Bài giảng Chương II: Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp

Một số khái niệm cơ bản  Nguyên tắc và yêu cầu tổ chức bộ máy QTDN  Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy QTDN  Các mô hình tổ chức bộ máy QTDN

pdf20 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương II: Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 65 Chương II Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 66 NỘI DUNG  Một số khái niệm cơ bản  Nguyên tắc và yêu cầu tổ chức bộ máy QTDN  Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy QTDN  Các mô hình tổ chức bộ máy QTDN Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 67 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN * Bộ phận quản trị  Bộ phận quản trị Là một bộ phận riêng biệt có chức năng quản lý nhất định, số bộ phận thể hiện sự phân chia chức năng quản lý theo chiều ngang Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 68 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN * Cấp quản trị  Cấp quản trị Là sự thống nhất tất cả các bộ phận quản trị ở trình độ nhất định (cấp DN, cấp phân xưởng) thể hiện sự phân chia chức năng quản trị theo chiều dọc Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 69 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN * Cơ cấu quản trị  Cơ cấu quản trị Là tổng hợp các bộ phận quản trị, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá, được giao những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng của QTDN Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 70 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN * Các mối liên hệ  Các mối liên hệ  Mối liên hệ trực tuyến  Mối liên hệ chức năng  Mối liên hệ tư vấn Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 71 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU * Nguyên tắc tổ chức BM QTDN  Phù hợp cơ chế quản trị mới  Mục tiêu chiến lược thống nhất  Chế độ trách nhiệm rõ ràng  Có sự mềm dẻo về tổ chức  Chỉ huy tập trung thống nhất một đầu mối  Phạm vi kiểm soát hữu hiệu  Tăng hiệu quả kinh doanh Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 72 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU * Yêu cầu tổ chức BM QTDN  Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp  Thực hiện chế độ một thủ thủ trưởng và chế độ trách nhiệm cá nhân  Phù hợp với quy mô sản xuất, thích ứng với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp  Tinh giản, vững mạnh Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 73 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC BM QTDN * Cơ cấu sản xuất (1)  Bộ phận sản xuất chính  Bộ phận sản xuất phù trợ  Bộ phận sản xuất phụ  Bộ phận phục vụ sản xuất Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 74 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC BM QTDN * Cơ cấu sản xuất (2) Doanh nghiệp Phân xưởng Doanh nghiệp Phân xưởng Nơi làm việc Ngành Nơi làm việc Ngành Nơi làm việc Doanh nghiệp Nơi làm việc Doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 75 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC BM QTDN * Xu hướng tập trung và phi tập trung hóa Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 76 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC BM QTDN * Một số yếu tố khác Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 77 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN  Mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng  Mô hình cơ cấu tổ chức theo tuyến (3 loại)  Mô hình cơ cấu tổ chức kiểu SBU  Mô hình cơ cấu tổ chức theo ma trận  Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 78 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (1) PX1 PX2 Giám đốc P. Kế hoạch P. Sản xuất P. Vật tư  Mô hình CCTC theo chức năng Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 79 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (2.1)  Mô hình CCTC theo tuyến sản phẩm Giám đốc Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C P. NGHIÊN CỨU P. MARKETING P. NHÂN SỰ P. TÀI CHÍNH Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 80 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (2.2)  Mô hình CCTC theo tuyến địa lý Giám đốc CN M.Bắc CN M.Trung CN M.Nam P. NGHIÊN CỨU P. MARKETING P. NHÂN SỰ P. TÀI CHÍNH Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 81 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (2.3)  Mô hình CCTC theo (tuyến) khách hàng Giám đốc KH Đại lý KH Bán sỉ KH Bán lẻ P. NGHIÊN CỨU P. MARKETING P. NHÂN SỰ P. TÀI CHÍNH Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 82 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (3)  Mô hình CCTC kiểu SBU Giám đốc SBU 1 SBU 2 SBU 3 Market - ing Nhõn sự Tài chính Sản xuất R & DChiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp SBU Chiến lược cấp DN Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 83 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (4)  Mô hình CCTC theo ma trận Tổng GĐ GĐ sản xuất GĐ tài chính GĐ nhân sự DA 1 DA 2 DA 3 NV 1 NV 2 NV 3 NV 6 NV 5 NV 4 NV 9 NV 8 NV 7 Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 84 CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BM QTDN (4)  Mô hình CCTC hỗn hợp  Là sự kết hợp của các mô hình cho phép doanh nghiệp lợi dụng được các ưu điểm của mô hình tổ chức chính  Ưu điểm: xử lý được các tình huống phức tạp, cho phép CMH quản lý  Nhược điểm: cơ cấu tổ chức phức tạp, có thể hình thành các doanh nghiệp quá nhỏ