Chuyên đề 5: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Giaicấpcôngnhânvàsứmệnhlịch sửcủagiaicấpcôngnhân 1.1.Kháiniệmgiaicấpcôngnhân • Giaicấpcôngnhânlàmộttậpđoànxã hộiổnđịnhgắnliềnvớisự pháttriển củađạicôngnghiệp,làlựclượngsản xuấtcơbản,tiên tiến, tham giatrực tiếp hoặcgiántiếp vàoquátrình sản xuấtvàcảitạocácquanhệxãhội

pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 5: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề 5 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TS. Nguyễn Minh Tuấn I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.1. Khái niệm giai cấp công nhân • Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định gắn liền với sự phát triển của đại công nghiệp, là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất và cải tạo các quan hệ xã hội 1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân • Giành chính quyền và thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. • Tập hợp, lãnh đạo nhân dân lao động thông qua chính Đảng để xây dựng xã hội mới-XHCN. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2.1. Địa vị KT-XH của giai cấp công nhân • Trong nền sản xuất lớn, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất hàng đầu • Là giai cấp tiên tiến có khả năng đoàn kết chặt chẽ, để thực hiện những nhiệm vụ cách mạng to lớn • Có cùng lợi ích với các giai cấp và tầng lớp khác 2.2. Những đặc điểm chính trị- xã hội của giai cấp công nhân • Giai cấp tiên phong, có tinh thần cách mạng triệt để. • Giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có bản chất quốc tế II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Cách mạng XHCN và nguyên nhân của nó 1.1. Khái niệm cách mạng XHCN • Là cách mạng chính trị giành chính quyền, đồng thời cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới-XHCN 1.2. Nguyên nhân của cách mạng XHCN • Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển cao có tính xã hội hóa, với quan hệ sản xuất mang tính chất tư nhân TBCN 2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN 2.1. Mục tiêu của cách mạng XHCN • Giành chính quyền về tay nhân dân • Tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng xã hội mới-XHCN • Thực hiện dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 2.2. Động lực của cách mạng XHCN • Giai cấp công nhân là động lực chủ yếu trong cách mạng XHCN • Giai cấp nông dân là lực lượng to lớn trong cách mạng XHCN • Trí thức là lực lượng quan trọng trong xây dựng CNXH 2.3. Nội dung của cách mạng XHCN • Về chính trị: giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động • Về kinh tế: Thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, kinh tế nhà nước là chủ đạo phát triển LLSX, CNH, HĐH nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động Thực hiện phân phối theo lao động và phân phối qua các quỹ phúc lợi xã hội • Về văn hóa-tư tưởng: Giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo những giá trị văn hóa, tinh thần Giữ vững giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại Xây dựng con người mới XHCN III. HÌNH THÁI KINH TẾ- XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa • Do mâu thuẫn cơ bản: LLSX với QHSX • Mâu thuẫn về kinh tế • Mâu thuẫn về chính trị-xã hội 2. Các giai đoạn phát triển của hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa • Thời kỳ quá độ lên CNXH • Xã hội chủ nghĩa • Cộng sản chủ nghĩa