Đánh giá Chính sách Môi trường

Nền tảng: Một đặc điểm quan trọng của việc tạo lập và thực hiện chính sách là mối quan hệ những chủ thể khác nhau (policy actors) Các mối quan hệ này ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và tác động của những can thiệp chính sách Cần thiết phải phân tích mối quan hệ này khi xem xét cs

ppt23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá Chính sách Môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Bài 8 Đánh giá Chính sách Môi trường GV: Quách Thị Ngọc Thơ 03/2010 * Nội dung * Phân tích người liên đới Câu hỏi: Nhóm liên đới ảnh hưởng và bị ảnh hưởng ntn đối với quá trình cs Stakeholder -> particular interest * Mô hình hệ thống “triad network” Nền tảng: Một đặc điểm quan trọng của việc tạo lập và thực hiện chính sách là mối quan hệ những chủ thể khác nhau (policy actors) Các mối quan hệ này ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và tác động của những can thiệp chính sách Cần thiết phải phân tích mối quan hệ này khi xem xét cs * * * Phân tích nhu cầu Câu hỏi: Mục tiêu chính sách đề ra có thực sự giải quyết nhu cầu chính sách Áp dụng khi nào? Bước đầu trong chu kì chính sách + Tính cần thiết của chính sách - Tính chính trị khi cân nhắc các nhu cầu và điều kiện của chính sách * Các bước Mô tả vấn đề Mâu thuẫn giữa các nhóm liên quan Qui mô vấn đề When, where, how big the problem Xác định phản ứng chính sách là phần nào của vấn đề Nhóm mục tiêu (target group) Target group with a risk Target group with a need Target group with a demand for something Chính sách cần thiết/phù hợp * Đánh giá lý thuyết Câu hỏi Chính sách đạt được mục tiêu Mục tiêu gắn liền với nhu cầu? Công cụ có gắn liền với mục tiêu? Tác động mong đợi và tác động phụ Tập trung vào lý thuyết của chính sách Can thiệp CS và tác động CS Khi nào áp dụng? Trước hay sau bước thực thi * Các bước Thiết kế lí thuyết chính sách Bắt đầu từ lí thuyết Bắt đầu từ điều tra thực tế Nhóm thảo luận Áp dụng lý thuyết vào đánh giá * Đánh giá trường hợp điển hình Câu hỏi Lựa chọn phương án nào Tại sao CS này đạt được (thất bại) thực hiện mục tiêu Xác lập mqh giữa can thiệp chính sách và ảnh hưởng cs Có thể áp dụng ở giai đoạn nào của cs * Các bước Xác định 1 trường hợp hay nhiều? Thiết kế trường hợp điển hình Đối tượng nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết cần đánh giá Thu thập số liệu Pha6nt ích và viết báo cáo * Đánh giá phi mục tiêu Đánh giá viên không tập trung vào mục tiêu cs. Mà đánh giá độc lập để xem thực tế cs có thực hiện được mục tiêu gì Áp dụng sau giai đoạn thực thi chính sách Khó khăn: khó tạo được tình huống * Các bước Thiết kế đánh giá Data collection and analysis Lựa chọn đánh giá viên Đánh giá phi mục tiêu Đưa ra đề xuất * Đánh giá tác động Đánh giá tác động xã hội (SIA), Đánh giá tác động MT (EIA or EIS) * SIA Câu hỏi: Thay đổi xã hội nào sẽ xảy ra nếu cs được thực hiện? Tác động là tích cực hay tiêu cực cho nhóm xã hội nào? Tác động mong muốn và tác động phụ? SIA diễn ra sau giai đoạn thiết kế chính sách, nhưng trước giai đoạn thực thi * Cost-effective & cost-benefit analyses Câu hỏi: Chi phí và tác động của các phương án cs Phương án nào hiệu quả nhất Lợi ích có lớn hơn chi phí? Các tác động đều đo được bằng tiền? * Đánh giá thực tế Câu hỏi: Cs ảnh hưởng gì và ntn đối với quá trình xã hội Mqh nhân –quả (not black box) Áp dụng sau khi cs được thực thi * Các bước Xác định lí thuyết Xác định giả thuyết Kiểm chứng giả thuyết dựa trên quan sát thực tế Giải thích vai trò của cs trong kết quả cs * Đánh giá tác động phụ * Phân tích SWOT * * Một số tiêu chí cho đánh giá cs * Một số tiêu chí cho đánh giá cs
Tài liệu liên quan