Bài giảng Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước

2.3 Chức năng của nhà nước: Là những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Có 2 chức năng cơ bản: - Chức năng đối nội: là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như bảo vệ chế độ chính trị, chế độ kinh tế,văn hoá – xã hội, trấn áp các phần tử chống đối chế độ, giữ gìn trật tự xã hội - Chức năng đối ngoại: thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nước, các dân tộc trên thế giới như chống xâm lược từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ ngoại giao hợp tác quốc tế

ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên