Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 3: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu MySQL - Truy vấn con và cập nhật dữ liệu

Làm việc với toán tử truy vấn con •Sử dụng từ khóa EXISTS hoặc NOT EXISTS để kiểm tra tính tồn tại hay không tồn tại) của dữ liệu. Sau EXISTS hoặc NOT EXISTS là câu lệnh -- truy vấn con mà kết quả trả về là một tập Ỗhợp trong hoặc có phần tử

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 3: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu MySQL - Truy vấn con và cập nhật dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan