Bài giảng Kinh tế học vĩ mô II - ThS. Hoàng Xuân Bình

Bài 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô Chuyên đề 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I và giới thiệu Kinh tế vĩ mô II I. ôn tập Kinh tế Vĩ mô I: Bài 2 : Tăng trưởng kinh tế Bài 3 : Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Bài 4 : Tổng cầu và tổng cung Những đặc điểm về biến động kinh tế Mô hình tổng cầu và tổng cung Giải thích biến động kinh tế, quá trình tự điều chỉnh và ổn định

pdf178 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô II - ThS. Hoàng Xuân Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KInh tÕ häc vÜ m« II Biªn so¹n:ThS. Hoµng Xu©n B×nh Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng Khoa kinh tÕ quèc tÕ *Môc ®Ých m«n häc: * Tµi liÖu tham kh¶o: N. Gregory Mankiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 2001 Dornbusch R., FischerS., Startz R., (2001), Macroeconomics, 8thEdition David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Economics Kinh tế vĩ mô II, National economicsUniversity *Thêi gian: 45 tiÕt, 30 lý thuyÕt vµ 15 th¶o luËn vµ kiÓm tra. Chuyªn cÇn 10%, kt gi÷a kú + assignment 30% vµ cuèi kú kiÓm tra tr¾c nghiÖm 60%. Giíi thiÖu vÒ m«n häc Kinh tÕ häc VÜ m« II Bài 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô Chuyªn ®Ò 1: ¤n tËp kinh tÕ vÜ m« I vµ giíi thiÖu Kinh tÕ vÜ m« II I. «n tËp Kinh tÕ VÜ m« I: Bài 2 : Tăng trưởng kinh tế Bài 3 : Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Bài 4 : Tổng cầu và tổng cung Những đặc điểm về biến động kinh tế Mô hình tổng cầu và tổng cung Giải thích biến động kinh tế, quá trình tự điều chỉnh và ổn định Bài 5 : Tổng cầu và chính sách tài khóa I. Tổng cầu trong một nền kinh tế giản đơn II. Tổng cầu trong một nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ III. Tổng cầu trong một nền kinh tế mở IV. Chính sách tài khóa Bài 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ I. Giới thiệu tổng quan về tiền II. Cung tiền. III. Cầu tiền Xác định lãi suất Chính sách tiền tệ Bài 7 : Thất nghiệp I. Khái niệm và đo lường II. Thất nghiệp tự nhiên III. Thất nghiệp chu kỳ IV. Tác động của thất nghiệp Bài 8: Lạm phát I. Khái niệm và Đo lường II. Các nguyên nhân của lạm phát Trong ngắn hạn: Trong dài hạn: Cách tiếp cận tiền tệ về lạm phát III. Tác động của lạm phát: Chi phí của lạm phát Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp Bài 9: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở I. Cán cân thanh toán II. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế III. Thị trường ngoại hối IV. Các hệ thống tỷ giá hối đoái. V. Tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế Bài 1: Ôn tập Kinh tế vĩ mô I và giới thiệu Kinh tế vĩ mô II Néi dung ch¬ng tr×nh Bài 2: Mô hình IS-LM và tổng cầu trong một nền kinh tế đóng Bài 3: Mô hình Mundell-Fleming và tổng cầu trong một nền kinh tế mở Bài 4: Tổng cung và đường Phillips Bài 5: Các lý thuyết về tiêu dùng Bài 6: Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư cố định cho kinh doanh* Bài 7: Các lý thuyết về cầu tiền* Bài 8: Các mô hình tăng trưởng kinh tế Bài 9: Tranh luận về các chính sách kinh tế vĩ mô II. Giíi thiÖu néi dung Kinh tÕ häc VÜ m« II Chuyªn ®Ò 2: Tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ ®ãng vµ m« h×nh IS-LM • Néi dung: – Chuyªn ®Ò nµy sÏ ®i ®¸nh gi¸ tæng cÇu dùa trªn m« h×nh IS-LM, ®îc J. Hicks (hiÖp sü, ngêi Anh, oxford, sinh n¨m 1904-1989, nobel n¨m 72 cïng víi Kenneth J. Arrow), x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 30s nh»m gi¶i thÝch cho t¸c phÈm rÊt quan tränng vµ næi tiÕng cña thÕ giíi kinh tÕ häc cña Keynes lµ “Lý thuyÕt tæng qu¸t vÒ viÖc lµm, l·i suÊt vµ tiÒn tÖ”.(general theory of employment, interest and money” • IS-LM lµ m« h×nh c©n b»ng tæng thÓ ®¬n gi¶n bao gåm thÞ trêng hµng ho¸ vµ thÞ trêng tiÒn tÖ. I. ThÞ trêng hµng ho¸ vµ ®êng IS 1.M« h×nh giao ®iÓm cña Keynes(5/6/1883-21/4/1946) * Quan ®iÓm c¬ b¶n cña m« h×nh lµ: - Chi tiªu kÕ ho¹ch APE (aggregate planned expenditure- Tæng cÇu) cã thÓ kh¸c s¶n lîng/ thu nhËp ( Y or income) -NÒn kinh tÕ ®ãng: gåm cã c¸c bé phËn Firm => I House hold=> Consumption=> C Government=> Expenditure=> G APE = C + I + G APE = C ( Y -T) + I ( r) + G Chi tiªu kÕ ho¹ch APE lµ hµm t¨ng cña thu nhËp. T¹i ®iÓm c©n b»ng ta cã : APE = Y 0 Y E APE<Y APE >Y Y1 Y0 Y2 APE= Y APE APE 45o G t¨ng=>DNSX t¨ng=>CN vµ DN thu nhËp t¨ng (Y) => C t¨ng=>APE t¨ng, Y t¨ng >G t¨ng ban ®Çu. VÝ dô G = 1 tû $ => GDP t¨ng 1 tû ? Khi DN thuª CN SX t¨ng 1 tû =>doanh thu, l¬ng, lîi nhuËn t¨ng 1 tû=>C t¨ngG (vd MPC =0.75) Tiªu dïng sÏ t¨ng 0,75 tû => s¶n lîng t¨ng thµnh Chi tiªu t¨ng thµnh MPCxG G + MPCxG = (1+MPC).G = 1,75 tû C t¨ng=> SX t¨ng=> Y t¨ng=> C t¨ng lµ : MPCx(MPCxG)= MPC.MPC.G  Y = (1+MPC+MPC2 +MPC3 +..)xG => Y = (1/1-MPC)xG => Sè nh©n chi tiªu chÝnh phñ m = Y/G=1/1-MPC G APE APE= Y APE= C + I + G1 APE= C + I + G2 Y0 Y 45o 2. M« h×nh ®êng IS 2.1.Kh¸i niÖm: (r, Y) sao cho APE=Y; I=S 2.2.X©y dùng ®êng IS APE1 vµ r1 c©n b»ng t¹i E1, vµ E1’ APE1= C + I(r1) +G Khi r1 gi¶m r2 =>I t¨ng => APE t¨ng=> Tõ APE1 => APE2 c¾t t¹i E2 vµ dãng xuèng ®å thÞ díi ta cã Y2, nèi l¹i ta cã ®iÓm E2’, vµ nèi E1’vµ E2’ ta ®îc IS rr 0 0 Y Y r1 r2 E’1 E’2 IS APE1 APE2 Y1 Y2 E1 E2 45o *§Æc ®iÓm: ®é dèc ©m ph¶n ¸nh quan hÖ tû lÖ nghÞch gi÷a APE vµ r 2.3. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ®é dèc IS * Sù nh¹y c¶m gi÷a I vµ r: r t¨ng => I gi¶m=> APE gi¶m I vµ r nh¹y c¶m lín=> APE thay ®æi nhiÒu=> IS tho¶i *Sè nh©n chi tiªu: r gi¶m=>APE d/c lªn trªn. T¸c ®éng APE tíi Y phô thuéc m, m lín =>IS tho¶i vµ ngîc l¹i II. ThÞ trêng tiÒn tÖ vµ m« h×nh ®êng LM 1. Lý thuyÕt a thÝch thanh kho¶n cña Keynes * §iÒu kiÖn c©n b»ng trªn thÞ trêng tiÒn tÖ: M/P = L (i,Y) Ms = Md * Néi dung: •Mdtt tỷ lệ..với Y, và tỷ lệ .với i vµ lµ OC cña viÖc gi÷ tiÒn •Mstt phô thuéc cung tiÒn danh nghÜa M, biÕn c/s cña CP, vµ møc gi¸ P (exogenous) r0 Lîng tiÒn thùc tÕ Lîng tiÒn k« ®æi NHTW A r0 L=L(r,Y) Ms 2. M« h×nh ®êng LM 2.1. Kh¸i niÖm: ( r ,Y) Mstt = Mdtt L ( Md) = M ( Ms) 2.2. C¸ch x©y dùng ®êng LM * Y1, L1 (Md1) c©n b»ng t¹i E1, vµ E’1 cung tiÒn Ms= M/P *Y1=>Y2=> Mdtt t¨ng=> Mdtt>Mstt=> c©n b»ng tt tiÒn tÖ =>r t¨ng=>r2 => L1=>L2(Y2, r2)=>c©n b»ng t¹i E2 vµ E’2 * Nèi E’1 vµ E’2 ®îc LM r r LM r2 r1 Y1 Y2 Ms=M/P L2=L2(Y2,r2) L1=L1(Y1,r1) Y M/P r1 r2 0 2.3. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ®é dèc cña ®êng LM: * Md nh¹y c¶m Y vµ Ýt nh¹y c¶m r th× LM dèc v×: khi ®ã Y t¨ng Ýt=>Md t¨ng nhiÒu=>r t¨ng nhiÒu ®Ó c©n b»ng=>r t¨ng nhiÒu Y t¨ng Ýt=>LM tho¶i (ngc l¹i) 2.4. VÞ trÝ cña ®êng LM: *Mçi LM øng víi 1 Ms nhÊt ®Þnh=> Mstt t/®æi=> LM thay ®æi * Ms t¨ng=> Mstt>Mdtt=> r gi¶m r1=>r2=> LM1=> LM2=> c©n b»ng tõ E1=> E2 r r LM1 r1 r2 Y2 Y1 M1/P L1=L1(Y1,r1) Y M/P r2 r1 0 M2/P LM2 E1 III. C©n b»ng trªn thÞ trêng hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ IS: Y = C(Y-T) + I(r) + G LM: M/P= L (Y,r)r Y LM IS r* Y* E* 0 IV. ChÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ ®êng IS: * Fiscal policy: G vµ T=>IS dÞch chuyÓn -Expansionary fiscal pol.G t¨ng or T gi¶m=>IS d/c ph¶i -Contractionary fiscal pol. G gi¶m or T t¨ng=>IS d/c tr¸i Y0 r LM IS1 IS2 E1 E2 r1 r2 Y1 Y2 E’1 Y’1 Crowding-out investment * Crowding-out investment effects ??? V. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ ®êng LM: * Monetary policy: - Expansionary Monetary pol. : Ms t¨ng -Contractionary Monetary pol.:Ms gi¶m VD: T¹i Y1, E1, khi Ms t¨ng=> Ms>Md=> r gi¶m tõ r1=>r’1 vµ E’1, s¶n lîng Y1 r gi¶m => I t¨ng=> Y t¨ng tõ Y1=> Y2 r LM1 LM2 IS Y0 Y1 Y2 r1 r2 r’1 E1 E2 E’1 Ms t¨ng=>r gi¶m=>I t¨ng=>APE t¨ng=> Y t¨ng * Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn CSTT: 3 nh©n tè - Co gi·n Md vµ r: nÕu Md vµ r co gi·n nhiÒu=> Ýt hiÖu qu¶ v× Ms t¨ng=>Ms>Md=> chØ cÇn gi¶m r Ýt ®Ó c©n b»ng=> I t¨ng Ýt=> AD t¨ng Ýt.(ngîc l¹i) -Nh¹y c¶m cña I vµ r: Ms Ýt hiÖu qu¶ khi I vµ r Ýt nh¹y c¶m (vµ ngîc l¹i) -Gi¸ trÞ cña sè nh©n: I cã ¶nh hëng Ýt tíi AD khi mµ sè nh©n nhá ( vµ ngîc l¹i) VI. Phèi hîp gi÷a CSTK vµ CSTT 1.Lùa chän sö dông CSTK or CSTT * KÕt luËn: - Khi r giảm =>I tăng =>AD tăng, mặc dù G không đổi. - Khi dïng CSTK, G tăng=> r t¨ng => I t nh©n gi¶m => cÇn c©n nh¾c chän lùa chÝnh s¸ch. IS steeper, LM flatter IS flatter, LM steeper Y Y IS1 LM IS2 IS1 Y0 r r Y r r LM IS2 0 HiÖu qu¶ Kh«ng hiÖu qu¶ *Expansionary fiscal policy *Expansionary monetary policy: IS steeper, LM flatter IS flatter, LM steeper LM1 Y0 r r Y r r LM1 IS 0 HiÖu qu¶ Y Kh«ng hiÖu qu¶ IS LM2 LM2 2.KÕt hîp sö dông CSTK vµ CSTT: 2.1. CSTK vµ CSTT láng: ®Ó h¹n chÕ crowding out effect IS d/c ph¶i=> tho¸i lui ®Çu t=>sd CSTT láng=>LM d/c ph¶i => Y t¨ng Y1=> Y’1, r kh«ng ®æi. S/dông khi AD qu¸ thÊp Y IS1 r LM2 IS2 0 LM1 r2 r1 E1 E’1 E2 2.2.CSTK vµ CSTT chÆt: Y gi¶m, r kh«ng ®æi, ¸p dông khi AD trong nÒn kinh tÕ qu¸ cao 0 Y IS2 r LM1 IS1 LM2 r1 E2 E1 Y1Y2 2.3.CSTK chÆt vµ CSTT láng: Y kh«ng ®æi, r gi¶m=> ¸p dông khi muèn t¨ng I vµ C do r gi¶m, gi÷ s¶n lîng kh«ng ®æi Y IS2 r LM2 IS1 LM1 r1 E1 Y1Y’1 r’1 r2 0 E2 2.4.CSTK láng vµ CSTT chÆt: ¸p dông khi muèn gi¶m I vµ C vµ gi÷ nguyªn møc s¶n lîng Y IS1 r LM1 IS2 LM2 r1 E2 Y1 Y’1 r’1 r1 0 E1 E’1 Bµi tËp: 1. M« h×nh giao ®iÓm Keynes cã d¹ng: C = 200+0,75. ( Y-T); I=G=T=100 a, ViÕt pt APE b,T×m møc s¶n lîng c©n b»ng c,NÕu G= 125, Y c©n b»ng ? d,Muèn Y c©n b»ng lµ 1600, G =? §¸p ¸n: a,APE= C(Y-T) + I+G=APE= 0,75.Y + 325 b,Y=APEY=1300 c, G=125=>Y=1400 d,Y=1600, G=175 (v× mG=1/1-MPC=1/1-0,75=4) *C©u hái «n tËp: 1. Dïng m« h×nh giao ®iÓm Keynes chØ ra t¸c ®éng cña T T t¨ng=>Yd gi¶m=>C gi¶m MPCx T=>APE gi¶m, Y gi¶m (-MPC/1-MPC)x T 2. M« h×nh IS-LM chØ ra t¸c ®éng t¨ng thuÕ víi Y,r,C,I T t¨ng sè nh©n thuÕ chØ ra IS dc tr¸i (MPC/1-MPC)x T, => Y vµ r gi¶m=> I t¨ng nhng C gi¶m do Yd = (Y-T) gi¶m. Note: Y trong IS-LM gi¶m Ýt h¬n trong Keynes model do tÝnh ®Õn r gi¶m lµm I t¨ng Chuyªn ®Ò 3: Tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ më vµ m« h×nh Mundell -Fleming I. Giíi thiÖu m« h×nh Mundell-Fleming: - Standard open macro economy model: tr¶ lêi c¸c biÕn sè kt vÜ m« GDP,BP,exchange rate, interest... t¸c ®éng thÕ nµo? - Dùa vµo IS-LM ph©n tÝch xem xÐt ®Õn trade vµ international capital flows - M« h×nh ¸p dông phæ biÕn nhng h¹n chÕ víi developing or trans economy 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m«: -AD (IS, LM curve m« t¶ goods and money market) -AS ( production function & labour market) -Balance of payments (current and capital account) -AD-AS model: xem xÐt tæng cÇu vµ tæng cung -Mundell-Fleming model xem xÐt AD vµ BP 1. IS curve in open economy: Y = (C + I + G) + ( X-M) Y= C(Y-T) + I(r*) +G + (X-M) Absorption + Trade balance Domestic demand + Foreign Demand Note: A real depreciation in domestic currency increase X and decrease M => trade balance improve 2. LM curve in open economy: *Gi¶ ®Þnh: ChØ mét ®ång tiÒn sö dông - Møc gi¸ ®îc gi¶ ®Þnh lµ kh«ng ®æi gièng IS-LM ®Ó ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y nh÷ng t¸c ®éng ®Õn Y -Kh¸c IS-LM, kinh tÕ ®ãng r thay ®æi, e kh«ng cã -Mundell_Fleming r kh«ng ®æi, e thay ®æi 3. Balance of payments (BP) -Tæng tµi kho¶n v·ng lai vµ tµi kho¶n vèn: BP= T (current acc.)+ K (capital acc.) - The balance of payments situation will depend on the type of foreign exchange rate adopted (Flexible or fixed) II. M« h×nh Mundell-Fleming trong ®iÒu kiÖn tû gi¸ th¶ nèi (flexible foreign exchange rate regime) 1. C¸c gi¶ ®Þnh (assumptions) -Kh«ng cã sù can thiÖp vµo thÞ trêng ngo¹i hèi (Monetary authority does not intervene in the foreign exchange market) - Vèn tù do chu chuyÓn (Perfect capital mobility) -Kú väng tû gi¸ hèi ®o¸i tÜnh (Exchange rate expectation is static (today’s = future) -L·i suÊt quèc tÕ i* b»ng l·i suÊt trong níc=> (Foreign interest rate (i*) equals to domestic interest rate (i) (i=i*) -L¹m ph¸t trong níc quèc tÕ b»ng nhau, ett=edn, r =i i* i 0 Y BP Massive capital inflow Massive capital outflow 2. §iÓm c©n b»ng: (equilibrium point) -Lµ giao ®iÓm cña 3 ®êng IS, LM, BP (All three curves will intersect) -G, Ms, Y*, i*, P =>exogenous -Y, i, q => endogenous LM IS BP Ye Y 0 i* 3.Sö dông CSTK më réng (Expansionary fiscal pol.) - G t¨ng=>IS shift rightwards (An increase in G will shift IS rightwards) -¸p lùc vµ lµm l·i suÊt trong níc t¨ng i>i* (This puts an upward pressure on domestic interest rate i. (i>i*) -Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa vµ thùc tÕ t¨ng (Nominal and real exchange rate increases) -Dßng vèn ch¶y vµo trong nø¬c (Massive capital flows domestically.) =>G t¨ng bao nhiªu ®Ó t¨ng AD th× xuÊt khÈu rßng gi¶m t- ¬ng øng => IS dÞch ph¶i råi trë vÒ vÞ trÝ cò=>Y kh«ng thay ®æi. Xem h×nh phÝa dãi (domestic demand increases through fiscal spending, trade balance is reduced by exactly the same amount. Y is unchanged!) *KÕt luËn: trong ®iÒu kiÖn tû gi¸ th¶ næi, CSTK më réng kh«ng cã hiÖu qu¶ (Under the floating exchange rate and perfect mobility, fiscal policy is ineffective!!!) -X gi¶m vµ M t¨ng=> c¸n c©n th¬ng m¹i xÊu ®i (Trade balance worse off) ii* 0 Y IS1 BP LM Y0 1 IS2 i1 Y1 2 4.Sö dông CSTT më réng (expansionary monetary pol.) - Ms t¨ng=>LM dÞch chuyÓn sang ph¶i (Money supply increases, causing a rightward shift in LM curve) -L·i suÊt trong níc gi¶m (Downward pressure on domestic interest rate (i<i*). -Luång tiÒn ch¹y ra níc ngoµi (Massive capital outflow) -Tû gi¸ danh nghi· vµ thùc tÕ gi¶m (Depreciation in nominal and real exchange rate) -C¸n c©n th¬ng m¹i cã lîi (Improves trade balance.) - Gi¶m gi¸ ®ång néi tÖ =>NX t¨ng t¬ng øng víi Ms t¨ng ban ®Çu (Depreciation leads to an increase in trade balances (net exports) so that it matches the initial increase in Ms.) - Net exports t¨ng => IS shift rightwards=>IS1=>IS2 =>Y1=>Y2 & i1=>i* * KÕt luËn: Trong ®k tû gi¸ th¶ næi, vèn tù do chu chuÓn, CSTT rÊt hiÖu qu¶. (Under a floating exchange rate and perfect capital mobility, monetary policy is very effective) **CS h¹n chÕ th¬ng m¹i ??? ii* 0 Y IS1 BP LM1 Y0 Y2 2 IS2 LM2 1 i1 Y1 III.M« h×nh Mundell -Fleming trong ®iÒu kiÖn tû gi¸ cè ®Þnh (fixed foreign exchange rate regime) *C¬ chÕ nµy th× Ms lµ biÕn néi sinh do ®ã sù thay ®æi cña Ms quyÕt ®Þnh bªn trong m« h×nh. Ms ®îc sö dông ®Ó gi÷ cho tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh, CP kh«ng ®Ó cho Ms tù do. 1. CSTK më réng (expansionary fiscal policy) - G t¨ng=>IS d/c ph¶i (G increases, it pushes up IS curve rightwards) -i t¨ng=> dßng tiÒn ®æ vµo trong níc (Interest rate increases, attractive a massive capital inflows). -§ång néi tÖ lªn gi¸ (domestic currency appreciate) - §Ó ng¨n chÆn ®ång néi tÖ lªn gi¸, NHTW mua $ (To prevent an appreciate of the domestic currency, the central bank must buy the dollars) - Cung tiÒn néi tÖ t¨ng=> ®êng LM d/c sang ph¶i (This causes Ms to increase, thus shifting the LM curve rightwards.) -L·i suÊt trë l¹i i* vµ s¶n lîng Y1 t¨ng Y2 ii* 0 Y IS1 BP LM1 Y0 * KÕt luËn: Trong ®k tû gÝa cè ®Þnh, CSTK rÊt hiÖu qu¶ (Under the fixed exchange rate regime and perfect capital mobility, fiscal policy is very effective!!!) 1 IS2 i LM2 2 Y2 2. CSTT më réng (expansionary monetary policy) - T¨ng lîng cung tiÒn th«ng qua b¸n tr¸i phiÕu thùc hiÖn b»ng nghiÖp vô thÞ trêng më, lµm LM d/c sang ph¶i (An increase in Ms (through the purchase of bonds on the open market operation), LM shifts rightwards.) -L·i suÊt i<i*, dßng tiÒn ®æ ra (This will lead to massive capital outflows) -§ång néi tÖ mÊt gi¸, ®Ó gi÷ tû gi¸ k« ®æi CP b¸n $ (depreciation in domestic currency, Government prevents by selling $) -Cung néi tÖ gi¶m=> LM dÞch chuyÓn sang tr¸i vÒ vÞ trÝ cò (LM shift leftwards again. (Total of monetary base remains unchanged). - L·i suÊt vµ s¶n lîng kh«ng thay ®æi ii* 0 Y IS1 BP LM1 Y0 LM2 i Y1 1 2 *KÕt luËn: Trong ®iÒu kiÖn tû gi¸ cè ®Þnh CSTT kh«ng hiÖu qu¶ (Under fixed exchange rate regime, monetary policy is ineffective) ***Chính sách hạn chế thương mại??? IV. M« h×nh Mundell-Fleming trªn hÖ trôc (e-Y), nÒn kinh tÕ nhá, më cöa, vèn tù do chu chuyÓn. 1.Gi¶ ®Þnh: - i =i* ( i = r do gi¶ sö l¹m ph¸t trong níc b»ng quèc tÕ) -e thùc tÕ = e danh nghÜa - r - exogenous by inter. financial market chØ cã mét møc thu nhËp duy nhÊt ®Ó Md=Ms thùc tÕ cho tríc=> ngÇm hiÓu LM* lµ ®êng th¼ng ®øng. - Tû gÝa hèi ®o¸i t¨ng (e) t¨ng=> néi tÖ lªn gi¸=>X gi¶m N t¨ng=>NX gi¶m=>AD gi¶m=> Y gi¶m. => e vµ Y tû lÖ nghÞch=>IS* dèc xuèng tõ tr¸i sang ph¶i IS* : Y = C (Y-T) +I ( r *) + G + NX (e) LM*: M/P= L (r*,Y) Tû gÝa c©n b»ng (e) 0 e Y IS* LM* E Thu nhËp c©n b»ng Y 2. M« h×nh M-F trong nÒn kinh tÕ nhá më cöa tû gi¸ th¶ næi *ChÝnh s¸ch tµi kho¸ (fiscal policy) 0 e Y IS1 LM* E IS2 e2 e1 Y1 - G t¨ng (sell bond) -Søc Ðp t¨ng r do nhu cÇu vèn t¨ng -Inflow capital -Domestic curr. app -Y unchanged =>Exp. Fiscal policy is ineffective *ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ (Monetary policy) 0 e Y IS1 LM1 E1 e1 Y1 e2 LM2 1 Y2 -Ms t¨ng:LM1=>LM2 - r gi¶m -Outflow capital -Domestic curr.Depr. -NX t¨ng -Y1=>Y2 =>Monetary policy is very effective *ChÝnh s¸ch h¹n chÕ th¬ng m¹i: -Trade protection pol. =>NX t¨ng=>IS shift => domestic currency =>appreciate=>e1=>e2 but Y unchanged => ineffective E 0 e Y IS1 LM* IS2 e2 e1 Y1 3.M-F model hÖ trôc (e-Y), nÒn kinh tÕ nhá, më cöa, tû gi¸ cè ®inh (small, open eco. fixed exchange rate regime) Under fixed exchange rate regime, Ms is endogenous, NHTW can’t control Ms. IS1 * Exp. Fiscal policy: - G t¨ng=>IS1=>IS2 -r t¨ng=>inflow capital -Domestic curr. app -Keep fixed ex.rate =>buy $=>Ms t¨ng -LM1=>LM2:Y1=>Y2 =>Fiscal pol. is effective 0 e Y LM1 E1 e1 Y1 e2 LM2 IS2 2 1 E2 Y2 *ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng (Exp. monetary policy) 0 e Y IS1 LM1 E1 e1 Y1 e2 LM2 1 E2 Y2 2 -Ms t¨ng=>LM1=>LM2 -r gi¶m=>outflowcapital -Domestic curr. Depre. -Keep fixed ex.rate -Sell $=>Ms gi¶m -LM2=>LM1: Y2=>Y1 =>Exp. Monetary pol. is ineffective * ChÝnh s¸ch hạn chế th¬ng m¹i =>NX t¨ng=>IS shift=>domes. curr appre.=>buy $=>Ms t¨ng=>LM shift back=>Y increases 0 e Y LM1 E1 e1 Y1 e2 LM2 IS2 2 1 E2 Y2 IS1 Chuyªn ®Ò 4: Tæng cung vµ m« h×nh ®êng Phillips *Néi dung: Ch¬ng nµy sÏ xem xÐt c¸c m« h×nh vÒ tæng cung vµ m« h×nh ®êng Phillips vÒ quan hÖ ng¾n h¹n gi÷a thÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t. MÆc dï, trong dµi h¹n l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp lµ ®éc lËp do l¹m ph¸t xuÊt ph¸t tõ tèc ®é t¨ng Ms, thÊt nghiÖp tõ c¸c ®Æc tÝnh cña thÞ trêng lao ®éng. Trong ng¾n h¹n, thÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t cã quan hÖ do nÕu AD t¨ng t¹m thêi =>l¹m ph¸t, s¶n l- îng t¨ng=>thÊt nghiÖp gi¶m. I.C¸c m« h×nh vÒ tæng cung: 1. Tæng cung (aggregate supply-AS): -AS: mqh møc gÝa chung vµ khèi lîng hµng ho¸ ®îc cung. -Dµi h¹n: gi¸ c¶ linh ho¹t, vµ ng¾n h¹n mét sè hµng ho¸ cøng nh¾c. -Dµi h¹n; AS th¼ng ®øng do AS phô thuéc vµo T,K,L kh«ng phô thuéc vµo møc gi¸=>ASLR th¼ng ®øng t¹i møc s¶n lîng tù nhiªn -Ng¾n h¹n:AS dèc lªn, modern macro eco research focus on AS ng¾n h¹n p1 p2 p ASLR 0 YY* p2 p1 p ASSR 0 YY2 Y1 2.C¸c m« h×nh tæng cung ng¾n h¹n: 4 m« h×nh: + M« h×nh tiÒn l¬ng cøng nh¾c + M« h×nh nhËn thøc sai lÇm cña c«ng nh©n + M« h×nh th«ng tin kh«ng hoµn h¶o + M« h×nh gi¸ c¶ cøng nh¾c 2.1. M« h×nh tiÒn l¬ng cøng nh¾c: * Gi¶ thiÕt: - Khi ®µm ph¸n DN vµ CN ®Òu ®· cã môc tiªu vÒ tiÒn l¬ng thùc tÕ mµ hä muèn tho¶ thuËn vµ møc tiÒn l¬ng sÏ phô thuéc vµo søc m¹nh t¬ng ®èi mçi bªn trong ®µm ph¸n. - Hîp ®ång ghi tiÒn l¬ng danh nghÜa, do ®ã DN vµ CN quy ®Þnh l¬ng danh nghÜa dùa trªn gi¸ kú väng: W= w.Pe (w môc tiªu l¬ng thùc tÕ) -CÇu L§ quyÕt ®Þnh sè c«ng nh©n ®îc thuª, theo neoclassical theory sè lao ®éng ®ùoc thuª x¸c ®Þnh dùa trªn s¶n phÈm hiÖn vËt cËn biªn cña L§ víi tiÒn l¬ng thùc tÕ: MPL =W/P=w(Pe/P) => Hµm cÇu L§: Ld=Ld(W/P) S¶n lîng: Y=F(K,L)=F(K,Ld(w.(Pe/P)) + NÕu P=Pe=>W/P =w =>Ld(W/P)=L vµ Y= Y + NÕu P>Pe => l¬ng thùc tÕ L§ rÎ=>DN thuª thªm CN=>Y t¨ng vµ P ngîc l¹i (xem h×nh) w0 L L w.Pe Ld(P=Pe) Ld(P>Pe)Ld(P<Pe) Ph¬ng tr×nh AS: Y= Y +.(P-Pe) 2.2. M« h×nh nhËn thøc sai lÇm cña c«ng nh©n: Milton Friedman ®a ra 1968, * Gièng: tËp trung vµo tt lao ®éng : -TiÒn l¬ng gi¶ ®Þnh linh ho¹t=>®iÒu chØnh ®Ó c©n b»ng