Đề cương chi tiết học phần học phần Dân số, tài nguyên và môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Dân số, tài nguyên và Môi trường - Mã số học phần: PRE222 - Số tín chỉ: 2 - Tính chất của học phần: Tự chọn (Bắt buộc/Tự chọn/bổ trợ) - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành đào tạo: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 06 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 30 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Sinh học đại cương - Học phần song hành: Cơ sở khoa học môi trường 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: Về kiến thức: Giúp người học biết được sự tác động qua lại giữa môi trường và con người. Môn học chú trong vai trò của con người trong việc sử dụng tài nguyên để sinh sống và phát triển, đồng thời họat động của con người còn gây cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Con người có khả năng hạn chế dân số, sử dụng tài nguyên một các hợp lý và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh kỹ năng tư duy logic, kỹ năng trình bày diễn biến tác động qua lại giữa con người và môi trường.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần học phần Dân số, tài nguyên và môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA MÔI TRƯỜNG .. ThS. Đặng Thị Hồng Phương ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: DÂN SỐ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số tín chỉ: 02 Mã số: PRE222 Thái Nguyên, năm 2016 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Dân số, tài nguyên và Môi trường - Mã số học phần: PRE222 - Số tín chỉ: 2 - Tính chất của học phần: Tự chọn (Bắt buộc/Tự chọn/bổ trợ) - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành đào tạo: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 06 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 30 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Sinh học đại cương - Học phần song hành: Cơ sở khoa học môi trường 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: Về kiến thức: Giúp người học biết được sự tác động qua lại giữa môi trường và con người. Môn học chú trong vai trò của con người trong việc sử dụng tài nguyên để sinh sống và phát triển, đồng thời họat động của con người còn gây cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Con người có khả năng hạn chế dân số, sử dụng tài nguyên một các hợp lý và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh kỹ năng tư duy logic, kỹ năng trình bày diễn biến tác động qua lại giữa con người và môi trường. 3 6. Mô tả tóm tắt nội dung kiến thức học phần TT Nội dung kiến thức Số tiết Phương pháp giảng dạy Lý thuyết 24 1 Chương 1. Mở đầu môn học 3 Thuyết trình, phát vấn, sử dụng các dụng cụ hỗ trợ giảng dạy như powerpoint, bảng, phấn. 1.1 Giới thiệu môn học 1 1.2 Nhiệm vụ (Đối tượng) môn học 1.2.1 Bùng nổ dân số 1 1.2.2 Sử dụng tài nguyên 1.2.3 Ô nhiễm môi trường 1 1.3 Mối tương tác vấn đề dân số - tài nguyên - môi trường 2 Chương 2: Quy mô và cơ cấu dân số 4 2.1 Qui mô và sự phân bố dân cư 2.1.1 Qui mô và sự gia tăng dân số 1 2.1.2 Phân bố dân cư 1 2.2 Cơ cấu dân số và chất lượng dân số 1 2.2.1 Cơ cấu tuổi và giới tính 1 2.2.2 Chất lượng dân số 3 Chương 3. Biến động tự nhiên của dân số 9 3.1. Quan hệ Dân số với tài nguyên và môi trường 3.1.1 Cách tiếp cận về quan hệ dân số với phát triển bền vững 3.1.2 Ảnh hưởng của dân số đến tài nguyên và môi trường tự nhiên 3.1.3 ảnh hưởng của dân số đến môi trường kỹ thuật đô thị 3.1.4 ảnh hưởng của dân số đến môi trường xã hội 4 3.2 Một số vấn đề cấp bách về môi trường và tài nguyên có liên quan đến dân số 3.2.1 Cạn kiệt và suy thoái tài nguyên đất 3.2.2 Suy giảm diện tích rừng 3.2.3 Cạn kiệt tài nguyên khoáng sản 3.2.4 Suy giảm và ô nhiễm nguồn nước 3.2.5 Suy giảm tính đa dạng sinh học 3.2.6 Ô nhiễm không khí và hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu 3.2.7 Gia tăng nhanh dân số với tình trạng nghèo khổ, thiếu việc làm 4 Chương 4. Quản lý dân số và môi trường 8 4.1.1 Khái niệm và nội dung quản lý dân số 4.1.2 Dự báo dân số 4.1.3 Chính sách dân số 4.2 Quản lý môi trường trong phát triển bền vững 4.2.1 Những nội dung chủ yếu về quản lý môi trường trong phát triển bền vững 4.2.2 Luật pháp, chính sách quản lý môi trường ở nước ta 4.3 Lồng ghép các biến dân số vào chính sách quản lý tài nguyên, môi trường trong phát triển bền vững Thảo luận 6 1 Hiện trạng công tác quản lý tài nguyên ở Việt Nam hiện nay 2 Thảo luận nhóm, trình chiếu powerpoint 2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến 2 5 các nguồn tài nguyên thiên nhiên 3 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và vấn đề sinh kế của người dân ở vùng nui phía Bắc Việt Nam 2 7. Tài liệu học tập Đặng Thị Hồng Phương, 2016. Dân số, tài nguyên và môi trường.Giáo trình nội bộ dùng cho sinh viên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Quốc Anh, Trần Ngọc Thạch,Võ Anh Dũng, 2005. Số liệu dân số, gia đình và trẻ em. NXB Thống kê 2. Đường Hồng Dật, 2004. Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý & bảo vệ phát triển bền vững. NB Lao động xã hội 3. Trần Hùng, 2001. Dân số học đô thị, NXB Xây dựng 4. Nguyễn Đình Hòe, 2001. Dân số, định cư và Môi trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 5. Lê Văn Khoa, 2010, Khoa học môi trường. NXB Giáo dục Việt Nam 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đặng Thị Hồng Phương Khoa Môi trường Thạc Sỹ 2 Hoàng Quý Nhân Khoa Môi trường Thạc Sỹ Trưởng khoa PGS.TS. Đỗ Thị Lan Trưởng Bộ môn TS. Dư Ngọc Thành Giảng viên ThS. Đặng T.Hồng Phương