 76: Nếu vào thời ñiểm nào ñó li ñộ của m là 5cm thì vào thời ñiểm 1 8 s sau ñó, li ñộ của vật là bao nhiêu, nếu vật ñi theo chiều dương. A. x = -10,2cm B. x = 10,2cm C. x = 17,2cm D. x = -17,2cm Dùng dữ kiện sau ñể trả lời câu 77, 78 Một vật có khối lượng m = 250g treo vào lò xo có ñộ cứng k = 25N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc 0 40 /v cm s= theo phương của lò xo. Câu 77: Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao ñộng của vật có dạng nào sau ñây? A. 4sin10x tcm= B. 8sin10x tcm= C. 8sin(10 )x t cmπ= + D. 4sin(10 )x t cmπ= + Câu 78: Vận tốc của vật tại vị trí mà ở ñó thế năng bằng hai lần ñộng năng năng có giá trị là: A. 40 / 3 v cm s= B. 80 3 /v cm s= C. 40 / 3 v cm s= D. 80 / 3 v cm s= Dùng dữ kiện sau ñể trả lời câu 79, 80 Một vật m = 1kg treo vào lò xo có ñộ cứng k = 400N/m. Quả cầu dao ñộng ñiều hòa với cơ năng E = 0,5J theo phương thẳng ñứng. Câu 79: Chiều dài cực ñại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao ñộng là: A. ax min35,25 ; 24,75ml cm l cm= = B. ax min37,5 ; 27,5ml cm l cm= = C. ax min35 ; 25ml cm l cm= = D. ax min37 ; 27ml cm l cm= = Câu 80: Vận tốc của quả cầu ở thời ñiểm mà chiều dài của lò xo là 35cm là: A. 50 3 /v cm s= ± B. 20 3 /v cm s= ± C. 5 3 /v cm s= ± D. 2 3 /v cm s= Dùng dữ kiện sau ñể trả lời câu 81, 82 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 0 25l cm= , có khối lượng không ñáng kể, ñược dùng ñể treo vật, khối lượng m = 200g vào ñiểm A. Khi cân bằng lò xo dài l = 33cm, 210 /g m s= . Câu 81: Hệ số ñàn hồi của lò xo là: A. K = 25N/m B. K = 2,5N/m C. K = 50N/m D. K = 5N/m Câu 82: Dùng hai lò xo trên ñể treo vật m vào hai ñiểm cố ñịnh A và B nằm trên ñường thẳng ñứng, cách nhau 72cm. VTCB O của vật cách A một ñoạn: A. 30cm B. 35cm C. 40cm D. 50cm Câu 93: Một con lắc lò
Tài liệu liên quan