Chuyên đề I: Tổng quan về Quản trị Xuất Nhập Khẩu

Quản trị ngoại thương Quản trị (Management) là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó. (Stoner và Robbins)

pdf65 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề I: Tổng quan về Quản trị Xuất Nhập Khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGOwww.themegallery.com CHUYÊN ĐỀ I: Tổng quan về Quản trị Xuất Nhập Khẩu GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân Chuyên đề I Quản trị XNK Hoạch định chiến lược Kế hoạch kinh doanh 1 2 3 Tài liệu tham khảo chính Đọc chương 1, - Giáo trình Quản trị XNK, tr. 25 – 76 - Quản trị chiến lược. Quản trị ngoại thương Quản trị (Management) là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó. (Stoner và Robbins) Quản trị ngoại thương Quản trị ngoại thương là chuỗi hoạt động phức tạp, trong đó các nhà quản trị tổ chức mọi hoạt động kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh ngoại thương. Nói một cách cụ thể hơn, quản trị ngoại thương là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị kinh doanh ngoại thương nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. Quản trị ngoại thương Thực chất của hoạt động quản trị ngoại thương là quản trị các hoạt động của con người và thông qua đó quản trị mọi yếu tố khác liên quan đến quá trình kinh doanh ngoại thương của doanh nghiệp. Quản trị ngoại thương  Mục tiêu của quản trị ngoại thương là giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động. Các hoạt động ngoại thương  Giao dịch, đàm phán hợp đồng ngoại thương  Soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương;  Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương. Ngoại thương Ngoại thương / Mua bán hàng hóa quốc tế. Theo điều 27, Luật Thương mại của Việt Nam, mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Xuất khẩu Xuất khẩu là bán hàng hóa/dịch vụ ra nước ngoài. Theo điều 28, Luật Thương mại, 1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu Nhập khẩu là việc mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài về. Theo điều 28, Luật Thương mại, 2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu chính hàng hóa đó vào Việt Nam. Chuyển khẩu hàng hóa Điều 30. Chuyển khẩu hàng hóa 1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chuyển khẩu hàng hóa 2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức sau đây: a) Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam; b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; Chuyển khẩu hàng hóa c) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho nghoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Nói tóm lại, Quản trị ngoại thương là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức và kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại thương (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập và chuyển khẩu) từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh (Giao dịch, đàm phán hợp đồng; Soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng) nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. Hoạch định chiến lược  Chiến lược  Quản trị chiến lược  Hoạch định chiến lược 1.Bàn về khái niệm chiến lược Từ Strategy (Chiến lược) xuất phát từ tiếng Hy Lạp (strategos) có nghĩa là “một vị tướng”. Theo nghĩa đen, nó đề cập đến nghệ thuật lãnh đạo quân đội. Ngày nay, người ta dùng thuật ngữ này để mô tả những việc mà bất cứ tổ chức nào cũng phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của nó. Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo James B. Quinn: “Chiến lược là nối kết các mục tiêu, chính sách, các chuỗi hoạt động của doanh nghiệp thành một tổng thể”.  Theo Alfred Chandler (Đại học Harvard): “Chiến lược là xác định mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp, chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó” Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo William Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch thống nhất dễ hiểu, tổng hợp được soạn thảo để đạt được mục tiêu”, hoặc “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện”. Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo Fred R. David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển theo lãnh thổ, chiến lược đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, giảm chi phí, thanh lý, liên doanh... Bàn về khái niệm chiến lược (tt) Theo chúng tôi, Chiến lược là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức và các cách thức, phương tiện để đạt được các mục tiêu đó một cách tốt nhất, sao cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu của tổ chức, đón nhận được những cơ hội và vượt qua các nguy cơ từ môi trường bên ngoài. CHIẾN LƯỢC Chính sách Mục tiêu Tầm nhìn CHIẾN LƯỢC Lĩnh vực Phương pháp Phương tiện thành công ? Cần những năng lực lõi và tay nghề gì để Tổ chức/DN làm nghề gì, trong lĩnh vực nào? lực lõi? Phân bổ các nguồn lực như thề nào để phát huy tối đa năng Tầm nhìn (Vision) Sứ mệnh (Mission) Đích/Mục tiêu (Goal/objective) Đo lường thực thi (Performance indicator) Quản trị chiến lược là hành động để chiến thắng Tầm nhìn (What) Muốn tổ chức trờ thành tổ chức như thế nào (10, 20 năm)? Sứ mệnh (How) Tổ chức cần làm gì/làm như thế nào để thực hiện tuyên bố tầm nhìn ? Mục tiêu chiến lược Output/Outcome cần phải đạt được ? Mục tiêu hàng năm Output/Outcome cần đạt được hàng năm ? Quản trị chiến lược Theo Fred David “Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép một tổ chức, quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị tiếp thị, tài chính, kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển và các hệ thống thôn tin, các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành công của tổ chức” Quản trị chiến lược (tt) Theo chúng tôi, Quản trị chiến lược là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật về hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá các chiến lược. Hoặc Quản trị chiến lược là quá trình thiết lập/ xây dựng, thực thi và đánh giá các chiến lược. Các cấp chiến lược: Các cấp chiến lược: Theo cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, theo mức độ và phạm vi bao quát của chiến lược, thì có thể chia thành 3 cấp:  Chiến lược cấp công ty/doanh nghiệp kinh doanh đa ngành (Coporate strategy - Chiến lược cấp công ty/ doanh nghiệp)  Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh đơn ngành (Business strategy - Chiến lược cấp kinh doanh)  Chiến lược cấp chức năng (Funtional strategy) Các cấp chiến lược: Hiện có thêm cấp thứ tư, chiến lược toàn cầu:  Chiến lược đa quốc gia  Chiến lược xuyên quốc gia  Chiến lược toàn cầu  Chiến lược quốc tế. Moâ hình quaûn lyù chieán löôïc toaøn dieän Thieát laäp muïc tieâu daøi haïn. Löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå thöïc hieän. Thieát laäp muïc tieâu haøng naêm Ñöa ra caùc chính saùch. Xaùc dònh nhieäm vuï vaø muïc tieâu chieán löôïc Kieåm soaùt beân ngoaøi. Xaùc ñònh cô hoäI vaø nguy cô. Kieåm soaùt beân t rong. Nhaän dieän nhöõng ñieåm maïnh/yeáu cuûa DN Xaùc ñònh laïi muïc tieâu kinh doanh. Phaân phoái caùc nguoà n löïc Ño löôøng vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän CL Giai ñoaïn 1: GI AI ÑOAÏN NHAÄ P VAØO Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi ( EF E) Ma traän hình aûnh caïnh tranh Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong ( ) IFE Giai ñoaïn 2: GI AI Ñ OAÏN KEÁ T HÔÏP Ma traän moái nguy cô, cô hoäi, ñieåm yeáu/maïnh ()TOWS Ma traän vi theá chieàn löôïc vaø ñaùnh giaù haønh ñoäng ( SPACE) Ma traän nhoùm tham khaûo yù kieám osto n ( )B BCG Ma traän beân trong - beân ngoaøi (I E) Ma traän chieán löôïc chính Giai ñoaïn 3: GI AI Ñ OAÏN QUYEÁ T ÑÒNH Ma traän chieán löôïc coù khaû naêng ñònh löôïng ( )QSPM Quy trình xaây döïng moät chieán löôïc 10 bài học cần lưu ý: Tại Hội thảo “Vươn ra biển lớn – Kinh nghiệm và 10 bài học kinh doanh toàn cầu” do Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Tổ chức giáo dục, đào tạo, tư vấn quốc tế Stellar Management tổ chức ngày 14/10/2009 10 bài học cần lưu ý: GS. Stephen Burrows, Giám đốc Viện kinh doanh Quốc tế, Đại học Tổng hợp Missouri (Hoa kỳ) chia sẻ: “Đó là những bài học đơn giản nhưng lại rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn phát triển và kinh doanh bền vững trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. 10 bài học cần lưu ý: GS. Stephen Burrows đã đúc rút ra 10 bài học quản lý luôn đúng trong mọi điều kiện, bao gồm:  Làm đúng việc cần làm  Có tầm nhìn dài hạn  Lưu ý “Chiếc gậy Hockey”  Đi câu nơi có cá 10 bài học cần lưu ý:  Hợp tác để cùng thắng lợi  Điều tra trước khi đặt kỳ vọng  Tuyển dụng người tài và đào tạo kỹ năng  Hiểu rõ khách hàng  Thiết lập hệ thống quản lý  Cần phải mắc sai lầm. .1 Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE 2. Ma traän caùc yeáu toá beân trong ( )IFE .3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh. 4. Ma traän BCG 5. Phaân tích voøng ñôøi saûn phaåm 6. Ma traän /SWOT TOWS 7. Vec-tô taêng tröôûng SP-thò tröôøng cuûa gos nsoffI A 8. Phaân tích ñoä cheânh leäch Nhöõng coâng cuï chuû yeáu ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc Phân tích môi trường bên ngoài Môi trường bên ngoài gồm những yếu tố, những lực lượng, những thể chế, xảy ra ở bên ngoài, doanh nghiệp không kiểm soát được, nhưng ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường bên ngoài được chia thành hai loại: - môi trường vĩ mô, - môi trường vi mô. 1. Aûnh höôûng veå kinh teá 2. Aønh höôøng veà VH-XH, ñòa lyù & nhaân khaåu. . /h , &3 A PL CT CP 4. A/h veà coâng ngheä 5. A/h caïnh tranh. 1 Caùc ñoái thuû caïnh tranh 2 Nhaø cung caáp 3 Nhaø phaân phoái 4 Chuû nôï 5 khaùch haøng 6 Nhaân vieân 7 Coäng ñoàng 8 Nhaø quaûn lyù 9 Coå ñoâng 10 Lieân ñoaøn LÑ 11 Chính Phuû 12 Toå chöùc maäu dòch 13 Hieäp hoäi ngheà 14 Saûn phaåm 15 Dòch vuï 16 Thò tröôøng. Caùc cô hoäi vaø nguy cô cuûa Doanh nghieäp Caùc aûnh höôûng quan troïng cuûa moâi tröôøng Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi ( )EFE Coù 5 böôùc trong vieäc phaùt trieån moät ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: ( 1) Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï thaønh coâng/ thaát baïi (bao goàm caû caû nhöõng cô hoäi vaø moái ñe doaï). ( 2) Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan troïng) ( 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå cho thaáy caùch thöùc maø chieán löôïc hieän taïi cuûa DN/ngaønh phaûn öùng vôùi nhöõng yeáu toá naøy. Trong ñoù 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø khaù, 2 laø trung bình, vaø 1 laø phaûn öùng ít. ( 4) Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. ( 5) Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong ( )IFE ()1 Quaûn trò () arketing2 M ( 3) Taøi chinh/ keá toaùn ( 4) Saûn xuaát/taùc nghieäp ( 5) Nghieân cöùu & phaùt trieån ( 6) Heä thoáng thoâng tin ( 7) Caùc baûng kieåm soaùt noäi boä. Ma traän caùc yeáu toá beân trong ( )IFE Nhaân söï Baùn Quaûn trò arketingM Saûn phaåm Phaân phoái RD IT Nôi DN muoán ñaït ñeán KYÕ THUAÄ T PHAÂN TÍCH K HE HÔÛ Töông töï nhö ma traän EFE (The External Factor Evaluation Matrix) ma traän IFE (The Internal Evaluation Matrix) coù theå phaùt trieån theo naêm böôùc: ( 1) Lieät keâ caùc yeáu toá thaønh coâng then choát nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quy trình kieåm soaùt noäi boä. Söû duïng taát caû töø 10 ñeán 20 yeáu toá beân trong, bao goàm caû nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu. ( 2) Aán ñònh taàm quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0, 0 (khoâng quan trọng) tới 1,0 (quan troïng nhaát) cho moãi yeáu toá. Toång coäng cuûa taát caû caùc möùc ñoä quan troïng naøy phaûi baèng 1, 0. ( 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá, raát maïnh-4 ñieåm, maïnh-3 ñieåm, yeáu-2 ñieåm, raát yeáu- 1 ñieåm. Phaân tích hoaït ñoäng coâng ty: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong. ( 4) Nhaân moãi möùc ñoä quan troïng cuûa moãi yeáu toá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá. (5) Coäng taát caû soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng toång coäng cuûa toå chöùc. Khoâng keå ma traän IFE coù bao nhieâu yeáu toá, soá ñieåm quan troïng toång coäng coù theå ñöôïc phaân loaïi töø thaáp nhaát laø 1,0 cho ñeán cao nhaát laø 4,0. vaø soá ñieåm trung bình laø 2,5. soá ñieåm quan troïng thaáp hôn 2,5 cho thaáy cty yeáu veà noäi boä, cao hôn 2,5 – cty maïnh veà noäi boä. Phaân tích hoaït ñoäng coâng ty: Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong. 1. Ma traän /SWOT TOWS O T W S S OT W Beân trong DN Beân ngoaøi DN Giai đoạn 2: GIAI ĐOẠN KẾT HỢP (The Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths)  S W O T là chữ cái đầu tiên của 4 chữ:  S trengths - Điểm mạnh  W eaknesses - Điểm yếu  O pportunities – Cơ hội  T hreats – Nguy cơ  Một chiến lược tốt, là chiến lược  Phù hợp với thế mạnh và điểm yếu nguồn lực công ty  Hướng tới nắm bắt được cơ hội thương trường tốt nhất và dựng lên hàng rào phòng thủ chống lại các nguy cơ bên ngoài xâm hại tới lợi ích công ty S W O T MA TRẬN SWOT Các bước để xây dựng ma trận SWOT 1. Liệt kê các cơ hội chủ yếu từ môi trường bên ngoài (O1, O2, O3,) 2. Liệt kê các nguy cơ chủ yếu từ môi trường bên ngoài (T1, T2, T3,) 3. Liệt kê những điểm mạnh chủ yếu của công ty (S1, S2, S3,) 4. Liệt kê những điểm yếu chủ yếu của công ty (W1, W2, W3,) 8 bước để xây dựng ma trận SWOT (tt) 5. Kết hợp điểm mạnh với các cơ hội hình thành các chiến lược (SO) 6. Kết hợp điểm yếu với các cơ hội hình thành các chiến lược (WO) 7. Kết hợp điểm mạnh với các đe dọa hình thành các chiến lược (ST) 8. Kết hợp điểm yếu với các đe dọa hình thành các chiến lược (WT) O1, O2, O3, ... T1, T2, T3, ... S1, S2, S3, ... W1, W2, W3, ... S W O T S+O O+S W+O O+W S+T T+S T+W W+T Moâi tröôøng beân trongMa traän /SWOT TOWS Kế hoạch kinh doanh  Lập kế hoạch kinh doanh là một phần không thể thiếu của quản trị chiến lược. Trên cơ sở chiến lược đã được hoạch định, người ta tổ chức thực hiện bằng cách lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh.  Kế hoạch kinh doanh không đơn giản chỉ là một bản kế hoạch trên giấy, mà là một sản phẩm hàm chứa những tư duy sâu sắc, những ý tưởng sáng tạo được hình thành trên cơ sở phân tích thấu đáo môi trường bên trong và bên ngoài. Kế hoạch kinh doanh (tt) Kế hoạch kinh doanh cung cấp cho người sử dụng (các lãnh đạo, các nhà đầu tư,) có cái nhìn đúng đắn để có được những quyết định chính xác, kịp thời. Kế hoạch kinh doanh: - Là cơ sở để các chuyên gia thảo luận, bàn bạc, đưa ra quyết định chính xác - Giúp lường trước những đổi thay trong tương lai để chủ động đối phó - Cơ sở để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, khoa học, tổ chức hoạt động hiệu quả - Cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kế hoạch kinh doanh  Bìa  Mục lục  Bản tóm tắt  Phân tích về ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh  Miêu tả về công ty và sản phẩm  Kế hoạch tiếp thị  Kế hoạch hoạt động Kế hoạch kinh doanh  Kế hoạch phát triển  Nguồn nhân lực  Kế hoạch tài chính  Những rủi ro khủng hoảng  Kết luận và kiến nghị  Phụ lục 1. Trang bìa và mục lục  Bên cạnh phần mục lục, những trang đầu tiên của bản kế hoạch còn phải có các thông tin căn bản: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, thông tin của những người chủ kế hoạch kinh doanh. Bạn cũng cần lưu ý một bản kế hoạch kinh doanh thường không dài quá 30 trang. 2. Phần tóm tắt kế hoạch  Không dài quá hai trang và phải trả lời đủ các câu hỏi đã gợi ý trong bài. 3. Cơ hội thị trường  Đây là phần để giải thích sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được bán cho ai, đâu là nhóm khách hàng chủ lực và tại sao lại là họ. 4. Phân tích ngành  Đừng nghĩ mình là duy nhất, hãy phân tích các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp. 5. Đội ngũ thực hiện  Ý tưởng là quan trọng, nhưng đội ngũ triển khai ý tưởng này cũng quan trọng không kém. Đó chính là lý do vì sao các nhà đầu tư rất quan tâm đến những người thực hiện dự án. Vì thế bạn cần cung cấp đủ thông tin về nhóm chịu trách nhiệm thực hiện dự án. 6. Mô hình kinh doanh/kế hoạch sản xuất  Đưa ra các thông tin càng chi tiết càng tốt về sản lượng, doanh số, chi phíĐưa ra các giả định và các hướng giải quyết. 7. Bản kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền 8.Soạn thảo các kịch bản dự phòng  Đừng chờ đến lúc gặp rủi ro mới tìm cách giải quyết, thay vào đó hãy đưa ra các kịch bản dự phòng cho các trường hợp kinh doanh từ xấu đến tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền mặt để vượt qua những thời khắc kinh doanh khó khăn. 9.Cách sử dụng nguồn vốn quỹ  Nếu dự án kinh doanh của bạn nhắm đến việc huy động nguồn vốn từ quỹ đầu tư, bạn sẽ phải lên một kế hoạch chi tiêu đầy đủ. Chẳng hạn các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp lúc ban đầu như mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, thiết kế logocũng phải được dự toán cẩn thận. 10. Phụ lục  Một bản kế hoạch kinh doanh tốt nhất thiết phải có một bản phụ lục để cho người đọc biết thêm thông tin về bạn. Bạn có thể đưa vào đây các thông tin/thống kê chung về lĩnh vực đang/sẽ hoạt động, các bài báo đã viết về bạn/doanh nghiệp/hay lĩnh vực bạn sẽ hoạt động, thư của khách hàng/đối tác Bài tập chuyên đề I  Lựa chọn một công ty và tiến hành nghiên cứu  Phân tích môi trường bên ngoài  Phân tích môi trường bên trong  Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty  Lập kế hoạch kinh doanh  Làm các bài tập chương 1, tr.59.
Tài liệu liên quan