Vận dụng chỉ thị 03/BCT – Khóa XI, trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Xây dựng miền Trung

Tóm tắt Qua hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta có những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Kinh tế thị trường đã đem lại cho chúng ta nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường, cũng biểu hiện những mặt tiêu cực, đó là sự yếu kém về mặt tư tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận sinh viên. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế trong tình hình xã hội còn kém phát triển vừa đem lại cho ta những giá trị tốt đẹp đồng thời tạo ra nhiều biến động trong lối sống, suy nghĩ, tư tưởng của con người làm cho không ít người có suy nghĩ và hành vi lệch lạc, đặc biệt là sinh viên. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải chú trọng việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho sinh viên cả nước nói chung trong đó có sinh viên ở trường Đại Học Xây dựng Miền Trung nói riêng với sự vận dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03/BCT – Khóa XI.

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng chỉ thị 03/BCT – Khóa XI, trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Xây dựng miền Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technology Số 1/2017 No. 1/2017 80 VẬN DỤNG CHỈ THỊ 03/BCT – KHÓA XI, TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG Nguyễn Thành Đạo Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung Tóm tắt Qua hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta có những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Kinh tế thị trường đã đem lại cho chúng ta nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường, cũng biểu hiện những mặt tiêu cực, đó là sự yếu kém về mặt tư tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận sinh viên. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế trong tình hình xã hội còn kém phát triển vừa đem lại cho ta những giá trị tốt đẹp đồng thời tạo ra nhiều biến động trong lối sống, suy nghĩ, tư tưởng của con người làm cho không ít người có suy nghĩ và hành vi lệch lạc, đặc biệt là sinh viên. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải chú trọng việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho sinh viên cả nước nói chung trong đó có sinh viên ở trường Đại Học Xây dựng Miền Trung nói riêng với sự vận dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03/BCT – Khóa XI. Từ khóa Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1. Những nội dung cụ thể trong vận dụng “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào tổ chức giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh của Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung Là cán bộ giảng dạy các môn khoa học lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, chúng tôi luôn ý thức cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn xác định trước hết là hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng được tinh thần đấu tranh thẳng thắn, trung thực, bảo vệ lẽ phải bằng tự phê bình và phê bình. Bản thân giáo viên không chỉ thường xuyên rèn luyện để có chất lượng chuyên môn tốt, phương pháp truyền đạt hay mà còn phải là tấm gương đạo đức tốt để học sinh và sinh viên noi theo. Trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân giảng viên luôn rất coi trọng không chỉ giờ lý thuyết mà còn đề cao giờ thực hành. Vì thế, dù thời lượng lên lớp chỉ 30 tiết, chúng tôi vẫn dành ra 6 tiết để hướng dẫn các em thảo luận, viết bài thu hoạch liên hệ thực tế học phần với thực tiễn địa phương. Kết hợp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đối với sinh viên một cách khách quan, công bằng, chính xác, bằng kết hợp nhiều hình thức: Kiểm tra thường xuyên, định kỳ, tổ chức làm việc nhóm, viết bài thu hoạch ở nhà và kiểm tra trắc nghiệm. Mặc dù sự kết hợp đánh giá này là rất vất vả cho bản thân giảng viên. 2. Vận dụng nội dung cơ bản “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” trong giảng dạy Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technology Số 1/2017 No. 1/2017 81 Trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân giảng viên luôn chú trọng vận dụng sát nhất, thực tế nhất các nội dung “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào từng tiết giảng trong điều kiện có thể, chứ không chỉ truyền đạt kiến thức chủ yếu của Giáo trình. Cụ thể: - Trong chương mở đầu, phải làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh đã xuất hiện trên vũ đài chính trị thế giới từ rất sớm (ít nhất là năm 1930 chứ không như nhiều người hiểu nhầm đến 1991 Đảng ta tổ chức cho ra đời môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và buộc mọi người phải nghiên cứu). Ở góc độ lý luận (thể hiện bằng tác phẩm và hoạt động thực tiễn có ảnh hưởng đối với một bộ phận dân cư nhất định) có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh đã xuất hiện và ngày càng hoàn thiện theo các mốc sau: 1919 với Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1927 với “Đường kách mệnh”, 1930 với “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam”, 1945 với “Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”,.. Do bối cảnh quốc tế chưa thuận lợi, mà đến 1991 là thời điểm chín muồi về bối cảnh quốc tế và trong nước cho sự ra đời môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học đang vận động; đối tượng nghiên cứu của học phần bao gồm 3 nhóm (- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với hai cuộc cách mạng ở Việt Nam. - Sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênnin của Hồ Chí Minh vào cách mạng Việt Nam. - Sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại của Hồ Chí Minh. Cả ba nhóm đối tượng đó đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người). Vì vậy trong nội dung chương trình chúng ta cần làm rõ thêm các vấn đề cụ thể như sau: - Trong chương 1, phải làm rõ Hồ Chí Minh là người tiếp thu đầy đủ chủ nghĩa yêu nước truyền thống của Việt Nam trước khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, và là người phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước truyền thống của Việt Nam ở thế kỷ XX. Với các phẩm chất cách mạng đặc biệt, Người đã hóa giải tài tình văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, thời đại tạo ra phong cách, tác phong cách mạng Hồ Chí Minh – Bài học quý báu cho nhân loại về tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo và đổi mới, phương pháp kế thừa và phát triển tuyệt vời. - Trong chương 2, phải làm rõ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” không chỉ là lý tưởng mà còn là lẽ sống, là học thuyết cách mạng của Hồ Chí Minh. Đó là lý do chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của cả dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên đối với các dân tộc bị áp bức hiện nay trên thế giới. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang một nội dung toàn diện, sâu sắc và triệt để; không chỉ bao hàm độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc, mà còn chứa đựng cả con đường và điều kiện phát triển dân tộc. Đó là gắn độc lập dân tộc với dân chủ của nhân dân, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Quan điểm đó trở thành mục tiêu, lý tưởng, thành khẩu hiệu động viên, cổ vũ nhân dân Việt Nam làm nên kỳ tích oai hùng, đánh thắng mọi kẻ thù, đưa đến độc lập, thống nhất cho đất nước; đồng thời cơ sở lý luận để hoạch định chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Hồ Chí Minh đã phát triển cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin bằng hiện thực hóa lý luận của Lênin về cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới; tin dân, dựa vào dân và đề cao vai trò của nhân dân; đề cao dân tộc nhưng không hạ thấp giai cấp; khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc; bạo lực cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với hòa bình và nhân nghĩa. Đó là những nội dung cơ bản để ngày nay Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam hoạch định đường lối kiên định hòa bình, giương cao đồng thời 2 ngọn cờ ĐLDT và CNXH nhằm giải quyết vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technology Số 1/2017 No. 1/2017 82 - Trong chương 3, phải làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin đã được Việt Nam hóa bởi Hồ Chí Minh. Nếu Lênin từng tuyên bố “không có CNXH giống nhau cho mọi dân tộc, chỉ có CNXH phù hợp với từng dân tộc” thì Hồ Chí Minh cũng đã dũng cảm tuyên bố “Liên Xô có đặc điểm của Liên Xô, Việt Nam có đặc điểm của Việt Nam. Chúng ta làm khác Liên Xô chúng ta vẫn là Mac-xit”. Tư tưởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác định hình thức, biện pháp và bước đi lên CNXH phù hợp với những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay. Công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam là đổi mới nhưng luôn kiên định hai mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH. - Trong chương 4, phải làm rõ các nội dung Hồ Chí Minh đã phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin về quy luật ra đời của ĐCSVN; về ĐCSVN không chỉ là đảng của giai cấp công nhân mà chủ yếu còn là đảng của dân tộc, đảng của nhân dân lao động Việt Nam; về ĐCSVN cầm quyền là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân lao động Việt Nam. - Trong chương 5, phải làm sáng tỏ các nội dung Hồ Chí Minh đã phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin về MTDTTN; về đoàn kết nhân dân lao động của nước thuộc địa với nước chính quốc; về MTĐKQT. - Trong chương 6, phải làm sáng tỏ các nội dung Hồ Chí Minh đã phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ; về nhà nước của dân, do dân và vì dân. - Trong chương 7, phải làm sáng tỏ các nội dung Hồ Chí Minh đã phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin và cống hiến cho nhân loại về định nghĩa văn hóa theo nghĩa rộng; về phát hiện thêm loại hình văn hóa mới “văn hóa sinh thái”; Hồ Chí Minh là một trong số hiếm của nhân loại vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là nhà đạo đức học. Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh chói ngời cả trên ba phương diện: 1. Với tự mình phải rất nghiêm khắc: Tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời. Luôn luôn tự giác chấp hành nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,.. vì lợi ích của Đảng, của Dân tộc, của Nhân dân, của Tập thể là trước hết, trên hết. 2. Với người phải thật sự khoan dung, độ lượng: Thật sự yêu thương con người, có niềm tin mãnh liệt vào sự vươn dậy của con người. Đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thống nhất, đoàn kết, cùng tiến bộ. Đồng thời, luôn cảnh giác, nghiêm khắc và kiên quyết đấu tranh đến cùng đối với những ai lợi dụng lòng nhân ái mưu cầu lợi ích riêng không chính đáng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân, của tập thể. 3. Với công việc phải tận tâm, tận lực: Luôn phấn đấu học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận Mác-Lênin và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chí và nghị lực vượt mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đã nhận việc là phải hoàn thành công việc được giao đến nơi, đến chốn với hiệu quả, chất lượng cao. Luôn luôn có ý thức và thực hiện cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc vì sự tiến bộ và phát triển của nước Việt Nam. 3. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên trường Đại Học Xây dựng Miền Trung, cụ thể là: 3.1. Thực trạng đạo đức, lối sống trong sinh viên ở Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung hiện nay Trong nền kinh tế thị trường, phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức giữ được lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh; cần cù, sáng tạo trong học tập; sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười; luôn gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, sống Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technology Số 1/2017 No. 1/2017 83 thử, sống dựa dẫm, sa sút về đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy theo điểm, chạy theo bằng cấp... Tác phong, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện của một số sinh viên còn có hạn chế nhất định. Nhận thức tư tưởng, đạo đức lối sống trong một số sinh viên chưa thật tốt, do vậy vẫn còn số ít sinh viên có ý thức chấp hành và thực hiện nội qui, qui chế, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, sinh hoạt chưa cao. Vẫn còn một số sinh viên bỏ tiết, nghỉ học không lý do; trang phục chưa đúng quy định, chưa tự giác chấp hành đúng quy chế văn hóa học đường của Trường đề ra. 3.2. Nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên trường Đại Học Xây dựng Miền Trung hiện nay. Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân tương ái vì cộng đồng. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm đối với Tổ Quốc, với nhân dân, với cộng đồng. Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Xây dựng ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật thà, ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị, trong sạch, chất phác, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện khẩu hiệu: “cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi. Chống tham ô, lãng phí, xa hoa, tính phô trương trong sinh hoạt, lao động, chống chủ nghĩa cá nhân. Ba là, đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, thói quen ứng xử văn hoá, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, trung thực, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chống tự do, tuỳ tiện, các biểu hiện coi thường pháp luật cũng như các hành vi thiếu văn hoá trong đời sống, sự giả dối và nạn giáo điều, thiếu sáng tạo. Chống tính ích kỷ, vụ lợi, lối sống tạm thời. Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống. Xây dựng tinh thần hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ, siêng học, siêng làm, quyết hoàn thành bằng được kế hoạch đã đặt ra theo tinh thần “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật trong học tập, lao động, ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí tiến thủ; chống vết tích nô lệ trong tư tưởng và hành động. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, nâng cao trình độ chính trị, khoa học kỹ thuật và quân sự, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc gì cũng phải học: Học mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời; học ở trường, học sách vở, học lẫn nhau, học nhân dân, học từ thực tiễn cuộc sống, trong việc làm hàng ngày; có thái độ cầu thị. Có ý thức thi đua và thực hành dân chủ trong học tập. Bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, tự tin trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chống tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, bệnh thi đua hình thức, hư danh, giả dối, sao chép, học thuộc lòng, sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội; những biểu hiện tự ti, mặc cảm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chống kiêu căng, tự mãn trong học tập. Năm là, học những nguyên tắc tu dưỡng đạo đức mới của Hồ Chí Minh. Tu dưỡng bền bỉ suốt đời, học đi đôi với lao động, lý luận đi đôi với thực hành, cần cù đi đôi với tiết kiệm. Chống đầu voi đuôi chuột, thiếu thực tế, bệnh anh hùng, tự cao tự đại, chuộng hình thức, ít xem xét kết quả. Nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm. Chống nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo. 4. Các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technology Số 1/2017 No. 1/2017 84 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với sinh viên Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung hiện nay - Về Cách thức giáo dục đạo đức: Con người không chỉ cần có tài mà phải có đức nữa. Do vậy, con người rất cần phải được giáo dục đạo đức. Từ trước tới nay, trong các chương trình giáo dục của nhà trường, chúng ta đã có những bài học về giáo dục đạo đức. Song vẫn còn chung chung. Vì vậy, môn học này cần được giảng dạy với hình thức là những chuyên đề, nhằm trang bị cho sinh viên một số phạm trù cơ bản và một số đặc trưng cơ bản của đạo đức xã hội chủ nghĩa. Việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên là một quá trình từ thấp đến cao. Giai đoạn sau phải biết kế thừa có chọn lọc những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và được hình thành từ giai đoạn trước, biết tìm cách khắc phục, ngăn chặn các thói hư tật xấu chớm nở. Tính chất phức tạp của việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên còn thể hiện ở chỗ, mỗi giai đọan của lứa tuổi với đặc điểm tâm lý, sinh lý của thanh niên là khác nhau. Nó phải được tiến hành trong cuộc hoạt động, giao lưu của sinh viên, tức là thông qua việc học tập, lao động, công tác xã hội và vui chơi, văn nghệ, thể dục - thể thao,... trong tập thể, ở gia đình và nhà trường. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên không chỉ dừng ở những bài học, mà phải được củng cố bằng hành động thực tế, đó là sự gương mẫu của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, của các nhà lãnh đạo các cấp. Hồ Chí Minh đã lưu ý một đặc điểm của người phương Đông - “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” Trong nội dung giảng dạy phải làm cho sinh viên nhận thức đúng và hiểu sâu: Vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà biết bao người con yêu quý của dân tộc đã hy sinh, biết bao lớp tuổi tuổi thanh niên đã lên đường chiến đấu. Con đường đến với lý tưởng cao đẹp là con đường phải tốn nhiều mồ hôi, xương máu, nhưng cũng đầy vinh quang và sự tích anh hùng. Để từ đó góp phần giác ngộ sinh viên giúp họ thấy rõ vinh dự trách nhiệm của tuổi trẻ, nhằm đảm đương được sứ mệnh đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc đến thắng lợi cuối cùng. Trách nhiệm giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà còn là nghĩa vụ thường xuyên của gia đình và cơ quan có nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần, giáo dục nhân cách cho sinh viên, như văn hoá, giáo dục truyền thông,.. phải lấy mục đích nâng cao đạo đức, thuần phong mỹ tục của xã hội làm sản phẩm của mình chứ không được chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt. Để giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, trước hết cần trang bị cho sinh viên kiến thức về thế giới quan duy vật khoa học và phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, về nhân sinh quan cách mạng, những hiểu biết đúng đắn về chủ nghĩa xã hội. Phải giáo dục cho sinh viên hiểu không chỉ mục tiêu trước mắt, mà phải cả mục đích cao đẹp cuối cùng phải tiến tới. Nếu chỉ thấy mục tiêu hiện trước mắt mà không thấy được mục đích cuối cùng thì sẽ trở thành thiện cận, chỉ để thoả mãn những gì đã đạt được, dễ dừng lại nữa chừng. Sinh viên Việt Nam vinh dự sinh ra và lớn lên trong thời đại Hồ Chí Minh. Đạo đức, lối sống và cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời cho tất cả chúng ta noi theo. Vì vậy, giáo dục cho sinh viên theo tinh thần đạo đức của Hồ Chí Minh là một yêu cầu, một nội dung quan trọng, đặc biệt trong lúc có một bộ phận thanh niên đang có biểu hiện suy đồi đạo đức, khi chúng ta đang phải đối đầu với những mặt trái của cơ chế thị trường, và nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. Kho tàng tư tưởng của Hồ Chí Minh hết sức rộng lớn, toàn diện. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương lớn về đạo đức trên mọi phương diện. Những lời chỉ dẫn của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về Thông báo Khoa học và Công nghệ Information of Science and Technolo