Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

Lợi thế tuyệt đối Khi một đất nước có thể sản xuất một mặt hàng với chi phí thấp hơn nước khác, thì nước đó có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất mặt hàng đó.

ppt25 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 8:Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Lợi thế tuyệt đốiKhi một đất nước có thể sản xuất một mặt hàng với chi phí thấp hơn nước khác, thì nước đó có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất mặt hàng đó. Nước AHao phí lao độngNước BSản phẩmX (Ti vi)Y(Quần áo)63124Nước A có lợi thế tuyệt đối về sản xuất cả hai mặt hàng X và Y. rẻ hơn 2 lần, rẻ hơn 4/3 lần, KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Lợi thế so sánhMột nước có lợi thế so sánh trong việc sản xuất một mặt hàng nếu nước đó có chi phí sản xuất tương đối (hay chi phí cơ hội) về mặt hàng đó thấp hơn so với nước khác.Nước AChi phí cơ hộiNước BSản phẩmX (Ti vi)Y(Quần áo)2 (quần áo)½ (ti vi)3 (quần áo)1/3 (ti vi)Nước A có chi phí cơ hội để sản xuất ti vi thấp hơn nước B Nước B có chi phí cơ hội để sản xuất quần áo thấp hơn nước A KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Cán cân thanh toán quốc tế“Cán cân thanh toán quốc tế là một bản kết toán tổng hợp toàn bộ các luồng buôn bán hàng hoá và dịch vụ, các luồng chu chuyển vốn và tài sản giữa các công dân và chính phủ một nước còn lại trên thế giới”. Bên cóBên nợQuy tắc xử lý việc ghi vào bên có hay bên nợ của bất kỳ khoản mục nào là xét hoạt động buôn bán đó có mang lại ngoại tệ cho đất nước hay không.Hoạt động mang tính chất xuất khẩu, thu ngoại tệ. Hoạt động mang tính chất nhập khẩu, tiêu tốn ngoại tệ. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tài khoản vãng laiTài khoản vãng lai ghi chép các luồng buôn bán hàng hoá và dịch vụ cũng như các khoản thu nhập ròng khác từ nước ngoài. Khoản mục hàng hoá Khoản mục dịch vụ X - IM = NX Tài khoản vãng lai còn bao gồm khoản mục nhỏ khác là các thu nhập ròng về tài sản (lãi suất, lợi nhuận, lợi nhuận cổ phần) của công dân nước đó, cũng như các khoản viện trợ cho nước ngoài hoặc nhận của nước ngoài, các tổ chức quốc tế. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tài khoản vốnTài khoản vãng lai ghi chép các luồng buôn bán hàng hoá và dịch vụ cũng như các khoản thu nhập ròng khác từ nước ngoài. bổ sung KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối “là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng số đơn vị tiền tệ của một nước khác”. e: tỉ giá hối đoái của đồng nội tệ tính theo đồng tiền nước ngoài. E: tỉ giá hối đoái của đồng nội tệ tính theo đồng nội tệ. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hối“là thị trường quốc tế ở đó diễn ra thị trường mua bán ngoại tế và các phương tiện được sử dụng trong thanh toán quốc tế ”. Cung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối 0e0e(USD)/đQ0Q (đ)SDThị trường ngoại hối của đồng Việt Nam với đồng đo la Mỹ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối Cầu về tiền: những người mua là người nước ngoài phải mua tiền trên thị trường ngoại hối. Một nước xuất khẩu càng nhiều thì cầu đối với đồng tiền nước đó càng lớn trên thị trường ngoại hối. Đường cầu về một loại tiền là hàm của tỉ giá hối đoái của nó dốc xuống phía bên phải; tỉ giá hối đoái càng cao thì hàng hoá của nước ấy càng trở nên đắt hơn đối với những người nước ngoài và càng ít hàng hóa được xuất khẩu hơn. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối Cung về tiền: đường cung về tiền được xác định chủ yếu thông qua các lực lượng thị trường của cung và cầu. Bất kỳ cài gì làm tăng cầu về một đồng tiền ở các thị trường ngoại hối hoặc làm giảm cung của nó đều có xu hướng làm cho tỉ giá hối đoái của nó tăng lên và ngược lại. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hốiTỉ giá hối đoáiThị trường ngoại hốiCung về tiền và cầu về tiền trong các thị trường ngoại hối Các nguyên nhân của sự dịch chuyển các đường cung và cầu về tiền trên thị trường ngoại hối. Cán cân thương mạiTỷ lệ lạm phát tương đốiSự vận động của vốnDự trữ và đầu tư ngoại tệ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Vai trò và mối quan hệ của tỉ giá hối đoái với cán cân thanh toán Tỉ giá hối đoái tác động đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường quốc tế. Một khi giá cả sản phẩm nội địa rẻ tương đối so với sản phẩm cùng loại trên thị trưòng thì khả năng cạnh tranh tăng lên, xuất khẩu do đó có xu hướng tăng lên. Lãi suấtTỷ giá hối đoáiCán cân thương mại là cân bằng thì cán cân thanh toán sẽ có thặng dư. Ngược lại, nếu giá hối đoái của đồng tiền trong nước giảm, cán cân thanh toán sẽ thâm hụt. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Hệ thống tỷ giá cố định: Bretton Woods (1944-1971)$35.00 - Ounce KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi (linh hoạt) “Cho phép các tỷ giá hối đoái được xác định hoàn toàn bởi các lực lượng cung và cầu của thị trường, nhưng không có sự can thiệp nào của Chính phủ”. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý (không thuần nhất)“Tỷ giá hối đoái được phép thay đổi phù hợp với điều kiện thị trường, nhưng đôi khi Chính phủ can thiệp vào để ngăn ngừa không cho nó vận động ra ngoài các giới hạn nhất định”. Duy trì những tỷ giá cố định với các đồng tiền của những nước thuộc khối. KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. LMISCMY0i = i*i KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. LMIS’CMY0i = i*iISEE’’E’LM’Tăng chi tiêu của chính phủTác động của chính sách tài khóa Tổng cầu tăngLãi suất tăng trên mức lãi suất thế giớiCung tiền tệ thực tế tăng lênVốn đổ vào trong nước KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. LMIS’CMY0i = i*iISEE’’E’LM’Chính sách tiền tệ mở rộngTác động của chính sách tiền tệ Cung tiền tệ thực tế tăng lênLãi suất giảm dưới mức lãi suất thế giớiĐầu tư ra nước ngoài KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. LMIS’CMY0i = i*iISEE’’E’LM’Phá giá tiền tệTác động của chính sách phá giá tiền tệ Xuất khẩuXuất khẩuVốn chảy vào trong nước KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. YTác động của chính sách tài khóa LMISCM0i = i*iIS’EE’Chính sách tài khóa mở rộngLãi suất và tỷ giá hối đoái tăngLãi suất tăng trên mức lãi suất thế giớiXuất khẩuĐồng tiền nội địa tăng giá KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Tác động của các chính sách vĩ mô chủ yều trong điều kiện kinh tế mởTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong một nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự doTác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do. YTăng cung về tiền tệTác động của chính sách tiền tệ LMISCM0i = i*iIS’EE’Lãi suất và tỷ giá hối đoái giảmXuất khẩuĐồng tiền nội địa tăng giáE’’LM’
Tài liệu liên quan